Op woensdag 25 augustus heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor de jachthavenondernemers aan de Uiterweg. Doel van de avond was het geven van een toelichting op het Toekomstplan Watersportsector Uiterweg. Van 23 jachthavens op de Uiterweg waren vertegenwoordigers aanwezig. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Het is goed om te zien dat er een positieve houding is om, gezamenlijk met ondernemers, belangenorganisaties en gemeente, te onderzoeken wat het gewenste toekomstbeeld is.”

In de Gebiedsvisie 2020 staat beschreven dat het wenselijk is om te komen tot een herstructurering van de jachthavensector aan de Uiterweg. Het onderzoek zal moeten laten zien of herstructurering voor ondernemers wenselijk, maar vooral ook haalbaar is. De gemeente kan randvoorwaarden bepalen, maar ondernemers zullen bereid en in staat moeten zijn om in het gebied te investeren.

Wethouder Gertjan van der Hoeven gaf een toelichting op het proces dat nodig is om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de Uiterweg, zoals door de gemeenteraad is gevraagd. Om een nieuw bestemmingsplan te maken is het nodig om een gemeentelijke totaalvisie te schrijven voor de Uiterweg. Eén van de bouwstenen voor de totaalvisie is het Toekomstplan Watersportsector Uiterweg. De gemeente heeft bureau De Vries Van der Reest opdracht gegeven om het toekomstplan te schrijven. Als het plan gereed is moet de gemeente in de totaalvisie een afweging maken tussen belangen van de watersport en andere belangen en functies op de Uiterweg, zoals bijvoorbeeld wonen, bereikbaarheid en natuurontwikkeling.

De heer Nemi van der Reest besprak het plan van aanpak, waarbij een actieve rol van de ondernemers wordt gevraagd om informatie aan te leveren over aard en omvang van het bedrijf, de ambities en wensen voor toekomstige bedrijfsvoering en ideeën voor Aalsmeer als watersportdorp.
De wensen van de ondernemers en de kansen die worden gezien, worden door bureau De Vries Van der Reest vervolgens gewogen ten opzichte van gemeentelijk beleid en het huidige bestemmingsplan. Bureau De Vries en van der Reest is vooral op zoek naar praktische mogelijkheden binnen de complexe situatie die bestaat in het kader van LIB-zonering, rode contour en ecologische hoofdstructuur. Van der Reest: “Het is zeker niet de bedoeling om het zoveelste bureaurapport te produceren met grootse ideeën en weinig realiteitszin. De gemeente en de ondernemers moeten er mee aan de slag kunnen.”

Om een goed beeld te krijgen van alle ondernemers investeert de Kamer van Koophandel door met alle jachthavenbedrijven op de Uiterweg het gesprek aan te gaan, op basis van een vragenlijst die is opgesteld in samenspraak tussen de Kamer van Koophandel en het onderzoeksbureau. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel een klantenenquête uitgezet onder de jachthavens. Het is van groot belang om te weten hoe de gebruikers het huidige aanbod van de havens en van Aalsmeer waarderen. De Kamer van Koophandel, de OVA, de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie en de Hiswa zijn betrokken in de begeleidingsgroep van het toekomstplan, dat eind van het jaar gereed moet zijn.