DUURZAAMHEID

In ons verkiezingsprogramma van 2010 schreven wij verheugd te zijn met het ambitieniveau voor duurzaam bouwen en energie. Dit moet leiden tot een energieneutraal Aalsmeer in 2040. In de afgelopen vier jaar hebben wij actief geprobeerd dit proces aan te jagen. Wij zijn namelijk van mening dat het te langzaam gaat om het gewenste resultaat op tijd te bereiken. Daarnaast vinden wij dat het thema duurzaamheid te eenzijdig wordt aangesneden. Duurzaamheid gaat immers over zoveel meer dan alleen energieneutraalheid en reductie van CO2 uitstoot. Volgens AB is in een duurzame gemeente sprake van een balans tussen een schone en gezonde leefomgeving (ecologische integriteit), een samenleving waarin groepen en individuen ruimte bieden aan elkaar (sociale gerechtigheid) en het bedrijfsleven gezonde mogelijkheden heeft (economische ontwikkeling).

De fractie van AB heeft vaak bijdragen geleverd en moties ingediend om deze bredere kijk op duurzaamheid op de agenda te krijgen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de geslaagde initiatieven van AB om de administratieve kosten voor het omwisselen van een grotere restafvalcontainer naar een kleinere te laten vervallen en om ieder raadsvoorstel te voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Helaas was de fractie van AB de enige die zich verzet heeft tegen het plan om het mogelijk te maken relatief schone grond door vuilere grond aan te vullen. Ook was AB kritisch over het plan om het overgrote deel van de bomen in Aalsmeer vrij te stellen van kapvergunningen. En dat allemaal voor een paar tientjes ‘winst’.

Verbetering is de komende jaren dus nodig. Een paar voorbeelden:

 • Aalsmeer moet zo snel mogelijk producten en diensten 100% duurzaam inkopen.
 • Er dient een betere monitor te komen om de voortgang van de duurzaamheidambities van de gemeente te kunnen volgen.
 • Minstens vier maal per jaar dient de gemeente met een laagdrempelig, duurzaam initiatief te komen, dat op eenvoudige wijze door inwoners en bedrijven is over te nemen. Hierover is een AB-motie aangenomen maar deze is nog steeds niet uitgevoerd. 

SCHIPHOL

In de afgelopen vier jaar heeft AB meerdere malen aandacht gevraagd voor de verschillende problemen rondom Schiphol. Zo is het gelukt om voor de ‘gevarenzone’ de dakpannen op kosten van Schiphol vast te laten leggen. Een schrale troost, maar even goed belangrijk.

Recent is de evaluatie van het systeem van preferent baangebruik door Alders aangeboden aan de staatsecretaris. Hieruit blijkt dat het preferente baangebruik nu en in de toekomst Aalsmeer onevenredig hard treft. Tevens is gebleken dat het arsenaal van overlast beperkende maatregelen voor Aalsmeer zo’n beetje is uitgeput, terwijl Aalsmeer onvoldoende wordt gecompenseerd. Dat de belangen van Aalsmeer door een andere gemeente aan de zgn. Alderstafel moeten worden vertegenwoordigd, vinden wij tekenend voor de verdeel en heers aanpak van de Schipholproblemen. Bij dit dossier blijkt tenslotte dat de invloed van de landelijke partijen in de raad in Den Haag niets oplevert. Wat heb je aan landelijke lijntjes als ze in Den Haag nooit wat voor je doen? Inzet is wat ons betreft dus een eigen plek aan de Alderstafel.

In ons verkiezingsprogramma van 2010 hebben we aangegeven dat we het economische belang van Schiphol voor Aalsmeer, de regio en Nederland erkennen. Daarnaast hebben we toen ook al vastgesteld dat de overlast voor Aalsmeer en Kudelstaart niet in verhouding staat tot de overlast van de andere gemeenten in de regio. Ons standpunt ten opzichte van Schiphol blijft onveranderd. Aalsmeer dient zich constructief maar kritisch op te stellen. Het is onacceptabel dat Aalsmeer zich nu of in de toekomst laat vertegenwoordigen door organisaties met andere belangen dan de Aalsmeerse. De lijn moet hier ‘eerlijk maar wel hard’ zijn. Aalsmeer moet bovendien financieel ruimhartig worden gecompenseerd. Wij denken bijvoorbeeld aan leefbaarheidscompensatie in de vorm van een bijdrage van miljoenen euro’s aan de herinrichting van het park en sportcomplex in de Hornmeer.

WATER EN NATUUR

Tijdens de vorige verkiezingen heeft AB aangegeven dat zij vindt dat Aalsmeer niet de groene uitstraling heeft die je van een bloemendorp mag verwachten. Een aantal parken in Aalsmeer moet beter onderhouden worden en wij hebben gesteld dat er, in nauwe samenwerking met particuliere spelers, een natuurbeheerplan moet komen.

In de afgelopen periode is het natuurbeleidsplan opgesteld. Het beheersplan is er nog niet en hoe het beheer betaald moet gaan worden, weet nog niemand. Daarom pleit AB voor een onderzoek naar de invoering van een vaarvignet om toeristenbelasting op een eerlijkere manier te heffen. Extra inkomsten komen ten goede aan het beheer en toezicht. Want we vinden het belangrijk om het prachtige plassengebied toegankelijk te houden voor de watersport. Baggeren is daarvoor een noodzaak. Daarnaast is het beter organiseren van beheer en toezicht in het gebied van groot belang. AB pleit voor nieuwe, intensieve samenwerking tussen gemeente, De Bovenlanden, waterschap en ondernemers (jachthavens) op het gebied van toezicht en beheer in het plassengebied. Illegale bouwsels, het illegaal afmeren van vaartuigen, handhaving schoeiplicht maar ook het dagelijkse beheer kan op die manier beter worden aangepakt. AB vindt een ‘varende boswachter’ in het plassengebied kansrijk.

Gelukkig beschikken we nu na jaren praten over hondenbeleid en AB pleit ervoor om de controle van dit beleid te intensiveren en hondenbezitters die de rommel niet opruimen flink te beboeten. Vervuiling als gevolg van hondenstront vinden wij onaanvaardbaar.

Voor de komende periode staan de reconstructie van het Hornmeerpark en het Seringenpark nadrukkelijk op onze agenda. Er zijn wat eerste verbeteringen aangebracht, maar we moeten ervoor zorgen dat het achterstallige onderhoud aan deze beide parken nu echt wordt weggewerkt. De aanleg van het voetbalcomplex van FC Aalsmeer heeft tot gevolg dat een gedeelte van het huidige Hornmeerpark komt te vervallen. AB is van mening dat het resterende deel van het park grondig moet worden opgeknapt. Het oude VVA-complex moet met name worden ingevuld met recreatieve functies: park, grasvelden, openbare sportvoorzieningen. Aalsmeer heeft inmiddels meer dan 30.000 inwoners en verblijfsruimte met kwaliteit is hard nodig.

OPENBARE RUIMTE

De gemeente heeft in 2008 het beheer en onderhoud van de openbare ruimte integraal uitbesteed aan De Meerlanden. AB heeft zich toentertijd al zeer kritisch opgesteld omdat men het geheel wel erg gemakzuchtig ‘over de schutting wilde kieperen’. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hele inbesteding bijzonder slecht is voorbereid. De contracten deugen niet en zijn onvolledig, we betalen te veel voor wat we krijgen, de controle is slecht georganiseerd. En De Meerlanden levert in veel gevallen geen waar voor het geld.

Aalsmeer kampt daarnaast met een achterstand in het onderhoud aan wegen, bruggen, duikers en beschoeiingen. Wie door Aalsmeer rijdt, fietst of loopt, herkent dit beeld natuurlijk. In de afgelopen raadsperiode is de volle omvang van deze achterstand in kaart gebracht: het draait hier om achterstallig onderhoud van vele miljoenen. De afgelopen vier jaar is keihard gewerkt aan het verbeteren van het onderhoud en het wegwerken van de immense achterstanden. Beweging betekent dat we in totaal –  ondanks de al moeilijke financiële situatie door de economische crisis – structureel ruim 1,5 miljoen euro per jaar hebben uitgetrokken om het beheer en onderhoud van Aalsmeer drastisch te verbeteren. Het toezicht op De Meerlanden is verscherpt, de contracten zijn verbeterd, de klachtenafhandeling is verbeterd en achterstanden zijn aangepakt. En langzaamaan verbetert de situatie. Maar deze is nog lang niet zoals we hem willen hebben. Dat gaat helaas nog jaren duren. We zitten nu op de blaren van decennialang falend beleid. Maar het komt goed. En de door ons gewenste verbeteringen worden de komende jaren gerealiseerd als we het ingezette beleid volhouden.

AB zet zich al jaren in voor het actief verwijderen van de grote hoeveelheden zwerfafval in onze gemeente. Hiertoe wil AB in de komende collegeperiode opnieuw proberen om jaarlijks 1 of 2 maal een publieksactie te organiseren.

Daarnaast pleit AB al jarenlang voor een rustiger straatbeeld. Dit komt de beeldkwaliteit van onze mooie gemeente ten goede. AB pleit voor een visie waarin eenduidige keuzes worden gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan straatlantaarns, bankjes, prullenbakken, enzovoorts. Daarnaast zou het straatbeeld vaak al verbeteren door op sommige plaatsen de overdaad aan ‘straatmeubilair’ te verminderen door overbodige paaltjes, betonblokken, borden en flitskasten weg te halen.

Kernpunten ‘Aalsmeer wordt duurzaam en schoon’:

 • De duurzaamheidsambities van Aalsmeer zijn aan een stevige uitbreiding toe.
 • Er moet werkelijk integraal duurzaamheidsbeleid komen.
 • De gemeente moet wat betreft duurzaamheid het goede voorbeeld geven.
 • Aalsmeer moet beter vertegenwoordigd worden in de verschillende ‘Schiphol-overleggen’ en een eigen stoel aan de Alderstafel krijgen.
 • Aalsmeer moet ruimer gecompenseerd worden voor de overlast van Schiphol.
 • De betaalbaarheid van natuurbeheer moet zo snel mogelijk worden onderzocht en georganiseerd.
 • De water- en natuurgebieden in Aalsmeer verdienen toezicht in de vorm van ‘een boswachter op het water’.
 • Invoeren van hondenbeleid, gebaseerd op goede voorzieningen en stringente handhaving.
 • Het oude VVA-complex moet met name worden ingevuld met recreatieve functies: park, grasvelden en openbare sportvoorzieningen.
 • Het wegwerken van de achterstanden van onderhoud van de openbare ruimte actief doorzetten op basis van het ingezette beleid. Waar nodig De Meerlanden flink de duimschroeven aandraaien als ze niet presteren.
 • Inrichting van het straatbeeld moet uniformer en rustiger.
 • Elk jaar minimaal 1 of 2 publieksacties gericht op weghalen zwerfafval.

verder naar ‘Ruimtelijke Ordening in Aalsmeer: een aardverschuiving
terug naar de inhoudsopgave