Over ‘wijkgericht werken’ hebben we in ons verkiezingsprogramma in 2010 al aangegeven dat het wijkgerichte werken sterk verbeterd moest worden door duidelijke afspraken te maken over de rol, taken en bevoegdheden van de wijkraden. Daarnaast hebben we bepleit dat er geen grootschalige plannen meer tijdens de zomerperiode ter inzage gelegd moesten worden. Daarom zijn we blij dat de wijkaanpak ingrijpend is gewijzigd waardoor de samenwerking tussen gemeente en wijkoverleggen sterk is verbeterd. De gemeente informeert de wijkoverleggen veel beter, er is sprake van een heldere taak- en rolverdeling, het opbouwwerk functioneert naar behoren en er is duidelijk sprake van een verbetering van de onderlinge verhoudingen. Wij willen graag op die basis verder werken.

In de afgelopen raadsperiode is de ambtelijke samenwerking met Amstelveen tot stand gekomen. Ondanks een aantal kinderziektes in de beginperiode heeft een en ander inmiddels goed vorm gekregen. Eén van de doelstellingen van deze fusie was het verbeteren van de service naar de inwoners. Door de schaalvergroting is betere continuïteit en kwaliteit van dienstverlening op lange termijn gewaarborgd. AB zal deze samenwerking kritisch maar positief gestemd blijven monitoren.

Als lokale partij is het zo vanzelfsprekend om het bestuur lokaal te houden, dat we bijna vergeten te melden dat daar beweging in lijkt te zitten. AB blijft zich sterk maken voor een eigen gemeente. De ambtelijke fusie met Amstelveen is wat ons betreft geen opmaat naar een gemeentelijke fusie. Door de samenwerking met Amstelveen heeft Aalsmeer haar bestuurlijke autonomie verstevigd: gedwongen herindeling lijkt niet langer logisch. En dat is precies wat we willen. De eigenheid van Aalsmeer, het coleur locale, ons dorp; Aalsmeerse Belangen ziet geen enkele reden om mee te denken over een gemeentelijke fusie.

Het Burgerinitiatief is een aantal keren ingezet in de afgelopen vier jaar. AB juicht deze vorm van directere betrokkenheid van de inwoners toe, maar is wel van mening dat indieners van een initiatief beter begeleid moeten worden. Op deze wijze kan het Burgerinitiatief effectiever worden ingezet.

AB is nog steeds van mening dat het bestuur van de gemeente een samenwerking moet zijn tussen het College en de Raad maar dat in het dualistische stelsel beide wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. Raadsfracties die zich in allerhande bochten wringen om hun wethouder in het zadel te houden, zijn wat ons betreft niet meer van deze tijd. AB heeft altijd op deze manier gewerkt en blijft dat zo doen. Tegelijkertijd moet dualisme ook niet eindigen in een bestuurlijke ‘wij-zij cultuur’. Om goed te kunnen besturen, is betrouwbare en tijdige informatievoorziening aan inwoners, ondernemers en gemeenteraad een essentiële randvoorwaarde. Goede, tijdige informatie maakt het lokale bestuur inzichtelijker.

AB heeft daarom gepleit voor een herziening van het vergaderstelsel. AB betwijfelt of het nieuwe vergaderstelsel, dat in 2014 zal worden ingevoerd, werkbaar is. Ook betwijfelen we of het inwoners van onze gemeente een directere invloed op het besluitvormingstraject geeft. Wij pleiten daarom opnieuw voor herinvoering van de commissievergaderingen. Op die manier komt er nog meer tijd voor debat en inhoudelijke verdieping. Wij zijn ervan overtuigd dat daardoor weer meer burgers geïnteresseerd zullen worden in de lokale politiek.

Tenslotte zal de fractie van AB ook de komende periode maandelijks haar succesvolle en goed bezochte open-fractie-inloop-uurtje, bekend onder de naam ‘Op de thee bij AB’ blijven houden. Op deze wijze stelt zij de inwoners in staat in een ongedwongen setting met de fractie van gedachten te wisselen.

Kernpunten ‘Aalsmeer in beweging: de burger staat centraal’: 

  • Voortzetting van de huidige werkwijze met wijkoverleggen.
  • Betere begeleiding van indieners van burgerinitiatieven.
  • Samenwerking met Amstelveen moet blijvend leiden tot een betere dienstverlening naar de inwoners.
  • Verbeteren van het huidige vergaderstelsel door invoering Commissievergaderingen. Inzet is meer tijd voor inhoudelijke verdieping, uitwisseling van standpunten en transparantie voor de burger.

verder naar ‘Aalsmeer houdt de financiën op orde
terug naar de inhoudsopgave