De Rijksoverheid heeft ingezet op het doorschuiven van een groot takenpakket op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Werk en Inkomen (WWI) naar gemeenten. Alles wat vanuit Den Haag wordt verkocht als een vernieuwing of verbetering is naar onze mening in essentie een visieloze doorschuifoperatie. De decentralisatie is voornamelijk ingezet om fors op het budget voor de gezondheidszorg te snijden. De zorg gaat ons na aan het hart omdat zorg direct raakt aan de meest fundamentele behoeftes in ons menselijk bestaan. Het in stand houden van de sociale voorzieningen en het op peil houden van de zorg is voor AB het belangrijkste onderwerp voor de komende periode.

Natuurlijk moet de zure appel van de decentralisatie door het huidige kabinet worden verkocht aan u als kiezer. Manieren om de zorg in te richten in termen als ‘eigen kracht’, ‘samenredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn natuurlijk goede uitgangspunten. Maar wat nu als de eigen kracht ontbreekt, je niet voor jezelf kan zorgen, je de regie over je leven kwijt bent en je geen netwerk hebt dat bereid is enige zorg op zich te nemen? Dan wordt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om hulp te bieden zodat inwoners mee kunnen doen in onze samenleving.

Er moet continuïteit van zorg worden geboden. Er mag geen gat vallen tussen de zorg nu en de zorg straks per 2015. Dit geldt bijvoorbeeld voor de thuiszorg, lichamelijke verzorging maar ook voor de jeugdzorg. AB heeft de overtuiging dat de focus bij het organiseren van de zorg bij onze inwoners moet liggen: de burger als uitgangspunt. Wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Die hulp, die zorg, daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. AB ziet de decentralisatie als een zaak van het grootste gewicht en volgt de ontwikkelingen op dit dossier dan ook nauwlettend en uitermate kritisch.

OUDERENBELEID

Ook in Aalsmeer zal de vergrijzing de komende jaren toenemen. Belangrijk uitgangspunt bij de decentralisatie is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als daar hulp bij nodig is en er geen sociaal netwerk in kan springen, dan is de gemeente aan zet. Niet door eerst van het kastje naar de muur te worden gestuurd, maar via één centraal loket. In overleg met de zorgvrager en de gemeente kan de zorgbehoefte in kaart worden gebracht. Het liefst in een gesprek van mens tot mens, wat ook wel het keukentafelgesprek wordt genoemd. Als het kan, worden ook de familie of anderen hierin betrokken. AB maakt zich hard voor eenvoudige indicatiestellingen om zorg te verkrijgen: geen formulierenrompslomp en ingewikkelde procedures. Eenvoudige aanvragen kunnen via een digitaal loket worden gedaan. Als je niet computervaardig bent dan moet het altijd mogelijk zijn door middel van een gesprek hulp te vragen. AB heeft altijd al gepleit voor een WMO-loket in het gemeentehuis en is blij dat dit er nu is. Zeker in combinatie met de komst van het gezondheidscentrum.

AB heeft zich intensief ingezet voor (aangepaste) woningen voor ouderen. Met de bouw van Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart is een mooi begin gemaakt, maar dat is nog niet voldoende geweest. In de komende jaren zal voor deze doelgroep zeker nog meer moeten worden gebouwd. De vrijkomende scholenlocatie Roerdomplaan vinden wij ook kansrijk voor de bouw van seniorenwoningen.

INZET VAN SOCIALE TEAMS

Nu al wordt er in Aalsmeer een proef gedaan met de inzet van sociale teams. Deze teams werken in de wijken voor de bewoners en bestaan uit professionals met verschillende achtergronden. Een sociaal team kan bestaan uit bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, een zorgconsulent, een praktijkondersteuner huisarts en een jeugdhulpverlener. Het doel van deze wijkteams is dat zij problemen van inwoners (vroegtijdig) kunnen signaleren en snel kunnen zorgen voor adequate hulp. De drempel voor contact met iemand van het sociale team moet laag zijn. Bewoners kunnen er met eenvoudige en complexe vragen terecht, zoals: ondersteuning van mensen met een beperking, jeugd- en gezinsrelaties, schulden, geestelijke gezondheid en verslaving, eenzaamheid, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Doel van de sociale teams is preventie, ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en het bieden van passende hulp als mensen het zelf niet redden.

DE INZET VAN MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS

Het is natuurlijk niet zo dat mantelzorgers en vrijwilligers de taak van de professionele zorgverleners kunnen overnemen. Laten we daar duidelijk over zijn. Daarom is met de motie ‘Zorg’ – een initiatief van AB en CDA – besloten dat kinderen, buren en vrijwilligers niet kunnen worden verplicht de lichamelijke verzorging, zoals wassen, aankleden en toiletbezoek van ouders, buren en andere inwoners op zich te nemen.

In Aalsmeer zouden we nergens zijn zonder de inzet van kerkelijke instanties, mantelzorgers en vrijwilligers die zich belangeloos willen blijven inzetten in de zorgsector en de Aalsmeerse samenleving. We mogen ons gelukkig prijzen met onze hechte, saamhorige dorpsgemeenschap waarin elkaar helpen nog gewoon is. Echter, door de drastische bezuinigingen vanuit Den Haag zal de komende jaren een steeds zwaarder beroep op deze mensen worden gedaan. Wat betreft de mantelzorgers van nu: deze hebben het over het algemeen al zwaar. De mantelzorgers zijn meestal vrouwen, die vaak ook nog een gezin en werk hebben. Uit onderzoek van een paar jaar geleden bleek al dat 25% van de mantelzorgers zich overbelast voelt. Mantelzorg is prima maar het moet wel mogelijk zijn! De vrijwilligers zullen via de gemeente adequaat moeten worden ondersteund. Door druk vanuit de gemeente is de Vrijwilligerscentrale de afgelopen jaren veel effectiever gaan werken.

MENSEN MET EEN BEPERKING AAN DE SLAG

Mensen met een functiebeperking of arbeidshandicap – in welke vorm dan ook – hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Het hebben van werk speelt hierbij een cruciale rol, omdat het zorgt voor structuur, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale contacten en inkomen.

Voor de gemeente, die ook contacten heeft met uitkeringsinstanties, is een bemiddelende en ondersteunende rol weggelegd om geschikt werk te vinden voor mensen met een functiebeperking. Voor mensen met een arbeidshandicap is de sociale werkvoorziening erg belangrijk. In Aalsmeer werken we al jaren samen met de AM-groep, maar ook  kinderboerderij Boerenvreugd en Ons Tweede Thuis (OTT) leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Ondanks de bezuinigingen, die via de Participatiewet bij ons worden neergelegd, wil AB zich tot het uiterste inspannen om de kwaliteit van de sociale werkvoorziening in stand te houden en eventueel zelfs uit te breiden.

Meedoen betekent voor mensen met een beperking ook dat woningen of (openbare) gebouwen moeten worden aangepast en dat speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Het toewijzen van de voorzieningen moet snel en flexibel gebeuren. Trottoirs en wegen moeten zodanig aangepast worden dat mobiliteit voor alle mensen met een functiebeperking gewaarborgd blijft. Daarnaast vormt goed en betrouwbaar vervoer van mensen met een beperking een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardige participatie van deze groep in onze samenleving. Nadat AB jarenlang signalen had afgegeven over serieuze problemen met de kwaliteit van het bijzonder vervoer in Aalsmeer, zijn de kwaliteit en punctualiteit sterk verbeterd.

ARMOEDEBELEID

AB is ervan overtuigd dat de gemeente Aalsmeer over veel en voldoende mogelijkheden beschikt om minima te ondersteunen. Er is veel energie gestoken in het voorlichten van minima over de mogelijkheden. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen. Het zijn geen uitzonderingen meer dat inwoners huurachterstanden oplopen of problemen met de bank krijgen in verband met bijvoorbeeld de hypotheekschuld en zorgkostenverzekeringen. Hoe eerder de gemeente ingrijpt bij financiële problemen, hoe beter het wat AB betreft is. We willen het dan ook mogelijk maken dat inwoners met financiële problemen laagdrempelig advies en ondersteuning kunnen krijgen. De stap om hulp te vragen bij dit soort zaken is vaak al moeilijk genoeg.  AB is blij dat in 2012 een samenwerking is opgezet met de Voedselbank nadat onze partij daar – onder andere via moties in de gemeenteraad – al jaren voor had gepleit.

Kernpunten ‘Zorgelijke bewegingen’:

 • Continuïteit van zorg, ook in tijden van ingrijpende veranderingen.
 • De burger vormt het uitgangspunt bij het organiseren van zorg, niet de zorginstanties.
 • Het kille bezuinigingsbeleid vanuit Den Haag mag niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren in de Aalsmeerse samenleving.
 • Eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid juichen wij toe maar mag niet worden verward met onverschilligheid.
 • Bij zorg staat menselijk contact voorop. Dus geen formulierenbrigades en geen verplichte digitale dossiers.
 • Sociale teams vormen de spil in het organiseren van zorg.
 • Niemand kan worden verplicht om mantelzorg te verlenen.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten intensief en goed worden begeleid.
 • Mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige plek in onze samenleving.
 • Sociale werkplaatsen dienen in stand te blijven en zo nodig te worden uitgebreid.
 • Wij zorgen altijd voor de meest kwetsbaren.
 • De samenwerking met de Voedselbank wordt voortgezet.

verder naar ‘Geef jeugd bewegingsruimte’
terug naar de inhoudsopgave