VERKEER EN VERVOER

De omlegging van de N201 vordert gestaag en met de aansluiting op de A4 en de onderdoorgang bij de Amstel in Uithoorn is de weg nagenoeg gereed. Het wordt nu ook steeds duidelijker waarom Aalsmeerse Belangen zich in het verleden zo fel tegen de omlegging heeft verzet: de Aalsmeerse linten zijn onherstelbaar beschadigd door deze omgelegde weg. Het viaduct over de Hornweg heeft al voor de nodige schade gezorgd. Het blijft een verschrikking, het verder verdiepen van de Hornweg lijkt niet te voorkomen. Dit is ook hoogst noodzakelijk om ook nood- en hulpdiensten weer op een normale manier van de Hornweg gebruik te laten maken.

In de vorige verkiezingsperiode was de discussie over ‘de Knip’ in de oude N201 (nu N196) dominant. AB heeft zich altijd verzet tegen dit onzalige plan. We zijn nu vier jaar verder en we hebben ons verzet, met resultaat! Het Masterplan &2=1 ‘De Tuinen van Aalsmeer’, de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg en zijn omgeving, zijn ingrijpend veranderd. Alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel en er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker. Het plan komt daarmee tegemoet aan onze bezwaren tegen ‘de Knip’, die veel meer verkeer in de wijken daaromheen zou hebben opgeleverd. Het nieuwe stedenbouwkundige concept garandeert bovendien – in tegenstelling tot het oude Masterplan – dat de twee helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar kunnen gaan groeien. Mede daarom zal het voor AB onbespreekbaar zijn om het viaduct te slopen. Het oude plan is van tafel en in de participatie is volop ruimte gemaakt voor uw mening. Zonder u en de inzet van Aalsmeerse Belangen was dat niet gelukt, zoveel is zeker.

Uiteraard zijn er ook kritische kanttekeningen bij het nieuwe plan te zetten en we zullen dat – zoals u van ons gewend bent – dus ook blijven doen. Wij blijven bijvoorbeeld bezorgd over (sluip)verkeer over de Nieuwe Aalsmeerderlaan (voorheen: Noordvork), en dan met name vrachtverkeer uit Green Park en vanaf Flora Holland. Ook hebben we aandacht voor het sluipverkeer op een aantal wegen in de Hornmeer, Stommeer en Dorp. AB blijft zich sterk maken voor alle maatregelen die nodig zijn om dat onmogelijk te maken.

De komende jaren moet het uitvoeringsprogramma van het Aalsmeerse Verkeers- en Vervoersplan worden geactualiseerd. Daarbij stelt AB heldere prioriteiten. Inzetten op goede, doorgaande loop- en fietsverbindingen en op goed openbaar vervoer. Een hoogwaardige verbinding tussen Aalsmeer, Amstelveen en Schiphol krijgt van ons de hoogste prioriteit. Voor nieuwe bouwlocaties, waaronder ook de uitbreiding van Flora Holland, geldt: eerst de infrastructuur regelen, dan pas bouwen.

PARKEREN

AB juicht het gebruik van het voor de Albert Heijn liggende terrein op het Praamplein als parkeergelegenheid toe. Ook zouden we het bijzonder op prijs stellen als het parkeerterrein achter de Rabobank wordt opengesteld om de parkeerdruk te verlichten. AB pleit voor overleg met Rabobank over de mogelijkheden. Ook zou er naar onze mening zo hier en daar wel een parkeerplaats ingericht kunnen worden voor een auto met aanhanger. Het is binnen de parkeermogelijkheden in het dorp altijd moeilijk om voor deze combinatie een plekje te vinden. Tenslotte is AB voorstander van uitbreiding van het aantal (overdekte) fietsenstallingen in Aalsmeer. 

Kernpunten ‘Verkeer in beweging’: 

  • Verlaging van de Hornweg ter hoogte van het viaduct van de N201.
  • Herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zonder ‘Knip’ maar volgens het nieuw vastgestelde ‘Wensbeeld’.
  • Het viaduct bij Baanvak over de Burgemeester Kasteleinweg blijft bestaan.
  • Kritisch bij de vervolgplannen van &2=1, met name op het aspect van tegengaan van sluipverkeer door woonwijken.
  • Herijking van het Aalsmeerse Verkeers- en Vervoer Plan (AVVP) .
  • Verruiming aantal parkeerplaatsen in het Dorp.

verder naar ‘Aalsmeer wordt duurzaam en schoon
terug naar de inhoudsopgave