De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering van 5 november jongstleden het zogenaamde Visiedocument Polderzoom vast. De Polderzoom is het bouwplan voor het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de Stommeerkade en het Bielzenpad. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied vindt u hier.

Het politieke debat over dit bouwplan is uitgesmeerd over 3 vergaderingen. AB heeft vanaf het begin gepleit voor een hoog aandeel sociale (huur)woningen en een hoger ambitieniveau op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie. Daarnaast heeft AB zich ingezet om de bouwhoogte en de gewenste verdichting in het gebied te beperken. Het College wilde een maximum van 263 woningen voor dit gebied; AB een maximum van 205. AB vond en vindt 263 woningen onaanvaardbaar en in strijd met het gewenste dorpse karakter.

Bij de behandeling zijn raadsbreed amendementen aangenomen waarvoor AB en PACT het initiatief hadden genomen. Daarmee is bereikt dat in het plangebied minimaal 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd en dat de beeldkwaliteit van het plangebied dorps en authentiek wordt. Zo zullen de appartementencomplexen in het gebied open gevels krijgen die bijdragen aan het dorpse karakter van de gebouwen.

AB diende daarnaast nog een motie in waarmee moest worden veiliggesteld dat de raad het laatste woord krijgt over dit bouwplan als de verdichting verder zou gaan dan het door AB gestelde maximum van 205 woningen. Deze motie heeft raadsbrede steun gekregen. Ook ons amendement om een hoger ambitieniveau voor duurzaam bouwen en duurzame energie vast te stellen, kreeg raadsbrede steun. Helaas werd de door ons gewenste beperking van de maximale bouwhoogte niet gesteund.

Tijdens de gemeenteraad van 12 november jongstleden hebben wij ook nog een motie ingediend die is gericht op heroverweging van het besluit over het appartementencomplex aan de Spoorlaan. Wij hebben op 20 augustus 2009 tegen deze plannen gestemd omdat wij het appartementencomplex met 6 bouwlagen te hoog vonden. Daarnaast vonden wij het gebouwontwerp met dichte gevels zonder balkons absoluut niet passen bij het dorp. Nu is gebleken dat dit besluit mogelijk is gebaseerd op onjuiste informatie. De 6e bouwlaag en de dichte gevels in het ontwerp van dit complex zijn dus misschien helemaal niet nodig. Onze motie kreeg raadsbrede steun en wij wachten met belangstelling de heroverweging van het college af.

Wij zijn tevreden met de bereikte resultaten en rekenen erop dat de Spoorlaan en het Polderzoomgebied een mooi, dorps karakter krijgen. Uiteraard zullen wij dit heel actief blijven bewaken. Daar kunt u van op aan!