Vorige week werd in de Nieuwe Meerbode (18 oktober 2012) een vooruitblik gegeven op de (be)raadsvergadering van 1 november aanstaande. Onder de titel “Centrumgebied in beraad’ kon u lezen dat op die avond vanaf 19:30 uur een informatief beraad over dit onderwerp wordt georganiseerd. Op zichzelf is dat juiste informatie. Echter in tegenstelling tot wat het artikel zou kunnen suggereren, willen wij u er graag op wijzen dat het ‘Visiedocument Centrumgebied” dat op die avond wordt besproken GEEN document van de gemeente betreft. Dit document is slechts een discussiestuk van de VVD-fractie en dus niet van het College van B&W of van de coalitiepartijen PACT Aalsmeer, CDA en AB.

De fractie van Aalsmeerse Belangen waardeert het feit dat de VVD het initiatief heeft genomen om met deze visie te komen. Tegelijkertijd heeft de fractie daarbij wel veel vragen en kanttekeningen. Ook het College van B&W heeft in juli 2012 al een reactie op het door de VVD gepresenteerde stuk geschreven. In deze memo van 24 juli 2012 komt het College tot de volgende conclusies:

  1. Het plan van de VVD bevat elementen die meegenomen kunnen worden in de verdere planuitwerking maar geen elementen die niet in nog te ontwikkelen plannen een plek zouden kunnen krijgen;
  2. Het plan van de VVD is juridisch NIET uitvoerbaar vanwege de beperkingen die het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) oplevert: het ministerie zal hieraan geen medewerking geven. Bovendien heeft het schoolbestuur VPCO De Basis aangegeven de door de VVD gewenste locatie niet te wensen;
  3. Het plan van de VVD is geprojecteerd op gronden die niet in het bezit zijn van de gemeente. Dit levert grote financiele onduidelijkheid en risico’s en daarnaast veel onzekerheden voor de projectplanning op;
  4. Het plan van de VVD gaat uit van een fusie van de voetbalverenigingen op het VVA-complex. Het College onderbouwt dat dit leidt tot hogere kosten, zowel voor de betrokken voetbalclubs als de gemeente zelf. Daarnaast kan het VVD-plan niet rekenen op steun van de betrokken clubs waarmee de fusie op losse schroeven zou komen te staan.

De volledige memo van het College van B&W d.d. 24 juli 2012 kunt u hier lezen.

Wij vinden het van groot belang dat u over deze informatie beschikt wanneer u op 1 november naar het gemeentehuis komt. Daarbij willen wij als fractie nog aantekenen dat wij het niet correct vinden dat de VVD al met een concrete invulling van de vrijkomende locaties Roerdomplaan en Ophelialaan komt. Wij zouden graag zien dat deze invulling door middel van burgerparticipatie tot stand komt.

Het moge u duidelijk zijn dat de fractie van Aalsmeerse Belangen het initiatief van de fractie van de VVD toejuicht maar dat wij, net als het College van B&W, grote vraagtekens zetten bij de realiteitszin van dit plan. Wij zien derhalve op voorhand geen enkele reden om terug te komen op de eerder genomen besluiten, te weten een fusiecomplex bij RKAV en een schoolgebouw op het hoofdveld van het huidige VVA-complex. Daarvoor zien wij geen zinnige alternatieven. Over al het overige willen wij wel heel graag met u in gesprek.

Fractie Aalsmeerse Belangen