Dat het soms mee en soms tegen kan zitten is algemeen bekend. Zo ook bij het agendapunt Zuiderkerk. Op de agenda staat het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten. Na de vorige behandeling in Beraad en de kritiek vanuit de Raad is het document aangepast. Inhoudelijk is er weinig verandert. Het is geen lijvig boekwerk, maar een korte en bondige samenvatting van dat wat het college voornemens is toe te staan op deze markante plek. Nog even los van de vraag of er überhaupt wel iets gesloopt moet worden, gaat de Nota uit van het nieuw bouwen van zo.n 35 tot 40 wooneenheden. In het geval van ondergronds parkeren kan er, nog steeds volgens de Nota, wel tot 50 wooneenheden gebouwd worden.

Maar laten we eerst even teruggaan naar de historische context van deze plek. Komende vanaf de Zwarteweg kom je door de Hortensialaan, ook wel de Blauwe Pettenlaan genoemd, omdat hier zeer veel buschauffeurs van Maarse en Kroon woonden. Via een listige bocht, waar links een parkje met daar aansluitend de Mavo school en rechts een parkje met tegenwoordig de bebouwing van Ons Tweede Thuis is gebouwd, het OTT gebouw heeft in deze een mooie begeleidende functie, kom je bij de brede Hortensialaan. Dat dit gedeelte zo breed is opgezet heeft niets te maken met de latere functie van opstopplaats en haltes voor de busverbindingen in de weide regio, maar alles met de visie van de stedenbouwkundige van dat moment. In 1929 wordt in het Bouwkundig Weekblad uitgebreid stilgestaan bij de architectuur van het bloemendorp Aalsmeer. Het verhaal wordt voorzien van een kaart van de gemeente waarop het uitbreidingsplan van het stedenbouwkundige bureau Op ten noord en Scheffer is aangegeven. Dit bureau is binnengehaald door Wiebenga, op dat moment de directeur Gemeentewerken. De stedenbouwkundigen hebben bepaald dat dit stukje Aalsmeer zo ruim van opzet is geworden en dat er aan het begin twee markante gebouwen moesten staan, de poort, met links de Columbiaschool en rechts de Zuiderkerk. Een zeer belangrijk element in deze stedenbouwkundige opzet is het tegenwoordige rijksmonument, de Naai en Knipschool van architect Wiebenga, gebouwd aan het einde van de brede Hortensialaan. Alles volgens de toen heersende uitgangspunten in de architectuur en stedenbouw, het CIAM, het Congres Internationaux dÁrchitecture Moderne. Even ter herinnering, we schrijven 1928/1929. Er is ooit een college geweest dat plannen had gemaakt voor het slopen van de Naai en Knipschool en het doortrekken van de Hortensialaan richting het dorp. Dit onzalige plan is gelukkig nooit uitgevoerd en dat is mede te danken aan de inzet van de toenmalige fractie van Aalsmeerse Belangen die het gebouw, wat toen leegstond, heeft schoongemaakt en opgeruimd voor een bezoek van de gemeenteraad voorafgaand aan de raadsvergadering, aan het gebouw.
Maar even terug naar het heden, een bijzondere plek dus!

In de Nota van Uitgangspunten is nu wel aangegeven dat er een second opinion moet komen als het gaat om het bouwkundige onderzoek naar de bouwkundige staat van het Kerkgebouw.
Het zou wat ons betreft een geheel onafhankelijk bureau moeten zijn. Mocht uit het onderzoek blijken dat het gebouw voldoende stabiel is om te behouden, laat het dan staan en ga aan de slag om er wooneenheden in te maken. In het land zijn voldoende goede voorbeelden te vinden van het hergebruik van religieuze gebouwen.
Mocht echter blijken dat het gebouw te slecht is, dan is er maar 1 optie, sloop.
De vraag ligt voor wat er dan gebouwd zou kunnen worden. In de Nota zijn er mogelijkheden aangegeven voor het bouwen van 35-40 wooneenheden en zelfs een mogelijkheid tot 50 wooneenheden als er ondergronds wordt geparkeerd. Wat de fractie van Aalsmeerse Belangen mist is de mogelijkheid van een hoogte accent op de plaats van de kerk. Het is in deze namelijk zo dat er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen behoefte is aan een hoge begeleidende wand aan de Mensinglaan, sterker nog, dit verstoort de stedenbouwkundige opzet van de Hortensialaan, het gebouw zou immers, letterlijk en figuurlijk, dwars staan. Wel zou er een extra hoog element op de plaats van de kerk kunnen komen, als “poortgebouw” naar de brede Hortensialaan. Wat ook niet in de Nota wordt genoemd, maar wel degelijk een optie zou kunnen zijn, is de bouw van 4 of 5 grote woningen op het totale perceel. Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat parkeren een stuk gemakkelijker wordt. Kortom, buiten de in de Nota aangehaalde en genoemde zaken zijn er nog wel een paar mogelijkheden. Het is aan de eigenaar van de gronden om hier creatief mee om te gaan.
Wat wel bij de fractie van Aalsmeerse Belangen voorop staat is dat er een weloverwogen bebouwing dient plaats te vinden en niet het volplempen van een stukje grond. De bestaande bebouwing aan de Cyclamenstraat en de Hortensialaan verdienen dit.
Vanuit dat uitgangspunt kan onze fractie niet anders concluderen dat we het aantal woningen maximaal op 30 willen stellen en dat onze voorkeur is en blijft dat het kerkgebouw blijft behouden. In het geval van het behouden van het kerkgebouw zou het aantal wooneenheden van ons nog lager mogen en moeten zijn. Want wat onze fractie betreft zou de portefeuille houder in ieder geval kwaliteit voor kwantiteit moet laten gaan.

22 december 2011
Fractie Aalsmeerse Belangen
Dick Kuin
Fractievoorzitter