Inleiding

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 is in de gemeenteraad op 24 januari en 7 februari 2008 uitvoerig gesproken over de invulling van het glastuinbouwgebied dat wordt begrensd door Kudelstaartseweg, Geniedijk, Legmeerdijk, Hoofdweg, Kudelstaart Noord en De Rietlanden. De gemeenteraad was van mening dat dit gebied met name een bestemming moest krijgen als productiegebied, waarbij enige ondersteunende verwerkingsactiviteiten mogelijk moest worden. Vestiging van import- en exportbedrijven werd niet wenselijk geacht.

Tijdens de beraadslagingen ontstond de indruk dat het College in de omgeving van de Cactuslaan al een tweetal kavels heeft verkocht aan im- en exportbedrijven. Een naar onze mening onwenselijke situatie gezien de hoge verkeersintensiteit die dat type bedrijven met zich meebrengt. De fractie van AB heeft daarom al tijdens de behandeling van het bestemmingsplan meermalen verzocht om het volledige dossier van deze beide transacties. Aan dit verzoek werd echter geen gehoor gegeven. Het College heeft op een zeer laat tijdstip enige informatie aan de raad beschikbaar gesteld en uiteindelijk is op basis van die informatie het bestemmingsplan Kudelstaart vastgesteld met een verruimde bestemming voor de percelen aan de Cactuslaan. Vestiging van im- en exportbedrijven valt naar onze mening echter nog steeds buiten die gegeven bestemming.

Na vaststelling van het bestemmingsplan heeft de fractie van AB opnieuw een verzoek ingediend om het volledige dossier van de kavels bij de Cactuslaan te mogen bestuderen. Doel was om de gang van zaken grondig te controleren. Na bestudering van het dossier heeft onze fractie op verzoek van de coalitiepartijen in eerste instantie vertrouwelijke vragen gesteld. Deze zijn door het College vertrouwelijk beantwoord.

Naar de mening van de AB-fractie dient nu echter in het openbaar verantwoording te worden afgelegd over de gang van zaken. Ook dienen in het openbaar conclusies te kunnen worden getrokken over de handelwijze van het College om daaraan eventueel politieke consequenties te kunnen verbinden. Om die reden maken wij de door ons gestelde vragen bij deze openbaar. Wij zijn na lezing van de beantwoording van het College overigens van mening dat er geen zwaarwegende redenen zijn om die antwoorden niet openbaar te maken.

Donderdag 29 mei wordt het onderwerp Cactuslaan besproken in een extra openbare raadsvergadering die door de fractie van AB is aangevraagd. De vergadering start om 20 uur.

Vragen

De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft de door het College beschikbare informatie bestudeerd en naar aanleiding daarvan de volgende vragen gesteld:

 1. Wat is volgens de portefeuillehouder / het College de definitie van ‘Moderne Glastuinbouw’ zoals de raad heeft vastgesteld voor het glastuinbouwgebied Schinkelpolder?
 2. Op welke gronden heeft de portefeuillehouder / het College aangenomen dat de aanduiding/definitie van ‘Moderne Glastuinbouw’ zoals de gemeenteraad die in 2004 voor de Schinkelpolder heeft vastgesteld, overgenomen konden worden voor het glastuinbouwgebied dat wordt begrensd door Kudelstaartseweg, Geniedijk, Legmeerdijk, Hoofdweg, Kudelstaart Noord, en de woonwijk De Rietlanden?
 3. In hoeverre acht de portefeuillehouder / het College het aangeduide glastuinbouwgebied in Kudelstaart daadwerkelijk vergelijkbaar met het glastuinbouwgebied Schinkelpolder zodat deze aanname kan worden gerechtvaardigd? En welke relevante verschillen tussen beide gebieden onderkent u?
 4. In het bezit van de fractie van AB zijn diverse documenten (brieven en verkoopovereenkomsten). Uit deze stukken maken wij op dat het hier in beide gevallen om de verkoop van grond door de gemeente Aalsmeer gaat met het oog op de vestiging van ‘een import- en exportbedrijf’. Past dit bedrijfstype volgens u binnen de definitie van ‘Moderne Glastuinbouw’ die u heeft verondersteld van toepassing te zijn op dit gebied? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom heeft u de grond in dat geval verkocht met het oog op het mogelijk maken van vestiging van deze beide bedrijven?
 5. Uit de dossierstukken blijkt dat voor beide bedrijven nog geen definitieve bouwvergunning is afgegeven omdat voor beide bedrijven nog geen ruimtelijke vrijstellingsprocedure is doorlopen omdat door de initiatiefnemers nog geen ruimtelijke onderbouwingen zijn aangeleverd. Klopt dat?
 6. Hoe verhoudt zich dit volgens u tot de informatie die u heeft verstrekt aan de gemeenteraad ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en de bijbehorende amendementen, met name amendement V?
 7. Is het volgens u juist om vestiging van import- en exportbedrijven in dit gebied middels artikel 19 lid 2 procedures mogelijk te maken zonder de raad te consulteren? Zo ja, wat is daarvoor uw argumentatie? Zo nee, bent u dan voornemens om voor beide bedrijven een artikel 19 lid 1 procedure te doorlopen?
 8. In 2003 is het ‘Visiedocument reconstructie Geniedijk/Bachlaan’ door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgesteld. In dit document lezen wij als doelstelling: “In samenhang met het herstructureringsplan kan een oplossing worden geboden voor de verkeersknelpunten van deze bedrijven en van de bestaande en nieuwe bedrijfswoningen”. In hoeverre acht u de ter plaatse aanwezige infrastructuur (Cactuslaan / Bachlaan) berekend op het extra vrachtverkeer dat behoort bij import- en exportbedrijven?
 9. De gemeente Aalsmeer heeft van de provincie Noord-Holland subsidie ontvangen voor de herstructurering van het glastuinbouwgebied rondom de Cactuslaan ten behoeve van verbetering van de ter plaatse aanwezige infrastructuur. In hoeverre komt de toegezegde subsidie in gevaar door het feit dat de gemeente in dit gebied een of meerdere import- en exportbedrijf(ven) laat vestigen? Wat is de omvang van het financiele risico?
 10. Hoe gaat u voorkomen dat het extra vrachtverkeer, in geval van files op de Legmeerdijk, gaat sluipen via de Hornmeer dan wel de Stommeerweg? In hoeverre is met deze verkeersstromen rekening gehouden in het verkeersmodel dat ten grondslag ligt aan de Kadernota Verkeer en Vervoer? Op welke wijze gaat het College de verkeersveiligheid van met name langzaam verkeersdeelnemers ter plaatse garanderen en welke kosten zijn daaraan voor de gemeente verbonden?
 11. Hoe wordt de parkeersituatie ter plaatse (Cactuslaan) opgelost? Heeft u de te vestigen bedrijven op Cactuslaan 3 en 5 verplicht om parkeren op eigen terrein mogelijk te maken? Hoeveel werknemers komen bij deze respectievelijke bedrijven te werken en hoeveel parkeerplaatsen op eigen terrein heeft u opgelegd dan wel bent u voornemens op te leggen?
 12. Acht u het schadelijk voor de concurrentiepositie van Green Park Aalsmeer BV wanneer een bedrijf dat reeds is gevestigd in Aalsmeer een import- en exportbedrijf kan bouwen in de Cactuslaan? Wat is volgens u de omvang van de schade? Is deze transactie in overleg met Green Park Aalsmeer BV tot stand gebracht?