Op dinsdagavond 27 april hebben de drie nieuwe coalitiepartners CDA, Aalsmeerse Belangen PACT Aalsmeer in de Oude Veiling een gezamenlijke persconferentie gegeven met een uitgebreide toelichting op het gesloten akkoord voor de nieuwe collegeperiode. Ook zijn de kandidaat-wethouders van de drie partijen voorgesteld.

Bezuinigingen als centraal thema

CDA, Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer hebben in hun onderhandelingen steeds rekening gehouden met de onvermijdelijke waarheid dat de landelijke rijksoverheid de komende jaren fors gaat bezuinigen. Dit betekent voor alle Nederlandse gemeentes een structurele verlaging van de Algemene Uitkering met 20%. Dat bezuinigingspakket is zo groot, dat het niet te negeren valt. Het nieuwe college moet naar verwachting zo’n 6 miljoen euro minder zien uit te geven en/of de inkomsten fors laten stijgen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel exact bezuinigd moet worden. Daarom is het coalitieakkoord hoofdzakelijk een routeplan hoe te komen tot een aanvaardbaar pakket aan bezuinigingen.

Nieuwe rollen

Op korte termijn zal 1,3 miljoen euro worden bezuinigd op onderdelen die burgers niet direct zullen voelen. Zo wordt de begroting voor 2011 en 2012 sluitend gemaakt. Voor de lange termijn moet veel meer gebeuren. Er moet zo veel worden bezuinigd dat de kaasschaafmethode zou leiden tot zeer onwenselijke situaties. De coalitiepartijen willen namelijk graag vasthouden aan de uitgangspunten ‘iedereen moet kunnen blijven meedoen’ en ‘de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen’. Hierbij hoort dat de gemeente oog moet blijven houden voor kwetsbare groepen en dat burgers, ondernemers en instellingen ook hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. Tegelijkertijd verandert de vraag van de kritische en mondige burger en dus is een ontwikkeling in de dienstverlening van de gemeente Aalsmeer onontkoombaar.

Om daaraan tegemoet te komen met veel minder geld dan nu, kiezen de drie partijen ervoor dat de gemeente Aalsmeer zich ontwikkelt naar een regiegemeente: een afgeslankte lokale overheid die zich voortdurend de vraag moet stellen of iets wel haar taak is. Burgers, bedrijven en instellingen zullen hun verwachtingen over taken en rollen van de gemeentelijke overheid moeten aanpassen.

Deze politiek-strategische heroriëntatie zal tot augustus 2010 duren en vindt plaats op een viertal terreinen: basisvoorzieningen, wonen en werken, ambtelijke organisatie en middelen.

Daarna begint het college aan de moeilijke taak om een flink bezuinigingspakket samen te stellen voor de jaren na 2012 zonder afbreuk te doen aan ‘iedereen moet mee kunnen blijven doen’. Politiek en maatschappelijk draagvlak moet daarbij worden gecreëerd door actief de dialoog met de raad, maar vooral ook met burgers, bedrijven en instellingen aan te gaan. Dat moet begin 2011 leiden tot een nieuwe begroting voor de langere termijn.

De Knip

Een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van CDA, Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer heeft geen grote knelpunten opgeleverd, behalve dan het thema van de Knip in de huidige N201. De drie constateerden al snel dat de Knip een belangrijk onderdeel uitmaakt van de omlegging en de plannen over de invulling van de ruimte rondom het ‘oude’ tracé. Deze besluitvorming is geaccepteerd als een gegeven. Echter voordat de Knip wordt aangebracht, zal de oude N201 eerst worden afgewaardeerd tot een 2 maal 1-baans weg en zal worden bekeken hoe het verkeer zich in de nieuwe situatie ‘gedraagt’. Mocht aanleg dan niet langer noodzakelijk blijken, dan hebben de drie partijen zich naar elkaar verplicht om het Knip-besluit te heroverwegen.

Collegiaal bestuur vormt het uitgangspunt

De drie coalitiepartijen kiezen voor een collegiaal bestuur. Het college ontwikkelt in nauwe samenwerking nieuw beleid waarna steeds één portefeuillehouder verantwoordelijk is voor de beleidscoördinatie en uitvoering. Grote projecten als Greenpark Aalsmeer en de Tuinen van Aalsmeer (herinrichting burgemeester Kasteleinweg) zullen door twee portefeuillehouders worden gecoördineerd, met één van beiden als formeel verantwoordelijke.

Waar het college de strategische heroriëntatie leidt, is het vanzelfsprekend de gemeenteraad die de beslissingen neemt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen college en raad van Aalsmeer; samenwerking die van het nieuwe college prioriteit krijgt.

Na zes maanden wil het nieuwe college van de gemeente Aalsmeer de taakverdeling evalueren, waarbij vooral de werking van het bestuur en de voortgang van de projecten onder de loep worden genomen.

Kandidaat wethouders

De namen van de kandidaat wethouders zijn nu ook bekend gemaakt.

Namens AB wordt Gertjan van der Hoeven voorgedragen als kandidaat wethouder. Zijn portefeuille zal bestaan uit Ruimtelijke Ordening, Vrije Tijd (sport; kunst en cultuur), Recreatie en Toerisme, Wijkgericht werken, Vergunningverlening en een groot aantal projecten.

Namens het CDA en PACT Aalsmeer worden respectievelijk Ad Verburg en Ulla Eurich voorgedragen. Ad Verburg krijgt onder andere de portefeuilles Wmo, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer. Ulla Eurich wordt onder andere verantwoordelijk voor Opgroeien in Aalsmeer, Volkshuisvesting, Schiphol en Duurzaamheid en Milieu.

Een mooi team en AB kijkt dan ook uit naar de samenwerking. Wij spreken de hoop uit dat de sfeer en het vertrouwen uit de onderhandelingsgesprekken maatgevend zullen zijn voor de komende jaren!

Het volledige coalitieakkoord met daarin de portefeuilleverdeling kunt u hier nalezen.

Coalitieakkoord 2010 – 2014 (165 KB)