AB is een lokale politieke partij. Sinds het toetreden tot de gemeenteraad in 1982 onderscheidt de fractie van AB zich door heldere standpunten en haar kritische basishouding ten aanzien van alle aspecten van het lokale bestuur. Hierbij wordt constant gezocht naar de balans tussen lokale issues en de ontwikkelingen in de wereld.

Historie

Het verhaal van AB begint in 1981.

Tijdens een hoorzitting in het Gemeentehuis bleek tot grote ergernis van o.a. aanwezige Geurt Ouwerkerk en Coq Scheltens, de ongeïnteresseerdheid van het forum m.b.t. het betreffende onderwerp. De minachting voor de burgers vanuit het College was Ouwerkerk al eerder opgevallen. Daarnaast was er de niet te doorbreken hegemonie van CDA, VVD en de PvdA.

‘Del Arte’
een satirisch straattheater dat indertijd van dorp tot dorp trok met de bedoeling een ander geluid te laten horen dat zou kunnen leiden tot een nieuw begin, werd het uitgangspunt om een nieuwe, ongebonden partij op te richten in Aalsmeer, die met name de Aalsmeerse belangen zou gaan verdedigen onder de noemer AB. Zo ontstond een van de oudste lokale politieke partijen in Nederland. AB zou de regenten mentaliteit van de zittende partijen in de raad doorbreken.

Principe
de ene zocht de tweede, de tweede de derde enz.. Iedereen was verantwoordelijk voor de ander en er werd gezocht naar mensen met een kennis en ervaring op alle gebieden. De groep groeide al snel uit tot ruim dertig man/vrouw, die allen AB wilden ondersteunen. Het was kort dag voor de verkiezingen, maar AB timmerde hard aan de weg met straattheater, muziek en zelfs een eigen logo en affiches. De “gevestigde orde” kreeg last van knikkende knieën en voorspelde AB geen toekomst en vonden AB provocerend.

In 1982 volgden de eerste gemeenteraadsverkiezingen waaraan AB deelnam. Of Geurt Ouwerkerk en Coq Scheltens er uiteindelijk gelukkig mee waren valt ernstig te betwijfelen, edoch het was een feit dat AB vanaf dat moment de hegemonie in de raad had doorbroken en als nieuwe fractie in de Gemeenteraad zat.

Sinds die tijd is AB gestaag gegroeid tot de tweede fractie in de raad (nog geen tweehonderd stemmen minder dan de eerste fractie). Zes raadszetels in 2010 hebben geleid tot een coalitie met een collegeprogramma waarin (heel) veel  van het verkiezingsprogramma van AB terug te vinden is.

Van meet af aan heeft AB zich sterk gemaakt voor onderwerpen die met name de burgers raken. Toch even noemen: woonarken, architectuur, bouwen voor jongeren en bouwen op een andere wijze, behoud monumenten en dorpsgezichten, recreatie, kunst en cultuur, verkeer, enz. enz.

Uitgangspunt

Aalsmeerse Belangen is een ongebonden lokale partij. Dit betekent dat voor iedereen die de universele uitgangspunten respecteert plaats is binnen de gelederen. Het uitgangspunt van Aalsmeerse Belangen is als volgt geformuleerd:

Het gemeentebestuur van Aalsmeer neemt beslissingen die de toekomst van haar inwoners sterk beïnvloeden. Daar komt bij dat de samenleving binnen en buiten onze gemeentegrenzen steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt. Dit brengt zowel bedreigingen als grote kansen met zich mee. Aalsmeerse Belangen erkent dat Aalsmeer is opgebouwd uit verschillende wijken en buurtschappen en verschillende culturen, maar dat haar inwoners samen één gemeenschap vormen met een gemeenschappelijke toekomst. Wij richten ons op het realiseren van een duurzame samenleving, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van verdraagzaamheid. Hiermee erkennen wij onze verantwoordelijkheid naar elkaar  en naar toekomstige generaties.