witteweekbladIn de aanloop naar de verkiezingen van 19 maart wordt door het Witte Weekblad wekelijks een stelling voorgelegd aan de verschillende partijen. Aangezien de reactie op deze stellingen soms een verbijzondering van het kiesprogramma bevat worden de stellingen en onze reactie daarop op deze pagina onder elkaar weergegeven.

 

‘De Lidl moet buiten Aalsmeer Centrum gevestigd worden’

ONEENS

AB wil graag dat er een tweede supermarkt, liefst een discounter, in Aalsmeer Centrum wordt gevestigd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de economische kracht van ons dorpscentrum zal versterken. De in het centrum gevestigde detailhandel maakt door de crisis een moeilijke periode door en de vestiging van Lidl kan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verder vergroten. Wij juichen dat toe. De verkeersontsluiting en het parkeren moeten beide wel goed worden geregeld.

‘Greenpark goede locatie voor Schipholparkeren’.

EENS

AB vindt de zone in Greenpark waar als gevolg van Schiphol helemaal niets gebouwd mag worden milieutechnisch en ruimtelijk een goede plek voor Schipholparkeren. Het gebied is direct ontsloten op de N201 zodat hinder in woonwijken minimaal is. AB heeft extra aandacht gevraagd voor groene afscherming van de parkeerterreinen vanaf de openbare weg en voor het voorkomen van milieuverontreiniging. Op andere plekken in Aalsmeer, waar Schipholparkeren niet gewenst en toegestaan is maar wel plaatsvindt, moet de gemeente handhavend optreden.

‘Spoorlaan moet eenrichtingsverkeer worden na ontsluiting op N196

NIET EENS/NIET ONEENS/BLANCO

AB heeft zich met succes verzet tegen de plannen voor ‘de Knip’ die zouden hebben geleid tot te veel verkeer in de omliggende wijken. In de nieuwe plannen zet AB in op een robuuste structuur waarbij het verkeer en de bijbehorende overlast eerlijk verdeeld worden. De burgerparticipatie over die plannen is nog in volle gang. AB kan en wil over deze stelling pas een standpunt innemen wanneer het advies van de Klankbordgroep en informatie over alle scenario’s en consequenties beschikbaar zijn.

‘Cultuur moet zichzelf bedruipen’

ONEENS

Cultuur verbindt mensen en biedt alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en waardevolle ervaringen op te doen. Actief meedoen of genieten van kunst en cultuur beweegt mensen. Zoals AB had beloofd, is het Aalsmeerse cultuurbeleid de afgelopen jaren in beweging gebracht. Ondanks bezuinigingen is het gelukt om meer budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar te houden. Wij hechten aan een bibliotheekfunctie, cultuureducatie, muziekonderwijs en culturele activiteiten voor en door Aalsmeerders. Dat kan natuurlijk nooit helemaal zonder subsidie.

‘Meer aandacht nodig voor historisch dorpsgezicht Aalsmeer’

EENS

In de afgelopen decennia is het historische dorpsgezicht verwaarloosd. Veel waardevolle gebouwen zijn helaas verdwenen en vaak vervangen door neoklassieke bouwsels. Onder invloed van AB is er in de afgelopen vier jaar gelukkig wel veel meer aandacht gekomen voor cultuurhistorie en monumenten. De aanwijzing van de beschermde dorpsgezichten en het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten zijn daarvan het resultaat. AB zou graag zien dat de Zuiderkerk wordt gespaard en wordt herontwikkeld tot een bijzondere, inspirerende woonomgeving.

‘Het baggerbeleid moet beter’

EENS

Baggeren is noodzakelijk om het plassengebied toegankelijk te houden voor de watersport. De uitvoering van het baggerbeleid kan veel beter. Al jaren is er geld beschikbaar maar lijkt er een gebrek aan daadkracht te zijn om de uitvoering van de grond te krijgen. AB pleit bovendien voor intensieve samenwerking tussen gemeente, De Bovenlanden, waterschap en ondernemers om toezicht en beheer in het plassengebied te verbeteren. AB vindt een ‘varende boswachter’ wenselijk.

‘In Centrum moet betaald parkeren ingevoerd worden’

ONEENS

AB vindt het invoeren van betaald parkeren in het centrum van Aalsmeer op dit moment onnodig. Wat ons betreft liggen er nog genoeg mogelijkheden om de blauwe zone uit te breiden en lang parkeren in winkelgebieden op die manier tegen te gaan. Daarnaast is AB voorstander van uitbreiding van het aantal (overdekte) fietsenstallingen in Aalsmeer zodat het comfortabeler wordt om op de fiets te gaan.