Het Aalsmeerse college van B&W wil snel orde op zaken gaan stellen in de gemeentelijke bestemmingsplannen en beantwoordt daarmee aan een belangrijke belofte uit het gezamenlijke coalitieprogramma. Afgelopen donderdag 2 december 2010 stemde de gemeenteraad in met het plan van aanpak voor een grootschalige actualisering van bestemmingsplannen. De inhaalslag zal tijdens de lopende collegeperiode plaatsvinden. Fractievoorzitter Dick Kuin: “Al sinds de oprichting van Aalsmeerse Belangen in 1981 vragen wij doorlopend aandacht voor actualisatie van de Aalsmeerse bestemmingsplannen. Nu eindelijk gaat dit planmatig worden aangepakt, onder aansturing van onze eigen wethouder.”

De versnelde actualisatie is hard nodig. Het Rijk maakt in 2013 een einde aan de vrijblijvendheid rond het actueel houden van bestemmingsplannen. Als een bestaand bestemmingsplan niet tijdig wordt geactualiseerd, vervalt de mogelijkheid tot het invorderen van bouwleges door de gemeente. Digitale bestemmingsplannen zijn bovendien gewenst als gebruiksvriendelijke service voor bewoners en ondernemers. Sinds begin dit jaar geldt de wettelijke verplichting om nieuwe bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat de nieuwe plannen op een moderne en zeer toegankelijke manier geraadpleegd kunnen worden.

Maar actuele bestemmingsplannen zijn bovenal noodzakelijk voor een goede ruimtelijke ordening. Wethouder Van der Hoeven: “We hebben actuele bestemmingsplannen nodig voor een adequate en snelle vergunningverlening en als juridische basis voor ons handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. We zitten nu met een hele reeks zwaar verouderde bestemmingsplannen, die teruggaan tot 1949, en dat is geen houdbare situatie. Het college wil deze inhaalslag bovendien benutten voor het verder uitwerken en verankeren van de Aalsmeerse Gebiedsvisie.”

De eerste bestemmingsplannen die ter hand worden genomen, hebben betrekking op woonarken, de Schinkelpolder, het Uiterweggebied en later ook de Oosteinderweg. Deze gebieden zullen tot op perceelsniveau nauwkeurig onder de loep moeten worden genomen. Dit schept duidelijkheid aan de bewoners, maar vraagt wel om een integrale afweging van allerlei conflicterende belangen. Van der Hoeven: “We zullen in de inventarisatiefase waarschijnlijk heel veel strijdig gebruik en illegale situaties gaan tegenkomen. Dan moeten we van geval tot geval beoordelen hoe we daarmee omgaan. Het is duidelijk dat er een hele directe relatie ligt tussen de actualisatie van de bestemmingsplannen en het uitvoeringsprogramma handhaving voor de komende jaren.”

Het plan kon afgelopen donderdag rekenen op brede steun binnen de Aalsmeerse gemeenteraad. De fracties gaven hun complimenten voor het stuk. Fractievoorzitter Willem Kikkert van PACT Aalsmeer: “We hebben een wethouder RO die niet alleen zegt wat hij doet, maar ook doet wat hij zegt”. Een prachtig compliment.