AB – wethouder Gertjan van der Hoeven schrijft regelmatig een weblog op de website van de gemeente Aalsmeer (http://www.aalsmeer.nl/Bestuur_en_Organisatie/Burgemeester_en_wethouders/Weblog_wethouders)

Hieronder kunt u zijn laatste weblog lezen.
Het College van B&W heeft in de afgelopen weken de tussenbalans opgemaakt. Wellicht heeft u de interviews in de Nieuwe Meerbode gelezen. Boven de weergave van mijn interview stond als titel “College maakt op veel gebieden een inhaalslag”. En zo is het wat mij betreft ook. Of het nu gaat om bestemmingsplannen, stapels niet afgehandelde vergunningaanvragen, handhaving, woonschepen of beheer en onderhoud buitenruimte: op al die fronten pakken we zaken aan en zijn hervormingen in gang gezet. Precies zoals Aalsmeerse Belangen het in het verkiezingsprogramma 2010 had beloofd: echte verandering.

Van de week heeft ons College weer drie belangrijke besluiten genomen en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Allereerst hebben we de Programmabegroting  voor 2013 vastgesteld. Geen nieuwe bezuinigingen maar ruimte voor investeringen in de al lang gewenste voetbalfusie, een fusieschool en een vierde sporthal. Het tweede besluit betrof de vaststelling van de Nota Jeugd- en Gezinsbeleid waar collega Rolleman al eerder in zijn weblog over schreef. En als derde besluit hebben we de Nota Kunst- en Cultuur vastgesteld. Na jaren zonder cultuurbeleid ligt het voorstel nu op tafel.

Het College heeft gekozen voor een nieuwe richting met duidelijke speerpunten. We kiezen voor het aanbieden van cultuureducatie in alle groepen van het basisonderwijs. Daarvoor trekken we in totaal € 30.000,- per jaar uit. Het muziekonderwijs wordt omgevormd en gemoderniseerd. De gemeente stopt met de subsidiering van het individuele muziekonderwijs en gaat per 2013 ambulant muziekonderwijs ondersteunen: onderwijs aan groepjes kinderen in scholen en wijken. Voor kinderen met ouders die financieel krap zitten, komt er een Jeugdcultuurfonds waarvoor we bijna € 10.000,- per jaar uittrekken. Ieder kind moet wat ons betreft kunnen meedoen. Het Cultuurfonds gaat daarvoor zorgen.

De werkgroepen van KCA, die al jaren met zeer betrokken vrijwilligers een breed aanbod van culturele activiteiten organiseren, behouden hun activiteitensubsidies (in totaal maximaal € 30.000,-). Maar ook voor andere culturele organisaties en individuen komt geld vrij voor het organiseren van activiteiten (€ 15.000,-).  En er komt een Cultuurpunt, gehuisvest in de bibliotheek, dat de organisatie van het ambulant muziekonderwijs op zich neemt. Daarnaast zal het Cultuurpunt iedereen die een bijdrage wil leveren aan het Aalsmeerse culturele leven, ondersteunen met advies, kennis en een actief netwerk. De totale kosten van dit Cultuurpunt bedragen, inclusief het muziekonderwijs, zo’n € 85.000,-.

Om deze nieuwe weg in te kunnen slaan, hebben we keuzes moeten maken. Het huidige muziekonderwijs (kosten ongeveer € 130.000,- per jaar) vervalt. En het College kiest ervoor om de beeldende kunstactiviteiten in het Oude Raadhuis (die de afgelopen jaren ongeveer  70% van de cultuursubsidie vroeg) vanaf 2015 op eigen financiële benen te laten staan. Een werkgroep van KCA heeft hier concrete plannen voor gemaakt en het College stelt, op basis van eerder gemaakte afspraken, voor om de komende twee jaar een bedrag uit te trekken om die plannen verder te ontwikkelen.

Nog maar drie weken geleden, in de aanloop naar de Kamerverkiezingen, zagen we rondom de debatten een nieuw fenomeen: fact checkers. Alle uitspraken van politici werden genadeloos tegen het licht gehouden en als ‘waar’, ‘een beetje waar’ of ‘onwaar’ bestempeld. Gisteren las ik in de krant een ingezonden brief over kunst en cultuur van vrijwilligers die het niet eens zijn met de keuzes van de gemeente. De door hun gedane beweringen en argumenten heb ik door de fact checker gehaald.  Eindoordeel: de brief hangt aan elkaar van onjuistheden en verzinsels. Daarmee vergeleken zijn Haagse politici heilige boontjes.

Gertjan van der Hoeven