historische tuin

Donderdag 31 oktober heeft de raad van de gemeente Aalsmeer ingestemd met een door de fractie van AB ingediend amendement en daarna het voorstel dat het realiseren van passantenvoorzieningen op de Historische Tuin mogelijk moet maken. Naar aanleiding van deze beslissing heeft AB het volgende persbericht doen uit gaan:

PERSBERICHT | PERSBERICHT | PERSBERICHT | PERSBERICHT

 

Amendement van AB maakt passantenvoorziening op de Historische Tuin toch mogelijk

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober heeft de fractie van Aalsmeerse Belangen de realisatie van de passantenvoorzieningen op de Historische Tuin toch mogelijk gemaakt. Dit heeft zij gedaan door een amendement in te dienen waarmee de beslissing vóór deze passanten voorziening niet automatisch leidt tot een niet nader gedefinieerde horecavergunning voor dit museum. Door deze ‘loskoppeling’ werden de bezwaren van de fractie van AB tegen dit gekoppelde voorstel weggenomen en kon zij instemmen met het dan aangepaste voorstel.

Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober jl. verbaasde de fractie van AB vriend en vijand door tegen het huidige voorstel voor de passantenvoorzieningen te stemmen. Dit terwijl bekend is dat AB een vervent voorstander van fatsoenlijk passantenvoorzieningen is, dat zij de Historische Tuin een warm hart toedraagt en dat zij de inspanningen van de Tuin om financieel minder afhankelijk te worden van gemeentelijke bijdragen altijd nadrukkelijk gewaardeerd heeft. Het bezwaar tegen dit voorstel was gelegen in het feit dat het huidige voorstel de realisatie van de passantenvoorzieningen, met het bijbehorende theehuis, onlosmakelijk gekoppeld was aan het voornemen om de Historische Tuin een horecavergunning in een niet nader gedefinieerde categorie toe te zeggen.
“Op dit moment wordt beleid ten aanzien van paracommerciële horeca (gebruik van niet horecavoorzieningen voor feesten en partijen) voorbereid. Dit zal hopelijk nog voor het einde van dit jaar door de raad worden vastgesteld. Het is onze fractie duidelijk een brug te ver om vooruitlopend op dit beleid nu een paracommerciële locatie een volledige horecavergunning toe te zeggen”, aldus Dick Kuin, fractievoorzitter.

Door de afwezigheid van één van de fractieleden van de VVD staakten op 3 oktober de stemmen (10 tegen 10), waardoor het voorstel werd aangehouden en op 31 oktober opnieuw ter stemming werd gebracht. In de tussentijd heeft de fractie van AB niet stil gezeten. Het bleek juridisch mogelijk wel medewerking te verlenen aan een horeca-inrichting van de categorie dagzaak. (Koffiehuizen, tearooms of lunchrooms e.d. ) Voor deze categorie horeca-inrichtingen is geen horecavergunning vereist en hoeft ook de officiële bestemming van de Historische Tuin niet aangepast te worden. Het gewenste terras kan dan worden aangevraagd bij de gemeente en de beslissing hiertoe is een bevoegdheid van het college. Op basis van dit aangepaste voorstel kan de Historische Tuin beginnen met de realisatie van het theehuis met daarin een aparte ruimte voor toiletten en douches voor passanten. Mocht in een later stadium de Historische Tuin alsnog een horecavergunning (voor een andere categorie) wensen dan kan zij dit gewoon via de bestaande kanalen aanvragen. Op dat moment zal dit door zowel het college als de raad worden getoetst aan het dan ‘staande beleid’.

Door het aannemen van dit amendement ligt er een beslissing waarmee alle partijen uit de voeten kunnen. De Historische Tuin kan gaan bouwen, met het volgende watersportseizoen kunnen we mooie passantenvoorzieningen op het dorp hebben, de kosten voor de gemeente blijven beperkt en de tijdelijke extra parkeerplaatsen tegenover AH kunnen voorlopig nog gebruikt worden. Het indienen van het amendement werd mogelijk, doordat een ordevoorstel tot het heropenen van de beraadslaging voor dit agendapunt een meerderheid in de raad vond. Omdat in de vorige raadsvergadering de stemmen staakten bestond nu, volgens het reglement, alleen de mogelijkheid opnieuw te stemmen zonder verdere uitwisseling van vragen, ideeën en bedenkingen. Zonder heropening van de beraadslaging was het dus niet mogelijk geweest dit amendement in te brengen.

PERSBERICHT | PERSBERICHT | PERSBERICHT | PERSBERICHT

Voor de volledigheid wordt het betreffende amendement hieronder weergegeven:

Amendement Passantenvoorziening Historische Tuin

 

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 31 oktober 2013; 

Gezien het voorstel van het college om in te stemmen met het principebesluit om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging naar Horeca op het preceel van de Historische Tuin; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder met registratienummer Z-2013/040524 D-2013/224725;

Gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Aaslmeer,

 Overwegende dat, 

  • Het reeds een lang gekoesterde wens van de raad is om passantenvoorzieningen te realiseren voor waterrecreanten in het centrum van Aalsmeer;
  • Deze wens kan worden gerealiseerd op het perceel van de Historische Tuin, waarmee het beheer en onderhoud kan worden georganiseerd en synergie ontstaat tussen toerisme, recreatie en cultuurhistorie;
  • Het onwenselijk is als paracommercie wordt gelegaliseerd door middel van een bestemmingswijziging naar Horeca;
  • Het wenselijk is om de historische tuin de gelegenheid te bieden om beperkt horeca-activiteiten uit te voeren die in het verlengde liggen van de activiteiten van de historische tuin;
  • Deze beperkte horeca-activiteiten vallen onder de categorie ‘dagzaak’, zoals genoemd in nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente Aaslmeer (bijv. Stommeer);
  • Onder dagzaak wordt verstaan: een horecabedrijf, dat vergelijkbare openingstijden heeft als omliggende detailhandelsvestigingen althans geen latere sluitingstijd heeft dan 22.00 uur, zoals een dagcafé, lunchroom, koffieshop en ijssalon;
  • Deze categorie horeca-inrichtingen onder de sluitingstijden van de Winkeltijdenwet vallen;
  • Voor deze horeca-inrichtingen geen bestemming Horeca noodzakelijk is, maar met toepassing van een omgevingsvergunning het gebruik planologisch mogelijk kan worden gemaakt;

 Stelt bij wijze van amendement voor om de eerste bullit van het raadsvoorstel te vervangen door:

 Medewerking verlenen aan een horeca-inrichting in de categorie dagzaak op het perceel van de historische tuin.

 En gaat over tot de orde van de dag.

 Aalsmeer, 31 oktober 2013