Stelling 1: Bewoners die zich in de wijken organiseren, moeten een eigen budget krijgen van de gemeente om te besteden in hun buurt.
Deze stelling konden wij niet direct vanuit ons verkiezingsprogramma beantwoorden. Wel geldt binnen AB een algemeen principe dat initiatieven vanuit de samenleving zo mogelijk moeten worden ondersteund en zijn wij blij wanneer ‘verantwoording nemen’ voor hun omgeving. Hierbij is wel onze toelichting op ons antwoord MEE EENS van toepassing: We waken over de omvang van het budget en de wijze waarop bewoners besluiten over de besteding.

Stelling 2: Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren.
Ook deze stelling konden wij niet direct uit ons verkiezingsprogramma beantwoorden. Ondanks dat wij participatie altijd toejuichen hebben wij hier met NIET MEE EENS ingevuld. Niet alleen vinden we dit een landelijk stokpaardje van verschillende partijen, maar ook zien wij op dit moment niet de toegevoegde waarde hiervan. Daarom de toelichting: Typische landelijke politiek. Wij vinden het referendum voor Aalsmeer niet zo van belang, maar juichen participatie toe.

Stelling 3: De gemeente moet financieel bijdragen aan de komst van meer sociale huurwoningen, ook als daarvoor de lokale lasten moeten stijgen.
Wonen is een onderwerp van dusdanig belang dat deze stelling natuurlijk vanuit een verkiezingsprogramma beantwoord kan worden. Wij zeggen dan ook volmondig MEE EENS.
(pag. 22) In de komende vier jaar zal de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Het aandeel goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen in de plannen is wat ons betreft te laag. Dat moet omhoog.
In de toelichting bij het Kieskompas vindt u wel een nuancering. Wij zijn namelijk van mening dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de doelstellingen te halen zonder verhoging van de lokale lasten: De wachtlijsten voor sociale huurwoningen vinden wij in Aalsmeer onverantwoord lang. AB pleit voor goedkope en sociale woningbouw. Daar is immers vraag naar. Stijging van de lokale lasten is niet nodig, er zijn genoeg andere financiële bronnen.

Stelling 4: De welstandscommissie die oordeelt over verbouwingen aan het eigen huis moet worden afgeschaft.
Van een lokale partij als AB mag u verwachten dat hierover in het verkiezingsprogramma is nagedacht. Wij zijn het NIET EENS met deze stelling.
(pag. 12)  Conform de belofte in ons vorige verkiezingsprogramma, is er serieus werk gemaakt van het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten (Lijnbaankerk, Seringenpark). Het onderzoek naar mogelijk te beschermen dorpsgebieden zien we graag voortgezet.
(pag. 21) Er zijn in de afgelopen periode honderden verwaarloosde vergunningaanvragen weggewerkt. Veel Aalsmeerse bedrijven en inwoners zaten al jaren te wachten op een vergunning en werden aan het lijntje gehouden. Dat is nu verleden tijd. Natuurlijk kan het altijd nog beter en klantgerichter, maar feit is wel dat er grote stappen in de goede richting zijn gezet. Daarnaast zijn vereenvoudigde procedures geïntroduceerd, de gemeentelijke werkwijzen versneld en zijn delen van Aalsmeer welstandsvrij gemaakt. Alles in het belang van snelle dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.
Samengevat in de toelichting: Het huidige welstandsbeleid mag waar mogelijk worden versoepeld. Helemaal vrijgeven vinden wij niet verantwoord. Zeker niet voor monumenten en beschermde dorpsgezichten.

Stelling 5: De gemeente moet grond in erfpacht uitgeven, waardoor financiering van een koopwoning voor meer burgers bereikbaar wordt.
Ook deze stelling laat zich niet één op één vanuit ons verkiezingsprogramma beantwoorden. Toch hebben wij een mening, namelijk NEUTRAAL.
Wij vinden het een mooi idee, maar hebben onze twijfels bij de werking. Vandaar onze toelichting in het KiesKompas: Prima als het werkt en het de gemeente niks kost. Tot nu toe zijn de banken uiterst terughoudend met het verstrekken van hypotheken in deze constructie.

Stelling 6: Sportverenigingen moeten zelf meer betalen aan het onderhoud van hun sportvoorzieningen.
Aalsmeerse Belangen is het hier natuurlijk NIET MEE EENS. In ons verkiezingsprogramma kunt u daar het volgende over lezen: (pag 9) Met de sportverenigingen zijn de afgelopen periode duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van het beheer en onderhoud van hun velden en opstallen. Daarnaast is flink bezuinigd op de kosten van het zwembad en het beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Door slim beleid is dit nagenoeg zonder kwaliteitsverlies gebeurd. Dit proces moet de komende jaren worden doorgezet om ervoor te zorgen dat de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk zijn. In de toelichting bij het Kieskompas staat: Alleen als het verantwoord is. AB vindt het sportverenigingsleven van grote maatschappelijke waarde.

Stelling 7: De gemeente moet meebetalen aan een kunstgrasveld voor voetbalvereniging RKDES.
Daar zijn we het dan weer MEE EENS. In ons verkiezingsprogramma staat op pag. 9 ook: Voor 2014 staat de bouw van een vierde sporthal op de rol. Ook wordt actief onderzocht hoe het sportcomplex van VZOD en RKDES kan worden gemoderniseerd. Mogelijk zal in de komende jaren ook uitbreiding van andere sportvoorzieningen noodzakelijk zijn. En met de toelichting erbij is het helemaal duidelijk: De staat van de velden bij RKDES is erbarmelijk. Deze club heeft dringend behoefte aan een kunstgrasveld.

Stelling 8: De gemeente mag het Oude Raadhuis voor een symbolisch bedrag verkopen.
Deze stelling is niet direct vanuit ons verkiezingsprogramma te beantwoorden. Zoiets was niet eens bij ons opgekomen. Wij zijn er een voorstander van Het Oude Raadhuis een publieke functie te laten houden (conform een aangenomen motie van PACT en de VVD). vandaar onze toelichting: Erfpacht tegen een symbolisch bedrag is een veel betere optie. Gemeente blijft eigenaar en stichting krijgt wel de noodzakelijke ruimte en vrijheid. Na verkoop kan de gemeente de publieke functie niet meer garanderen. Voor de duidelijkheid: wij zijn het dus NIET EENS met deze stelling.

 Stelling 9: Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd.

Ons verkiezingsprogramma is hier klik-en-klaar over, hier zijn wij het NIET MEE EENS.
Pag. 14:  Eind 2012 is door de gemeenteraad de nieuwe Nota Kunst & Cultuur voor Aalsmeer vastgesteld. Geheel in lijn met datgene wat Aalsmeerse Belangen had beloofd. Natuurlijk hadden we graag gezien dat er meer budget voor kunst en cultuur beschikbaar zou zijn gekomen maar dat was niet mogelijk. Doordat er heldere keuzes zijn gemaakt, is het gelukt om het budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar te houden. Op pag. 15 staat zelfs te lezen dat wij graag extra geld voor Kunst & Cultuur willen uittrekken: Extra geld voor de uitvoering van nieuwe culturele initiatieven en projecten die ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden. Blijvend inzetten op structureel aanbod van cultuureducatie op Aalsmeerse basisscholen. Inzetten op uitbreiding van het buitenschoolse aanbod van het Cultuurpunt Aalsmeer.
Ook de toelichting is duidelijk: De subsidies voor de meeste Aalsmeerse culturele instellingen zijn minimaal. Nog meer bezuinigen is ongewenst. Cultuur is van grote maatschappelijke waarde en moet kunnen blijven bestaan.

Stelling 10: Culturele instellingen moet zichzelf volledig bekostigen.
Voor de onderbouwing vanuit ons verkiezingsprogramma verwijzzen we graag naar stelling 9 (hierboven). Uit onze toelichting in het KiesKompas blijkt dat wij zelfs niet begrijpen dat er partijen zijn die vinden dat bijvoorbeeld de bibliotheek of de cultuureducatie zichzelf maar moeten bedruipen. Wij zijn het dan ook uitgesproken HELEMAAL NIET EENS met deze stelling.
toelichting: Wij hechten aan een bibliotheekfunctie, cultuureducatie, muziekonderwijs en culturele activiteiten voor en door Aalsmeerders. Dat kan natuurlijk nooit helemaal zonder subsidie.

Stelling 11: De Watertoeristenbelasting moet worden verlaagd.
In ons  verkiezingsprogramma is op pag. 19 te lezen: In de afgelopen periode is het natuurbeleidsplan opgesteld. Het beheersplan is er nog niet en hoe het beheer betaald moet gaan worden, weet nog niemand. Daarom pleit AB voor een onderzoek naar de invoering van een vaarvignet om toeristenbelasting op een eerlijkere manier te heffen. Extra inkomsten komen ten goede aan het beheer en toezicht. Vandaar onze beantwoording: NIET MEE EENS. Uit de toelichting: De opbrengsten van de watertoeristenbelasting komen in Aalsmeer ten goede aan toerisme en recreatie. Wij vinden het een goede zaak dat watertoeristen meebetalen voor het gebruik van de Aalsmeerse voorzieningen.

Stelling 12: Er mag een vaarvignet worden ingevoerd voor alle botenbezitters.
Op deze stelling antwoorden wij volmondig HELEMAAL MEE EENS. Voor de referentie naar ons kiesprogramma verwijzen wij naar de vorige stelling. Uit de toelichting blijkt dat wij hierbij denken aan een aansluiting op hetzelfde systeem als andere gemeenten in de buurt: AB verwacht dat invoering van een vaarvignet leidt tot een eerlijkere inning van de watertoeristenbelasting. Aalsmeerders kunnen kosteloos of tegen kostprijs een vaarvignet verkrijgen. Het vignet is in Amsterdam en Haarlem al ingevoerd dus leidt dit tot extra gebruiksgemak voor Aalsmeerders.

Stelling 13: Om waterrecreatie te bevorderen moet de gemeente meebetalen aan het vaker uitbaggeren van de Westeinder Plassen.
Wij vinden baggeren belangrijk voor het behoud van ons plassengebied, verkiezingsprogramma pag. 19:Want we vinden het belangrijk om het prachtige plassengebied toegankelijk te houden voor de watersport. Baggeren is daarvoor een noodzaak. Daarom hebben wij hier MEE EENS ingevuld. Echter de stelling behoeft wel een nuancering zoals weergegeven in onze toelichting: De gemeente betaalt al mee aan het baggeren van onder andere de Westeinderplassen. Wij vinden dat een goede zaak.

Stelling 14: Winkeliers mogen zelf bepalen hoe lang zij open zijn, ook op zondag.
AB staat NEUTRAAL tegenover deze stelling. Het verkiezingsprogramma pag. 12: In de afgelopen periode is een start gemaakt met de zondagse openstelling van winkels. Wij vinden dat een beweging in de goede richting. Maar als het gaat om de volgende stap, een volledige openstelling van alle winkels in Aalsmeer, dan is AB terughoudend. Wij vinden dat hiervoor eerst het draagvlak in ondernemend Aalsmeer moet worden aangetoond. Ook willen we graag weten wat de economische effecten voor de kleine middenstanders zullen zijn voordat we hierover een definitief standpunt kunnen innemen. Ook uit de toelichting blijkt dat wij graag eens draagvlak zien voordat wij zullen instemmen met een voorstel dat dit mogelijk maakt: AB pleit ervoor om volledige zondagopenstelling alleen door te voeren als er draagvlak is onder de lokale ondernemers en inwoners.

Stelling 15: De reclamebelasting voor ondernemers moet worden afgeschaft.
Hier zijn wij het duidelijk NIET MEE EENS. Wel zijn wij voorstander van tariefdifferentatie. Helaas is dat juridisch (nog) niet mogelijk. Nu worden alle ondernemers (klein en groot) voor het zelfde bedrag aangeslagen.  Het verkiezingsprogramma: De oprichting van het Ondernemersfonds voor het winkelgebied Centrum hebben we met een dubbel gevoel gevolgd. Enerzijds zien wij ook dat het Centrum wel een nieuwe impuls kan gebruiken om voortgaande leegstand te voorkomen, anderzijds betekent het ook een lastenverzwaring voor de winkeliers in het gebied. Wij hadden liever een differentiatie in de bijdrage gezien, maar hebben toch voor de invoering van de reclamebelasting gestemd. Maar zodra de wet tariefdifferentiatie wel toestaat, zal AB pleiten voor een ander heffingssysteem voor de reclamebelasting. Dat geldt ook voor het winkelcentrum in de Ophelialaan. De toelichting: AB zal pleiten voor een ander heffingssysteem zodra de wet tariefdifferentiatie toestaat, zodat kleine ondernemingen een lagere bijdrage betalen.

 Stelling 16: Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd.
AB kiest ervoor om eventuele tekorten ontstaan door het op peil houden van de sociale voorzieningen eerst vanuit verdere bezuinigingen te bekostigen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er een punt komt waarop ook dat niet langer verwantwoord is. Daarom hebben wij NEUTRAAL ingevuld. Op pag. 26 van ons programma staat te lezen: In de komende jaren zal er wederom bezuinigd moeten worden: het maken van heldere keuzes is dus essentieel. Minima en sociaal zwakkeren zullen door AB worden ontzien. Juist voor deze groepen dient extra aandacht te zijn om hun sociale netwerken te versterken. Bewegen terwijl de broekriem nog verder aangehaald wordt, vergt veel van onze lenigheid. Wanneer de noodzakelijke basisvoorzieningen in de knel dreigen te komen en er geen bezuinigingen meer mogelijk zijn, zullen de gemeentelijke belastingen omhoog moeten. In de toelichting wordt dit nog eens duidelijk samengevat:AB pleit ervoor om eerst te bezuinigen en verhoging van lokale lasten pas door te voeren als bezuinigen onverantwoorde consequenties heeft. 

Stelling 17: Het deel van het Hornmeerpark dat verloren gaat door de aanleg van nieuwe voetbalvelden, moet in de directe omgeving worden gecompenseerd.
Het verkiezingsprogramma is duidelijk: HELEMAAL MEE EENS. Op pag. 19: De aanleg van het voetbalcomplex van FC Aalsmeer heeft tot gevolg dat een gedeelte van het huidige Hornmeerpark komt te vervallen. AB is van mening dat het resterende deel van het park grondig moet worden opgeknapt. Het oude VVA-complex moet met name worden ingevuld met recreatieve functies: park, grasvelden, openbare sportvoorzieningen. De toelichting is kort en bondig: Uiteraard!

Stelling 18: Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen.
Ook daar zijn wij het MEE EENS. Uit het verkiezingsprogramma blijkt duidelijk onze teleurstelling over de huidige regeling: Helaas was de fractie van AB de enige die zich verzet heeft tegen het plan om het mogelijk te maken relatief schone grond door vuilere grond aan te vullen. Ook was AB kritisch over het plan om het overgrote deel van de bomen in Aalsmeer vrij te stellen van kapvergunningen. En dat allemaal voor een paar tientjes ‘winst’. (pag 18) In de toelichting wordt beschreven wat wij o.a. graag in deze strengere regels geregeld zouden willen zien: Groen bepaalt mede de kwaliteit van onze leefomgeving. AB pleit voor een herplantplicht bij kap van gemeentelijke bomen. Wij willen de waardevolle bomenlijst levend houden.

Stelling 19: In plaats van te investeren in de groenzone (het verlengde van een start- en landingsbaan van Schiphol), moet er meer geld naar het opknappen van bestaande parken.
HELEMAAL MEE EENS! Wij vinden het onjuist dat een situatie in Aalsmeer, ontstaan door Schiphol (en de rijksoverheid) op kosten van onze gemeente moet worden opgelost. Daarom staat er in ons programma: Aalsmeerse Belangen staat steeds sceptischer tegenover het project Groenzone. Wij vinden het steeds moeilijker uit te leggen dat er Aalsmeers geld wordt gestoken in het ontwikkelen van groen in de sloopzone van de Aalsmeerbaan. Wij vinden dit een taak van Schiphol en het Rijk. Bij nieuwe keuzemomenten over dit project zal Aalsmeerse Belangen als uitgangspunt hanteren dat er geen Aalsmeers geld meer naar dit project gaat. De toelichting laat er geen onduidelijkheid over bestaan: De onleefbare situatie in de Groenzone, ofwel de Sloopzone, is een probleem dat door de veroorzaker Schiphol moet worden opgelost. Geld van de gemeente Aalsmeer moet worden besteed aan het opknappen van de verwaarloosde parken, voor alle Aalsmeerders.
Stelling 20: In alle drie de dorpskernen moet een dorpsgebouw zijn waarin alle maatschappelijke voorzieningen worden samengebracht.
Deze vraag is niet vanuit ons programma te beantwoorden. Toch zijn wij het er MEE EENS. In de toelichting wordt wel een nuance aangebracht: Dit is een goed streven, mits het niet leidt tot een lastenverhoging voor de inwoners. Wel staan wij kritisch tegenover het idee dat al deze functies in één gebouw moeten worden samengebracht. Wij zijn nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een arts en een bibliotheek onder één dak.

Stelling 21: De gemeente moet de voedselbank financieel ondersteunen.
Aalsmeerse Belangen is blij met het werk dat de voedselbank doet. Toch willen wij ervoor waken vanuit de gemeente te veel focus op dit initiatief te leggen. De gemeente moet zich toeleggen op armoede preventie en andere vormen van armoede bestrijding. In ons verkiezingsprogramma staat op pag. 5: AB is ervan overtuigd dat de gemeente Aalsmeer over veel en voldoende mogelijkheden beschikt om minima te ondersteunen. Er is veel energie gestoken in het voorlichten van minima over de mogelijkheden. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen. Het zijn geen uitzonderingen meer dat inwoners huurachterstanden oplopen of problemen met de bank krijgen in verband met bijvoorbeeld de hypotheekschuld en zorgkostenverzekeringen. Hoe eerder de gemeente ingrijpt bij financiële problemen, hoe beter het wat AB betreft is. We willen het dan ook mogelijk maken dat inwoners met financiële problemen laagdrempelig advies en ondersteuning kunnen krijgen. De stap om hulp te vragen bij dit soort zaken is vaak al moeilijk genoeg.  AB is blij dat in 2012 een samenwerking is opgezet met de Voedselbank nadat onze partij daar – onder andere via moties in de gemeenteraad – al jaren voor had gepleit.
De toelichting vat het nog eens kort en bondig samen: De voedselbank is een initiatief vanuit de samenleving. De gemeente moet zorgen voor fatsoenlijk armoedebeleid en nastreven de voedselbank overbodig te maken.
Daarom hebben wij bij deze stelling gekozen voor: NIET MEE EENS.

Stelling 22: De gemeente moet meer geld uittrekken voor arme gezinnen, ook als hiervoor de lokale lasten moeten worden verhoogd.
Ook bij deze stelling hebben wij gekozen voor NIET MEE EENS. Uit het programma pag. 5 (zie vorige stelling) blijkt dat wij van mening zijn dat de gemeente Aalsmeer op dit moment over voldoende mogelijkheden beschikt om – daar waar nodig – gezinnen te ondersteunen. dat blijkt ook nog eens uit de toelichting bij deze stelling: Aalsmeer beschikt over een goed armoedebeleid. Bovendien ligt de norm in Aalsmeer al op het wettelijke maximum. In de praktijk blijkt dat al jaren lang de budgetten die in de begroting worden uitgetrokken voor de ondersteuning van de armste gezinnen in onze gemeente ruimschoots voldoende zijn.

Stelling 23: Er mag cameratoezicht komen in winkel- en uitgaansgebieden.
Deze stelling kunnen wij niet direct vanuit ons verkiezingsprogramma beantwoorden. In de toelichting staat: AB is niet tegen cameratoezicht als een concrete aanleiding het noodzakelijk maakt dit in te zetten, anders is het een te grote inbreuk op de privacy en daar zijn we tegen.
Aangezien wij ons kunnen voorstellen dat er specifieke situaties zijn waarin cameratoezicht te rechtvaardigen valt, maar deze stelling geen nuances kent hebben wij hier voor NEUTRAAL gekozen.

Stelling 24: Om de veiligheid te vergroten, moet de gemeente meer geld vrijmaken voor opsporingsambtenaren (BOA’s) op straat.
De toelichting: AB is van mening dat Aalsmeer in zijn algemeenheid een veilige gemeente is om te wonen. Wij zien de noodzaak van extra BOA’s voor heel Aalsmeer niet direct. Tijdelijk gerichte inzet van BOA’s in Kudelstaart juichen wij toe maar alleen als de politie ook haar verantwoordelijkheid neemt. Uit de toelichting blijkt dat AB zich niet direct zorgen maakt over de veiligheid in het algemeen. Vandaar dat ook deze vraag niet vanuit ons programma is te beoordelen. Maar ook hier geldt weer dat de stelling te weinig nuance kent om anders dan met NEUTRAAL te beantwoorden.

Stelling 25: Naast extra voorzieningen, moet overlast van jongeren met strenge handhaving worden tegengegaan.
Pag. 9 van ons verkiezingsprogramma is hier klip-en-klaar over: Natuurlijk kunnen veel problemen worden voorkomen door het aanbieden van eigentijdse faciliteiten, maar we zijn ons er van bewust dat er altijd een groep over zal blijven die vervalt in hinderlijk gedrag, vandalisme en criminaliteit. Voor die groep, die veel overlast veroorzaakt in de Aalsmeerse samenleving, resteert helaas alleen een harde en consequente aanpak.
Het programma is hier zo duidelijk dat de toelichting weinig meer toevoegt: Jongeren dienen een plek te hebben om elkaar te ontmoeten en hebben recht op goede voorzieningen. Bij groepen die overlast veroorzaken resteert een harde en consequente aanpak. Aalsmeerse Belangen kiest hier dus volmondig voor HELEMAAL MEE EENS.

Stelling 26: De Hornweg ter plaatse van het viaduct moet worden verdiept.
MEE EENS. Het viaduct in de Hornweg is AB altijd een doorn in het oog geweest. Niet alleen is daarmee een prachtig stukje Aalsmeer voor altijd ontsiert, maar het viaduct is veel te laag. Het verkiezingsprogramma pag. 16: Het viaduct over de Hornweg heeft al voor de nodige schade gezorgd. Het blijft een verschrikking, het verder verdiepen van de Hornweg lijkt niet te voorkomen. Dit is ook hoogst noodzakelijk om ook nood- en hulpdiensten weer op een normale manier van de Hornweg gebruik te laten maken. Wel moet vrachtverkeer worden geweerd nadat het viaduct is verdiept. De toelichting: Het viaduct is ons een doorn in het oog. De bereikbaarheid voor hulpdiensten is sterk verslechterd. Weren van ongewenst vrachtverkeer is wel noodzakelijk.

Stelling 27: Doorgaand verkeer over de Burgemeester Kasteleinweg moet mogelijk blijven (geen knip in de N196). 
De knip….Daar zijn we weer. Laat het duidelijk zijn (verkiezingsprogramma pag. 16): AB heeft zich altijd verzet tegen dit onzalige plan. We zijn nu vier jaar verder en we hebben ons verzet, met resultaat! Het Masterplan &2=1 ‘De Tuinen van Aalsmeer’, de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg en zijn omgeving, zijn ingrijpend veranderd. Alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel en er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker. Het plan komt daarmee tegemoet aan onze bezwaren tegen ‘de Knip’, die veel meer verkeer in de wijken daaromheen zou hebben opgeleverd. De toelichting: AB is tegen ‘De Knip’. Wij willen lokaal verkeer langs de busbaan laten rijden. Regionaal doorgaand verkeer (Hoofddorp-Uithoorn) over de N196 weren we door deze route met 30 km/uur regime in te richten. Voor ons geldt dus: MEE EENS. Eerlijk gezegd begrijpen wij niet dat dit door verschillende partijen weer als punt naar voren wordt gebracht.

Stelling 28: De gemeente moet meer geld uittrekken om de reistijden per openbaar vervoer vanuit de gemeente te verkorten.
Het antwoord op deze stelling kunnen wij niet vanuit ons programma beantwoorden. Maar de toelichting is duidelijk: Goed plan. Hier zijn wij het dus MEE EENS.

Stelling 29: Om het binnenklimaat van scholen te verbeteren mag de gemeente strengere regels opleggen aan scholen.
Hier hebben wij NEUTRAAL op de geantwoord. Het verkiezingsprogramma geeft aan dat hier ruimte voor verbetering is (pag. 8): Het klimaat in de lokalen en de hygiëne in en rondom de scholen is van invloed op de leerprestaties. In de Mikado vormt het binnenklimaat in de bijgebouwde (nood)lokalen een knelpunt dat snel moet worden opgelost. Maar…. dit is zowel wettelijk als moreel aan de scholen zelf. De toelichting: Wij erkennen de autonomie van scholen. Binnen de wettelijke kaders is dit aan de scholen zelf.

Stelling 30: De gemeente moet meebetalen aan maatschappelijke stages van scholieren op Aalsmeerse middelbare scholen.
Hier zijn wij het MEE EENS. Nu de huidige regering aan de ene kant het belang van onderwijs belijdt maar daar net zo makkelijk in snijdt moet de gemeente dit oppakken. De toelichting:Maatschappelijke stages zijn van groot belang voor onze jongeren en kosten de gemeente niet veel. Deze investering in de toekomst van onze jeugd moet in stand blijven.