De economische crisis heeft er hard ingehakt. Het Rijk heeft drastisch bezuinigd. Bewegingen waar we geen invloed op hadden. Daarnaast hebben we in de voorbije jaren vele financiële ‘lijken in de kast’ aangetroffen die de reserves van de gemeente Aalsmeer hebben aangetast. Denk eens aan het achterstallig onderhoud openbare ruimte en de projecten Greenpark en &2=1 BV. Ondanks deze miljoenen bezuinigingen is de financiële positie van Aalsmeer op orde gebleven en hebben we geïnvesteerd in de toekomst van Aalsmeer (voetbalcomplex; sporthal, fusieschool). Allemaal dankzij daadkrachtig bestuur en het daadwerkelijk uitvoeren van afgesproken bezuinigingen; een goede beweging.

AB is nog steeds van mening dat het financiële ambitieniveau van alle plannen en projecten in Aalsmeer te hoog is en dat de totale financiële risico’s van de projecten &2=1 en Greenpark eigenlijk niet verantwoord zijn. Wij hebben hier al vaker vraagtekens bij gezet en aangedrongen op herbezinning van de rol en de taken van de gemeente Aalsmeer. AB pleit voor het zich terugtrekken op de publieke kerntaken. Met andere woorden: geen projectontwikkelaar spelen maar wel zaken effectief afdwingen. AB ziet het liefste dat de gemeente – zodra de marktsituatie is aangetrokken- de rol van projectontwikkelaar verkoopt aan marktpartijen. De gemeente legt zich dan toe op haar publieke taak. AB vraagt hier al jaren aandacht voor en zal dat blijven doen.

De komende jaren blijven veel taken, die nu uitgevoerd worden door de rijksoverheid, richting de gemeente komen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke financiën onder druk blijven staan, omdat het Rijk onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt en – in tegenstelling tot wat ze beweert – zich altijd blijft bemoeien met de besteding van de middelen. Het Rijk gaat de komende jaren helaas door met fors bezuinigen. Een streng financieel regime is en blijft daarom nodig.

In de komende jaren zal er wederom bezuinigd moeten worden: het maken van heldere keuzes is dus essentieel. Minima en sociaal zwakkeren zullen door AB worden ontzien. Juist voor deze groepen dient extra aandacht te zijn om hun sociale netwerken te versterken. Bewegen terwijl de broekriem nog verder aangehaald wordt, vergt veel van onze lenigheid. Wanneer de noodzakelijke basisvoorzieningen in de knel dreigen te komen en er geen bezuinigingen meer mogelijk zijn, zullen de gemeentelijke belastingen omhoog moeten.

In ons vorige verkiezingsprogramma schreven we dat we minder beleidsnota’s en meer investeringen in voorzieningen wensten. Hier is wel beweging in gekomen, maar kan nog beter. Korte beleidsdocumenten met een heldere visie moeten voldoende zijn. 

Kernpunten ‘Aalsmeer houdt de financiën op orde’:

  • De gemeente richt zich op haar publieke kerntaken.
  • Streng financieel beleid: geen ruimte voor cadeautjes en symboolpolitiek.
  • De basisvoorzieningen voor een sociaal Aalsmeer moeten buiten de bezuinigingen blijven.
  • Minima en sociaal zwakkeren blijvend ontzien bij bezuinigingen.

verder naar de kandidatenlijst
terug naar de inhoudsopgave