Nieuwe MeerbodeIn de aanloop naar de verkiezingen van 19 maart wordt door De Nieuwe Meerbode wekelijks aan de verschillende deelnemende partijen de gelegenheid geboden om specifieke stukken uit hun verkiezingsprogramma kort toe te lichten. Door de beperkte ruimte zijn dit vaak kort en bondige samenvattingen per onderwerp die wij u niet willen onthouden.

Introductie

Aalsmeerse Belangen is in Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Al meer dan dertig jaar zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer en Kudelstaart. Bij de vorige verkiezingen (in 2010) heeft Aalsmeerse Belangen zes zetels in de gemeenteraad in de wacht gesleept.

Resultaten

De AB-fractie heeft de afgelopen vier jaar onderdeel uitgemaakt van de coalitie in de gemeenteraad. Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven is als wethouder lid van het College van B&W, het dagelijks bestuur van Aalsmeer. Samen hebben we een stempel kunnen drukken op het beleid binnen onze gemeente en veel beloften uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Ondanks de diepe economische crisis, de problemen met de grote projecten Greenpark en herinrichting Burgemeester Kasteleinweg (&2=1) en de ongekende bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn doorgeschoven, is Aalsmeer de afgelopen jaren financieel gezond gebleven. Sterker nog: door keuzes te maken, is fors geïnvesteerd in ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid van Aalsmeer. We noemen een paar resultaten:

 • de historische fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU.
 • de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid en dan met name de grote investeringen in cultuureducatie.
 • alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel. Er ligt een totaal nieuw plan voor het oude N201 trace en alle Aalsmeerders kunnen daarover weer meepraten. Het onzalige plan uit de periode 2006-2010 is historie.
 • bijna alle bestemmingsplannen zijn in één collegeperiode geactualiseerd en gedigitaliseerd. Een grote sprong voorwaarts voor de dienstverlening aan Aalsmeerse inwoners en ondernemers.
 • de problematiek rondom woonschepen is na decennia van verwaarlozing opgelost.
 • de ingezette ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie in goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven.
 • een duidelijke trendbreuk doordat handhaving nu wel serieus en planmatig wordt opgepakt.
 • de ingrijpende wijziging van de wijkaanpak waardoor de samenwerking tussen gemeenten en wijkoverleggen sterk is verbeterd.

 

Vooruitblik

Het verkiezingsprogramma van Aalsmeerse Belangen draagt de titel ‘Autonoom en betrokken’. Autonoom vanwege onze onafhankelijke positie ten opzichte van de landelijke politiek, onze kenmerkende eigen identiteit en het uitgangspunt dat Aalsmeer bestuurlijk zelfstandig moet blijven. Betrokken vanwege onze echte lokale ambities en het feit dat alle partijleden een eigen “plek” en wortels in de Aalsmeerse samenleving hebben.

Het programma van Aalsmeerse Belangen wordt, net als vier jaar geleden, gekenmerkt door de heldere taal en de duidelijke keuzes. Groot verschil is dat veel zaken uit het vorige programma nu met succes zijn gerealiseerd. De focus in dit nieuwe programma ligt wat sterker op het sociale domein. Logisch gezien de aanstaande decentralisaties van de Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten en de Wet Werk en Inkomen vanuit Den Haag. Dit zijn taken met een grote impact op het dagelijks leven van heel veel inwoners en verdienen dus veel aandacht. AB kiest voor een sociale lijn en neemt afstand van de geluiden vanuit de Haagse (regerings)partijen die alleen maar roepen dat het makkelijk kan met 35% minder geld. Wij vinden dat ongeloofwaardig: de komende jaren worden zwaar en we zullen moeilijke keuzes moeten maken. De kwetsbaren in de Aalsmeerse samenleving kunnen rekenen op AB.

Kandidaten

AB heeft gekozen voor een herkenbare lijst met ervaren mensen. De komende vier jaar zullen moelijke maatschappelijke en financiële keuzes gemaakt moeten worden en dan is ervaring nodig. De meeste kandidaten zijn op dit moment al actief en aan dat team is een aantal talentvolle, nieuwe mensen toegevoegd.

kandidaten 2014

De eerste 10 op de lijst van AB. Op de foto vlnr:  Jop Kluis; Dirk Stoker; Helma Persoon; Frits Nisters; Dick Kuin; Rob Simoons; Luc de Horde; lijsttrekker Gertjan van der Hoeven; Danny Tol en René Martijn.

 

 

 

Geef jeugd bewegingsruimte

Decentralisatie van de jeugdzorg

Het Rijk heeft besloten dat gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de jeugdzorg. Deze ‘decentralisatie’ is een complexe opgave en gaat gepaard met enorme bezuinigingen. De voorbereidingstijd die gemeenten is gegund, is extreem kort. En de vanuit Den Haag beloofde beleidsvrijheid wordt maar zeer gedeeltelijk waargemaakt. Er is dus reden tot zorg. Maar vooral is er de noodzaak om voortvarend aan de slag te gaan voor onze jeugd. De jeugd is immers onze toekomst!
AB kiest, net als in het verleden, voor beleid dat erop is gericht onze jeugd een solide basis en maximale kansen te geven. De pijlers waarop ons jeugd- en gezinsbeleid is gebouwd, zijn: preventie, ondersteuning en overnemen.

Preventie
Preventie is erop gericht om te voorkomen dat kinderen in problemen komen en talentontwikkeling is daarbij wat ons betreft cruciaal. Onze kernpunten daarbij zijn:

 • Blijven stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs, sportverenigingen en aanbieders van cultuureducatie en welzijnsactiviteiten.
 • Cultuureducatie op school en buitenschools cultuuraanbod zo breed mogelijk opzetten. Doorgaan met het ingezette beleid.
 • Voortzetten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Alle kinderen moeten kunnen meedoen.
 • Een jeugdhonk in elke kern met goed beheer waar jongeren hun eigen verantwoordelijkheden krijgen.
 • Financieel ondersteunen van de twee Aalsmeerse scoutingverenigingen bij het investeren in de kwaliteit van hun accommodaties.
 • Blijven investeren in goede, moderne sportvoorzieningen. Sport en sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en de opvoeding in Aalsmeer. 

Ondersteuning en overnemen
Gezinnen, kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de sociale teams. AB ondersteunt het principe ‘één gezin, één plan’: per gezin is er één persoon die zorgt dat op het juiste moment de juiste hulp wordt geboden. En dus niet mensen doldraaien met allerlei hulpverleners die van elkaar niet weten wat ze doen.
Voordat professionele hulp wordt ingeschakeld, wordt natuurlijk eerst gekeken waar de eigen kracht van het gezin zit en wat voor ondersteuning er is van familie, vrienden en buren. We willen mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet ontnemen en voorkomen dat we zorg onbetaalbaar maken.
Helaas komen gezinnen, kinderen en jongeren soms in flinke problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, schulden of huiselijk geweld. Het is de taak van de gemeente om deze mensen de professionele hulp te bieden die nodig is. Goed, snel en efficiënt. Punt.

Onderwijs en kinderopvang

Onze kernpunten op het gebied van onderwijs en kinderopvang zijn:

 • Goede, veilige huisvesting: het klimaat en de hygiëne in en rondom de scholen is immers van invloed op de leerprestaties. Verkeersproblematiek rondom scholen blijven aanpakken met een combinatie van voorlichting en handhaving van parkeerverboden.
 • Integreren van binnen- en buitenschoolse voorzieningen onder één dak.
 • Fusieschool Hornmeer: strikte regie op kwaliteit van het gebouw en financiële afspraken.
 • Voor natuur- en milieueducatie moet de gemeente samenwerken met lokale partners, zoals Kinderboerderij Boerenvreugd.
 • Aalsmeerse jongeren moeten goed terecht kunnen op middelbare scholen in de ons omringende gemeenten.

Jongeren

AB is dus voorstander van investeren in kansen en voorzieningen voor jeugd en talentontwikkeling. We zijn ons er van bewust dat er altijd een groep over zal blijven die vervalt in hinderlijk gedrag, vandalisme en criminaliteit. Voor die groep resteert helaas alleen een harde en consequente aanpak. De gemeente zet in eerste instantie jongerenwerkers en individuele begeleiding in om te helpen. In geval van aanhoudende problemen volgt actie door onze handhavers (BOA’s). Als ook dat niet helpt, wordt de politie ingezet. Niet voor een praatje, maar voor het schrijven van bekeuringen en het verrichten van aanhoudingen. Jeugd en ouders worden beiden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. De kosten van het wangedrag worden op hen verhaald.
Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van softdrugs en alcohol door Aalsmeerse jongeren hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit baart ons zorgen en wij willen in de komende jaren onderzoek doen naar de achtergronden van dit probleem en werken aan gerichte

Mobiliteit en economie

Verkeer in beweging

Dankzij de inspanningen van AB zijn alle besluiten over ‘de Knip’ in de N196 nu van tafel. De nieuwe plannen verdelen de verkeersstromen eerlijker en komen tegemoet aan onze bezwaren tegen ‘de Knip’ die te veel verkeer in de wijken daaromheen zou hebben opgeleverd. AB wil dat het viaduct over de Burgemeester Kasteleinweg bij Baanvak blijft bestaan. Daarnaast pleit AB voor verlaging van de Hornweg ter hoogte van het viaduct van de N201, snelle herijking van het Aalsmeerse Verkeers- en Vervoer Plan (AVVP) en verruiming van het aantal parkeerplaatsen in het Dorp. Tenslotte pleiten we voor strikte, handhaafbare eisen aan inrichting en gebruik van de OLV.

Ruimte voor economische dynamiek

Een vitale lokale economie is van groot belang. AB wil de sterk verbeterde samenwerking tussen gemeente en ondernemend Aalsmeer voortzetten. AB wil nog meer kansen op het gebied van watersport verzilveren. We zijn voorstander van de ontwikkeling van Fort Kudelstaart tot icoon van watersportdorp Aalsmeer. We pleiten voor snelle actualisatie van het horecabeleid. AB wil geen containerterminal tegenover Aalsmeer Dorp, maar bij Schiphol Oost. Van AB mogen alle winkels op zondag open, maar alleen als er draagvlak is bij ondernemers en inwoners. AB wil bedrijfswoningen op bedrijventerreinen toestaan en zo spoedig mogelijk het risicoprofiel van Greenpark verlagen.

Huisvesting

In Aalsmeer en Kudelstaart is er de afgelopen jaren een beperkt aantal woningen bijgekomen die voor doorstroming in de sociale sector hebben gezorgd. Helaas zijn er veel te weinig goedkope eengezinswoningen gebouwd en zijn ook plannen voor alternatieve woonvormen niet van de grond gekomen. De portefeuille woningbouw kan dus wel wat AB daadkracht gebruiken.
Jongeren en starters hebben het zwaar om in Aalsmeer aan woonruimte te komen. Het aanbod is eenzijdig (appartementen) en nog steeds te duur. AB is van mening dat de gemeente alternatieve woonvormen mogelijk moet maken en geld moet steken in aanpassing van woningen. De herontwikkeling van de locatie Roerdomplaan biedt kansen voor moderne seniorenhuisvesting. In het schoolgebouw in de Ophelialaan (De Hoeksteen) zien wij kansen voor jongerenhuisvesting.
In alle gemeentelijke nieuwbouwplannen moet het aandeel goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen omhoog. Daarnaast willen we graag dat experimenten worden gestart met nieuwe bouwwijzen, zoals ‘wild bouwen’ waarin mensen zelf hun woning kunnen ontwerpen en bouwen. Bebouwing van het Heegstrapark en invulling van de groengebieden bij het Hornmeerpark met woningbouw of bedrijfsfuncties ziet AB niet zitten. We zetten in op het snel realiseren van de 30% sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. De woningbouwcorporatie moet zich weer gaan richten op haar kerntaak: sociale huurwoningen bouwen en onderhouden.

Schiphol

AB erkent het economische belang van Schiphol. De overlast voor Aalsmeer en Kudelstaart staat echter niet in verhouding tot de overlast van de rest van de regio. AB vraagt voortdurend aandacht voor de verschillende problemen rondom Schiphol. Zo is het gelukt om voor de ‘gevarenzone’ de dakpannen op kosten van Schiphol vast te laten leggen.
AB vindt het onacceptabel dat Aalsmeer de problematiek rondom Schiphol niet zelf mag bespreken met Rijk en luchtvaartsector en zich gedwongen moet laten vertegenwoordigen door partijen met andere belangen. Wij vinden dit tekenend voor de verdeel en heers aanpak van de Schipholproblemen. Ook ‘lijntjes’ naar Den Haag leveren niks op. Wat heb je aan landelijke lijntjes als ze in Den Haag nooit wat voor je doen? Schiphol en de luchtvaartsector worden door het Rijk altijd de hand boven het hoofd gehouden. Onze inzet is dus een eigen plek aan de Alderstafel. Aalsmeer dient een eerlijke maar wel harde lijn in te zetten, desnoods via rechtzaken.
De groei van vliegverkeer over Aalsmeer moet stoppen. En Aalsmeer moet financieel ruimhartig worden gecompenseerd voor de geluidshinder en het feit dat grote delen van ons grondgebied als gevolg van Schipholwetten ‘op slot’ zijn gezet. Wij denken bijvoorbeeld aan leefbaarheidscompensatie in de vorm van een bijdrage van miljoenen euro’s aan de herinrichting van het park en sportcomplex in de Hornmeer. Daarnaast zouden we graag zien dat het Schipholfonds weer breder toegankelijk wordt, dus bijvoorbeeld ook voor culturele organisaties en niet alleen voor sport.