RUIMTELIJKE ORDENING EN VERGUNNINGVERLENING

AB heeft woord gehouden: binnen deze collegeperiode zijn alle verouderde Aalsmeerse bestemmingsplannen geactualiseerd. Wij hadden dit al vele malen in onze verkiezingsprogramma’s beloofd en nu is het gelukt. Een enorme klus gezien de puinhoop die was achtergelaten. Ook de al decennialang slepende kwesties als de woonarken en de Schinkelpolder, die door eerdere colleges alsmaar vooruit zijn geschoven, zijn aangepakt en opgelost. Aalsmeer beschikt nu over goede, digitale bestemmingsplannen waarmee het risico op fouten bij vergunningverlening enorm is afgenomen en de basis voor handhaving fors is verbeterd. Nu is de kunst om onze bestemmingsplannen op orde te houden door planmatige herziening. Bij AB is dat allemaal in goede handen.

Er zijn in de afgelopen periode honderden verwaarloosde vergunningaanvragen weggewerkt. Veel Aalsmeerse bedrijven en inwoners zaten al jaren te wachten op een vergunning en werden aan het lijntje gehouden. Dat is nu verleden tijd. Natuurlijk kan het altijd nog beter en klantgerichter, maar feit is wel dat er grote stappen in de goede richting zijn gezet. Daarnaast zijn vereenvoudigde procedures geïntroduceerd, de gemeentelijke werkwijzen versneld en zijn delen van Aalsmeer welstandsvrij gemaakt. Alles in het belang van snelle dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

Ook moeten we verder met de plannen voor de Uiterweg, zodat we nieuw perspectief bieden voor de zones achter de linten. Met deze plannen, die in nauw overleg met bewoners zijn gemaakt, is een goede start gemaakt. De kunst is om dit in de komende jaren om te zetten in succesvolle initiatieven. AB heeft aangetoond hier bestuurlijk een positieve rol te kunnen spelen. In de komende periode worden ook voor de Oosteinderweg en Landelijk Gebied Oost nieuwe plannen gemaakt.

HANDHAVING

Handhaving had in de afgelopen decennia in Aalsmeer veel te weinig aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot een enorme ‘verrommeling’ binnen onze gemeente met grote aantallen illegale bouwsels, strijdig gebruik en illegaal wonen. Hierin hebben we in de afgelopen vier jaar een duidelijke trendbreuk gerealiseerd. Er is extra geld vrijgemaakt om de handhaving serieus op te pakken en er is ingezet op programmatisch handhaven met concrete, meetbare doelstellingen. Daarbij is de inzet gericht op zaken die echt prioriteit behoeven, zoals illegale woonarken, levensgevaarlijke woonsituaties in kassen, schuren en bedrijfspanden en brandveiligheid.

AB is zich bewust van het feit dat handhaving soms veel (persoonlijk) leed voor betrokken oplevert. Toch pleiten we – omwille van rechtszekerheid en veiligheid – voor voortzetting van het eenduidige handhavingsbeleid. Wij willen dat met name de bestrijding van illegaal afmeren van (woon)schepen en illegale bouwsels in het Westeinderplassengebied prioriteit krijgt.

HUISVESTING

In de afgelopen jaren is de woningmarkt – mede als gevolg van de economische crisis – dramatisch veranderd. Gelukkig zijn er, met name in Kudelstaart, veel woningen bijgekomen die voor enige doorstroming in de sociale sector hebben gezorgd. Helaas moeten we ook weer vaststellen dat er veel te weinig goedkope eengezinswoningen zijn gebouwd en dat ook de plannen voor alternatieve woonvormen niet van de grond zijn gekomen. Jongeren en starters hebben het onverminderd zwaar om in de gemeente Aalsmeer aan woonruimte te komen. Het aanbod is eenzijdig (appartementen) en nog steeds te duur.

AB is van mening dat gelden uit het Woonfonds bestemd moeten gaan worden om alternatieve woonvormen mogelijk te maken. Ook voor aanpassing van woningen – een gevolg van de verandering van het zorgstelsel – kan het Woonfonds worden gebruikt. De herontwikkeling van de locatie Roerdomplaan biedt kansen voor moderne seniorenhuisvesting. In het schoolgebouw in de Ophelialaan (De Hoeksteen) zien wij kansen voor jongerenhuisvesting.

In de komende vier jaar zal de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Het aandeel goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen in de plannen is wat ons betreft te laag. Dat moet omhoog. Daarnaast willen we graag dat experimenten worden gestart met nieuwe bouwwijzen, zoals ‘wild’ bouwen, waarin mensen zelf hun woning kunnen ontwerpen en bouwen. Bebouwing van het Heegstrapark en invulling van de groengebieden bij het Hornmeerpark met woningbouw of bedrijfsfuncties ziet AB niet zitten.

AB is voorstander van de realisatie van een hotel voor arbeidsmigranten binnen Greenpark. Wel zal aan alle voorwaarden moeten worden voldaan voor een goede en betrouwbare huisvesting voor deze mensen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

De ontwikkelingen in het centrum van Aalsmeer beginnen vorm te krijgen en zullen binnenkort worden afgerond. De zeer noodzakelijke opknapbeurt van de Stationsweg zal op korte termijn starten. AB hoopt dat nu een periode van rust gaat aanbreken voor de inwoners die al jaren te maken hebben met de hinder als gevolg van de bouwactiviteiten.

Eén van de grote resterende plannen in het oude dorp is de herinrichting van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein. AB pleit voor een plein met (half)verdiept parkeren en een groene invulling: een verblijfsgebied, geen parkeerplaats. Rondom het plein mag nieuwe bebouwing worden gerealiseerd, mits dit een dorps karakter en uitstraling heeft. Bij deze plannen zou wat ons betreft het oude postkantoor en de daarachter gelegen groen strook moeten worden betrokken.

AB wil ook graag dat de ‘groene kop’ van het Stokkeland anders ingericht gaat worden. Het huidige grasveld met reclamespandoeken vinden we geen goed visitekaartje voor de entree van ons dorp. Bebouwing met een markant gebouw, dat refereert aan de historie van Aalsmeer en het Stokkeland, vinden wij bespreekbaar.

Wij zijn van mening dat bij alle nieuwbouwplannen het dorpskarakter voorop moet staan. Grootschalige bebouwing verstoort het evenwicht en sluit niet aan bij het dorpse karakter wat ons voor ogen staat. Wij zijn voorstander van de bouw van spaarzame hoogte- accenten in de woonwijken en op de diverse inbreilocaties.

Aalsmeerse Belangen staat steeds sceptischer tegenover het project Groenzone. Wij vinden het steeds moeilijker uit te leggen dat er Aalsmeers geld wordt gestoken in het ontwikkelen van groen in de sloopzone van de Aalsmeerbaan. Wij vinden dit een taak van Schiphol en het Rijk. Bij nieuwe keuzemomenten over dit project zal Aalsmeerse Belangen als uitgangspunt hanteren dat er geen Aalsmeers geld meer naar dit project gaat.

VEILIGHEIDSBELEID

De Veiligheidsregio is inmiddels alweer enkele jaren een feit en dat betekent dat alle nood- en hulpdiensten op regionaal niveau samenwerken. Gelukkig zijn inmiddels ook de meldkamers van de nooddiensten samengevoegd. Uiteraard maken we ons wel zorgen over de betaalbaarheid van deze voorzieningen op de langere termijn.

AB is tevreden over de prestaties van deze diensten en dankt alle medewerkers – en zeker de vrijwilligers bij onze lokale brandweer – voor hun dienstbaarheid aan onze veiligheid en gezondheid. We hebben al eerder aangegeven dat wij ons zorgen maken over de gevolgen van de regionalisering voor de betrokkenheid en het plezier van alle vrijwilligers die actief zijn binnen het Aalsmeerse brandweerkorps. Waakzaamheid op deze punten blijft ook de komende jaren geboden.

AB vindt het belangrijk dat de politie lokaal zichtbaar is. Aalsmeer moet een eigen politieloket houden waar men terecht kan voor inlichtingen of het doen van aangiftes. Wij zijn over het algemeen tevreden over de bijdrage van het politiekorps aan het wijkgericht werken in Aalsmeer. 

Kernpunten ‘Ruimtelijke ordening in Aalsmeer: een aardverschuiving’: 

  • Bestemmingsplannen op orde hebben en houden.
  • Werken aan nieuw perspectief voor de gebieden Uiterweg, Oosteinderweg en Landelijke Gebied Oost.
  • Vergunningverlening op orde houden.
  • Handhavingsbeleid voortzetten.
  • Bouwen van betaalbare woningen: sociale huur, goedkope koop-, jongeren- en starterswoningen, zorgwoningen.
  • Realisatie van een grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting op Greenpark.
  • Raadhuisplein in het groen.
  • Herontwikkelen Burgemeester Kasteleinweg locaties &2=1: meer goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen.

verder naar ‘Aalsmeer in beweging: de burger staat centraal
terug naar de inhoudsopgave