15 mei 2008 – De fractie van AB vraagt al jaren om meer aandacht voor het volkshuisvestingsbeleid in Aalsmeer. AB wil dat de gemeente Aalsmeer veel meer regie gaat voeren op de hoeveelheid en het type woningen dat binnen onze gemeentegrenzen gebouwd wordt. AB wil vooral dat de regie op het woningbouwbeleid in Aalsmeer weer door de gemeente wordt gevoerd en niet langer door projectontwikkelaars.

Uitreiking rapport EKZ aan de wethouder

Om goed woningbouwbeleid te kunnen maken, is een woningmarktanalyse onmisbaar. En juist die analyse is tot nu toe nooit gemaakt. Omdat inmiddels is gestart met diverse nieuwe woningbouwprojecten, waaronder de herontwikkeling van het oude N201-trace, heeft de fractie van AB besloten niet langer te wachten op het College en zelf initiatief te nemen. AB heeft de woningmarktconsulenten van makelaarskantoor EKZ opdracht gegeven om een woningmarktanalyse uit te voeren.

Het rapport is door de fractie op donderdag 15 mei in De Oude Veiling officieel overhandigd aan het College van Burgemeester & Wethouders. VVD-wethouder Berry Nijmeijer nam het rapport in ontvangst. Tijdens de raadsvergadering van 15 mei is het rapport ook aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen overhandigd.

De fractie van AB hoopt met het rapport een impuls te geven aan de discussie over nieuw volkshuisvestingsbeleid in Aalsmeer. Wij vertrouwen erop dat het een basis vormt voor debat in de gemeenteraad waarna het College kan starten met het maken van het zo noodzakelijke nieuwe beleid.

EKZ heeft de volgende suggesties en aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie gedaan:

  1. Om de starterswoningen voor de doelgroep te behouden zal een regeling voor toewijzing c.q. een woningtypologie moeten worden ingevoerd waarmee de doorstroming tot stand komt. Een door/namens een corporatie te exploiteren combinatie van ‘Maatschappelijk Gebonden Eigendom-woningen’ met huurwoningen kan een oplossing zijn;
  2. Om scheefwonen in starterswoningen te voorkomen is het wellicht een oplossing om de bewoners van starterswoningen een voorrangstatus te geven bij inschrijving voor een andere huurwoning of bij een koopwoning in een nieuwbouwproject. Dit kan door (privaatrechtelijk) prestatieafspraken met ontwikkelaars te maken waarin is opgenomen dat gebruik zal worden gemaakt van voorrangsregelingen. In omliggende gemeenten wordt deze methode reeds lang toegepast om doelstellingen te realiseren;
  3. Bij het plannen van te realiseren starterswoningen zal gekeken moeten worden naar de lange termijn behoeften. Als er op basis van ‘toekomstig gericht hergebruik’ ontworpen wordt, kunnen op termijn leegstaande kleinere woningen bijvoorbeeld worden samengevoegd tot nieuwe grotere woningen;
  4. Het nieuwbouwprogramma zou dusdanig kunnen worden samengesteld dat het beter aansluit op de behoeften van de huidige inwoners van Aalsmeer. Het toevoegen van 2/1 kapwoningen, het grotere type eengezinswoning (‘herenhuis’) en vrijstaande woningen zal leiden tot doorstroming. Het betreft woningen in de prijsklasse van 300.000 tot 500.000 euro. De hierdoor ontstane ‘lange’ verhuisketen heeft tot gevolg dat uiteindelijk ook goedkopere woningen (voor starters) beschikbaar komen.
  5. Variatie in woningtypen in een wijk is noodzakelijk om een goede wijkopbouw te realiseren en de aantrekkelijkheid van de wijk te behouden. Bijvoorbeeld jongerenhuisvesting in combinatie met woningen voor senioren, dus nabij de voorzieningen. Ook het combineren van huur- en koopwoningen komt de bevolkingsdiversiteit ten goede.
  6. Bij planuitwerking voor ouderen zou op betere wijze de wens van de (Aalsmeerse) woonconsument onder de aandacht van de ontwikkelaar moeten worden gebracht. Alleen als de nieuwe woningen aan die wensen voldoen zal de doorstroming op gang kunnen komen;
  7. Voor de groep ‘woningzoekers met tijdelijk karakter’ achten wij het aanbevelenswaardig om tijdelijke huisvesting te realiseren op bedrijventerreinen. Door het op deze manier verlevendigen van de bedrijventerreinen is een bijkomend voordeel dat verloedering daar wordt tegengaan. Tijdelijke huisvesting kan in de vorm van (absoluut) kleinschalige woonunits, bijvoorbeeld in de vorm van kleine appartementengebouwtjes. Een goede woningbeheerder is onontbeerlijk in dit geval. Deze moet bij voorkeur ook wonen in hetzelfde gebouw;
  8. Het komt de doorstroming op de woningmarkt van Aalsmeer ten goede als de gemeente meer regie toont over de stroom (aantal, snelheid, toewijzing, woningsoort en prijs-klasse) van nieuwbouwwoningen. Gefaseerd aanbieden van diverse typen woningen met een voorrangspositie voor Aalsmeerse kopers geeft de Aalsmeerse markt de gelegenheid om het plan op te nemen en doorstroming te bewerkstelligen;
  9. Voor zover mogelijk dosering en spreiding van nieuwbouwplannen: niet te veel tegelijk;
  10. Bij nieuwbouwprojecten kan meer aandacht worden besteed aan aspecten als parkeren, duurzaamheid en ‘water in de wijk’.

Wilt u meer informatie over het rapport? Dan kunt u contact opnemen met de fractie via g.vanderhoeven@aalsmeer.nl. Ook kunt u het rapport hier downloaden als pdf-bestand.

Bijlagen:

Woningmarktanalyse EKZ gemeente Aalsmeer 159 kB

Bijlage inzake Nieuw Oosteinde 20 kB

Bijlage Woonmilieu 17 kB

Inschrijfformulier twee-onder-een-kapwoning 25 kB

Inschijfformulier Starterswoningen 35 kB

Inschijfformulier Westwijk Zuidwest 65 kB

Bericht woningmarktanalyse Nieuwe MeerbodeBericht woningmarktanalyse Aalsmeerder Courant