Journaliste Jacqueline Kristellijn heeft AB-wethouder Gertjan van der Hoeven geïnterviewd over de nieuwe Nota Kunst & Cultuur Aalsmeer. Het stuk is op 1 november 2012 in de Nieuwe Meerbode verschenen. Hier kun je het interview nog eens nalezen.  

Aalsmeer – Twee jaar geleden is het alweer dat de gemeente aangaf  flink te moeten bezuinigen op het kunst en cultuurbeleid. Het college vond dit ook het juiste moment om een verandertraject in te zetten. Aan wethouder Gertjan van der Hoeven van cultuur de taak om hier uitvoering aan te geven. “Bezuinigen en veranderen gingen voor mij gelijk hand in hand. De gemeente heeft in de voorgaande jaren eigenlijk redelijk passief vanaf de zijlijn toegekeken. Er was geen cultuurbeleid. We hadden ook gewoon de kaasschaafmethode kunnen hanteren, iedereen iets minder, maar dat was niet onze insteek. De gemeente wil nadrukkelijker betrokken zijn bij het culturele aanbod – een partner zijn – en dit betekende het huidige beleid onder de loep nemen en waar nodig openbreken.” De eerste stappen waren over hoge bergen, want van diverse kanten kwam protest. Wethouder Gertjan van der Hoeven ging deze niet uit de weg, voerde veel gesprekken, inventariseerde alle culturele activiteiten en instellingen en ging aan de slag. ‘Beweging maakt ruimte’ is de titel van de nu verschenen cultuurnota en de naam geeft al aan dat er beweging is gecreëerd in het kunst- en cultuurbeleid.

Cultuureducatie scholen
Het college heeft gekozen voor een nieuwe richting met duidelijke speerpunten. Eén daarvan is het aanbieden van cultuureducatie in alle groepen van het basisonderwijs. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis kunnen maken met alle vormen van kunst en cultuur”, legt de wethouder uit. Hierbij gaat samengewerkt worden met het Loket Cultuureducatie in Amstelveen. Dit betekent echter niet dat aan Aalsmeerse instellingen voorbij gegaan wordt. De lespakketten gaan waar mogelijk overgoten worden met een Aalsmeers sausje. De wethouder noemt als voorbeelden de kunstkijklessen in Het Oude Raadhuis en het lesprogramma op de Historische Tuin. “Ik wil graag Aalsmeerse instellingen opnemen in het programma. Zo ontstaat een gevarieerd regionaal aanbod voor alle leerlingen uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De lessen zullen deels op locatie worden gegeven en deels in de klas..” Voor de cultuureducatie wordt een bedrag van totaal 30.000 euro uitgetrokken waarvan 20.000 euro beschikbaar is voor de scholen om het aanbod in te kopen.

Naast de introductie van cultuureducatie heeft de gemeente gekozen voor modernisering van het mueziekonderwijs. De gemeente stopt met de subsidiering van het individuele muziekonderwijs en gaat per 2013 ambulant muziekonderwijs ondersteunen. “Kinderen na schooltijd op scholen en in de wijk in groepjes kennis laten maken met muziek is laagdrempelig en heeft uiteindelijk een breder bereik”, vervolgt de wethouder. “Dit houdt in dat kunstencentrum De Hint ophoudt te bestaan. Een pijnlijke consequentie van de gemaakte keuze. Uiteraard gaat geprobeerd worden om de huidige medewerkers waar mogelijk te betrekken bij het ambulante muziekonderwijs.”

Oprichting Cultuurpunt
Het opzetten van het muziekonderwijs nieuwe stijl wordt de eerste taak van het Cultuurpunt, dat opgericht gaat worden en huisvesting krijgt in de bibliotheek. “Geen groot kantoor met heel veel medewerkers, hoor, zoals in de krant stond”, zegt Van der Hoeven haastig. “Slechts enkele parttime medewerkers en een  combinatiefunctionaris die de relatie tussen binnen- en buitenschools verder moet vormgeven. Een heel bescheiden opzet.” Ook zal het Cultuurpunt iedereen die een cultureel idee heeft of een activiteit wil organiseren , ondersteunen met advies, kennis en een actief netwerk. De wethouder heeft hoge verwachtingen van het Cultuurpunt. “Aan het Cultuurpunt ook de taak om verbindingen te leggen, uitwisselingen te regelen en een netwerk op te zetten. Er worden nu wel eens twee bijna dezelfde activiteiten georganiseerd. Neem nu vorige week zaterdag. In De Oude Veiling mocht ik mijn filmkeuze tonen en in Bacchus werd tegelijkertijd een film gedraaid. Jammer. Met het Cultuurpunt kan dit voorkomen worden, kan wekelijks een rijk en gevarieerd aanbod gepresenteerd worden. De culturele instellingen kunnen samen met het Cultuurpunt zorgen voor afstemming van het aanbod ” Voor het uitvoeren van deze taken door het Cultuurpunt wordt, inclusief het organiseren van het  ambulante muziekonderwijs, jaarlijks een bedrag uitgetrokken van zo’n 85.000 euro. Daar komen de kosten van de combinatiefunctionaris nog bij, maar die zaten al in de begroting.”

In de Cultuurnota wordt – naast de activiteitensubsidie voor KCA – 15.000 euro vrijgemaakt voor culturele organisaties en individuen die activiteiten willen organiseren. Van der Hoeven: “Nog niet zo lang geleden was er een leuk initiatief van Karin Borgman die een project met scholen en ouderen had opgezet. We hebben lang moeten zoeken naar een subsidiepotje. Vanaf 2013 hebben we budget voor dat soort creatieve ideeën. Ik ben benieuwd naar de initiatieven.“ KCA raakt in deze dus haar monopolie kwijt, maar krijgt er, aldus de wethouder, wel ondersteuning bij. “De werkgroepen van KCA behouden in beginsel hun activiteitensubsidies van totaal 30.000 euro.  Bij het Cultuurpunt kunnen de vrijwilligers van deze werkgroepen aankloppen voor professionele ondersteuning.”

Het enthousiasme van de wethouder is groot, maar wordt er echt wel bezuinigd? “Ja, zeker. Door het afstoten van het huidige muziekonderwijs wordt ongeveer 130.000 euro bespaard en in overleg met het bestuur van KCA is ook besloten om het Oude Raadhuis te verzelfstandigen. Nu gaat bijna 70 procent van de totale cultuursubsidie aan KCA op aan de beeldende kunstactiviteiten. Daar gaan we mee stoppen en dat scheelt zo’n 65.000 euro op jaarbasis. Per saldo besparen we dus wel degelijk. Maar de verandering van de koers staat voor mij voorop.” In het diepe worden beide instellingen overigens niet gegooid. De Hint mag het schooljaar (tot en met juni) afmaken in haar huidige gebouw en KCA krijgt voor het Oude Raadhuis nog twee jaar werkbudget om op eigen financiële benen te gaan staan.

Jeugdcultuurfonds
In de cultuurnota hebben de bestuurders echt gekozen voor de jeugd, want geen van de jongeren in de gemeente wordt buitengesloten. Voor kinderen met ouders die financieel krap bij kas zitten, komt er namelijk het jeugdcultuurfonds. Hier wordt bijna 10.000 euro per jaar voor uitgetrokken. “Ieder kind moet wat ons betreft kunnen meedoen”, zegt Gertjan van der Hoeven. In de nota is tot slot niet alleen gekeken naar activiteiten en verenigingen, maar ook de accommodaties zijn op een rijtje gezet. “Vooralsnog is er wat betreft huisvesting geen acuut probleem”, gaat de wethouder verder. “Verenigingen hebben over het algemeen allemaal repetitieruimten en er zijn diverse en gevarieerde onderkomens waar optredens en uitvoeringen gegeven kunnen worden.” De Bloemhof wordt overigens niet genoemd in de lijst van verschillende cultuurlocaties. Het duidelijke antwoord van Gertjan: “Dat vind ik ook een sporthal, geen cultuurpodium.” De laatste vraag dan: De cultuurnota komt vanavond, donderdag 1 november, in het  beraad. Als de fracties  accoord gaan , hoe dan verder? “Serieus meters maken”, zegt Gertjan snel en enthousiast. “Na het vaststellen van de nota begint het echt. We gaan aan de slag!”.

Door Jacqueline Kristelijn