Tijdens de raadsvergadering van 19 april j.l. heeft de fractie van AB als enige fractie tegen de nota van uitgangspunten gestemd voor project C60 Parkmeer. Aanleiding voor deze tegenstem was niet zozeer het plan zelf. Daar had AB geen moeite mee. De fractie gaf zelfs aan voor te zijn en had graag willen instemmen met het plan. Maar…..in overeenstemming met haar verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord hield de fractie vast aan het beginsel dat projecten pas ontwikkeld mogen worden wanneer de verkeersafhandeling goed geregeld is. En hierin verschilde de fractie helaas van mening met het college én de rest van de raad.

In het betreffende bestemmingsplan is uitgegaan van de aanwezigheid van de ‘Noordvork’ en een bruikbare nieuwe N201. Voor de openstelling van beide tracés is op dit moment geen zinnige planning af te geven. De fractie van AB is van mening dat in dat geval de bestaande infrastructuur voldoende moet zijn om zowel het bouwverkeer als later het bestemmingsverkeer voor het te ontwikkelen bedrijventerrein af te wikkelen. Daarvoor zal minimaal eerst de brug aan het begin van de Aalsmeerderweg moeten worden opgeknapt zodat het vrachtverkeer via veilige routes in en uit Aalsmeer kan komen. Wanneer dat gaat gebeuren, is op dit moment echter ook nog onduidelijk.

De fractie vindt het niet verantwoord om het risico te nemen dat vrachtverkeer afgewikkeld moet gaan worden via de Stommeerkade, de Ophelialaan of de J.P. Thysselaan omdat de veilige alternatieven niet voor handen zijn. Deze wegen zijn daar immers totaal niet geschikt voor. De fractie van AB ziet daarvoor – ook na de uitgebreide behandeling in beraad en raad- nog onvoldoende garanties. Onvoldoende garanties voor de bewoners van de Thysselaan. Onvoldoende garanties voor schoolkinderen van basisschool de Hoeksteen. Onvoldoende garanties voor het winkelende publiek in de Ophelialaan.
Kortom: onvoldoende garanties voor AB om nu al in te stemmen met dit plan.