Tijdens de behandeling van de Lentenota in de oordeelvormenderaad van 19 juni 2014 heeft Helma Persoon, als fractievoorzitter van Aalsmeerse Belangen, de volgende algemene beschouwing ingesproken:

Een aantal vragen zijn door onze fractie aan het college schriftelijk gesteld; de antwoorden zijn ontvangen en een dank voor de heldere uitleg daarmee is allereerst op zijn plaats.

Graag willen we even stilstaan bij het voorstel behorende bij de behandeling van de Lentenota, het gevraagde besluit. Dit bestaat uit een negental deelbesluiten, waarvan de eerste weer verdeeld is in enkele onderliggende besluiten. Daarmee is de vaststelling van de Lentenota een complex besluit wat ook een belangrijk moment is in de cyclus van kaderstelling, budgetbeheer en controle.

Zoals zichtbaar is in het raadsvoorstel, is de programmabegroting 2015 het eerste kaderstellende document van het coalitieakkoord. De Lentenota 2014 is in onze optiek daarmee ook vooral de bijstelling van de lopende begroting. De fractie van AB heeft in het coalitieakkoord al veel kaders meegegeven voor de begroting 2015 en de meerjarenraming. Ten tijde van de collegewisseling is aan de gemeenteraad het overdrachtsdocument ter beschikking gesteld door de ambtelijke organisatie en is ons voor die tijd al een aantal denkrichtingen meegegeven voor de toekomstige bezuinigingen. Deze laatste 2 documenten hebben ons wederom op een spoor van bezuinigingen geplaatst, met nu in de lentenota een groot positief resultaat in 2014, maar mindere en negatieve resultaten in de volgende jaren.

Ook staat echter duidelijk aangegeven dat de doorwerking van de decentralisatie nog geen onderdeel is, als ook de gevolgen van de meicirculaire. Zoals ook in het coalitieakkoord is aangegeven dienen we de financiën gezond en op orde te houden.

De zuidwester op, regenlaarzen aan, zwaar weer opkomst. En dan lijkt de meicirculaire een positieve bijdrage te leveren aan het financiële klimaat. Het weer lijkt om te slaan; het is lente! Maar ook in de uitleg bij de meicirculaire wordt vervolgens een waarschuwing gegeven voor een toekomstige klimaatverandering. Voor de fractie van AB is van groot belang om te zorgen dat de buffer voor de mogelijk toekomstige schommelingen in de financiën voor het sociale domein gevormd kan worden en de realisatie daarvan lijkt nu eerder haalbaar.

Ten tijde van de behandeling van de programmabegroting 2014 was al de keuze gemaakt voor een beleidsarm document en deze Lentenota is de 2e beleidsarme financiële nota op rij. Dat lijkt niet echt ambitieus en in contrast met voorliggende jaren waarin we regelmatig vraagtekens gezet hebben bij het hoge ambitieniveau van het college. Maar ook hebben we op sommige taakvelden het idee gehad dat de uitvoering steeds niet aan de orde leek te komen.

Wij spreken de wens uit dat dit college de uitvoering ter hand gaat nemen en ons meeneemt in de ontwikkelingen van voorstel naar uitvoering. De voortekenen lijken gunstig. Enkele onderwerpen die wij herkennen uit het coalitieakkoord, staan als nieuw beleid al in de Lentenota omschreven.

Verder zien we de aankondiging van de integrale aanpak van de buitenruimte, waar ondergronds en bovengronds werkzaamheden slim worden aangepakt om de overlast en kosten te verminderen.

We onderschrijven de keuze om het weerstandsvermogen anders samen te gaan stellen en de bestemmingsreserves hierin niet meer mee te rekenen. We moeten ons bewust blijven van de risico’s die de gemeente heeft, waar we weet van hebben, maar ook van de risico’s die we nog niet al te goed kunnen becijferen.

En ondertussen uitvoering geven aan beleid. Het coalitieakkoord geeft ruimte voor verdere invulling en de oproep is er ook in te lezen dat iedereen opgeroepen wordt hier aan bij te dragen.

Het raadsvoorstel bevat ook een bijlage met een wijziging van de programmastructuur. Hiermee gaan we van 10 naar 6 programma’s. Bij nadere bestudering constateren we een grote overeenkomst met de indeling van de beleidsterreinen in het coalitieakkoord. Slechts twee programmaonderdelen lijken in een ander programma te zijn gezet. Het vastgoed staat in het voorstel bij onderwijs en ontplooiing en niet in de openbare ruimte. Het lijkt ons gezien de argumenten een logische keuze. Een ander programma onderdeel lijkt te zijn verdwenen; In één adem spraken we altijd over recreatie en toerisme. Nu zien we recreatie en spelrecreatie, maar de toeristen lijken verdwenen. We horen ze in deze periode dag en nacht over de Westeinder vliegen wat voor de recreatie in het plassengebied geen waarde toevoegt. Of is het toerisme inmiddels in het economische domein geland?

Ook nog een vraag met betrekking tot nieuw beleid. Op pagina 9 geeft u een uitleg bij het kopje nieuw beleid. Geeft u hier aan dat dit slechts schoten voor de boeg zijn en de werkelijke voorstellen pas bij de programmabegroting komen? We lezen hier dat dit een eerste dialoog met de raad is en hierover geen besluit genomen wordt. Kunt u dit mogelijk nog verhelderen, zodat deze uitleg ook door ons begrepen kan worden?

In de voorbereiding op deze behandeling, al teruglezend in de verslagen van eerdere beschouwingen en vragen m.b.t. begrotingen proberen we de grote lijn te pakken te krijgen. Soms is het moeilijk om de grote lijn vast te houden en niet te verzanden in details. Het is verleidelijk te focussen op een aantal details, want die zijn eenvoudiger en lijken dichterbij ons te staan. En juist is het aan ons de taak om, naast oog te hebben voor de details ook de hoofdlijnen te zien. En, het moet me toch van het hart, een grote lijn die we ontdekken is dat we in een aantal programma’s geen voortgang hebben kunnen vaststellen. We kunnen soms van voorstel naar voorstel hoppen, waarbij vast de intentie is om een eerder voorstel te vervangen met een beter. Zo zijn we in een aantal zaken het zicht op de voortgang kwijt en willen we graag t.a.v. een aantal ooit genomen besluiten of toezeggingen weten wat de actuele status is. Wij zijn ons er als fractie ook terdege van bewust dat ook wij een haalplicht hebben qua informatie dus dienen we daar zelf vorm aan te geven, maar daarnaast nodigen we het college ook uit om goed vorm te geven aan de actieve informatieplicht naar de raad toe.

Voor, in en ná de verkiezingsperiode, aan het begin van dit jaar is het belang van een goede communicatie, niet alleen met en in de raad, maar ook die naar inwoners en ondernemers binnen de gemeente als een groot verbeterpunt naar boven gekomen om op te pakken. In de Lentenota staat hierover nog geen opmerking in qua voorgenomen nieuw beleid, maar we vertrouwen erop dat de ambities zoals beschreven in het coalitieakkoord op het gebied van dienstverlening en de kwaliteit daarvan; de communicatie middels ook een goede en actuele gemeentelijke website; de wijkaanpak, maar ook de vermindering of afschaffing van regels in het economisch beleidsterrein goed opgepakt gaan worden.

Wensen die zijn er nog volop. Maar een groot deel van wat Aalsmeerse Belangen in het verkiezingsprogramma heeft staan is ook terug te vinden in het coalitieakkoord. Wij zijn daarom vol verwachting naar de vertaling in beleid en uitvoering. We willen graag dat de Boswachter gaat uitvaren, het jongerenplatform vorm gaat krijgen, de jeugd in Oost een ontmoetingsplek krijgt en, met een knipoog naar het CDA; we kunnen niet wachten tot de kinderburgemeester geïnstalleerd gaat worden om de jongerenlintjes te gaan knippen!

Voorzitter, nog een laatste oproep. Laten we als gemeenteraad, als gemeentebestuur met elkaar samenwerken voor een zorgzaam en ondernemend dorp, met hoog op de agenda een goede aanloop naar de nieuwe taken die per 1 januari op de gemeenteschouders komen te rusten. Wij hebben het vertrouwen in het college dat er goede voorstellen gedaan gaan worden in de loop van dit jaar en bij de presentatie van de programmabegroting 2015. En dat de voltallige gemeenteraad bijdraagt in het formuleren van heldere kaders.