Aalsmeerse Belangen, kortweg AB genoemd, is in Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Sinds 1981, al ruim dertig jaar dus, zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer. AB is niet gebonden aan grote ideologieën of levensovertuigingen maar verenigt juist vele politieke stromingen in één partij. Doordat de partij stevig is geworteld in de Aalsmeerse samenleving kan AB de belangen van de Aalsmeerse burger het beste behartigen. AB is de enige partij die uitsluitend verantwoording aflegt aan u – de inwoners van Aalsmeer – en dus niet aan landelijk partijbestuur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze wereld ophoudt bij de gemeentegrenzen.

Waarom het motto ‘Autonoom en betrokken’? Het antwoord op die vraag is eenvoudig. Kenmerkend voor de autonomie van Aalsmeerse Belangen zijn onze onafhankelijke positie ten opzichte van de landelijke politiek, de autonome positie van fractie en wethouder, de kenmerkende eigen identiteit en het uitgangspunt dat Aalsmeer bestuurlijk autonoom moet blijven. De betrokkenheid van Aalsmeerse Belangen vertaalt zich in duidelijke expertise, echte lokale ambities in plaats van landelijke carrièrepolitici en het feit dat alle partijleden een eigen ‘plek’ in de Aalsmeerse samenleving hebben. AB zal haar beleid in de komende jaren in deze lijn voortzetten. Kritisch, constructief en inhoudelijk onderbouwd.

AB heeft in de afgelopen vier jaren een coalitie gevormd met CDA Aalsmeer en PACT Aalsmeer en zitting genomen in een daadkrachtig college. In deze collegeperiode zijn grote beleidshervormingen voorbereid en gerealiseerd. Na jaren van stilstand is de Aalsmeerse politiek in beweging gebracht. Vooruitschuiven is veranderd in aanpakken. Ondanks de diepe economische crisis en de ongekende bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn doorgeschoven naar de gemeentes, is Aalsmeer financieel gezond gebleven.

Bij de vorige verkiezingen in 2010 koos AB voor de slagzin ‘Het is tijd voor échte verandering!’. Na jaren van stilstand en verlamming in het Aalsmeerse bestuur, pleitten we voor daadkracht en een krachtigere bestuursstijl, zowel bij het opstellen van beleid als het uitvoeren ervan. We wilden zaken in beweging brengen en constateren dat het is gelukt. Door heldere keuzes te maken, is geïnvesteerd in ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid van Aalsmeer. Daarbij hebben we iedere keer gezorgd dat de zwaksten in onze samenleving zijn ontzien. Echte verandering betekent vernieuwing van het kunst- en cultuurbeleid en ambitie op het gebied van toerisme en recreatie. Verandering is investeren in sportvoorzieningen en het wegwerken van de grote achterstanden bij het onderhoud van de buitenruimte. Verandering betekent dat de puinhoop op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen is opgeruimd. Verandering betekent ook dat de gemeente stappen zet om een integere handhaver te worden.

In de komende periode willen we graag de beweging naar een andere bestuurscultuur in Aalsmeer doorzetten. We hebben bewezen dat we over de bestuurlijke daadkracht beschikken om echt het verschil te maken voor Aalsmeer en haar inwoners. AB zal dus ook in de komende raadsperiode niet weglopen voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. We willen opnieuw zitting nemen in het College van B&W en met uw steun kunnen we de ingezette verandering voortzetten.

Wij nodigen u van harte uit om op 19 maart 2014 te kiezen voor:

Lijst 2: Aalsmeerse Belangen.

verder naar “Zorgelijke bewegingen”
terug naar inhoudsopgave