Voorwoord

INLEIDING

Aalsmeerse Belangen, kortweg AB genoemd, is in Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Sinds 1981, al ruim dertig jaar dus, zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer. AB is niet gebonden aan grote ideologieën of levensovertuigingen maar verenigt juist vele politieke stromingen in één partij. Doordat de partij stevig is geworteld in de Aalsmeerse samenleving kan AB de belangen van de Aalsmeerse burger het beste behartigen. AB is de enige partij die uitsluitend verantwoording aflegt aan u  de inwoners van Aalsmeer  en dus niet aan landelijk partijbestuur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze wereld ophoudt bij de gemeentegrenzen.

Waarom als motto “Autonoom en betrokken”? Het antwoord op die vraag is eenvoudig. Kenmerkend voor de autonomie van Aalsmeerse Belangen zijn onze onafhankelijke positie ten opzichte van de landelijke politiek, de autonome positie van fractie en wethouder, de kenmerkende eigen identiteit en het uitgangspunt dat Aalsmeer bestuurlijk autonoom moet blijven. De betrokkenheid van Aalsmeerse Belangen vertaalt zich in duidelijke expertise, echte lokale ambities in plaats van landelijke carrièrepolitici en het feit dat alle partijleden een eigen “plek” in de Aalsmeerse samenleving hebben. AB zal haar beleid in de komende jaren in deze lijn voortzetten. Kritisch, constructief en inhoudelijk onderbouwd.

AB heeft in de afgelopen vier jaren een coalitie gevormd met CDA Aalsmeer en PACT Aalsmeer en zitting genomen in een daadkrachtig college. In deze collegeperiode zijn grote beleidshervormingen voorbereid en gerealiseerd. Na jaren van stilstand is de Aalsmeerse politiek in beweging gebracht. Vooruitschuiven is veranderd in aanpakken. Ondanks de diepe economische crisis en de ongekende bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn doorgeschoven naar de gemeentes, is Aalsmeer financieel gezond gebleven.

Bij de vorige verkiezingen in 2010 koos AB voor de slagzin “Het is tijd voor échte verandering!”. Na jaren van stilstand en verlamming in het Aalsmeerse bestuur, pleitten we voor daadkracht en een krachtigere bestuursstijl, zowel bij het opstellen van beleid als het uitvoeren ervan. We wilden zaken in beweging brengen. We constateren dat het is gelukt: door heldere keuzes te maken, is geïnvesteerd in ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid van Aalsmeer. Daar- bij hebben we iedere keer gezorgd dat de zwaksten in onze samenleving zijn ontzien. Echte verandering betekent vernieuwing van het kunst- en cultuurbeleid en ambitie op het gebied van toerisme en recreatie. Verandering is investeren in sportvoorzieningen en het wegwerken van de grote achterstanden bij het onderhoud van de buitenruimte. Verandering betekent dat de puinhoop op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen is opgeruimd. Verandering betekent ook dat de gemeente stappen zet om een integere handhaver te worden.

In de komende periode willen we graag de beweging naar een andere bestuurscultuur in Aalsmeer doorzetten. We hebben bewezen dat we over de bestuurlijke daadkracht beschikken om echt het verschil te maken voor Aalsmeer en haar inwoners. AB zal dus ook in de komende raadsperiode niet weglopen voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. We willen opnieuw zitting nemen in het College van B&W en met uw steun kunnen we de ingezette verandering voortzetten.

Wij nodigen u van harte uit om op 19 maart 2014 te kiezen voor: Aalsmeerse Belangen.

LEESWIJZER

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij de koers die wij in de komende jaren in Aalsmeer willen varen. In een aantal hoofdstukken kunt u lezen wat er in de afgelopen vier jaar is bereikt en wordt onze visie op Aalsmeer voor de komende jaren verder toegelicht:

 1. In ‘Zorgelijke bewegingen’ geven we onze visie op seniorenbeleid, armoedebeleid, en beleid voor mensen met een beperking in deze tijd van grote rijksbezuinigingen.
 2. In ‘Geef jeugd bewegingsruimte’ komen jeugd en jongerenwerk, kinderopvang en onderwijs en sport aan de orde.
 3. In ‘Aalsmeer in beweging: de burger staat centraal’ leest u onze plannen voor het verbeteren van het wijkgericht werken, kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en onze voorstellen om het bestuur dichter bij alle Aalsmeerders te brengen.
 4. In ‘Ruimte voor economische dynamiek’ beschrijven we onze visie op bedrijvigheid en de toekomst van recreatie en toerisme in ons dorp.
 5. In ‘Cultuur beweegt Aalsmeer’ beschrijven wij onze inzet voor het cultuurbeleid in de komende jaren en de wijze waarop AB het cultureel erfgoed van Aalsmeer veilig wil stellen.
 6. In ‘Aalsmeer wordt duurzaam en schoon’ leest u onze visie op verduurzaming van Aalsmeer. Ook geven wij onze kijk op natuur en natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in Aalsmeer.
 7. In ‘Ruimtelijke ordening in Aalsmeer: een aardverschuiving’ beschrijven we de bereikte resultaten en de AB visie op wonen, ruimtelijke ordening en handhaving in Aalsmeer.
 8. In ‘Verkeer in beweging’ beschrijven wij onze visie op mobiliteit in Aalsmeer. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het plan voor ‘de Knip’ door uw en onze inzet van tafel is gegaan.
 9. In ‘Aalsmeer heeft de financiën op orde’ beschrijven we de visie van AB op solide financieel beleid en beperking van de financiële risico’s voor de gemeente Aalsmeer.

Op de laatste pagina van dit programma treft u onze kandidatenlijst aan.

U kunt natuurlijk het gehele programma tot u nemen maar voor diegenen die beperkt tijd hebben om dit programma te lezen, hebben wij per thema kort een overzicht van de kernpunten gegeven. Tenslotte willen wij voor alle duidelijkheid aangeven dat overal waar u ‘Aalsmeer’ leest ‘Kudelstaart en Aalsmeer’ wordt bedoeld.

ZORGELijkE BEWEGiNGEN

De Rijksoverheid heeft ingezet op het doorschuiven van een groot takenpakket op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Werk en Inkomen (WWI) naar gemeenten. Alles wat vanuit Den Haag wordt verkocht als een vernieuwing of verbetering is naar onze mening in essentie een visieloze doorschuifoperatie. De decentralisatie is voornamelijk ingezet om fors op het budget voor de gezondheidszorg te snijden. De zorg gaat ons na aan het hart omdat zorg direct raakt aan de meest fundamentele behoeftes in ons menselijk bestaan. Het in stand houden van de sociale voorzieningen en het op peil houden van de zorg is voor AB het belangrijkste onderwerp voor de komende periode.

Natuurlijk moet de zure appel van de decentralisatie door het huidige kabinet worden verkocht aan u als kiezer. Manieren om de zorg in te richten in termen als “eigen kracht”, “samenredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid” zijn natuurlijk goede uitgangspunten. Maar wat nu als de eigen kracht ontbreekt, je niet voor jezelf kan zorgen, je de regie over je leven kwijt bent en je geen netwerk hebt dat bereid is enige zorg op zich te nemen? Dan wordt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om hulp te bieden zodat inwoners mee kunnen doen in onze samenleving.

Er moet continuïteit van zorg worden geboden. Er mag geen gat vallen tussen de zorg nu en de zorg straks per 2015. Dit geldt bijvoorbeeld voor de thuiszorg, lichamelijke verzorging maar ook voor de jeugdzorg. AB heeft de overtuiging dat de focus bij het organiseren van de zorg bij onze inwoners moet liggen: de burger als uitgangspunt. Wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Die hulp, die zorg, daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. AB ziet de decentralisatie als een zaak van het grootste gewicht en volgt de ontwikkelingen op dit dossier dan ook nauwlettend en uitermate kritisch.

OUDERENBELEID

Ook in Aalsmeer zal de vergrijzing de komende jaren toenemen. Belangrijk uitgangspunt bij de decentralisatie is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als daar hulp bij nodig is en er geen sociaal netwerk in kan springen, dan is de gemeente aan zet. Niet door eerst van het kastje naar de muur te worden gestuurd, maar via één centraal loket. In overleg met de zorgvrager en de gemeente kan de zorgbehoefte in kaart worden gebracht. Het liefst in een gesprek van mens tot mens, wat ook wel het keukentafelgesprek wordt genoemd. Als het kan, worden ook de familie of anderen hierin betrokken. AB maakt zich hard voor eenvoudige indicatiestellingen om zorg te verkrijgen: geen formulierenrompslomp en ingewikkelde procedures. Eenvoudige aanvragen kunnen via een digitaal loket worden gedaan. Als je niet computervaardig bent dan moet het altijd mogelijk zijn door middel van een gesprek hulp te vragen. AB heeft altijd al gepleit voor een WMO loket in het gemeentehuis en is blij dat dit er nu is. Zeker in combinatie met de komst van het gezondheidscentrum.

AB heeft zich intensief ingezet voor (aangepaste) woningen voor ouderen. Met de bouw van Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart is een mooi begin gemaakt, maar dat is nog niet voldoende geweest. In de komende jaren zal voor deze doelgroep zeker nog meer moeten worden gebouwd. De vrijkomende scholenlocatie Roerdomplaan vinden wij ook kansrijk voor de bouw van seniorenwoningen.

INZET VAN SOCIALE TEAMS

Nu al wordt er in Aalsmeer een proef gedaan met de inzet van sociale teams. Deze teams werken in de wijken voor de bewoners en bestaan uit professionals met verschillende achtergronden. Een sociaal team kan bestaan uit bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, een zorgconsulent, een praktijkondersteuner huisarts en een jeugdhulpverlener. Het doel van deze wijkteams is dat zij problemen van inwoners (vroegtijdig) kunnen signaleren en snel kunnen zorgen voor adequate hulp. De drempel voor contact met iemand van het sociale team moet laag zijn. Bewoners kunnen er met eenvoudige en complexe vragen terecht, zoals: ondersteuning van mensen met een beperking, jeugd en gezinsrelaties, schulden, geestelijke gezondheid en verslaving, eenzaamheid, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Doel van de sociale teams is preventie, ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en het bieden van passende hulp als mensen het zelf niet redden.

DE INZET VAN MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS

Het is natuurlijk niet zo dat mantelzorgers en vrijwilligers de taak van de professionele zorgverleners kunnen overnemen. Laten we daar duidelijk over zijn. Daarom is met de motie ‘Zorg’  een initiatief van AB en CDA  besloten dat kinderen, buren en vrijwilligers niet kunnen worden verplicht de lichamelijke verzorging, zoals wassen, aankleden en toiletbezoek van ouders, buren en andere inwoners op zich te nemen.

In Aalsmeer zouden we nergens zijn zonder de inzet van kerkelijke instanties, mantelzorgers en vrijwilligers die zich belangeloos willen blijven inzetten in de zorgsector en de Aalsmeerse samenleving. We mogen ons gelukkig prijzen met onze hechte, saamhorige dorpsgemeenschap waarin elkaar helpen nog gewoon is. Echter, door de drastische

bezuinigingen vanuit Den Haag zal de komende jaren een steeds zwaarder beroep op deze mensen worden gedaan. Wat betreft de mantelzorgers van nu: deze hebben het over het algemeen al zwaar. De mantelzorgers zijn meestal vrouwen, die vaak ook nog een gezin en werk hebben. Uit onderzoek van een paar jaar geleden bleek al dat 25% van de mantelzorgers zich overbelast voelt. Mantelzorg is prima maar het moet wel mogelijk zijn! De vrijwilligers zullen via de gemeente adequaat moeten worden ondersteund. Door druk vanuit de gemeente is de Vrijwilligerscentrale de afgelopen jaren veel effectiever gaan werken.

MENSEN MET EEN BEPERKING AAN DE SLAG

Mensen met een functiebeperking of arbeidshandicap in welke vorm dan ook hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Het hebben van werk speelt hierbij een cruciale rol, omdat het zorgt voor structuur, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale contacten en inkomen.

Voor de gemeente, die ook contacten heeft met uitkeringsinstanties, is een bemiddelende en ondersteunende rol weggelegd om geschikt werk te vinden voor mensen met een functiebeperking. Voor mensen met een arbeidshandicap is de sociale werkvoorziening erg belangrijk. In Aalsmeer werken we al jaren samen met de AM groep, maar ook kinderboerderij Boerenvreugd en Ons Tweede Thuis (OTT) leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Ondanks de bezuinigingen, die via de Participatiewet bij ons worden neergelegd, wil AB zich tot het uiterste inspannen om de kwaliteit van de sociale werkvoorziening in stand te houden en eventueel zelfs uit te breiden.

Meedoen betekent voor mensen met een beperking ook dat woningen of (openbare) gebouwen moeten worden aangepast en dat speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Het toewijzen van de voorzieningen moet snel en flexibel gebeuren. Trottoirs en wegen moeten zodanig aangepast worden dat mobiliteit voor alle mensen met een functiebeperking gewaarborgd blijft. Daarnaast vormt goed en betrouwbaar vervoer van mensen met een beperking een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardige participatie van deze groep in onze samenleving. Nadat AB jarenlang signalen had afgegeven over serieuze problemen met de kwaliteit van het bijzonder vervoer in Aalsmeer, zijn de kwaliteit en punctualiteit sterk verbeterd.

ARMOEDEBELEID

AB is ervan overtuigd dat de gemeente Aalsmeer over veel en voldoende mogelijkheden beschikt om minima te ondersteunen. Er is veel energie gestoken in het voorlichten van minima over de mogelijkheden. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen. Het zijn geen uitzonderingen meer dat inwoners huurachterstanden oplopen of problemen met de bank krijgen in verband met bijvoorbeeld de hypotheekschuld en zorgkostenverzekeringen. Hoe eerder de gemeente ingrijpt bij financiële problemen, hoe beter het wat AB betreft is. We willen het dan ook mogelijk maken dat inwoners met financiële problemen laagdrempelig advies en ondersteuning kunnen krijgen. De stap om hulp te vragen bij dit soort zaken is vaak al moeilijk genoeg. AB is blij dat in 2012 een samenwerking is opgezet met de Voedselbank nadat onze partij daaronder andere via moties in de gemeenteraad al jaren voor had gepleit.

kERNpuNtEN ‘zoRGELijkE BEWEGiNGEN’:

 • Continuïteit van zorg, ook in tijden van ingrijpende veranderingen.
 • De burger vormt het uitgangspunt bij het organiseren van zorg, niet de zorginstanties.
 • Het kille bezuinigingsbeleid vanuit Den Haag mag niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren in de Aalsmeerse samenleving.
 • Eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid juichen wij toe maar mag niet worden verward met onverschilligheid.
 • Bij zorg staat menselijk contact voorop. Dus geen formulierenbrigades en geen verplichte digitale dossiers.
 • Sociale teams vormen de spil in het organiseren van zorg.
 • Niemand kan worden verplicht om mantelzorg te verlenen.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten intensief en goed worden begeleid.
 • Mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige plek in onze samenleving.
 • Sociale werkplaatsen dienen in stand te blijven en zo nodig te worden uitgebreid.
 • Wij zorgen altijd voor de meest kwetsbaren.
 • De samenwerking met de Voedselbank wordt voortgezet.
GEEF jEuGD BEWEGiNGSRuiMtE

De jeugd is onze toekomst. AB kiest, net als in het verleden, voor beleid dat erop is gericht onze jeugd maximale kansen te geven. Daarvoor zijn goede onderwijsvoorzieningen, kinderopvang en sportvoorzieningen noodzakelijk. Dat spreekt voor zich.

Het Aalsmeerse sociale beleid is erop gericht om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen. Als gevolg van de rijksbezuinigingen heeft de gemeente in de afgelopen jaren ook moeten bezuinigen op jeugd en jongerenwerk. Ondanks die bezuinigingen hebben we er met het vaststellen van de nieuwe Nota Jeugd en Gezinsbeleid in 2012 voor gezorgd dat de structuur voor het jeugd en tienerwerk grotendeels overeind is gebleven. Er is gebouwd aan een solide basis voor alle Aalsmeerse jongeren waarbinnen ruimschoots plek is voor talentontwikkeling.

De komende jaren zullen we ons inspannen om de zorg rondom jeugd en gezin in goede banen te blijven leiden. We zijn uiterst kritisch over de ingezette decentralisatie van de Jeugdzorg, maar stellen ons constructief op.

DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG

De grootste opgave voor de komende jaren is de decentralisatie van de jeugdzorg. Het Rijk heeft besloten dat gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de jeugdzorg. De decentralisatie van de jeugdzorg is onlosmakelijk verbonden met het integrale jeugd en jongerenbeleid en zal in samenhang moeten worden ingericht.

AB ondersteunt de richting die Aalsmeer is ingeslagen bij de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg. Wel hebben we onze zorg over de snelheid van de voorbereidingstijd voor de gemeente. Bij de jeugdzorg zijn zeer veel instanties betrokken met elk hun specialisme. Nu de gemeente de regie gaat krijgen, heeft de gemeente ook meer te zeggen over welke zorg geleverd gaat worden en hoe de zorgaanbieders met elkaar samenwerken. De pijlers waarop jeugdzorg is gebouwd zijn: preventie, ondersteuning en overnemen.

Ook voor de jeugdzorg spelen de sociale wijkteams een rol.

Preventie

Preventie bevat een enorm breed taakveld dat erop is gericht om te voorkomen dat kinderen in problemen komen en aangewezen zijn op zware hulp of  in het slechtste geval  justitiële repressie. Preventie begint in Aalsmeer al bij het Consultatiebureau. Talentontwikkeling van kinderen is wat ons betreft cruciaal. We stimuleren daarom samenwerking tussen het onderwijs, sportverenigingen en aanbieders van cultuureducatie en welzijnsactiviteiten. Dat doen we door de inzet van combinatiefunctionarissen, die een verbinding leggen tussen activiteiten op school en daarbuiten. Van ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname van hun kinderen aan de activiteiten. Voor kinderen van ouders met een kleine beurs zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds opgericht ter ondersteuning. Aalsmeerse Belangen zal deze twee fondsen blijvend ondersteunen.

Aalsmeerse Belangen pleit al sinds jaar en dag voor voldoende sport, speel en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. Jongeren dienen een plek te hebben om elkaar te ontmoeten. In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor het Jongerencentrum N201 en voor jeugdhonken in Oost en Kudelstaart. Die plekken, waar jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker hun eigen verantwoordelijkheden krijgen, vinden wij onmisbaar.

Aalsmeer heeft ook nog steeds de rijkdom van twee scoutingverenigingen waar wekelijks zeer veel kinderen en jongeren met veel plezier actief zijn. Van de vereniging WIOL & Willem Barendsz Groep Aalsmeer is de accommodatie aan vervanging dan wel verbetering toe. Wij vinden dat de scouting moet beschikken over geschikte accommodaties en willen dat de gemeente dit ondersteunt. Wanneer de scoutingverenigingen zich melden bij de gemeente voor hulp bij verbetering van hun accommodatie, dan wil AB dat ze die hulp krijgen.

Ondersteuning

Gezinnen, kinderen en jongeren die op een of andere manier hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de sociale teams. Dat moet wat ons betreft plaatsvinden volgens het principe ‘één gezin, één plan’ waarbij er één verantwoordelijke wordt aangesteld als centraal aanspreekpunt. Deze professional inventariseert wat er bij de jongere en/of het gezin speelt, waarna specialistische hulpverleners wordt ingeschakeld. Voordat hulp wordt ingeschakeld, wordt natuurlijk eerst besproken waar de eigen kracht van het gezin zit en wat voor ondersteuning er is van familie, vrienden en buren. Bij problemen moet niet alles meteen worden overgenomen door de professionals. Dat ontneemt mensen hun eigen verantwoordelijkheid en maakt zorg onbetaalbaar.

 

Overnemen

Helaas komen gezinnen, kinderen en jongeren soms in flinke problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gezinnen waarbij problemen spelen op het gebied van verslaving, geestelijke gezondheid, schulden, van huiselijk geweld, schooluitval of een combinatie hiervan. Het is de taak van de gemeente om deze mensen de professionele hulp te bieden die nodig is. Goed, snel en efficiënt. Punt.

Per gezin is er dus één aanspreekpunt: één persoon die zorgt dat op het juiste moment de juiste hulp wordt geboden. Dus niet zonder coördinatie mensen doldraaien met allerlei hulpverleners die van elkaar niet weten wat ze doen.

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Onderwijs is een speerpunt van AB. De gemeente draagt zorg voor goede huisvesting en het handhaven van de leerplicht. AB vindt dat het beleid de komende jaren gericht moet blijven op het integreren van binnen en buitenschoolse voorzieningen onder één dak. We zien in de praktijk dat dit leidt tot succesvolle samenwerking.

Het klimaat in de lokalen en de hygiëne in en rondom de scholen is van invloed op de leerprestaties. In de Mikado vormt het binnenklimaat in de bijgebouwde (nood)lokalen een knelpunt dat snel moet worden opgelost.

Er wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe fusieschool in de Hornmeer. De christelijke basisscholen uit de Ophelialaan (De Hoeksteen) en de Roerdomplaan (De Wegwijzer) krijgen in dit moderne gebouw een plek. Wij vinden het uiteraard van het grootste belang dat we bij de bouw van de school de lessen uit het verleden goed hebben geleerd. We moeten voorkomen dat we opnieuw te maken krijgen met financiële tegenvallers, functionele gebreken en grote overlast voor de betrokken scholen. Strikte regie door de gemeente is nodig.

Er is werk gemaakt van het oplossen van de verkeersproblematiek rondom scholen door een combinatie van voorlichting en periodieke handhaving van parkeerverboden. De veiligheid van de kinderen staat voor ons voorop en AB pleit voor voortzetting van dit beleid.

De kansen voor een eigen HAVO/VWO in Aalsmeer zijn verkend. Onderwijsinstellingen bepalen echter zelf of een nieuwe schoollocatie in de regio nodig is en zij hebben besloten dat er op korte termijn helaas geen vestiging voor HAVO en VWO in Aalsmeer komt. AB is van mening dat we daarom wel van de scholen mogen verwachten dat Aalsmeerse jongeren goed terecht kunnen op middelbare scholen in de ons omringende gemeenten.

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Natuur en milieueducatie is van belang voor de verinnerlijking van de waarde van natuur en milieu. Bewustwording is hiervoor essentieel. Dit dient onder meer te gebeuren op scholen. Kinderboerderij Boerenvreugd kan een belangrijke rol in deze bewustwording spelen, bijvoorbeeld door het organiseren van tentoonstellingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De gemeente speelt een belangrijke rol door als coördinator en initiatiefnemer van natuur- en milieuprojecten op te treden.

JONGEREN

AB betreurt de problemen met enkele groepen hangjongeren binnen onze gemeentegrenzen. Natuurlijk kunnen veel problemen worden voorkomen door het aanbieden van eigentijdse faciliteiten, maar we zijn ons er van bewust dat er altijd een groep over zal blijven die vervalt in hinderlijk gedrag, vandalisme en criminaliteit. Voor die groep, die veel overlast veroorzaakt in de Aalsmeerse samenleving, resteert helaas alleen een harde en consequente aanpak. Gelukkig zien we nu dat die heldere aanpak in beweging is gezet. De gemeente zet in eerste instantie jongerenwerkers en individuele begeleiding in om te helpen. In geval van aanhoudende problemen volgt actie door onze handhavers (BOA’s). Als ook dat niet helpt, wordt de politie ingezet. Niet voor een praatje, maar voor het schrijven van bekeuringen en het verrichten van aanhoudingen. Jeugd en ouders worden beiden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. De kosten van het wangedrag worden op hen verhaald.

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van softdrugs en alcohol door Aalsmeerse jongeren hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit baart ons zorgen en wij willen in de komende jaren onderzoek doen naar de achtergronden van dit probleem en werken aan gerichte oplossingen.

SPORT

Sportverenigingen en sportvoorzieningen hebben een centrale plaats in onze gemeentelijke samenleving. AB is alle verenigingen en vrijwilligers die zich daar belangeloos voor inzetten zeer dankbaar.

Goede sportvoorzieningen vinden we uitermate belangrijk. Sport levert immers een belangrijke bijdrage aan de op- voeding van de jeugd en de sociale cohesie binnen Aalsmeer. In de afgelopen periode zijn onder impuls van de AB-wethouder ontwikkelingen in beweging gezet om te investeren in sportief Aalsmeer. De fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU tot FC Aalsmeer is na diverse mislukte pogingen in de afgelopen decennia nu wel een feit geworden.

Voor 2014 staat de bouw van een vierde sporthal op de rol. Ook wordt actief onderzocht hoe het sportcomplex van VZOD en RKDES kan worden gemoderniseerd. Mogelijk zal in de komende jaren ook uitbreiding van andere sportvoorzieningen noodzakelijk zijn. U kunt erop vertrouwen dat AB zich daarvoor tot het uiterste zal inspannen. Dat hebben we immers al bewezen.

Met de sportverenigingen zijn de afgelopen periode duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van het beheer en onderhoud van hun velden en opstallen. Daarnaast is flink bezuinigd op de kosten van het zwembad en het beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Door slim beleid is dit nagenoeg zonder kwaliteitsverlies gebeurd. Dit proces moet de komende jaren worden doorgezet om ervoor te zorgen dat de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk zijn.

kERNpuNtEN ‘GEEF jEuGD BEWEGiNGSRuiMtE’:

 • Blijvend inzetten op faciliteren van talentontwikkeling van onze jeugd.
 • Cultuureducatie op school en buitenschools cultuuraanbod zo breed mogelijk opzetten.
 • Voortzetten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Een jeugdhonk in elke kern met goed beheer en begeleiding.
 • Financieel ondersteunen Scouting bij investeren in hun accommodaties.
 • Hulp wordt goed, snel en efficiënt verleend: één contactpersoon, geen formulierenterreur.
 • Voortzetten onderwijsbeleid.
 • Nieuwbouw scholen: harde regie op kwaliteit en financiële afspraken.
 • Consequente aanpak hangjeugd als die overlast veroorzaakt.
 • Toegankelijkheid van middelbare scholen voor Aalsmeerse kinderen garanderen.
 • Onderzoeken en inzetten op verlaging drugs- en alcoholgebruik door Aalsmeerse jongeren.
 • Blijven investeren in goede, moderne sportvoorzieningen.
AALSMEER iN BEWEGiNG: DE BuRGER StAAt CENtRAAL

Over ‘wijkgericht werken’ hebben we in ons verkiezingsprogramma in 2010 al aangegeven dat het wijkgerichte werken sterk verbeterd moest worden door duidelijke afspraken te maken over de rol, taken en bevoegdheden van de wijkraden. Daarnaast hebben we bepleit dat er geen grootschalige plannen meer tijdens de zomerperiode ter inzage gelegd moesten worden. Daarom zijn we blij dat de wijkaanpak ingrijpend is gewijzigd waardoor de samenwerking tussen gemeente en wijkoverleggen sterk is verbeterd. De gemeente informeert de wijkoverleggen veel beter, er is sprake van een heldere taak- en rolverdeling, het opbouwwerk functioneert naar behoren en er is duidelijk sprake van een verbetering van de onderlinge verhoudingen. Wij willen graag op die basis verder werken.

In de afgelopen raadsperiode is de ambtelijke samenwerking met Amstelveen tot stand gekomen. Ondanks een aantal kinderziektes in de beginperiode heeft een en ander inmiddels goed vorm gekregen. Eén van de doelstellingen van deze fusie was het verbeteren van de service naar de inwoners. Door de schaalvergroting is betere continuïteit en kwaliteit van dienstverlening op lange termijn gewaarborgd. AB zal deze samenwerking kritisch maar positief gestemd blijven monitoren.

Als lokale partij is het zo vanzelfsprekend om het bestuur lokaal te houden, dat we bijna vergeten te melden dat daar beweging in lijkt te zitten. AB blijft zich sterk maken voor een eigen gemeente. De ambtelijke fusie met Amstelveen is wat ons betreft geen opmaat naar een gemeentelijke fusie. Door de samenwerking met Amstelveen heeft Aalsmeer haar bestuurlijke autonomie verstevigd: gedwongen herindeling lijkt niet langer logisch. En dat is precies wat we willen. De eigenheid van Aalsmeer, het coleur locale, ons dorp; Aalsmeerse Belangen ziet geen enkele reden om mee te denken over een gemeentelijke fusie.

Het Burgerinitiatief is een aantal keren ingezet in de afgelopen vier jaar. AB juicht deze vorm van directere betrokkenheid van de inwoners toe, maar is wel van mening dat indieners van een initiatief beter begeleid moeten worden. Op deze wijze kan het Burgerinitiatief effectiever worden ingezet.

AB is nog steeds van mening dat het bestuur van de gemeente een samenwerking moet zijn tussen het College en de Raad maar dat in het dualistische stelsel beide wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. Raadsfracties die zich in allerhande bochten wringen om hun wethouder in het zadel te houden, zijn wat ons betreft niet meer van deze tijd. AB heeft altijd op deze manier gewerkt en blijft dat zo doen. Tegelijkertijd moet dualisme ook niet eindigen in een bestuurlijke ‘wij-zij cultuur’. Om goed te kunnen besturen, is betrouwbare en tijdige informatievoorziening aan inwoners, ondernemers en gemeenteraad een essentiële randvoorwaarde. Goede, tijdige informatie maakt het lokale bestuur inzichtelijker.

AB heeft daarom gepleit voor een herziening van het vergaderstelsel. AB betwijfelt of het nieuwe vergaderstelsel, dat in 2014 zal worden ingevoerd, werkbaar is. Ook betwijfelen we of het inwoners van onze gemeente een directere invloed op het besluitvormingstraject geeft. Wij pleiten daarom opnieuw voor herinvoering van de commissievergaderingen. Op die manier komt er nog meer tijd voor debat en inhoudelijke verdieping. Wij zijn ervan overtuigd dat daardoor weer meer burgers geïnteresseerd zullen worden in de lokale politiek.

Tenslotte zal de fractie van AB ook de komende periode maandelijks haar succesvolle en goed bezochte open-fractie-inloop-uurtje, bekend onder de naam “Op de thee bij AB” blijven houden. Op deze wijze stelt zij de inwoners in staat in een ongedwongen setting met de fractie van gedachten te wisselen.

KERNPUNTEN ‘AALSMEER iN BEWEGiNG:
DE BuRGER StAAt CENtRAAL’:

 • Voortzetting van de huidige werkwijze met wijkoverleggen.
 • Betere begeleiding van indieners van burgerinitiatieven.
 • Samenwerking met Amstelveen moet blijvend leiden tot een betere dienstverlening naar de inwoners.
 • Verbeteren van het huidige vergaderstelsel door invoering Commissievergaderingen. Inzet is meer tijd voor inhoudelijke verdieping, uitwisseling van standpunten en transparantie voor de burger.
RuiMtE VooR ECoNoMiSChE DyNAMiEk

In 2009 is een voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van een economisch uitvoeringsprogramma. Ondanks de economische crisis blijkt Aalsmeer nog steeds een dorp dat bol staat van ondernemingszin. Respectvol kijkt Aalsmeerse Belangen naar de ondernemers die ondanks de slechte economie toch blijven investeren in hun bedrijf. Gevolg is dat Aalsmeer nog steeds een extreem lage werkeloosheid kent en dat moeten we zo houden. Wij zijn verheugd te constateren dat in de afgelopen vier jaar de relatie en samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en de ondernemers op een aantal fronten sterk is verbeterd. De jaarlijkse verkiezing ‘Ondernemer van het jaar’, de bijeen- komsten voor startende ondernemers, de periodieke netwerkborrels en de Westeinderwaterweek zijn daarvan goede voorbeelden. De gemeente stelt zich steeds beter op als faciliterend partner van het Aalsmeerse bedrijfsleven. En natuurlijk kunnen zaken nóg beter. Vandaar dat de gemeente ook open gesprekken aangaat met ondernemers over de kwaliteit van haar dienstverlening. De lokale economie heeft het zwaar, maar Aalsmeer beweegt de goede kant op!

GREENPORT

De gemeente Aalsmeer staat garant voor de helft van de risico’s van de ontwikkeling van Greenpark. In vorige collegeperioden dacht men dat de bomen tot in de hemel groeiden en zijn voor veel te hoge bedragen gronden aangekocht. In de afgelopen jaren hebben we daar de wrange vruchten van geplukt: miljoenen euro’s zijn gereserveerd in verband met verwachte verliezen op de grondexploitatie.

In deze economisch moeilijke tijd zijn er, ondanks een paar lichtpuntjes, ook nog eens te weinig ontwikkelingen in het gebied. Belangrijk is om bedrijven te stimuleren om zich in het Greenpark te vestigen. De openstelling van de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel biedt kansen om dit doel te bereiken. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor creatieve oplossingen zoals een ‘zonnepark’ een grote locatie voor zonnepanelen om de gronden tijdelijk anders te gebruiken. Braakliggende grond kan ook worden gebruikt voor volks of stadstuinen.

De ontwikkelingen binnen Greenport Aalsmeer en Flora Holland worden door ons met de nodige scepsis bekeken. Vooral de afwikkelingen van de verkeersstromen baren ons de nodige zorgen. De aanleg van de OLV (Ongestoorde Logistieke Verbinding) tussen bloemenveiling Flora Holland en de nieuwe N201 heeft onze volle aandacht. AB waakt voor de leefbaarheid en wij stellen dus strikte eisen aan de inpassing van deze nieuwe weg.

De plannen voor de ontwikkeling van een watergebonden containerterminal in de Haarlemmermeer (vlak over de Aalsmeerderbrug; recht tegenover Aalsmeer Dorp) lijken in de koelkast verdwenen. Ondanks dat blijven wij deze ontwikkelingen op de voet volgen. Kortom: de leefbaarheid van Aalsmeer als woongemeente weegt bij onze partij onverminderd zwaar.

DETAILHANDEL

De oprichting van het Ondernemersfonds voor het winkelgebied Centrum hebben we met een dubbel gevoel gevolgd. Enerzijds zien wij ook dat het Centrum wel een nieuwe impuls kan gebruiken om voortgaande leegstand te voorkomen, anderzijds betekent het ook een lastenverzwaring voor de winkeliers in het gebied. Wij hadden liever een differentiatie in de bijdrage gezien, maar hebben toch voor de invoering van de reclamebelasting gestemd. Maar zodra de wet tariefdifferentiatie wel toestaat, zal AB pleiten voor een ander heffingssysteem voor de reclamebelasting. Dat geldt ook voor het winkelcentrum in de Ophelialaan.

Het winkelgebied in Aalsmeer Centrum staat de komende jaren voor een grote uitdaging. We zullen een antwoord moeten vinden op de leegstand van winkelpanden, een antwoord op de vraag of het winkelgebied moet worden geconcentreerd en een antwoord op de vraag hoe we het aanbod divers en interessant houden. AB wil samen met de ondernemers een antwoord vinden op die vragen. Daarbij willen we ook onderzoeken of de Leegstandswet kan worden ingezet.

In de afgelopen periode is een start gemaakt met de zondagse openstelling van winkels. Wij vinden dat een beweging in de goede richting. Maar als het gaat om de volgende stap, een volledige openstelling van alle winkels in Aalsmeer, dan is AB terughoudend. Wij vinden dat hiervoor eerst het draagvlak in ondernemend Aalsmeer moet worden aangetoond. Ook willen we graag weten wat de economische effecten voor de kleine middenstanders zullen zijn voordat we hierover een definitief standpunt kunnen innemen.

Voor het industrieterrein Hornmeer geldt dat het nog steeds op de nominatie staat om gerevitaliseerd te worden. Tot nu toe is in dit gebied nog te weinig gebeurd en we weten ons verplicht om hier nog eens goed naar een oplossing te zoeken. In de afgelopen collegeperiode is gelukkig wel de discussie over wonen op bedrijventerreinen gestart. AB blijft hier voorstander van: bedrijfswoningen kunnen controle en veiligheid opleveren voor de bedrijven.

TOERISME EN RECREATIE

Aalsmeer werkt hard aan haar reputatie als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen is ervan overtuigd dat deze sector de komende jaren een steeds belangrijkere economische motor kan worden. Grote beweging is dat de samenwerking tussen de gemeente en de watersportsector de afgelopen jaren enorm is versterkt. Het veld is in beweging!

Aalsmeer heeft de krachten gebundeld met gemeenten in het Groene Hart om zich verder te ontwikkelen als watersportgemeente. In 2011 is gestart met het Nationaal Regenboog Evenement dat in Aalsmeer in korte tijd is uitgegroeid tot een echt watersportevenement voor en door Aalsmeerders: de Westeinderwaterweek. Dit nieuwe evenement waarbij in een week allerlei watersportevenementen plaatsvinden, vormt een prachtige promotie voor Aalsmeer. Samenwerking leidt tot meerwaarde. Op die weg willen we verder.

In het Uiterweggebied heeft burgerparticipatie geleid tot een breed gedragen nieuw perspectief voor dit gebied. Daar bij is gewerkt aan perspectief voor de in economisch verval geraakte trekheestercultuur, de jachthavens, de belangen van bewoners en het belang van de waardevolle natuur in dit gebied. Kansrijke ontwikkelingen liggen onder andere op het vlak van verblijfsrecreatie en wij staan hier positief tegenover. De wijze waarop deze plannen tot stand zijn gekomen, met veel ruimte voor inwoners en ondernemers, vinden wij een beweging in de goede richting.

Er wordt druk gewerkt aan verbetering van het verblijfsklimaat van Aalsmeer. Bij het Praamplein zijn elektra en waterpunten aangelegd, zodat ook het centrum van Aalsmeer goed bereikbaar is voor de watersporter. Maar er is ook meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en inrichting van onze openbare ruimte, beschermde dorpsgezichten, cultuurhistorisch erfgoed, horeca en verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen. Langs de Westeinderroute wordt volop gewerkt aan plannen om deze route aantrekkelijker te maken: Nieuw Calslagen en plannen voor transformatie van Fort Kudelstaart tot een icoon voor Aalsmeer als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen wil dit graag mogelijk maken. We zouden graag zien dat op het fort een aantal camperplaatsen wordt ingericht. Ook een horecavoorziening in de vorm van een dorpscafé in Kudelstaart gaat nu eindelijk gestalte krijgen.

De plannen voor een theehuis met passantenvoorzieningen (douches en toiletten) op de Historische Tuin krijgen vaste vorm. We hopen dat de samenwerking met de Westeinderrondvaart nog verder wordt uitgebreid en dat recreanten daar op termijn ook bootjes kunnen huren. Een soort bezoekerscentrum waar bezoekers alles te weten kunnen komen over (de historie van) Aalsmeer en de Bovenlanden en daarnaast het gebied zelf kunnen verkennen.

Aalsmeerse Belangen maakt zich zorgen over de lokale horeca. Het is een landelijk gegeven dat deze bedrijfstak het moeilijk heeft en in Aalsmeer is dat niet anders. AB zet in op nieuw horecabeleid en pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de ‘staat van de horeca’ in Aalsmeer. We zullen antwoord moeten geven op de vraag of het nog verantwoord is om de komende jaren in Aalsmeer uitbreiding van het aantal horecagelegenheden toe te staan. De aanvragen liggen er maar het ontbreekt ons aan inzicht in de effecten voor de zittende horeca.

kERNpuNtEN ‘RuiMtE VooR ECoNoMiSChE DyNAMiEk’:

 • Voortzetten verbeterde samenwerking tussen gemeente en ondernemend Aalsmeer.
 • Afbouwen risicoprofiel Greenpark door creatief gebruik van braakliggende gronden, bijvoorbeeld voor een zonnepark, en actief blijven benaderen van partijen die de ontwikkeling kunnen overnemen.
 • Strikte, handhaafbare eisen aan inrichting en gebruik van nieuwe wegverbinding OLV.
 • Geen watergebonden containerterminal tegenover Aalsmeer Dorp, maar bij Schiphol Oost.
 • Volledige zondagopenstelling winkels alleen als er draagvlak is bij ondernemers en inwoners.
 • Toelaten bedrijfswoningen op bedrijventerreinen.
 • Voortzetten van de ingezette beweging: Aalsmeer watersportdorp!
 • Verruiming mogelijkheden verblijfsrecreatie mits oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.
 • Ontwikkeling Fort Kudelstaart tot icoon van het watersportdorp Aalsmeer.
 • Snelle actualisatie horecabeleid.
CuLtuuR BEWEEGt AALSMEER

CULTURELE ACTIVITEITEN

Beweging is er zeker geweest in het Aalsmeerse cultuurbeleid in de afgelopen vier jaar. Eind 2012 is door de gemeenteraad de nieuwe Nota Kunst & Cultuur voor Aalsmeer vastgesteld. Geheel in lijn met datgene wat Aalsmeerse Belangen had beloofd. Natuurlijk hadden we graag gezien dat er meer budget voor kunst en cultuur beschikbaar zou zijn gekomen maar dat was niet mogelijk. Doordat er heldere keuzes zijn gemaakt, is het gelukt om het budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar te houden.

Eind 2013 is het Cultuurpunt Aalsmeer van start gegaan. De professionele medewerkers van het Cultuurpunt hebben onderdak gevonden in de bibliotheek in de Marktstraat. Zij worden met raad en daad bijgestaan door een Aalsmeerse Raad van Advies. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan ons culturele leven, wordt door het Cultuurpunt ondersteund met advies, kennis en een actief netwerk. Doel is nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe projecten en initiatieven te laten ontstaan.

De beweging om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod en nieuwe organisatoren ook te kunnen laten acteren is ingezet. Voor KCA is het een bewogen periode geweest doordat voor al de nieuwe activiteiten geld “vrij” gespeeld moest worden door de keus om de beeldende kunstactiviteiten in het Oude Raadhuis veel meer op eigen financiële benen te laten staan. In de afgelopen jaren bedroegen deze ongeveer 70% van de totale cultuursubsidie. Vanaf 1 januari 2015 moet het Oude Raadhuis nieuwe stijl een feit zijn.

Aalsmeerse Belangen roept iedereen op tot samenwerking: als alle culturele stichtingen en instellingen de handen ineen zouden slaan met culturele ondernemers in Aalsmeer, dan was het door ons bepleite Cultuurhuis Aalsmeer nu een feit geweest.
AB zou graag zien dat deze beweging gemaakt gaat worden.

Cultuur verbindt mensen en biedt alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en waardevolle ervaringen op te doen. Actief meedoen of genieten van kunst en cultuur beweegt mensen. AB is van mening dat er voldoende ruimte beschikbaar moet blijven om culturele activiteiten mogelijk te maken.

BIBLIOTHEEK

Als gevolg van de harde rijksbezuinigingen heeft de gemeente moeten besluiten om de bibliotheekvestigingen in Oost en Kudelstaart te sluiten. Onder invloed van AB is wel flink geïnvesteerd in de bibliotheek in de Marktstraat, die stevig is gemoderniseerd. Voor de komende periode ligt de nadruk op de invoering van de nieuwe Bibliotheek wet, die grote gevolgen kan hebben voor de dienstverlening van bibliotheken in Nederland en dus ook in Aalsmeer. AB is ervan overtuigd dat de bibliotheek in Aalsmeer een brede maatschappelijke waarde heeft, maar dat, onder andere als gevolg van de razendsnelle digitalisering, de bibliotheek de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen.

EDUCATIE

Vanaf 2013 wordt cultuureducatie structureel aangeboden op alle Aalsmeerse basisscholen. Samen met onze portefeuillehouder hebben we dit mogelijk gemaakt. Enerzijds door het beschikbaar stellen van een goed aanbod, anderzijds door scholen hiervoor subsidie te verstrekken. De cultuurhistorie van Aalsmeer heeft een plek in het aanbod gekregen.

De gemeente is gestopt met de subsidiëring van het individuele muziekonderwijs en ondersteunt per 2013 ambulant cultuuronderwijs: onderwijs aan groepjes kinderen in scholen en wijken. Dit onderwijs wordt verzorgd door het Cultuurpunt Aalsmeer. Deze hervorming leidt tot een veel betere bereikbaarheid van het muziek, dans en drama onderwijs. AB wil dat de deelname hieraan laagdrempelig en binnen de gemeentegrenzen aangeboden wordt. Voor kinderen met ouders die financieel krap zitten, is er het Jeugdcultuurfonds gekomen, waarvoor we bijna € 10.000 per jaar uittrekken. Ieder kind moet wat ons betreft kunnen meedoen. Het Cultuurfonds zorgt daarvoor.

CULTUREEL ERFGOED EN DORPSGEZICHTEN

Conform de belofte in ons vorige verkiezingsprogramma, is er serieus werk gemaakt van het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten (Lijnbaankerk, Seringenpark). Het onderzoek naar mogelijk te beschermen dorpsgebieden zien we graag voortgezet. Ook is in deze periode lintenbeleid ontwikkeld en vastgesteld, waarmee er duidelijke regels zijn gekomen voor het bouwen in deze typerende Aalsmeerse linten.

Helaas is het niet gelukt om het Rooie Dorp te behoeden voor sloop en daar een beschermd dorpsgezicht van te maken. Wat we ook betreuren, is de huidige status van de Zuiderkerk. Een prachtig gebouw dat veel mogelijkheden biedt voor herontwikkeling, maar nu staat te verpauperen. In de afgelopen periode zijn (ver)bouwactiviteiten aan monumenten legesvrij gemaakt. Aalsmeerse Belangen heeft zich eveneens ingespannen voor het instellen van een monumentenfonds. Dat heeft het destijds niet gehaald in de Raad, maar we zullen ons daar in de komende periode weer hard voor gaan maken. Het in stand houden van het monumentale karakter kan immers beperkingen opleggen en het behoud ervan leidt vaak ook tot extra uitgaven.

kERNpuNtEN ‘CuLtuuR BEWEEGt AALSMEER’:

 • Extra geld voor de uitvoering van nieuwe culturele initiatieven en projecten die ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Blijvend inzetten op structureel aanbod van cultuureducatie op Aalsmeerse basisscholen.
 • Inzetten op uitbreiding van het buitenschoolse aanbod van het Cultuurpunt Aalsmeer.
 • Deelname aan culturele activiteiten en educatie moet binnen Aalsmeer plaats kunnen vinden. Daar voor moet voldoende ruimte beschikbaar zijn en blijven.
 • Behouden van het culturele erfgoed en karakteristieke plekken.
AALSMEER WoRDt DuuRzAAM EN SChooN

DUURZAAMHEID

In ons verkiezingsprogramma van 2010 schreven wij verheugd te zijn met het ambitieniveau voor duurzaam bouwen en energie. Dit moet leiden tot een energieneutraal Aalsmeer in 2040. In de afgelopen vier jaar hebben wij actief geprobeerd dit proces aan te jagen. Wij zijn namelijk van mening dat het te langzaam gaat om het gewenste resultaat op tijd te be- reiken. Daarnaast vinden wij dat het thema duurzaamheid te eenzijdig wordt aangesneden. Duurzaamheid gaat immers over zoveel meer dan alleen energieneutraalheid en reductie van CO2 uitstoot. Volgens AB is in een duurzame gemeente sprake van een balans tussen een schone en gezonde leefomgeving (ecologische integriteit), een samenleving waarin groepen en individuen ruimte bieden aan elkaar (sociale gerechtigheid) en het bedrijfsleven gezonde mogelijkheden heeft (economische ontwikkeling).

De fractie van AB heeft vaak bijdragen geleverd en moties ingediend om deze bredere kijk op duurzaamheid op de agenda te krijgen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de geslaagde initiatieven van AB om de administratieve kosten voor het omwisselen van een grotere restafvalcontainer naar een kleinere te laten vervallen en om ieder raadsvoorstel te voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Helaas was de fractie van AB de enige die zich verzet heeft tegen het plan om het mogelijk te maken relatief schone grond door vuilere grond aan te vullen. Ook was AB kritisch over het plan om het overgrote deel van de bomen in Aalsmeer vrij te stellen van kapvergunningen. En dat allemaal voor een paar tientjes ‘winst’.

Verbetering is de komende jaren dus nodig. Een paar voorbeelden:

 • Aalsmeer moet zo snel mogelijk producten en diensten 100% duurzaam inkopen.
 • Er dient een betere monitor te komen om de voortgang van de duurzaamheidambities van de gemeente te kunnen volgen.
 • Minstens vier maal per jaar dient de gemeente met een laagdrempelig, duurzaam initiatief te komen, dat op eenvoudige wijze door inwoners en bedrijven is over te nemen. Hierover is een AB-motie aangenomen maar deze is nog steeds niet uitgevoerd.

SCHIPHOL

In de afgelopen vier jaar heeft AB meerdere malen aandacht gevraagd voor de verschillende problemen rondom Schiphol. Zo is het gelukt om voor de ‘gevarenzone’ de dakpannen op kosten van Schiphol vast te laten leggen. Een schrale troost, maar even goed belangrijk.

Recent is de evaluatie van het systeem van preferent baangebruik door Alders aangeboden aan de staatsecretaris. Hieruit blijkt dat het preferente baangebruik nu en in de toekomst Aalsmeer onevenredig hard treft. Tevens is gebleken dat het arsenaal van overlast beperkende maatregelen voor Aalsmeer zo’n beetje is uitgeput, terwijl Aalsmeer onvoldoende wordt gecompenseerd. Dat de belangen van Aalsmeer door een andere gemeente aan de zgn. Alderstafel moeten worden vertegenwoordigd, vinden wij tekenend voor de verdeel en heers aanpak van de Schipholproblemen. Bij dit dossier blijkt tenslotte dat de invloed van de landelijke partijen in de raad in Den Haag niets oplevert. Wat heb je aan landelijke lijntjes als ze in Den Haag nooit wat voor je doen? Inzet is wat ons betreft dus een eigen plek aan de Alderstafel.

In ons verkiezingsprogramma van 2010 hebben we aangegeven dat we het economische belang van Schiphol voor Aalsmeer, de regio en Nederland erkennen. Daarnaast hebben we toen ook al vastgesteld dat de overlast voor Aalsmeer en Kudelstaart niet in verhouding staat tot de overlast van de andere gemeenten in de regio. Ons standpunt ten opzichte van Schiphol blijft onveranderd. Aalsmeer dient zich constructief maar kritisch op te stellen. Het is onacceptabel dat Aalsmeer zich nu of in de toekomst laat vertegenwoordigen door organisaties met andere belangen dan de Aalsmeerse. De lijn moet hier ‘eerlijk maar wel hard’ zijn. Aalsmeer moet bovendien financieel ruimhartig worden gecompenseerd. Wij denken bijvoorbeeld aan leefbaarheidscompensatie in de vorm van een bijdrage van miljoenen euro’s aan de herinrichting van het park en sportcomplex in de Hornmeer.

WATER EN NATUUR

Tijdens de vorige verkiezingen heeft AB aangegeven dat zij vindt dat Aalsmeer niet de groene uitstraling heeft die je van een bloemendorp mag verwachten. Een aantal parken in Aalsmeer moet beter onderhouden worden en wij hebben gesteld dat er, in nauwe samenwerking met particuliere spelers, een natuurbeheerplan moet komen.

In de afgelopen periode is het natuurbeleidsplan opgesteld. Het beheersplan is er nog niet en hoe het beheer betaald moet gaan worden, weet nog niemand. Daarom pleit AB voor een onderzoek naar de invoering van een vaarvignet om toeristenbelasting op een eerlijkere manier te heffen. Extra inkomsten komen ten goede aan het beheer en toezicht. Want we vinden het belangrijk om het prachtige plassengebied toegankelijk te houden voor de watersport. Baggeren is daarvoor een noodzaak. Daarnaast is het beter organiseren van beheer en toezicht in het gebied van groot belang. AB pleit voor nieuwe, intensieve samenwerking tussen gemeente, De Bovenlanden, waterschap en ondernemers (jachthavens) op het gebied van toezicht en beheer in het plassengebied. Illegale bouwsels, het illegaal afmeren van vaartuigen, handhaving schoeiplicht maar ook het dagelijkse beheer kan op die manier beter worden aangepakt. AB vindt een ‘varende boswachter’ in het plassengebied kansrijk.

Gelukkig beschikken we nu na jaren praten over hondenbeleid en AB pleit ervoor om de controle van dit beleid te intensiveren en hondenbezitters die de rommel niet opruimen flink te beboeten. Vervuiling als gevolg van hondenstront vinden wij onaanvaardbaar.

Voor de komende periode staan de reconstructie van het Hornmeerpark en het Seringenpark nadrukkelijk op onze agenda. Er zijn wat eerste verbeteringen aangebracht, maar we moeten ervoor zorgen dat het achterstallige onderhoud aan deze beide parken nu echt wordt weggewerkt. De aanleg van het voetbalcomplex van FC Aalsmeer heeft tot gevolg dat een gedeelte van het huidige Hornmeerpark komt te vervallen. AB is van mening dat het resterende deel van het park grondig moet worden opgeknapt. Het oude VVA complex moet met name worden ingevuld met recreatieve functies: park, grasvelden, openbare sportvoorzieningen. Aalsmeer heeft inmiddels meer dan 30.000 inwoners en verblijfsruimte met kwaliteit is hard nodig.

OPENBARE RUIMTE

De gemeente heeft in 2008 het beheer en onderhoud van de openbare ruimte integraal uitbesteed aan De Meerlanden. AB heeft zich toentertijd al zeer kritisch opgesteld omdat men het geheel wel erg gemakzuchtig ‘over de schutting wilde kieperen’. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hele aanbesteding bijzonder slecht is voorbereid. De contracten deugen niet en zijn onvolledig, we betalen te veel voor wat we krijgen, de controle is slecht georganiseerd. En De Meerlanden levert in veel gevallen geen waar voor het geld.

Aalsmeer kampt daarnaast met een achterstand in het onderhoud aan wegen, bruggen, duikers en beschoeiingen. Wie door Aalsmeer rijdt, fietst of loopt, herkent dit beeld natuurlijk. In de afgelopen raadsperiode is de volle omvang van deze achterstand in kaart gebracht: het draait hier om achterstallig onderhoud van vele miljoenen. De afgelopen vier jaar is keihard gewerkt aan het verbeteren van het onderhoud en het wegwerken van de immense achterstanden. Beweging betekent dat we in totaal  ondanks de al moeilijke financiële situatie door de economische crisis  structureel ruim 1,5 miljoen euro per jaar hebben uitgetrokken om het beheer en onderhoud van Aalsmeer drastisch te verbeteren. Het toezicht op De Meerlanden is verscherpt, de contracten zijn verbeterd, de klachtenafhandeling is verbeterd en achterstanden zijn aangepakt. En langzaamaan verbetert de situatie. Maar deze is nog lang niet zoals we hem willen hebben. Dat gaat helaas nog jaren duren. We zitten nu op de blaren van decennialang falend beleid. Maar het komt goed. En de door ons gewenste verbeteringen worden de komende jaren gerealiseerd als we het ingezette beleid volhouden.

AB zet zich al jaren in voor het actief verwijderen van de grote hoeveelheden zwerfafval in onze gemeente. Hiertoe wil AB in de komende collegeperiode opnieuw proberen om jaarlijks 1 of 2 maal een publieksactie te organiseren.

Daarnaast pleit AB al jarenlang voor een rustiger straatbeeld. Dit komt de beeldkwaliteit van onze mooie gemeente ten goede. AB pleit voor een visie waarin eenduidige keuzes worden gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan straatlantaarns, bankjes, prullenbakken, enzovoorts. Daarnaast zou het straatbeeld vaak al verbeteren door op sommige plaatsen de overdaad aan ‘straatmeubilair’ te verminderen door overbodige paaltjes, betonblokken, borden en flitskasten weg te halen.

kERNpuNtEN ‘AALSMEER WoRDt DuuRzAAM EN SChooN’:

 • De duurzaamheidsambities van Aalsmeer zijn aan een stevige uitbreiding toe.
 • Er moet werkelijk integraal duurzaamheidsbeleid komen.
 • De gemeente moet wat betreft duurzaamheid het goede voorbeeld geven.
 • Aalsmeer moet beter vertegenwoordigd worden in de verschillende ‘Schiphol-overleggen’ en een eigen stoel aan de Alderstafel krijgen.
 • Aalsmeer moet ruimer gecompenseerd worden voor de overlast van Schiphol.
 • De betaalbaarheid van natuurbeheer moet zo snel mogelijk worden onderzocht en georganiseerd.
 • De water en natuurgebieden in Aalsmeer verdienen toezicht in de vorm van ‘een boswachter op het water’.
 • Invoeren van hondenbeleid, gebaseerd op goede voorzieningen en stringente handhaving.
 • Het oude VVA complex moet met name worden ingevuld met recreatieve functies: park, grasvelden en openbare sportvoorzieningen.
 • Het wegwerken van de achterstanden van onderhoud van de openbare ruimte actief doorzetten op basis van het ingezette beleid. Waar nodig De Meerlanden flink de duimschroeven aandraaien als ze niet presteren.
 • Inrichting van het straatbeeld moet uniformer en rustiger.
 • Elk jaar minimaal 1 of 2 publieksacties gericht op weghalen zwerfafval.
RuiMtELijkE oRDENiNG iN AALSMEER: EEN AARDVERSChuiViNG

RUIMTELIJKE ORDENING EN VERGUNNINGVERLENING

AB heeft woord gehouden: binnen deze collegeperiode zijn alle verouderde Aalsmeerse bestemmingsplannen geactualiseerd. Wij hadden dit al vele malen in onze verkiezingsprogramma’s beloofd en nu is het gelukt. Een enorme klus gezien de puinhoop die was achtergelaten. Ook de al decennialang slepende kwesties als de woonarken en de Schinkelpolder, die door eerdere colleges alsmaar vooruit zijn geschoven, zijn aangepakt en opgelost. Aalsmeer beschikt nu over goede, digitale bestemmingsplannen waarmee het risico op fouten bij vergunningverlening enorm is afgenomen en de basis voor handhaving fors is verbeterd. Nu is de kunst om onze bestemmingsplannen op orde te houden door planmatige herziening. Bij AB is dat allemaal in goede handen.

Er zijn in de afgelopen periode honderden verwaarloosde vergunningaanvragen weggewerkt. Veel Aalsmeerse bedrijven en inwoners zaten al jaren te wachten op een vergunning en werden aan het lijntje gehouden. Dat is nu verleden tijd. Natuurlijk kan het altijd nog beter en klantgerichter, maar feit is wel dat er grote stappen in de goede richting zijn gezet. Daarnaast zijn vereenvoudigde procedures geïntroduceerd, de gemeentelijke werkwijzen versneld en zijn delen van Aalsmeer welstandsvrij gemaakt. Alles in het belang van snelle dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

Ook moeten we verder met de plannen voor de Uiterweg, zodat we nieuw perspectief bieden voor de zones achter de linten. Met deze plannen, die in nauw overleg met bewoners zijn gemaakt, is een goede start gemaakt. De kunst is om dit in de komende jaren om te zetten in succesvolle initiatieven. AB heeft aangetoond hier bestuurlijk een positieve rol te kunnen spelen. In de komende periode worden ook voor de Oosteinderweg en Landelijk Gebied Oost nieuwe plannen gemaakt.

HANDHAVING

Handhaving had in de afgelopen decennia in Aalsmeer veel te weinig aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot een enorme ‘verrommeling’ binnen onze gemeente met grote aantallen illegale bouwsels, strijdig gebruik en illegaal wonen. Hierin hebben we in de afgelopen vier jaar een duidelijke trendbreuk gerealiseerd. Er is extra geld vrijgemaakt om de handhaving serieus op te pakken en er is ingezet op programmatisch handhaven met concrete, meetbare doelstellingen. Daarbij is de inzet gericht op zaken die echt prioriteit behoeven, zoals illegale woonarken, levensgevaarlijke woonsituaties in kassen, schuren en bedrijfspanden en brandveiligheid.

AB is zich bewust van het feit dat handhaving soms veel (persoonlijk) leed voor betrokken oplevert. Toch pleiten we omwille van rechtszekerheid en veiligheid  voor voortzetting van het eenduidige handhavingsbeleid. Wij willen dat met name de bestrijding van illegaal afmeren van (woon)schepen en illegale bouwsels in het Westeinderplassengebied prioriteit krijgt.

HUISVESTING

In de afgelopen jaren is de woningmarkt mede als gevolg van de economische crisis dramatisch veranderd. Gelukkig zijn er, met name in Kudelstaart, veel woningen bijgekomen die voor enige doorstroming in de sociale sector hebben gezorgd. Helaas moeten we ook weer vaststellen dat er veel te weinig goedkope eengezinswoningen zijn gebouwd en dat ook de plannen voor alternatieve woonvormen niet van de grond zijn gekomen. Jongeren en starters hebben het onverminderd zwaar om in de gemeente Aalsmeer aan woonruimte te komen. Het aanbod is eenzijdig (appartementen) en nog steeds te duur.

AB is van mening dat gelden uit het Woonfonds bestemd moeten gaan worden om alternatieve woonvormen mogelijk te maken. Ook voor aanpassing van woningen een gevolg van de verandering van het zorgstelsel  kan het Woonfonds worden gebruikt. De herontwikkeling van de locatie Roerdomplaan biedt kansen voor moderne seniorenhuisvesting. In het schoolgebouw in de Ophelialaan (De Hoeksteen) zien wij kansen voor jongerenhuisvesting.

In de komende vier jaar zal de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Het aandeel goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen in de plannen is wat ons betreft te laag. Dat moet omhoog. Daarnaast willen we graag dat experimenten worden gestart met nieuwe bouwwijzen, zoals ‘wild’ bouwen, waarin mensen zelf hun woning kunnen ontwerpen en bouwen. Bebouwing van het Heegstrapark en invulling van de groengebieden bij het Hornmeerpark met woningbouw of bedrijfsfuncties ziet AB niet zitten.

AB is voorstander van de realisatie van een hotel voor arbeidsmigranten binnen Greenpark. Wel zal aan alle voorwaarden moeten worden voldaan voor een goede en betrouwbare huisvesting voor deze mensen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

De ontwikkelingen in het centrum van Aalsmeer beginnen vorm te krijgen en zullen binnenkort worden afgerond. De zeer noodzakelijke opknapbeurt van de Stationsweg zal op korte termijn starten. AB hoopt dat nu een periode van rust gaat aanbreken voor de inwoners die al jaren te maken hebben met de hinder als gevolg van de bouwactiviteiten.

Eén van de grote resterende plannen in het oude dorp is de herinrichting van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein. AB pleit voor een plein met (half)verdiept parkeren en een groene invulling: een verblijfsgebied, geen parkeerplaats. Rondom het plein mag nieuwe bebouwing worden gerealiseerd, mits dit een dorps karakter en uitstraling heeft. Bij deze plannen zou wat ons betreft het oude postkantoor en de daarachter gelegen groen strook moeten worden betrokken.

AB wil ook graag dat de ‘groene kop’ van het Stokkeland anders ingericht gaat worden. Het huidige grasveld met reclamespandoeken vinden we geen goed visitekaartje voor de entree van ons dorp. Bebouwing met een markant gebouw, dat refereert aan de historie van Aalsmeer en het Stokkeland, vinden wij bespreekbaar.

Wij zijn van mening dat bij alle nieuwbouwplannen het dorpskarakter voorop moet staan. Grootschalige bebouwing verstoort het evenwicht en sluit niet aan bij het dorpse karakter wat ons voor ogen staat. Wij zijn voorstander van de bouw van spaarzame hoogte accenten in de woonwijken en op de diverse inbrei locaties.

Aalsmeerse Belangen staat steeds sceptischer tegenover het project Groenzone. Wij vinden het steeds moeilijker uit te leggen dat er Aalsmeers geld wordt gestoken in het ontwikkelen van groen in de sloopzone van de Aalsmeerbaan. Wij vinden dit een taak van Schiphol en het Rijk. Bij nieuwe keuzemomenten over dit project zal Aalsmeerse Belangen als uitgangspunt hanteren dat er geen Aalsmeers geld meer naar dit project gaat.

VEILIGHEIDSBELEID

De Veiligheidsregio is inmiddels alweer enkele jaren een feit en dat betekent dat alle nood en hulpdiensten op regionaal niveau samenwerken. Gelukkig zijn inmiddels ook de meldkamers van de nooddiensten samengevoegd. Uiteraard maken we ons wel zorgen over de betaalbaarheid van deze voorzieningen op de langere termijn.

AB is tevreden over de prestaties van deze diensten en dankt alle medewerkers  en zeker de vrijwilligers bij onze lokale brandweer  voor hun dienstbaarheid aan onze veiligheid en gezondheid. We hebben al eerder aangegeven dat wij ons zorgen maken over de gevolgen van de regionalisering voor de betrokkenheid en het plezier van alle vrijwilligers die actief zijn binnen het Aalsmeerse brandweerkorps. Waakzaamheid op deze punten blijft ook de komende jaren geboden.

AB vindt het belangrijk dat de politie lokaal zichtbaar is. Aalsmeer moet een eigen politieloket houden waar men terecht kan voor inlichtingen of het doen van aangiftes. Wij zijn over het algemeen tevreden over de bijdrage van het politiekorps aan het wijkgericht werken in Aalsmeer.

kERNpuNtEN ‘RuiMtELijkE oRDENiNG iN AALSMEER:
EEN AARDVERSChuiViNG’:

 • Bestemmingsplannen op orde hebben en houden.
 • Werken aan nieuw perspectief voor de gebieden Uiterweg, Oosteinderweg en Landelijke Gebied Oost.
 • Vergunningverlening op orde houden.
 • Handhavingsbeleid voortzetten.
 • Bouwen van betaalbare woningen: sociale huur, goedkope koop, jongeren en starterswoningen, zorgwoningen.
 • Realisatie van een grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting op Greenpark.
 • Raadhuisplein in het groen.
 • Herontwikkelen Burgemeester Kasteleinweg locaties &2=1: meer goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen.
VERkEER iN BEWEGiNG

VERKEER EN VERVOER

De omlegging van de N201 vordert gestaag en met de aansluiting op de A4 en de onderdoorgang bij de Amstel in Uithoorn is de weg nagenoeg gereed. Het wordt nu ook steeds duidelijker waarom Aalsmeerse Belangen zich in het verleden zo fel tegen de omlegging heeft verzet: de Aalsmeerse linten zijn onherstelbaar beschadigd door deze om- gelegde weg. Het viaduct over de Hornweg heeft al voor de nodige schade gezorgd. Het blijft een verschrikking, het verder verdiepen van de Hornweg lijkt niet te voorkomen. Dit is ook hoogst noodzakelijk om ook nood- en hulpdiensten weer op een normale manier van de Hornweg gebruik te laten maken.

In de vorige verkiezingsperiode was de discussie over ‘de Knip’ in de oude N201 (nu N196) dominant. AB heeft zich altijd verzet tegen dit onzalige plan. We zijn nu vier jaar verder en we hebben ons verzet, met resultaat! Het Master- plan &2=1 ‘De Tuinen van Aalsmeer’, de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg en zijn omgeving, zijn ingrijpend veranderd. Alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel en er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker. Het plan komt daarmee tegemoet aan onze bezwaren tegen ‘de Knip’, die veel meer verkeer in de wijken daaromheen zou hebben opgeleverd. Het nieuwe stedenbouwkundige concept garandeert bovendien  in tegenstelling tot het oude Masterplan  dat de twee helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar kunnen gaan groeien. Mede daarom zal het voor AB onbespreekbaar zijn om het viaduct te slopen. Het oude plan is van tafel en in de participatie is volop ruimte gemaakt voor uw mening. Zonder u en de inzet van Aalsmeerse Belangen was dat niet gelukt, zoveel is zeker.

Uiteraard zijn er ook kritische kanttekeningen bij het nieuwe plan te zetten en we zullen dat zoals u van ons gewend bent dus ook blijven doen. Wij blijven bijvoorbeeld bezorgd over (sluip)verkeer over de Nieuwe Aalsmeerderlaan (voorheen: Noordvork), en dan met name vrachtverkeer uit Green Park en vanaf Flora Holland. Ook hebben we aandacht voor het sluipverkeer op een aantal wegen in de Hornmeer, Stommeer en Dorp. AB blijft zich sterk maken voor alle maatregelen die nodig zijn om dat onmogelijk te maken.

De komende jaren moet het uitvoeringsprogramma van het Aalsmeerse Verkeers en Vervoersplan worden geactualiseerd. Daarbij stelt AB heldere prioriteiten. Inzetten op goede, doorgaande loop en fietsverbindingen en op goed openbaar vervoer. Een hoogwaardige verbinding tussen Aalsmeer, Amstelveen en Schiphol krijgt van ons de hoogste prioriteit. Voor nieuwe bouwlocaties, waaronder ook de uitbreiding van Flora Holland, geldt: eerst de infrastructuur regelen, dan pas bouwen.

PARKEREN

AB juicht het gebruik van het voor de Albert Heijn liggende terrein op het Praamplein als parkeergelegenheid toe. Ook zouden we het bijzonder op prijs stellen als het parkeerterrein achter de Rabobank wordt opengesteld om de parkeer druk te verlichten. AB pleit voor overleg met Rabobank over de mogelijkheden. Ook zou er naar onze mening zo hier en daar wel een parkeerplaats ingericht kunnen worden voor een auto met aanhanger. Het is binnen de parkeermogelijkheden in het dorp altijd moeilijk om voor deze combinatie een plekje te vinden. Tenslotte is AB voorstander van uitbreiding van het aantal (overdekte) fietsenstallingen in Aalsmeer.

kERNpuNtEN ‘VERkEER iN BEWEGiNG’:

 • Verlaging van de Hornweg ter hoogte van het viaduct van de N201.
 • Herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zonder ‘Knip’ maar volgens het nieuw vastgestelde ‘Wensbeeld’.
 • Het viaduct bij Baanvak over de Burgemeester Kasteleinweg blijft bestaan.
 • Kritisch bij de vervolgplannen van &2=1, met name op het aspect van tegengaan van sluipverkeer door woonwijken.
 • Herijking van het Aalsmeerse Verkeers- en Vervoer Plan (AVVP) .
 • Verruiming aantal parkeerplaatsen in het Dorp.
AALSMEER houDt DE FiNANCiËN op oRDE

De economische crisis heeft er hard ingehakt. Het Rijk heeft drastisch bezuinigd. Bewegingen waar we geen invloed op hadden. Daarnaast hebben we in de voorbije jaren vele financiële “lijken in de kast” aangetroffen die de reserves van de gemeente Aalsmeer hebben aangetast. Denk eens aan het achterstallig onderhoud openbare ruimte en de projecten Greenpark en &2=1 BV. Ondanks deze miljoenen bezuinigingen is de financiële positie van Aalsmeer op orde gebleven en hebben we geïnvesteerd in de toekomst van Aalsmeer (voetbalcomplex; sporthal, fusieschool). Allemaal dankzij daadkrachtig bestuur en het daadwerkelijk uitvoeren van afgesproken bezuinigingen; een goede beweging.

AB is nog steeds van mening dat het financiële ambitieniveau van alle plannen en projecten in Aalsmeer te hoog is en dat de totale financiële risico’s van de projecten &2=1 en Greenpark eigenlijk niet verantwoord zijn. Wij hebben hier al vaker vraagtekens bij gezet en aangedrongen op herbezinning van de rol en de taken van de gemeente Aalsmeer. AB pleit voor het zich terugtrekken op de publieke kerntaken. Met andere woorden: geen projectontwikkelaar spelen maar wel zaken effectief afdwingen. AB ziet het liefste dat de gemeente  zodra de marktsituatie is aangetrokken de rol van projectontwikkelaar verkoopt aan marktpartijen. De gemeente legt zich dan toe op haar publieke taak. AB vraagt hier al jaren aandacht voor en zal dat blijven doen.

De komende jaren blijven veel taken, die nu uitgevoerd worden door de rijksoverheid, richting de gemeente komen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke financiën onder druk blijven staan, omdat het Rijk onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt en  in tegenstelling tot wat ze beweert zich altijd blijft bemoeien met de besteding van de middelen. Het Rijk gaat de komende jaren helaas door met fors bezuinigen. Een streng financieel regime is en blijft daarom nodig.

In de komende jaren zal er wederom bezuinigd moeten worden: het maken van heldere keuzes is dus essentieel. Minima en sociaal zwakkeren zullen door AB worden ontzien. Juist voor deze groepen dient extra aandacht te zijn om hun sociale netwerken te versterken. Bewegen terwijl de broekriem nog verder aangehaald wordt, vergt veel van onze lenigheid. Wanneer de noodzakelijke basisvoorzieningen in de knel dreigen te komen en er geen bezuinigingen meer mogelijk zijn, zullen de gemeentelijke belastingen omhoog moeten.

In ons vorige verkiezingsprogramma schreven we dat we minder beleidsnota’s en meer investeringen in voorzieningen wensten. Hier is wel beweging in gekomen, maar kan nog beter. Korte beleidsdocumenten met een heldere visie moeten voldoende zijn.

kERNpuNtEN ‘AALSMEER houDt DE FiNANCiËN op oRDE’:

 • De gemeente richt zich op haar publieke kerntaken.
 • Streng financieel beleid: geen ruimte voor cadeautjes en symboolpolitiek.
 • De basisvoorzieningen voor een sociaal Aalsmeer moeten buiten de bezuinigingen blijven.
 • Minima en sociaal zwakkeren blijvend ontzien bij bezuinigingen.
kANDiDAtENLijSt AB VooR DE GEMEENtERAAD 2014-2018

Aalsmeerse Belangen is in de gemeente Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Al meer dan dertig jaar zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer en Kudelstaart. Vandaar ook ons motto: ‘Autonoom en Betrokken’.

Niet alleen het programma is belangrijk, ook de samenstelling van de kandidatenlijst is van groot belang. AB heeft weer een kandidatenlijst samengesteld met mensen die zich vol overtuiging en met kennis en kunde willen inzetten voor de Aalsmeerse burgers en de Aalsmeerse Belangen. U kunt uw stem uitbrengen op de volgende kandidaten:

U kunt uw stem uitbrengen op de hiernavolgende kandidaten:

 1. Gertjan van der Hoeven
 2. Helma Persoon
 3. Dick Kuin
 4. René Martijn
 5. Dirk Stoker
 6. Jop Kluis
 7. Danny Tol
 8. Frits Nisters
 9. Rob Simoons
 10. Luc de Horde
 11. Christa Vogelaar
 12. Theo van der Hoek
 13. Sietske Bon-Van den Broek
 14. Leo van Erp
 15. Elbert Huijts
 16. Ria Bouwman
 17. Henk Kooij
 18. Arnold Moes
 19. Rob Ruijter
 20. Marcel Jongkind
 21. Michele Swinkels
 22. Ingrid Bakker-Kuin

Bij AB hoeft u geen lid te zijn om ‘gehoord’ te worden. Maar AB heeft natuurlijk wel de steun van iedereen die voor Aalsmeer kiest hard nodig. Door lid te worden van AB geeft u die steun en kunt u meepraten. Het minimumbedrag is € 30,- per jaar. Op onze website www.aalsmeersebelangen.nl vindt u alle informatie over AB.

In de afgelopen vier jaar hebben we veel tot stand kunnen brengen door de steun van onze kiezers. We hebben bewezen dat we over de bestuurlijke daadkracht beschikken om echt het verschil te maken voor Aalsmeer en Kudelstaart. Met uw steun kunnen we de volgende periode doorgaan op de ingeslagen weg van verbetering en verandering. Wij hopen bij de komende verkiezingen op 19 maart 2014 daarom weer op uw steun te mogen rekenen.

StEM op LijSt 2: AALSMEERSE BELANGEN!