De jeugd is onze toekomst. AB kiest, net als in het verleden, voor beleid dat erop is gericht onze jeugd maximale kansen te geven. Daarvoor zijn goede onderwijsvoorzieningen, kinderopvang en sportvoorzieningen noodzakelijk. Dat spreekt voor zich.

Het Aalsmeerse sociale beleid is erop gericht om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen. Als gevolg van de rijksbezuinigingen heeft de gemeente in de afgelopen jaren ook moeten bezuinigen op jeugd- en jongerenwerk. Ondanks die bezuinigingen hebben we er met het vaststellen van de nieuwe Nota Jeugd- en Gezinsbeleid in 2012 voor gezorgd dat de structuur voor het jeugd- en tienerwerk grotendeels overeind is gebleven. Er is gebouwd aan een solide basis voor alle Aalsmeerse jongeren waarbinnen ruimschoots plek is voor talentontwikkeling.

De komende jaren zullen we ons inspannen om de zorg rondom jeugd en gezin in goede banen te blijven leiden. We zijn uiterst kritisch over de ingezette decentralisatie van de Jeugdzorg, maar stellen ons constructief op.

DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG

De grootste opgave voor de komende jaren is de decentralisatie van de jeugdzorg. Het Rijk heeft besloten dat gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de jeugdzorg. De decentralisatie van de jeugdzorg is onlosmakelijk verbonden met het integrale jeugd- en jongerenbeleid en zal in samenhang moeten worden ingericht.

AB ondersteunt de richting die Aalsmeer is ingeslagen bij de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg. Wel hebben we onze zorg over de snelheid van de voorbereidingstijd voor de gemeente. Bij de jeugdzorg zijn zeer veel instanties betrokken met elk hun specialisme. Nu de gemeente de regie gaat krijgen, heeft de gemeente ook meer te zeggen over welke zorg geleverd gaat worden en hoe de zorgaanbieders met elkaar samenwerken. De pijlers waarop jeugdzorg is gebouwd zijn: preventie, ondersteuning en overnemen.

Ook voor de jeugdzorg spelen de sociale wijkteams een rol.

Preventie

Preventie bevat een enorm breed taakveld dat erop is gericht om te voorkomen dat kinderen in problemen komen en aangewezen zijn op zware hulp of – in het slechtste geval – justitiële repressie. Preventie begint in Aalsmeer al bij het Consultatiebureau. Talentontwikkeling van kinderen is wat ons betreft cruciaal. We stimuleren daarom samenwerking tussen het onderwijs, sportverenigingen en aanbieders van cultuureducatie en welzijnsactiviteiten. Dat doen we door de inzet van combinatiefunctionarissen, die een verbinding leggen tussen activiteiten op school en daarbuiten. Van ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname van hun kinderen aan de activiteiten. Voor kinderen van ouders met een kleine beurs zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds opgericht ter ondersteuning. Aalsmeerse Belangen zal deze twee fondsen blijvend ondersteunen.

Aalsmeerse Belangen pleit al sinds jaar en dag voor voldoende sport-, speel- en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. Jongeren dienen een plek te hebben om elkaar te ontmoeten. In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor het Jongerencentrum N201 en voor jeugdhonken in Oost en Kudelstaart. Die plekken, waar jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker hun eigen verantwoordelijkheden krijgen, vinden wij onmisbaar.

Aalsmeer heeft ook nog steeds de rijkdom van twee scoutingverenigingen waar wekelijks zeer veel kinderen en jongeren met veel plezier actief zijn. Van de vereniging WIOL & Willem Barendsz Groep Aalsmeer is de accommodatie aan vervanging dan wel verbetering toe. Wij vinden dat de scouting moet beschikken over geschikte accommodaties en willen dat de gemeente dit ondersteunt. Wanneer de scoutingverenigingen zich melden bij de gemeente voor hulp bij verbetering van hun accommodatie, dan wil AB dat ze die hulp krijgen.

Ondersteuning

Gezinnen, kinderen en jongeren die op een of andere manier hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de sociale teams. Dat moet wat ons betreft plaatsvinden volgens het principe ‘één gezin, één plan’ waarbij er één verantwoordelijke wordt aangesteld als centraal aanspreekpunt. Deze professional inventariseert wat er bij de jongere en/of het gezin speelt, waarna specialistische hulpverleners wordt ingeschakeld. Voordat hulp wordt ingeschakeld, wordt natuurlijk eerst besproken waar de eigen kracht van het gezin zit en wat voor ondersteuning er is van familie, vrienden en buren. Bij problemen moet niet alles meteen worden overgenomen door de professionals. Dat ontneemt mensen hun eigen verantwoordelijkheid en maakt zorg onbetaalbaar.

Overnemen

Helaas komen gezinnen, kinderen en jongeren soms in flinke problemen die ze niet zelf kunnen oplossen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gezinnen waarbij problemen spelen op het gebied van verslaving, geestelijke gezondheid, schulden, van huiselijk geweld, schooluitval of een combinatie hiervan. Het is de taak van de gemeente om deze mensen de professionele hulp te bieden die nodig is. Goed, snel en efficiënt. Punt.

Per gezin is er dus één aanspreekpunt: één persoon die zorgt dat op het juiste moment de juiste hulp wordt geboden. Dus niet zonder coördinatie mensen doldraaien met allerlei hulpverleners die van elkaar niet weten wat ze doen.

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Onderwijs is een speerpunt van AB. De gemeente draagt zorg voor goede huisvesting en het handhaven van de leerplicht. AB vindt dat het beleid de komende jaren gericht moet blijven op het integreren van binnen- en buitenschoolse voorzieningen onder één dak. We zien in de praktijk dat dit leidt tot succesvolle samenwerking.

Het klimaat in de lokalen en de hygiëne in en rondom de scholen is van invloed op de leerprestaties. In de Mikado vormt het binnenklimaat in de bijgebouwde (nood)lokalen een knelpunt dat snel moet worden opgelost.

Er wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe fusieschool in de Hornmeer. De christelijke basisscholen uit de Ophelialaan (De Hoeksteen) en de Roerdomplaan (De Wegwijzer) krijgen in dit moderne gebouw een plek. Wij vinden het uiteraard van het grootste belang dat we bij de bouw van de school de lessen uit het verleden goed hebben geleerd. We moeten voorkomen dat we opnieuw te maken krijgen met financiële tegenvallers, functionele gebreken en grote overlast voor de betrokken scholen. Strikte regie door de gemeente is nodig.

Er is werk gemaakt van het oplossen van de verkeersproblematiek rondom scholen door een combinatie van voorlichting en periodieke handhaving van parkeerverboden. De veiligheid van de kinderen staat voor ons voorop en AB pleit voor voortzetting van dit beleid.

De kansen voor een eigen HAVO/VWO in Aalsmeer zijn verkend. Onderwijsinstellingen bepalen echter zelf of een nieuwe schoollocatie in de regio nodig is en zij hebben besloten dat er op korte termijn helaas geen vestiging voor HAVO en VWO in Aalsmeer komt. AB is van mening dat we daarom wel van de scholen mogen verwachten dat Aalsmeerse jongeren goed terecht kunnen op middelbare scholen in de ons omringende gemeenten.

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Natuur- en milieueducatie is van belang voor de verinnerlijking van de waarde van natuur en milieu. Bewustwording is hiervoor essentieel. Dit dient onder meer te gebeuren op scholen. Kinderboerderij Boerenvreugd kan een belangrijke rol in deze bewustwording spelen, bijvoorbeeld door het organiseren van tentoonstellingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De gemeente speelt een belangrijke rol door als coördinator en initiatiefnemer van natuur- en milieuprojecten op te treden.

JONGEREN

AB betreurt de problemen met enkele groepen hangjongeren binnen onze

gemeentegrenzen. Natuurlijk kunnen veel problemen worden voorkomen door het aanbieden van eigentijdse faciliteiten, maar we zijn ons er van bewust dat er altijd een groep over zal blijven die vervalt in hinderlijk gedrag, vandalisme en criminaliteit. Voor die groep, die veel overlast veroorzaakt in de Aalsmeerse samenleving, resteert helaas alleen een harde en consequente aanpak. Gelukkig zien we nu dat die heldere aanpak in beweging is gezet. De gemeente zet in eerste instantie jongerenwerkers en individuele begeleiding in om te helpen. In geval van aanhoudende problemen volgt actie door onze handhavers (BOA’s). Als ook dat niet helpt, wordt de politie ingezet. Niet voor een praatje, maar voor het schrijven van bekeuringen en het verrichten van aanhoudingen. Jeugd en ouders worden beiden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. De kosten van het wangedrag worden op hen verhaald.

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van softdrugs en alcohol door Aalsmeerse jongeren hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit baart ons zorgen en wij willen in de komende jaren onderzoek doen naar de achtergronden van dit probleem en werken aan gerichte oplossingen.

SPORT

Sportverenigingen en sportvoorzieningen hebben een centrale plaats in onze gemeentelijke samenleving. AB is alle verenigingen en vrijwilligers die zich daar belangeloos voor inzetten zeer dankbaar.

Goede sportvoorzieningen vinden we uitermate belangrijk. Sport levert immers een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de jeugd en de sociale cohesie binnen Aalsmeer. In de afgelopen periode zijn onder impuls van de AB-wethouder  ontwikkelingen in beweging gezet om te investeren in sportief Aalsmeer. De fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU tot FC Aalsmeer is na diverse mislukte pogingen in de afgelopen decennia nu wel een feit geworden.

Voor 2014 staat de bouw van een vierde sporthal op de rol. Ook wordt actief onderzocht hoe het sportcomplex van VZOD en RKDES kan worden gemoderniseerd. Mogelijk zal in de komende jaren ook uitbreiding van andere sportvoorzieningen noodzakelijk zijn. U kunt erop vertrouwen dat AB zich daarvoor tot het uiterste zal inspannen. Dat hebben we immers al bewezen.

Met de sportverenigingen zijn de afgelopen periode duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van het beheer en onderhoud van hun velden en opstallen. Daarnaast is flink bezuinigd op de kosten van het zwembad en het beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Door slim beleid is dit nagenoeg zonder kwaliteitsverlies gebeurd. Dit proces moet de komende jaren worden doorgezet om ervoor te zorgen dat de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk zijn.

Kernpunten ‘Geef jeugd bewegingsruimte’:

 • Blijvend inzetten op faciliteren van talentontwikkeling van onze jeugd.
 • Cultuureducatie op school en buitenschools cultuuraanbod zo breed mogelijk opzetten.
 • Voortzetten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Een jeugdhonk in elke kern met goed beheer en begeleiding.
 • Financieel ondersteunen Scouting bij investeren in hun accommodaties.
 • Hulp wordt goed, snel en efficiënt verleend: één contactpersoon, geen formulierenterreur.
 • Voortzetten onderwijsbeleid.
 • Nieuwbouw scholen: harde regie op kwaliteit en financiële afspraken.
 • Consequente aanpak hangjeugd als die overlast veroorzaakt.
 • Toegankelijkheid van middelbare scholen voor Aalsmeerse kinderen garanderen.
 • Onderzoeken en inzetten op verlaging drugs- en alcoholgebruik door Aalsmeerse jongeren.
 • Blijven investeren in goede, moderne sportvoorzieningen.

verder naar ‘Ruimte voor economische dynamiek
terug naar de inhoudsopgave