Bij de verkiezingen van 2006 was woningbouwbeleid in Aalsmeer een van de belangrijkste thema’s. Hoe gaan we onze jongeren, starters en senioren de komende jaren huisvesten? Inmiddels is daar het huisvestingsvraagstuk van buitenlandse werknemers bijgekomen. We wachten inmiddels al ruim 30 maanden op voorstellen van het College en de coalitiepartijen voor nieuw volkshuisvestingsbeleid. Wat ons betreft veel te lang. Vandaar dat AB op 14 augustus een raadsdebat over dit onderwerp heeft aangevraagd.

AB wil in het nieuwe beleid graag de volgende uitgangspunten terugzien:

  1. Aalsmeer bouwt vanaf heden primair voor Aalsmeerders.
  2. De komende jaren bouwen we bij voorrang voor starters en voor doorstromers.
  3. Door het ontbreken van regelingen in combinatie met de onjuiste afstemming van woningsoort en doelgroep, komen starters uit Aalsmeer niet in aanmerking voor starterswoningen in Aalsmeer en wordt de doorstroming onvoldoende gestimuleerd. De gemeente Aalsmeer gaat daarom werken met een scala aan financiele regelingen en, in navolging van de ons omringende gemeenten, voorrangsregelingen voor doelgroepen.
  4. Bij de ontwikkeling van elke nieuwe woningbouwlocatie laat de gemeente Aalsmeer vanaf heden altijd zelf een onafhankelijk advies opstellen over de meest wenselijke samenstelling van het woningbouwprogramma voor die locatie. Het woningbouwprogramma moet primair gebaseerd zijn op een analyse van de wensen en eisen van de Aalsmeerse bewoners.
  5. Uitgangspunt is dat de gemeente het te ontwikkelen woningbouwprogramma en de toewijzingscriteria (via privaatrechtelijke weg) aan de projectontwikkelaars oplegt.
  6. Variatie van woningtypen in een wijk om een goede wijkopbouw te realiseren en de aantrekkelijkheid van de wijk te behouden, levensloopbestendig bouwen en ontwerpen op basis van ‘toekomstig gericht hergebruik’ vormen het uitgangspunt.
  7. Bij nieuwbouwprojecten moet meer aandacht worden besteed aan aspecten als openbaar vervoer, verkeersafwikkeling en parkeren, duurzaamheid, openbare verblijfsruimte, ‘water in de wijk’ en onderwijs-, sport– en sociale voorzieningen. Via privaatrechtelijke weg gaan projectontwikkelaars meebetalen aan deze voorzieningen.

In het Witte Weekblad van 21 augustus gaf Truus Oudendijk een goede impressie van het debat.

AB verheugt zich op de verdere inhoudelijke behandeling. Hopelijk dit keer zonder politieke spelletjes van de coalitie.

(Zie ook: AB presenteert Woningmarktanalyse)

Huisvestingsbeleid