In het Verkiezingprogramma 2014 van de fractie van AB hebben wij aangegeven dat we ons hard wilden maken voor het bouwen van

Ook heeft AB in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat gelden uit het woonfonds bestemd mogen worden om alternatieve woonvormen mogelijk te maken.

En, ook voor aanpassingen van woningen als gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel kan het woonfonds worden ingezet.

 

In het Coalitie akkoord 2014-2018 heeft de fractie van AB, samen met coalitiepartner CDA, het volgende opgenomen; als speerpunten voor de ruimtelijke ontwikkelingen;

Sociale huur en koopwoningen, goedkope middensegment, starterwoningen, jongerenhuisvesting, seniorenwoningen en levensloop bestendig maken van woningen.

Het woonfonds kan worden ingezet voor; jongerenhuisvesting, zorgwoningen en het levensloop bestendig maken van woningen.

Wat we ook in het coalitieakkoord kunnen lezen is; het maken en uitvoeren van plannen voor verduurzaming van woningen van woningcorporaties zal de gemeente niet financieel ondersteunen.

 

Tot zover de eerdere standpunten van onze fractie.

 

In het raadvoorstel ‘Woonagenda Aalsmeer 2016-2020’ is de discussie over de besteding van het woonfonds ook meegenomen, nadat de raad dit bij de portefeuillehouder diverse malen heeft aangegeven.

 

In het voorstel van het college voor de besteding van het woonfonds konden verschillende fracties, waaronder ook de fractie van Aalsmeerse Belangen, zich niet vinden. De nadruk werd te veel gelegd op het verstrekken van starterleningen en te weinig geld werd er gereserveerd voor een typisch AB item, de alternatieve woningbouw. Ook vanuit andere fracties hoorden wij andere geluiden voor de besteding van het woonfonds en dat heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten waar de fracties een amendement voorbereidden om de uitgangspunten van het college te veranderen.

Onze fractie is blij met de positieve wijze waarop wij met alle partijen de het amendement hebben ondertekend, de besteding van het woonfonds, hebben kunnen vormgeven. Zoals altijd wanneer er met meerdere partijen moet worden gedeald, weet je dat je nooit de gehele ‘buit’ voor jouw partij kan binnenhalen. Het is simpel een kwestie van geven en nemen.

 

De fractie van Aalsmeerse Belangen is er van overtuigd dat het college en de portefeuillehouder in het bijzonder, met dit Woonprogramma 2016-2020 een goed en werkbaar stuk in handen heeft, waarin de uitgangspunten en kaders duidelijk zijn aangegeven. Wij vertrouwen erop dat er binnen de kortst mogelijke termijn uitvoering wordt gegeven aan dit programma.

 

 

Fractie Aalsmeerse Belangen