Op 19 maart 2008 is het rapport van KPMG met de titel “Gemeente Aalsmeer: Licht op meer beheersmatige grip voor Aalsmeer door professionaliteit en onderlinge waardering — Onderzoek beheersing bouwprojecten PUK en Praamplein” (KPMG Business Advisory Services, 3 maart 2008) door het College van B&W openbaar gemaakt. Het rapport ligt dan ook voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis.

Het rapport velt een vernietigend oordeel over de professionaliteit waarmee in Aalsmeer grote projecten worden beheerst en over de heersende ambtelijke en bestuurlijke cultuur in Aalsmeer. Hieronder volgen enkele conclusies die KPMG in de rapportage trekt. Het betreft letterlijke citaten uit het rapport:

“Op basis van ons onderzoek is duidelijk geworden dat het wenselijk is om binnen de organisatie, scherper dan voorheen, prioriteiten te stellen en om met het bestuur en management gezamenlijk een leer– en verandertraject in te zetten. Dit vraagt om heldere keuzes op instrumenteel niveau en om het aangrijpen van de onderliggende cultuur binnen het bestuur en de organisatie.”

“We missen een bepaalde mate van professionaliteit en onderlinge waardering in de organisatie en in de relatie tussen haar en het bestuur.”

“Ten eerste gaf met name het voorgaande college onvoldoende en onvolledige financiële en kwalitatieve informatie aan de gemeenteraad om zorgvuldig kaders te kunnen stellen en is de informatieverstrekking niet tijdig waardoor een goede controle door de raad niet altijd mogelijk is.”

“In de praktijk zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de grote projecten bij (externe) projectleiders, directie- en collegeleden onvoldoende scherp benoemd en bepaald. Ook blijft de toetsende rol van de directie, ondersteund door de controller, bij grote projecten achterwege vanwege een combinatie van rolonduidelijkheid, aansturing, gegroeide praktijk en capaciteit.”

“Op hoofdlijnen concluderen we dat Aalsmeer bestuurlijk ambitieus is in de realisatie van grote projecten. Deze ambities zijn zo groot dat ‘tegenspraak’ van college naar gemeenteraad en van directie naar portefeuillehouders/college, met name in de vorige collegeperiode, onuitgesproken niet wordt gewaardeerd. Dit leidt ertoe dat onvoldoende tijd en capaciteit wordt ingezet om een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van grote projecten en investeringen mogelijk te maken.”

“Hoofdconclusie die we vanuit dit perspectief trekken is dat investeringen en kredietvoorstellen onvoldoende professioneel worden onderbouwd en er onvoldoende adequaat projectmanagement wordt toegepast op de onderzochte grote projecten.”

“De grote projecten maken geen duidelijk herkenbaar onderdeel uit van de programma’s in de begroting en de risicoparagraaf. Binnen de organisatie wordt onvoldoende afgewogen of het aantal grote projecten in combinatie met het ‘reguliere werk’ wel verantwoord door de organisatie kan worden uitgevoerd.”

“Binnen de organisatie vonden wij onvolledige en onbruikbare financiële handvatten. Dit uit zich onder andere in het ontbreken van uniforme ramingstructuren en een gebrek aan ondersteuning van projecten met een deugdelijke projectadministratie. Daarnaast is er een gebrek aan adequaat projectmanagement.”

Kortom: keiharde conclusies over onderwerpen waar de fractie van AB al jaren aandacht voor vraagt. En nu is het dus ook vastgelegd in een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Fractievoorzitter René Martijn heeft in de afgelopen periode al meermalen de cultuur en werkwijze in het gemeentehuis aan de kaak gesteld en het woord ‘puinhoop’ gebruikt. Naar onze mening wordt dit in het rapport bevestigd.

Wat de fractie betreft is nu de tijd gekomen om hard in te grijpen. Donderdag 3 april vanaf 20 uur wordt het rapport besproken in een extra raadsvergadering die op verzoek van de fractie van AB is belegd. Een groot aantal moties ligt al klaar voor indiening want voor ons is de maat echt vol.

Wij nodigen u allen uit om donderdag naar het gemeentehuis te komen. Ook kunt u donderdagavond op de website van AB onze bijdragen aan het debat en de teksten van de moties lezen en downloaden, nadat deze officieel tijdens de raadsvergadering zijn uitgesproken en ingediend. Uw reacties, ideeën en suggesties kunt u hieronder achterlaten.

Fractie Aalsmeerse Belangen