In 2009 is een voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van een economisch uitvoeringsprogramma. Ondanks de economische crisis blijkt Aalsmeer nog steeds een dorp dat bol staat van ondernemingszin. Respectvol kijkt Aalsmeerse Belangen naar de ondernemers die ondanks de slechte economie toch blijven investeren in hun bedrijf. Gevolg is dat Aalsmeer nog steeds een extreem lage werkeloosheid kent en dat moeten we zo houden. Wij zijn verheugd te constateren dat in de afgelopen vier jaar de relatie en samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en de ondernemers op een aantal fronten sterk is verbeterd. De jaarlijkse verkiezing ‘Ondernemer van het jaar’, de bijeenkomsten voor startende ondernemers, de periodieke netwerkborrels en de Westeinderwaterweek zijn daarvan goede voorbeelden. De gemeente stelt zich steeds beter op als faciliterend partner van het Aalsmeerse bedrijfsleven. En natuurlijk kunnen zaken nóg beter. Vandaar dat de gemeente ook open gesprekken aangaat met ondernemers over de kwaliteit van haar dienstverlening. De lokale economie heeft het zwaar, maar Aalsmeer beweegt de goede kant op!

GREENPORT

De gemeente Aalsmeer staat garant voor de helft van de risico’s van de ontwikkeling van Greenpark. In vorige collegeperioden dacht men dat de bomen tot in de hemel groeiden en zijn voor veel te hoge bedragen gronden aangekocht. In de afgelopen jaren hebben we daar de wrange vruchten van geplukt: miljoenen euro’s zijn gereserveerd in verband met verwachte verliezen op de grondexploitatie.

In deze economisch moeilijke tijd zijn er, ondanks een paar lichtpuntjes, ook nog eens te weinig ontwikkelingen in het gebied. Belangrijk is om bedrijven te stimuleren om zich in het Greenpark te vestigen. De openstelling van de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel biedt kansen om dit doel te bereiken. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor creatieve oplossingen zoals een ‘zonnepark’ – een grote locatie voor zonnepanelen – om de gronden tijdelijk anders te gebruiken. Braakliggende grond kan ook worden gebruikt voor volks- of stadstuinen.

De ontwikkelingen binnen Greenport Aalsmeer en Flora Holland worden door ons met de nodige scepsis bekeken. Vooral de afwikkelingen van de verkeersstromen baren ons de nodige zorgen. De aanleg van de OLV (Ongestoorde Logistieke Verbinding) tussen bloemenveiling Flora Holland en de nieuwe N201 heeft onze volle aandacht. AB waakt voor de leefbaarheid en wij stellen dus strikte eisen aan de inpassing van deze nieuwe weg.

De plannen voor de ontwikkeling van een watergebonden containerterminal in de Haarlemmermeer (vlak over de Aalsmeerderbrug; recht tegenover Aalsmeer-Dorp) lijken in de koelkast verdwenen. Ondanks dat blijven wij deze ontwikkelingen op de voet volgen. Kortom: de leefbaarheid van Aalsmeer als woongemeente weegt bij onze partij onverminderd zwaar.

DETAILHANDEL

De oprichting van het Ondernemersfonds voor het winkelgebied Centrum hebben we met een dubbel gevoel gevolgd. Enerzijds zien wij ook dat het Centrum wel een nieuwe impuls kan gebruiken om voortgaande leegstand te voorkomen, anderzijds betekent het ook een lastenverzwaring voor de winkeliers in het gebied. Wij hadden liever een differentiatie in de bijdrage gezien, maar hebben toch voor de invoering van de reclamebelasting gestemd. Maar zodra de wet tariefdifferentiatie wel toestaat, zal AB pleiten voor een ander heffingssysteem voor de reclamebelasting. Dat geldt ook voor het winkelcentrum in de Ophelialaan.

Het winkelgebied in Aalsmeer Centrum staat de komende jaren voor een grote uitdaging. We zullen een antwoord moeten vinden op de leegstand van winkelpanden, een antwoord op de vraag of het winkelgebied moet worden geconcentreerd en een antwoord op de vraag hoe we het aanbod divers en interessant houden. AB wil samen met de ondernemers een antwoord vinden op die vragen. Daarbij willen we ook onderzoeken of de Leegstandswet kan worden ingezet.

In de afgelopen periode is een start gemaakt met de zondagse openstelling van winkels. Wij vinden dat een beweging in de goede richting. Maar als het gaat om de volgende stap, een volledige openstelling van alle winkels in Aalsmeer, dan is AB terughoudend. Wij vinden dat hiervoor eerst het draagvlak in ondernemend Aalsmeer moet worden aangetoond. Ook willen we graag weten wat de economische effecten voor de kleine middenstanders zullen zijn voordat we hierover een definitief standpunt kunnen innemen.

Voor het industrieterrein Hornmeer geldt dat het nog steeds op de nominatie staat om gerevitaliseerd te worden. Tot nu toe is in dit gebied nog te weinig gebeurd en we weten ons verplicht om hier nog eens goed naar een oplossing te zoeken. In de afgelopen  collegeperiode is gelukkig wel de discussie over wonen op bedrijventerreinen gestart. AB blijft hier voorstander van: bedrijfswoningen kunnen controle en veiligheid opleveren voor de bedrijven.

TOERISME EN RECREATIE

Aalsmeer werkt hard aan haar reputatie als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen is ervan overtuigd dat deze sector de komende jaren een steeds belangrijkere economische motor kan worden. Grote beweging is dat de samenwerking tussen de gemeente en de watersportsector de afgelopen jaren enorm is versterkt. Het veld is in beweging!

Aalsmeer heeft de krachten gebundeld met gemeenten in het Groene Hart om zich verder te ontwikkelen als watersportgemeente. In 2011 is gestart met het Nationaal Regenboog Evenement dat in Aalsmeer in korte tijd is uitgegroeid tot een echt watersportevenement voor en door Aalsmeerders: de Westeinderwaterweek. Dit nieuwe evenement waarbij in een week allerlei watersportevenementen plaatsvinden, vormt een prachtige promotie voor Aalsmeer. Samenwerking leidt tot meerwaarde. Op die weg willen we verder.

In het Uiterweggebied heeft burgerparticipatie geleid tot een breed gedragen nieuw perspectief voor dit gebied. Daarbij is gewerkt aan perspectief voor de in economisch verval geraakte trekheestercultuur, de jachthavens, de belangen van bewoners en het belang van de waardevolle natuur in dit gebied. Kansrijke ontwikkelingen liggen onder andere op het vlak van verblijfsrecreatie en wij staan hier positief tegenover. De wijze waarop deze plannen tot stand zijn gekomen, met veel ruimte voor inwoners en ondernemers, vinden wij een beweging in de goede richting.

Er wordt druk gewerkt aan verbetering van het verblijfsklimaat van Aalsmeer. Bij het Praamplein zijn elektra- en waterpunten aangelegd, zodat ook het centrum van Aalsmeer goed bereikbaar is voor de watersporter. Maar er is ook meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en inrichting van onze openbare ruimte, beschermde dorpsgezichten, cultuurhistorisch erfgoed, horeca en verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen. Langs de Westeinderroute wordt volop gewerkt aan plannen om deze route aantrekkelijker te maken: Nieuw Calslagen en plannen voor transformatie van Fort Kudelstaart tot een icoon voor Aalsmeer als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen wil dit graag mogelijk maken. We zouden graag zien dat op het fort een aantal camperplaatsen wordt ingericht. Ook een horecavoorziening in de vorm van een dorpscafé in Kudelstaart gaat nu eindelijk gestalte krijgen.

De plannen voor een theehuis met passantenvoorzieningen (douches en toiletten) op de Historische Tuin krijgen vaste vorm. We hopen dat de samenwerking met de Westeinderrondvaart nog verder wordt uitgebreid en dat recreanten daar op termijn ook bootjes kunnen huren. Een soort bezoekerscentrum waar bezoekers alles te weten kunnen komen over (de historie van) Aalsmeer en de Bovenlanden en daarnaast het gebied zelf kunnen verkennen.

Aalsmeerse Belangen maakt zich zorgen over de lokale horeca. Het is een landelijk gegeven dat deze bedrijfstak het moeilijk heeft en in Aalsmeer is dat niet anders. AB zet in op nieuw horecabeleid en pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de ‘staat van de horeca’ in Aalsmeer. We zullen antwoord moeten geven op de vraag of het nog verantwoord is om de komende jaren in Aalsmeer uitbreiding van het aantal horecagelegenheden toe te staan. De aanvragen liggen er maar het ontbreekt ons aan inzicht in de effecten voor de zittende horeca.

Kernpunten ‘Ruimte voor economische dynamiek’:

  • Voortzetten verbeterde samenwerking tussen gemeente en ondernemend Aalsmeer.
  • Afbouwen risicoprofiel Greenpark door creatief gebruik van braakliggende gronden, bijvoorbeeld voor een zonnepark, en actief blijven benaderen van partijen die de ontwikkeling kunnen overnemen.
  • Strikte, handhaafbare eisen aan inrichting en gebruik van nieuwe wegverbinding OLV.
  • Geen watergebonden containerterminal tegenover Aalsmeer Dorp, maar bij Schiphol Oost.
  • Volledige zondagopenstelling winkels alleen als er draagvlak is bij ondernemers en inwoners.
  • Toelaten bedrijfswoningen op bedrijventerreinen.
  • Voortzetten van de ingezette beweging: Aalsmeer watersportdorp!
  • Verruiming mogelijkheden verblijfsrecreatie mits oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.
  • Ontwikkeling Fort Kudelstaart tot icoon van het watersportdorp Aalsmeer.
  • Snelle actualisatie horecabeleid.

verder naar ‘Cultuur beweegt Aalsmeer
terug naar de inhoudsopgave