Op 19 maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aalsmeerse Belangen behaalde na het CDA de meeste stemmen en verwierf daarmee 6 zetels in de gemeenteraad van Aalsmeer. Het CDA en Aalsmeerse Belangen zijn het nu eens geworden over de vorming van een nieuwe coalitie voor de periode 2014-2018.

Verkiezingen 19 maart
Op 19 maart 2014 hebben de Aalsmeerders een nieuwe gemeenteraad gekozen. AB heeft haar zetelaantal van 6 vastgehouden. Het CDA heeft gewonnen en de meeste stemmen gekregen maar is desondanks blijven steken op 6 zetels. VVD heeft een zetel gewonnen en is daarmee ook op 6 zetels gekomen. PACT houdt ondanks aanzienlijk stemmenverlies haar 4 zetels. HAC heeft 1 zetel veroverd.

Informatie
Op voorspraak van het CDA, dat als grootste partij de leiding heeft genomen in de onderhandelingen, is Ko Weststrate als informateur aangesteld. De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft aangegeven geen partijen uit te sluiten, graag in het College van B&W te willen deelnemen en op basis van de verkiezingsuitslag geadviseerd om eerst een coalitie CDA-AB-VVD te onderzoeken.

Begin april heeft de heer Weststrate zijn advies uitgebracht. Zijn conclusie op basis van alle gesprekken was dat geen enkele partij een andere partij had uitgesloten en op basis van de democratische uitslag adviseerde hij een coalitie van CDA-VVD-AB te onderzoeken. Al snel daarna bleek de VVD dit niet te wensen: zij sluiten AB toch uit. Datzelfde bleek daarna voor PACT.

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat CDA heeft aangegeven op basis van de verkiezingsuitslag, de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de afgelopen 4 jaar AB niet te willen uitsluiten omdat 2 andere partijen dat wel deden.

Het CDA en Aalsmeerse Belangen zijn op 23 april gestart met onderhandelen. De onderhandelingen zijn in een prima sfeer verlopen. Zowel over inhoud van het akkoord als de portefeuilleverdeling hebben we snel overeenstemming bereikt.

Akkoord op hoofdlijnen
In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Aalsmeer: ondernemend en zorgzaam’ geven CDA en AB samen onder andere onze visie op de invulling van de nieuwe zorgtaken en de uitdagingen in het fysiek domein. Wij zien kansen om de zorg efficiënter te organiseren, het ondernemersklimaat te versterken en woningen voor doelgroepen te bouwen.

Het coalitieakkoord is een programma op hoofdlijnen en vormt de basis voor het nog op te stellen collegeprogramma. De coalitiepartijen willen het gemeentelijk beleid samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en politieke partijen verder invullen. Zij nodigen hen daarom uit om met ideeën en initiatieven te komen die de gemeente verder helpen. De beide partijen gaan uit van een daadkrachtig bestuur dat zijn verantwoordelijkheid durft te nemen en zullen werken aan samenwerking met de gehele gemeenteraad om te komen tot breed gedragen besluitvorming.

Samen voor zorg
Per 1 januari 2015 verandert er veel voor bewoners op het gebied van de zorg. De zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk aan het werk komen wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente die er minder geld van het Rijk voor krijgt. De gemeente wil samen met de Aalsmeerse gemeenschap en maatschappelijke instellingen een preventieve, effectievere aanpak in de zorg ontwikkelen. Daarbij ligt meer nadruk op het zelforganiserend vermogen van inwoners en het samen redzaam zijn. Uitgangspunt is dat Aalsmeer kwetsbare inwoners niet in de kou mag laten staan.

Meer betaalbare woningen
Door de economische recessie is de laatste jaren minder geïnvesteerd in bedrijven en woningbouw en zijn de inkomsten voor de gemeente gedaald. De gemeente gaat bouwprojecten anders aansturen en beter laten aansluiten op de huidige vraag in de markt. Er komt meer aanbod in sociale woningbouw, goedkopere woningen en woningen voor ouderen. Ook wordt gezocht naar innovatieve samenwerkingsvormen met aannemers en ontwikkelaars. 

Versterken lokale economie
Ondernemerschap is de kracht van Aalsmeer. De gemeente wil de lokale economie stimuleren door haar actieve rol in de Greenport te versterken, de detailhandel te ondersteunen en samen met ondernemers de kansen voor de verdere ontwikkeling van Aalsmeer als recreatie- en watersportgebied te benutten.

Financiën op orde
De gemeente moet de komende jaren waarschijnlijk flink bezuinigen. Voor een duurzame financiële toekomst en om mogelijke tegenvallers in de zorg te kunnen opvangen moeten de reserves op peil blijven. De begroting van 2015 zal meer duidelijkheid geven over de herverdeling van de middelen uit het Gemeentefonds en de kosten van veranderingen in het sociale domein. Met het oog op het financieel meerjarenperspectief geven de partijen  nu al een “winstwaarschuwing” af. Bezuinigingen zullen het gemeentebestuur dwingen tot pijnlijke keuzes. De coalitie is van mening dat die niet ten koste mogen gaan van minima, sociaal zwakkeren en mensen die echt zorg nodig hebben. Ook blijft de stijging van lokale lasten bij voorkeur beperkt tot compensatie voor de inflatie.

Concrete plannen
Het coalitieakkoord bevat een aantal concrete punten, waaronder:

  • Modernisering sportaccommodaties
  • Versterken jongerenbetrokkenheid
  • Minder regels voor ondernemers
  • Toekomst visie Aalsmeer Dorp
  • Update horeca- en evenementenbeleid
  • De nieuwe groenvisie
  • Inhaalslag onderhoud openbare ruimte
  • Herziening project &2=1
  • Uitwerking OLV

Portefeuilleverdeling
De partijen zijn het in het onderhandelingsproces ook eens geworden over de portefeuilleverdeling. Het CDA is verantwoordelijk voor Zorg (inclusief participatiewet), Economische Zaken (Greenpark/ Greenport), Schiphol, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Wonen/ volkshuisvesting, Wijkaanpak, Subsidiebeleid en Vastgoed. Aalsmeerse Belangen neemt verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Jeugdbeleid (inclusief jeugdzorg), Onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen, Duurzaamheid en milieu, &2=1, Recreatie en toerisme, Sport, Kunst en cultuur en Handhaving.

De kandidaat wethouders namens het CDA zijn Ad Verburg en Tom Verlaan. Namens Aalsmeerse Belangen zijn dat Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis. De heren Verlaan en Kluis worden beide parttime wethouder (50%) .

Het volledige coalitieakkoord kunt u hier downloaden.