CULTURELE ACTIVITEITEN     

Beweging is er zeker geweest in het Aalsmeerse cultuurbeleid in de afgelopen vier jaar. Eind 2012 is door de gemeenteraad de nieuwe Nota Kunst & Cultuur voor Aalsmeer vastgesteld. Geheel in lijn met datgene wat Aalsmeerse Belangen had beloofd. Natuurlijk hadden we graag gezien dat er meer budget voor kunst en cultuur beschikbaar zou zijn gekomen maar dat was niet mogelijk. Doordat er heldere keuzes zijn gemaakt, is het gelukt om het budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar te houden.

Eind 2013 is het Cultuurpunt Aalsmeer van start gegaan. De professionele medewerkers van het Cultuurpunt hebben onderdak gevonden in de bibliotheek in de Marktstraat. Zij worden met raad en daad bijgestaan door een Aalsmeerse Raad van Advies. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan ons culturele leven, wordt door het Cultuurpunt ondersteund met advies, kennis en een actief netwerk. Doel is nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe projecten en initiatieven te laten ontstaan.

De beweging om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod en nieuwe organisatoren ook te kunnen laten acteren is ingezet. Voor KCA is het een bewogen periode geweest doordat voor al de nieuwe activiteiten geld ‘vrij’ gespeeld moest worden door de keus om de beeldende kunstactiviteiten in het Oude Raadhuis  veel meer op eigen financiële benen te laten staan. In de afgelopen jaren bedroegen deze ongeveer 70% van de totale cultuursubsidie. Vanaf 1 januari 2015 moet het Oude Raadhuis nieuwe stijl een feit zijn.

Aalsmeerse Belangen roept iedereen op tot samenwerking: als alle culturele stichtingen en instellingen de handen ineen zouden slaan met culturele ondernemers in Aalsmeer, dan was het door ons bepleite Cultuurhuis Aalsmeer nu een feit geweest.

AB zou graag zien dat deze beweging gemaakt gaat worden.

Cultuur verbindt mensen en biedt alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en waardevolle ervaringen op te doen. Actief meedoen of genieten van kunst en cultuur beweegt mensen. AB is van mening dat er voldoende ruimte beschikbaar moet blijven om culturele activiteiten mogelijk te maken.

BIBLIOTHEEK

Als gevolg van de harde rijksbezuinigingen heeft de gemeente moeten besluiten om de bibliotheekvestigingen in Oost en Kudelstaart te sluiten. Onder invloed van AB is wel flink geïnvesteerd in de bibliotheek in de Marktstraat, die stevig is gemoderniseerd. Voor de komende periode ligt de nadruk op de invoering van de nieuwe Bibliotheekwet, die grote gevolgen kan hebben voor de dienstverlening van bibliotheken in Nederland en dus ook in Aalsmeer. AB is ervan overtuigd dat de bibliotheek in Aalsmeer een brede maatschappelijke waarde heeft,  maar dat, onder andere als gevolg van de razendsnelle digitalisering, de bibliotheek de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen.

EDUCATIE

Vanaf 2013 wordt cultuureducatie structureel aangeboden op alle Aalsmeerse basisscholen. Samen met onze portefeuillehouder hebben we dit mogelijk gemaakt. Enerzijds door het beschikbaar stellen van een goed aanbod, anderzijds door scholen hiervoor subsidie te verstrekken. De cultuurhistorie van Aalsmeer heeft een plek in het aanbod gekregen.

De gemeente is gestopt met de subsidiëring van het individuele muziekonderwijs en ondersteunt per 2013 ambulant cultuuronderwijs: onderwijs aan groepjes kinderen in scholen en wijken. Dit onderwijs wordt verzorgd door het Cultuurpunt Aalsmeer. Deze hervorming leidt tot een veel betere bereikbaarheid van het muziek-, dans- en dramaonderwijs. AB wil dat de deelname hieraan laagdrempelig en binnen de gemeentegrenzen aangeboden wordt. Voor kinderen met ouders die financieel krap zitten, is er het Jeugdcultuurfonds gekomen, waarvoor we bijna € 10.000 per jaar uittrekken. Ieder kind moet wat ons betreft kunnen meedoen. Het Cultuurfonds zorgt daarvoor.

CULTUREEL ERFGOED EN DORPSGEZICHTEN

Conform de belofte in ons vorige verkiezingsprogramma, is er serieus werk gemaakt van het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten (Lijnbaankerk, Seringenpark). Het onderzoek naar mogelijk te beschermen dorpsgebieden zien we graag voortgezet. Ook is in deze periode lintenbeleid ontwikkeld en vastgesteld, waarmee er duidelijke regels zijn gekomen voor het bouwen in deze typerende Aalsmeerse linten.

Helaas is het niet gelukt om het Rooie Dorp te behoeden voor sloop en daar een beschermd dorpsgezicht van te maken. Wat we ook betreuren, is de huidige status van de Zuiderkerk. Een prachtig gebouw dat veel mogelijkheden biedt voor herontwikkeling, maar nu staat te verpauperen. In de afgelopen periode zijn (ver)bouwactiviteiten aan monumenten legesvrij gemaakt. Aalsmeerse Belangen heeft zich eveneens ingespannen voor het instellen van een monumentenfonds. Dat heeft het destijds niet gehaald in de Raad, maar we zullen ons daar in de komende periode weer hard voor gaan maken. Het in stand houden van het monumentale karakter kan immers beperkingen opleggen en het behoud ervan leidt vaak ook tot extra uitgaven. 

Kernpunten ‘Cultuur beweegt Aalsmeer’: 

  • Extra geld voor de uitvoering van nieuwe culturele initiatieven en projecten die ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden.
  • Blijvend inzetten op structureel aanbod van cultuureducatie op Aalsmeerse basisscholen.
  • Inzetten op uitbreiding van het buitenschoolse aanbod van het Cultuurpunt Aalsmeer.
  • Deelname aan culturele activiteiten en educatie moet binnen Aalsmeer plaats kunnen vinden. Daarvoor moet voldoende ruimte beschikbaar zijn en blijven.
  • Behouden van het culturele erfgoed en karakteristieke plekken.

verder naar ‘Verkeer in beweging
terug naar de inhoudsopgave