Journaliste en kunstkenner Janna van Zon heeft een artikel geschreven over de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid in Aalsmeer. Het stuk is op 8 november 2012 in de Nieuwe Meerbode verschenen. Hier kun je het artikel nog eens nalezen.  

Cultuur leeft in Aalsmeer en met name bij de politiek! Een groot aantal raadsleden was samen met belangstellenden woensdag 24 oktober op uitnodiging van Stichting Kunst en Cultuur aanwezig in Het Oude Raadhuis.
Na de nogal verwarrende en zelfingekleurde conclusies van een aantal KCA vrijwilligers, waar het gegoochel met cijfers voor onnodige commoties zorgden, leek het KCA een goede zaak om wethouder Gertjan van der Hoeven, o.a. kunst en cultuur in zijn portefeuille, het nieuwe beleid van de komende jaren uiteen te laten zetten. Mede door het goede optreden van de wethouder verliep de avond behoorlijk rustig. Van der Hoeven wist de gestelde vragen helder uiteen te zetten en pareerde een aantal niet relevante vragen met schwung. Dat er bezuinigd moet worden op vele gebieden en ook op Kunst en Cultuur is een ieder inmiddels wel duidelijk. Op de vraag hoe dat dan moet gebeuren is inmiddels een antwoord gevonden.

Cultuurpunt is van deze tijd
Het meest heikele en belangrijke punt waarvoor velen naar deze avond waren gekomen, is de realisatie van het Cultuurpunt. Tegenstanders zien in dit Cultuurpunt helemaal niets. In hun ogen is het geldverslindend en onnodig. Dat dit een veel te pessimistisch standpunt is, werd tijdens de voorlichtingsavond duidelijk. Ten eerste kloppen de gesuggereerde financiële verplichtingen van geen kant en bovendien is de taak van het Cultuurpunt veel omvattender en interessanter dan de tegenstanders willen doen geloven. Na peiling is vastgesteld dat een cultuurpunt absoluut zin heeft en van deze tijd is. Door een meer gestroomlijnde coördinatie, waar vooral aandacht zal zijn voor muziekeducatie, het goed op elkaar afstemmen van de verschillende culturele evenementen, met het stimuleren van verenigingen maar ook  individuele projecten die een aanvullende financiële ondersteuning nodig hebben, wordt er een breed cultureel en toegankelijk draagvlak gecreëerd en de subsidie anders, beter, verdeeld. Cultuur is niet alleen beeldende kunst, cultuur is ook muziek – toneel- dans- zang – architectuur film en fotografie. ‘Iedere vorm van kunstuiting is ons even lief.’ Dat deze nieuwe regels een bureaucratische nachtmerrie ten gevolge heeft werd met kracht ontkend.
De angst dat er voor de KCA vrijwilligers geen plek meer zal zijn werd eveneens naar het land der fabelen gestuurd. ‘Zonder vrijwilligers kan niet één vereniging of stichting bestaan, zij behouden hun belangrijke functie’. Aldus de wethouder die er aan toevoegde dat het Cultuurpunt een zeer toegankelijke plek krijgt in de nieuwe bibliotheek. 

Het Oude Raadhuis en de Hint
Twee jaar geleden werden KCA en de Hint op de hoogte gesteld van de bezuinigen. Zij kregen ruimschoots de tijd om te werken aan een nieuw beleid. Er moest een duidelijke taakstelling komen. Omdat een groot deel van de subsidie voor Cultuur naar KCA gaat en dan met name naar Beeldende Kunst, was de vraag van de wethouder o.a. ‘Hoe kun je zorgen dat je minder geld uitgeeft en toch een goed gevarieerd programma weet te bieden?’ Voor de Hint bleek het probleem niet oplosbaar. De Hint in zijn huidige vorm verdwijnt.
Een moeilijke maar onontkoombare beslissing. KCA koos voor een andere weg. Er kwam een denktank met als voorzitter André Mulder. Met elkaar wordt gekeken hoe de functie van het Oude Raadhuis op meer commerciële basis kan blijven voortbestaan. Het monument, nog een van de weinige in Aalsmeer, zou naar het idee van de denktank Het Bloemen Museum van Nederland moeten worden. Dat hiervoor nogal wat geld nodig is, laat zich raden en kan alleen dan verwezenlijkt worden wanneer het zakenleven en particulieren bereid zijn het komende museum de financieren. Volgens Mulder is het plan haalbaar, hij is ervan overtuigd dat het Aalsmeer op de landelijke Cultuurkaart gaat zetten. André Mulder, aanwezig op deze avond, sprak overigens met geen woord over de ingediende plannen. Om dit prestigieus plan een kans te geven, krijgt KCA van de Gemeente nog twee jaar subsidie en daarmee de tijd voor verdere uitwerking en verwezenlijking. 

Samenwerking Amstelveen
De Gemeente gaat 30.000 euro aan subsidie uittrekken voor ambulant muziek en kunstonderwijs aan leerlingen van de basisschool. Waaronder ook het Jeugdcultuurfonds gaat vallen. (Een Jeugdsportfonds bestaat al) ‘Leerlingen die na schooltijd graag meer willen weten over het bespelen van een instrument, wordt hiervoor de gelegenheid geboden.’ Wat de lespakketten betreft tijdens de schooltijden benadrukte de wethouder nogmaals dat het hier gaat om een zeer breed scala.  De reeds bestaande lespakketten worden in de gemeente Amstelveen met succes toegepast. Samenwerking met beide gemeentes heeft als voordeel dat Aalsmeer gebruik kan maken van het uitgebreide Amstelveense netwerk. Het bespaart volgens de wethouder veel denkwerk en geld. De angst dat er geen plaats meer is voor Aalsmeerse docenten wist de wethouder te ontkrachten. ‘Altijd zal er gekeken naar zoveel mogelijk Aalsmeerse docenten.’ Op de vraag: Hoe dat cultuuronderwijs dan op de scholen wordt toegepast, kwam als antwoord: dat dit aan de scholen zelf is. ‘Wij gaan als Gemeente ons hier niet in mengen’. Het riep wel weer de vraag op of de lespakketten voldoende zijn afgestemd op de Aalsmeerse jeugd. Volgens de vraag stelster hebben Aalsmeerse leerlingen niet zo een behoefte aan een Cobra Museum bezoek. Na de vergadering verzuchtte een van de aanwezigen: ‘Het valt niet mee om een culturele kruiwagen vol kikkers door Aalsmeer te loodsen.’

janna van zon