De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadvergadering in ruime meerderheid gekozen voor een aanvaardbaar sociaal woningbouwprogramma in de Polderzoom, onderdeel van de Tuinen van Aalsmeer. Een zwaar bevochten meerderheid in de raad, na een drietal commissiebehandelingen. Het oorspronkelijke collegevoorstel startte volgens alle partijen met een te laag percentage sociale woningbouw (19%). Zeker gelet op de raadsbrede motie uit 2014, die aangaf dat gestreefd moet worden naar een percentage van 30% in de nieuwe woningbouwprojecten. Iedere fractie onderstreept dit met een eigen beeld; CDA kijkt hierbij met name naar de nieuwe projecten, VVD geeft aan dat het geen extra geld mag kosten, terwijl voor PACT en HAC respectievelijk 30% en 100% gerealiseerd moet worden, ongeacht de kosten en noodzaak tot hoogbouw in dat geval. AB gaat voor een haalbaar èn aanvaardbaar significant hoger percentage.

 

Portefeuillehouder Job Kluis kreeg na een eerste en tweede commissievergadering een duidelijke opdracht mee; zorg voor een hoger percentage dan 19% tegen zo beperkt mogelijke meerkosten. Tijdens de derde commissievergadering kwam de portefeuillehouder met een oplossing. Het percentage sociale woning kan omhoog van 19% naar ruim 24% voor €214.000,- extra. Hierop volgde een inhoudelijk goed debat van de hele gemeenteraad, waarbij draagvlak voor dit voorstel groeide.

 

Tijdens de raadsvergadering bracht AB een amendement in met dit voorstel. PACT ging vervolgens nog verder door 30% te verlangen voor €814.000,- extra. VVD en CDA gingen uiteindelijk akkoord met het amendement van AB en het bijbehorende raadsvoorstel. Bij de stemming heeft PACT aangegeven dat zij zich niet konden vinden in dit asociale voorstel en stemden tegen. Jammer, want na een lange periode stilstaan tijdens collegeverantwoordelijkheid van PACT kan nu eindelijk de schop in de grond.

 

Fractie Aalsmeerse Belangen