Na het tromgeroffel in de pers en de diverse vooraankondigingen was het dan eindelijk zover, de presentatie van het door de VVD fractie geïnitieerde Visie Centrumgebied Aalsmeer. Donderdagavond, 1 november, klokslag half acht waren er, behalve de diverse politieke afgevaardigden, het college en niet te vergeten een grote opkomst van geïnteresseerde burgers, die allen geïnformeerd wilden worden, we hebben het immers over een Informatief Beraad.

Na de opening van een, qua tijdsplanning, strenge voorzitter, was het de woordvoerder van de VVD die nog even kort uitlegde dat de fractie van de VVD diep in het fractiebudget hadden getast om deze visie tot stand te laten komen. Vervolgens begon de presentatie van de woordvoerder van het bureau, de heer Blankenstein, die de visie op papier heeft gezet. Na een uitvoerig verhaal over zijn bureausamenstelling en de tot stand gekomen opdracht van de VVD, komt er een opsomming van de bestaande feiten en uitgangspunten om te komen tot deze visie. Voor diegene die de visie al een tijdje in hun bezit hebben, niets nieuws dus. Wel werd er stilgestaan bij de mogelijkheid om binnen een LIB-zone (door de rijksoverheid vastgestelde zoneringen rondom Schiphol ten behoeve van de veiligheid en overlast) een school te plaatsen. Jammer was het dat er onvoldoende duidelijk werd gemaakt dat er, volgens de visie, in de LIB-zonering wel een school geplaatst mag worden. Er is volgens mij, voldoende tijd geweest om dit, via het ministerie op papier te krijgen. De memo van het college is duidelijk, er mag niet worden gebouwd in de LIB-zone.  Het had voor een levendiger discussie kunnen zorgen wanneer hier wat meer duidelijkheid vanuit de visie was gekomen.

Door een strenge voorzitter werd er na een kwartier een einde aan de presentatie gemaakt. Jammer, want over de cijfers in de visie heeft dhr. Blankenstein geen uitleg kunnen geven.

Bij de door enkele politieke vertegenwoordigers gestelde vragen, met name over de bebouwing binnen de LIB-zone, kwam voldoende voor het voetlicht dat er niet gebouwd kan worden, ondanks de dappere poging van de heer Blankenstein om te veronderstellen dat de regelgeving op dat punt flexibel is.

Samenvattend concludeer ik:

…..dat namens de voetbalverenigingen de woordvoerder nog eens klip en klaar heeft aangegeven dat zij op het RKAV complex de ballen in het doel willen schieten;
.….dat er namens de kinderboerderij en de tennis/fitness hal ongerustheid bestaat over de parkeermogelijkheden;
…..dat er namens de wijkraad en een inwoner wordt aangedrongen op behoud van het groen langs de Dreef;
…..dat de medezeggenschapsraad en het bestuur van de school nog een aardig wedstrijdje moeten spelen.

En dat ik blij was na een uurtje te kunnen opstappen uit deze bijeenkomst. Een uur was net te lang.

Dick Kuin
Fractie Aalsmeerse Belangen
2 november 2012