INLEIDING EN LEESWIJZER

Aalsmeerse Belangen, kortweg AB genoemd, is in Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Al bijna dertig jaar zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer en Kudelstaart. AB is niet gebonden aan grote ideologieën of levensovertuigingen maar verenigt juist vele politieke stromingen in 1 partij. Doordat de partij stevig is geworteld in de Aalsmeerse samenleving kan AB de belangen van de Aalsmeerse burger het beste behartigen. En AB is de enige partij die uitsluitend verantwoording aflegt aan de inwoners van Aalsmeer en dus niet aan een partijbestuur in Den Haag.

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 (693 KB)

AB wil de komende jaren meer daadkracht, zowel bij het opstellen van beleid als het uitvoeren ervan. Dat betekent dus ‘minder praatjes en plaatjes’, minder vertraging en minder kostenoverschrijdingen. Projectmatig werken en ‘afspraak is afspraak’ vormen wat AB betreft het uitgangspunt. Kortom: het is tijd voor èchte verandering!

Hiervoor is een krachtigere bestuursstijl nodig dan we in de afgelopen jaren hebben gehad. AB wil een echt duaal bestel waarin raad en college samenwerken maar waarin de raad zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en die ook neemt. AB zal ook in de komende raadsperiode niet weglopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Toetreden tot een coalitie doen we uiteraard alleen als dat mogelijk is binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden van dit verkiezingsprogramma.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij de koers die wij in de komende jaren in Aalsmeer willen varen. In het hoofdstuk ‘Waar staat AB voor en wat hebben we bereikt?’ blikken we kort terug op de afgelopen jaren om u een indruk te geven van het profiel van AB. Daarna wordt in een aantal hoofdstukken onze visie op Aalsmeer voor de komende jaren verder toegelicht:

 1. In ‘Jong zijn in Aalsmeer’ komen jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en onderwijs en sport aan de orde.
 2. In ‘Aalsmeer blijft sociaal en veilig’ geven we onze visie op seniorenbeleid, minimabeleid, beleid voor mensen met een beperking en het veiligheidsbeleid.
 3. In ‘Aalsmeer: Bloemendorp aan het water’ beschrijven we onze visie op bedrijvigheid en de toekomst van recreatie en toerisme in ons dorp.
 4. In ‘Aalsmeer koestert haar cultuur’ beschrijven wij onze inzet voor het cultuurbeleid in de komende jaren en de wijze waarop AB het cultureel erfgoed van Aalsmeer veilig wil stellen.
 5. In ‘Aalsmeer is bereikbaar zonder Knip’ beschrijven wij onze visie op mobiliteit in Aalsmeer. Dit hoofdstuk is gebaseerd op ons alternatieve verkeers- en vervoersplan.
 6. In ‘Aalsmeer wordt duurzaam en schoon’ leest u onze visie op verduurzaming van Aalsmeer. Ook geven wij onze kijk op natuur en natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in Aalsmeer.
 7. In ‘Aalsmeer moet dorps blijven’ beschrijven we de AB-visie op wonen, ruimtelijke ordening en handhaving in Aalsmeer.
 8. In ‘Aalsmeer stelt de burger centraal’ leest u onze plannen voor het verbeteren van het wijkgericht werken, kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en onze voorstellen om het bestuur dichter bij alle Aalsmeerders te brengen.
 9. In ‘Aalsmeer heeft de financiën op orde’ beschrijven we de visie van AB op solide financieel beleid en beperking van de financiële risico’s voor de gemeente Aalsmeer.

WAAR STAAT AB VOOR EN WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Kenmerkend voor AB zijn het ‘vrije’ denken en de duidelijke, doorzichtige manier van werken. Dit zijn kernwaarden die wij hoog in het vaandel dragen. Op basis van creatieve ideeën en heldere argumenten proberen we zinnige alternatieven uit te werken voor gepresenteerde plannen. Dat betekent dus ook “geen nee zonder een alternatief”. Onderstaand hebben wij ter illustratie van ons profiel enkele resultaten, die AB in de voorbije periode heeft geboekt, opgesomd. AB heeft:

 1. ter ondersteuning van de discussies over de nieuwe Woonvisie van Aalsmeer door een lokaal makelaarskantoor een eigen woningmarktanalyse laten uitvoeren. Daardoor is het onderwerp ‘wonen in Aalsmeer’ weer op de politieke agenda gekomen en kan de visie veel beter worden afgestemd op de lokale Aalsmeerse situatie;
 2. jaren gepleit voor meer aandacht voor woningen voor starters, jongeren en senioren en meer woningbouw in de sociale sector. In de afgelopen 4 jaar is hiermee, mede door onze inbreng, een start gemaakt. Nieuwe eigendomsvormen, zoals het Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), zijn mede op aangeven van AB geïntroduceerd;
 3. door lobbywerk bijgedragen aan een fatsoenlijke financiële regeling voor Aalsmeerders die zijn gedupeerd door de komst van de nieuwe N201;
 4. gepleit voor het onderzoeken van de kansen voor een passantenhaven in Aalsmeer. Dit heeft geresulteerd in extra aanlegplaatsen bij het Praamplein die als het aan ons ligt op korte termijn worden aangevuld met basisvoorzieningen voor passanten;
 5. een realistisch alternatief verkeer- en vervoersplan gepresenteerd zonder Knip en zonder Noordvork, dat is gebaseerd op argumenten en heldere keuzes;
 6. doorlopend aandacht gevraagd voor de problematiek van zwerfvuil en achterstallig groot onderhoud aan groen en wegen in Aalsmeer. We hebben tevens een Zwartboek samengesteld. In juni 2007 is op ons initiatief een grote schoonmaakactie georganiseerd waarbij ruim 7000 kilo zwerfvuil uit Aalsmeer is verwijderd. Dit onderwerp staat nu nadrukkelijker op de politieke agenda;
 7. jaren gepleit voor betere projectbeheersing en risicomanagement van grote bouwplannen. Mede naar aanleiding van het onderzoek van KPMG worden hierin nu vorderingen gemaakt. Het onderzoek van de Rekenkamer Aalsmeer (oktober 2009) naar de wijze waarop de projecten Herontwikkeling oude N201 (&2=1 BV) en Greenpark worden aangestuurd, was een lang gekoesterde wens van AB en zal leiden tot verbeteringen in de beheersing en informatievoorziening van deze grote, risicovolle projecten;
 8. zich altijd hard gemaakt voor behoud van het dorpse karakter door het voorkomen van te veel verdichting in nieuwe bouwplannen. De plannen voor de Polderzoom zijn, mede door de inspanningen van AB, behoed voor te veel verdichting en ondorpse hoogbouw;
 9. aandacht gevraagd voor duurzaam bouwen en duurzame energie. Op ons initiatief is er onder andere voor het bouwplan Polderzoom ingezet op de bouw van duurzamere woningen dan oorspronkelijk de bedoeling was;
 10. doorlopend aandacht gevraagd voor de kwaliteit van bestemmingsplannen en misstanden en fouten in vergunningprocedures. Daarbij kunt u onder andere denken aan de discussies rondom de Cactuslaan en het hotel achter Oosteinderweg 248.
 11. bereikt dat er duidelijkheid komt in de discussie over de ‘Rode Contour’, wat van groot belang is voor de ondernemers en bewoners van het Uiterweggebied.
 12. er mede voor gezorgd dat de werkwijze voor bouwprojecten (het ‘Spoorboekje’) wordt verbeterd zodat er meer duidelijkheid komt over de rol van burgers in de ruimtelijke planvorming.
 13. het initiatief genomen voor de komst van jeugdhonken in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart. In Kudelstaart is dit gelukt. Wij blijven ons inzetten voor de jeugd in Oost;
 14. er mede voor gezorgd dat RKAV beschikt over een kunstgrasveld. Geen overbodige luxe, gezien de enorme ledengroei. Wij willen graag dat ook bij andere clubs in Aalsmeer kunstgrasvelden worden aangelegd.
 15. jarenlang gepleit voor een fulltime jongerenwerker in de N201. Deze is er nu.
 16. ervoor gezorgd dat de gemeente Aalsmeer gaat onderzoeken of minima in Aalsmeer behoefte hebben aan ondersteuning door een Voedselbank. Het taboe op dit onderwerp is dus doorbroken.
 17. met succes aandacht gevraagd voor verbetering van de kwaliteit van het bijzonder vervoer, met name voor gehandicapten. In de nieuwe aanbesteding wordt een hoger kwaliteitsniveau geëist.

AB zal haar beleid in de komende jaren in deze lijn voortzetten. Kritisch, jazeker, maar ook constructief en inhoudelijk onderbouwd.

JONG ZIJN IN AALSMEER

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Onderwijs is altijd en doorlopend een speerpunt. We zijn trots op de kwaliteit van de Aalsmeerse scholen. Voor bijna alle kinderen, ook die met allerhande onderwijs-achterstanden, is in Aalsmeer een plek op school. En dat moet zo blijven.

De primaire verantwoordelijkheid voor de invulling van de lesprogramma’s hoort uiteraard bij de scholen en schoolbesturen te liggen. De gemeente draagt zorg voor de huisvesting en het handhaven van de leerplicht. Voor- en Vroegschoolse Educatie is van groot belang om kinderen gelijke kansen te geven en te voorkomen dat ze met een achterstand aan de basisschool beginnen. AB is hier tevreden over.

Het klimaat in de lokalen en de hygiëne in en rondom de scholen is van grote invloed op de leerprestaties. We willen dat in de komende periode een inventarisatie wordt gemaakt van knelpunten en dat die uiterlijk binnen de nieuwe collegeperiode worden weggewerkt.

De bouw van de brede scholen in Aalsmeer-Oost (Mikado) en Kudelstaart (De Rietpluim) is inmiddels afgerond. Helaas ging de bouw van de Mikado gepaard met de nodige financiële tegenvallers en grote overlast voor de betrokken scholen. Beide gebouwen zijn nu echter volop in gebruik genomen. Tot onze spijt blijken de toevoerwegen en parkeervoorzieningen rondom deze schoolgebouwen erg krap bemeten te zijn. Wij verwachten dat in de komende jaren moet worden gewerkt aan het oplossen van deze verkeersproblematiek. De veiligheid van de kinderen staat voor ons voorop en AB zal ervoor zorgen dat passende verkeersmaatregelen worden genomen.

De vraag naar opvang is de afgelopen jaren sterk gegroeid en Aalsmeer kampt met een tekort aan plekken in de kinderopvang en de BuitenSchoolse Opvang (BSO). AB vindt dat het gemeentebeleid de komende jaren gericht moet zijn op uitbreiding van deze voorzieningen. Aalsmeer groeit en daarom willen wij graag dat ook de kansen voor een eigen HAVO/VWO in Aalsmeer worden verkend en dat hierover in 2010 een besluit wordt genomen. De gemeente heeft daarbij een faciliterende taak.

Aalsmeerse Belangen staat al sinds jaar en dag op de bres voor voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. Jongeren dienen een plek te hebben om elkaar te ontmoeten. In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor het Jongerencentrum N201 en voor jeugdhonken in Oost en Kudelstaart. Die plekken, waar jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker hun eigen verantwoordelijkheden krijgen, vinden wij onmisbaar. In Kudelstaart is het jeugdhonk inmiddels een feit. Ook de fulltime jongerenwerker in de N201 is er nu. AB wil dat ‘de Bus’ in Oost ook zo snel mogelijk wordt vervangen door een vast jeugdhonk.

Het is bekend dat bij de jeugdzorg in Nederland heel veel partijen betrokken zijn. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet een 1-loket functie gaan vervullen voor vragen rondom jeugd en gezin. De gemeente moet hierover actief voorlichten. Wij vinden het CJG een prima ontwikkeling maar het moet zeker niet leiden tot (nog) meer bureaucratie. AB zal dit bewaken.

Aalsmeer heeft de rijkdom van twee scoutingverenigingen waar wekelijks zeer veel kinderen en jongeren met veel plezier actief zijn. Van de vereniging WIOL & Willem Barendsz Groep Aalsmeer is de accommodatie aan vervanging toe. Wij vinden dat de scouting moet beschikken over geschikte accommodaties en willen dat de gemeente dit ondersteunt.

AB betreurt de problemen met enkele groepen hangjongeren binnen onze gemeentegrenzen. Wij zijn van mening dat we heel veel problemen kunnen voorkomen door het aanbieden van eigentijdse faciliteiten. Maar we zijn ons er van bewust dat er altijd een groep over zal blijven die vervalt in rottigheid, vandalisme en criminaliteit. Voor die groep, die veel overlast veroorzaakt in de Aalsmeerse samenleving, resteert helaas alleen een keiharde aanpak. Dat betekent aanspreken op eigen en ouderlijke verantwoordelijkheid, (taak)straffen in samenwerking met Bureau Halt en het laten opdraaien voor de kosten van hun wangedrag.

De sportvoorzieningen hebben een centrale plaats in onze gemeentelijke samenleving. AB is trots op alle verenigingen en niet in de laatste plaats op al die vrijwilligers die zich daar belangeloos voor inzetten.

Goede sportvoorzieningen vinden we uitermate belangrijk omdat sport een belangrijke bijdrage levert aan de opvoeding van de jeugd en de sociale cohesie binnen Aalsmeer en Kudelstaart. Bij bouwplannen is in de afgelopen jaren helaas te weinig rekening gehouden met het feit dat woningbouw ook leidt tot een behoefte aan meer (sport)voorzieningen. AB is van mening dat extra woningbouw in Aalsmeer alleen nog mag plaatsvinden als de voorzieningen zijn veiliggesteld.

Gelet op de nog te verwachten bevolkingsgroei tot meer dan 30.000 inwoners zal uitbreiding van de sportvoorzieningen zeker noodzakelijk zijn. Binnen de kaders van de Sportnota 2010-2014 zal actief onderzoek worden verricht naar de precieze behoefte. Wij denken in elk geval aan de aanleg van meer kunstgrasvelden omdat deze intensiever kunnen worden gebruikt dan gewone velden (en er dus minder velden nodig zijn). RKAV heeft inmiddels een kunstgrasveld maar wij weten dat er meer verenigingen enorm bij gebaat zouden zijn. Ook zal in de komende collegeperiode een keuze moeten worden gemaakt over zaken zoals een uitbreiding van zwembad De Waterlelie, bouw van een of meerdere nieuwe sporthallen en sloop, renovatie of vervanging van verouderde sporthallen. Aalsmeer Oost verdient daarbij wat extra aandacht.

Met de sportverenigingen moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de organisatie van het beheer en onderhoud van hun velden en opstallen. Ook moet voor alle partijen duidelijk worden wie de kosten van renovatie draagt zodat verenigingen daar eventueel op tijd voor kunnen gaan sparen. Wij stellen vast dat de gemeente hier soms onvoldoende helder over is.

AALSMEER BLIJFT SOCIAAL EN VEILIG

OUDERENBELEID

In Aalsmeer neemt de vergrijzing ook in de komende jaren toe. Via het project Wonen Welzijn en Zorg, dat erop gericht is om ouderen in langer zelfstandig in hun woonomgeving te laten wonen, wordt hier op ingespeeld. AB heeft zich intensief ingezet voor woningen voor deze doelgroep. Wij constateren dat een begin is gemaakt maar dat dit nog niet voldoende is geweest. In de komende jaren zal voor deze doelgroep meer moeten worden gebouwd.

Het is fantastisch om te constateren dat zo veel mantelzorgers en vrijwilligers zich belangeloos willen inzetten in de zorgsector en de maatschappij. Via het Steunpunt Vrijwilligers moeten deze mensen op adequate wijze worden ondersteund.

AB is blij met de komst van het WMO-loket in het gemeentehuis. Wij hebben altijd al gepleit voor deze locatie. AB staat vanaf het begin wat kritisch tegenover de wijksteunpunten, met name vanwege de hoge kosten die al die verschillende gebouwen met zich meebrengen. Uiteraard lijkt integratie van wijksteunpunten in multifunctionele gebouwen logisch. Liefst in combinatie met een gezondheidscentrum. Maar AB pleit er ook voor dat hulp bij mensen thuis mogelijk moet worden.

Het WMO-beleid is in de afgelopen jaren met name gericht geweest op het in stand houden van het al bestaande. Helaas is het beleid versnipperd. Daardoor is er nog onvoldoende overzicht over de bestedingen en onvoldoende inzicht in de effectiviteit van het gevoerde beleid. AB wil daarom integraal beleid met heldere, toetsbare doelstellingen. Bovendien wil AB voorkomen dat geld dat bedoeld is voor uitvoering van de WMO terugvloeit naar de algemene kas zolang niet alle voorzieningen van voldoende kwaliteit zijn. Een kwalijk voorbeeld hiervan is het gehandicaptenvervoer (servicetaxi). Ook zijn de wachttijden voor noodzakelijke verstrekkingen vaak te lang.

Het vormen van een WMO-raad komt in Aalsmeer te moeizaam van de grond. Waar dit in Uithoorn al wel een feit is, is deze er in Aalsmeer nog steeds niet. AB wil dat dit nu snel wordt opgelost. AB vindt het van belang om, ondanks de intensieve samenwerking met de gemeente Uithoorn in de uitvoering van de WMO, de komende jaren alert te blijven op het behoud van een eigen identiteit.

AB wil dat de sociale voorzieningen zoveel als mogelijk in stand worden gehouden, ook in tijden van crisis. Punt van zorg is de betaalbaarheid van de WMO-voorzieningen op de wat langere termijn. AB wil aan het begin van de komende collegeperiode al onderzoek doen naar maatregelen om dit te garanderen.

MENSEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Mensen met een handicap hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dit houdt in dat woningen of (openbare) gebouwen moeten worden aangepast en speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Het toewijzen van de voorzieningen dient snel en flexibel te gebeuren. Trottoirs en wegen dienen zodanig aangepast te worden dat mobiliteit voor alle mensen met een functiebeperking gewaarborgd blijft.

Daarnaast vormt adequaat vervoer van mensen met een beperking een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardige participatie van deze groep in onze samenleving. Er zijn de afgelopen jaren regelmatig signalen afgegeven die wijzen op serieuze problemen met de kwaliteit van het bijzonder vervoer in Aalsmeer (zoals bijvoorbeeld de servicetaxi). AB wil dat bij de nieuwe aanbesteding van het bijzonder vervoer de eisen aan de kwaliteit en punctualiteit worden verscherpt en dat dit door de gemeente ook wordt bewaakt.

AB vindt het van groot belang dat de gemeente intensief overlegt met belangenorganisaties (ervaringsdeskundigen). Ook vindt AB het noodzakelijk dat de gemeente Aalsmeer een voorbeeldfunctie vervult door het in dienst nemen van mensen met een functiebeperking. Daarbij gaat het niet alleen om ondersteunende dienstverlening (veelal via de WSW) maar ook om volwaardige (staf)functies binnen het gemeentehuis. Naar onze mening is dit, ondanks herhaaldelijk aandringen door onze fractie, nog onvoldoende van de grond gekomen.

MINIMABELEID

De uitvoering van het minimabeleid van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is ondergebracht in de G2, een gemeenschappelijke regeling van de beide gemeenten. AB is ervan overtuigd dat de gemeente Aalsmeer over veel mogelijkheden beschikt om minima te ondersteunen. Er moet alleen nog meer energie worden gestoken in het voorlichten van minima over de mogelijkheden. Daarnaast moet de gemeente een samenwerking opzetten met de Voedselbank.

VEILIGHEIDSBELEID

De Veiligheidsregio is een feit. Dat betekent dat alle nood- en hulpdiensten op regionaal niveau samenwerken. AB is tevreden over de prestaties van deze diensten maar maakt zich wel wat zorgen over de betaalbaarheid van deze voorzieningen op de wat langere termijn. Ook is nog onvoldoende duidelijk wat de bereikte voordelen van de schaalvergroting zijn en in hoeverre deze voordelen worden ervaren door het personeel. AB heeft al eerder aangegeven dat wij ons zorgen maken over de gevolgen van de regionalisering voor de betrokkenheid en het plezier van alle vrijwilligers die actief zijn binnen het Aalsmeerse brandweerkorps. Waakzaamheid op deze punten blijft de komende jaren geboden.

AB vindt het belangrijk dat de politie lokaal zichtbaar is. Aalsmeer moet een eigen politieloket houden waar Aalsmeerders terecht kunnen voor inlichtingen of het doen van aangiftes. Wij zijn tevreden over de bijdrage van het politiekorps aan het wijkgericht werken in Aalsmeer. Wij vertrouwen erop dat dit niet zal veranderen wanneer de politieorganisaties van Uithoorn en Aalsmeer in elkaar worden geschoven. Speerpunt voor de komende jaren is wat AB betreft zeker het terugdringen van de overlast door hangjongeren. Intensieve surveillance en lik op stuk beleid zal nodig blijven.

AALSMEER: BLOEMENDORP AAN HET WATER

EEN STERKE LOKALE ECONOMIE

In 2009 is een voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van een economisch uitvoeringsprogramma. Uit onderzoeken is gebleken dat er te weinig dynamiek in de lokale economie zit. Wij horen van veel ondernemers ook dat het ‘doolhof’ aan regels en de trage vergunningverlening hen belemmert. Bedrijven en startende ondernemers moeten actief en goed worden ondersteund. AB is daarom voorstander van een centraal gemeenteloket voor ondernemers om de dynamiek in de Aalsmeerse economie te vergroten en ondernemers te te helpen, bijvoorbeeld bij vergunningaanvragen.

De centrumfunctie die Aalsmeer vervult op tuinbouwgebied verdwijnt waar het gaat om productie. Een belangrijk doel van de ontwikkeling van ‘GreenPort Aalsmeer’ en ‘Greenpark Aalsmeer’  is om van het sterk verouderde glastuinbouwgebied rond Aalsmeer een modern bedrijvenpark te maken en zo te investeren in de voor de regio belangrijke bloemen- en plantensector. Maar de financiële risico’s van Green Park zijn groot en de vraag is of en wanneer deze risico’s de financiële stabiliteit van de gemeente gaan aantasten. De ontwikkeling van Greenpark gaat erg langzaam en de gemeente heeft door de gekozen samenwerkingsvorm weinig invloed op de aansturing van het project. AB wil heroverwegen of Aalsmeer de rol van risicodragend ontwikkelaar van het Greenpark niet beter (deels) kan overlaten aan marktpartijen. De gemeente legt zich dan toe op haar publieke taak. AB vraagt hier al jaren aandacht voor en zal dat blijven doen.

Grote zorg van AB is bovendien de enorme hoeveelheid verkeer die GreenPort Aalsmeer met zich meebrengt. Gemeente, FloraHolland, provincie en Rijk hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om daarvoor passende oplossingen te bedenken, te betalen en te realiseren. AB is van mening dat deze ontwikkeling alleen kan doorgaan als VOORAF de noodzakelijke wegen en infrastructuur is geregeld en aangelegd. AB is bezorgd over de plannen voor de ontwikkeling van een watergebonden containerterminal in de Haarlemmermeer (vlak over de Aalsmeerderbrug; recht tegenover Aalsmeer-Dorp). Wij zullen ons in de komende jaren tegen deze plannen verzetten. Een locatie bij Schiphol-Oost achten wij wenselijker.

Maar ook andere vormen van bedrijvigheid in Aalsmeer verdienen onze aandacht. Het bedrijventerrein Lakenblekerstraat en omgeving is nodig toe aan een opknapbeurt. Het openbaar gebied is verpauperd en de gemeente moet snel investeren in het op orde brengen daarvan. AB wil in de komende collegeperiode de discussie over wonen op bedrijventerreinen in alle openheid voeren. Bedrijfsgebonden woningen kunnen controle en veiligheid opleveren voor de bedrijven en wij staan daar dus niet op voorhand negatief tegenover.

De middenstand in Aalsmeer en zeker in het centrum heeft de steun van de gemeente nodig. De concurrentie van winkelcentra in de ons omringende gemeenten is groot. De ontwikkelingen op het Praamplein en de vestiging van Albert Heijn geven hoop voor de toekomst. Herkenbaarheid, een breed assortiment, maar ook afwijken van de standaard winkelcentra moeten de Zijdstraat weer maken wat het ooit was. Door te investeren in voorzieningen voor watergebonden recreatie kan de economische basis verder worden versterkt. AB wil dat de communicatie tussen de gemeente en de winkeliersverenigingen en de OVA de komende jaren wordt verbeterd. We zullen het immers samen moeten doen.

RECREATIE

Meer recreatie en toerisme betekent niet alleen een verlevendiging van de gemeente maar is ook van belang voor de middenstand en horeca. Aalsmeer heeft de recreant veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Westeinderplassen, Vrouwentroost (het ‘Surfeiland’) en de natuur van de Bovenlanden. Ook de watertoren, Korenmolen De Leeuw, de Historische Tuin en de exposities van de Stichting Oud-Aalsmeer zijn het bezoeken meer dan waard.

De huidige aanpak heeft een sterk sectoraal karakter. Wij willen liever inzetten op  integraal beleid. Als we willen inzetten op een stimulans voor de recreatie in Aalsmeer moeten we ook werken aan de kwaliteit en inrichting van onze openbare ruimte, beschermde dorpsgezichten en cultuurhistorische erfgoed, horeca en verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen. Die visie ontbreekt nog en daarmee gaat AB de komende jaren aan de slag.

Belangrijke randvoorwaarde is dat wordt gezocht naar een goede balans tussen recreatie en milieu. AB pleit voor een kwalitatieve groei van de recreatie in Aalsmeer. Goede voorzieningen, waardoor recreanten langer in onze gemeente blijven en daarmee de lokale economie stimuleren, zijn essentieel. Daarnaast is het van belang dat de Westeinderplassen nog beter worden aangesloten op het netwerk van vaarroutes in het ‘Blauwe Hart’ (Kagerplassen en Braassemermeer). AB is ervan overtuigd dat de Drechtdoorsteek hierin van groot belang is en wil dat de gemeente zich hier hard voor maakt.

In Kudelstaart kan het aanbod voor de recreant worden verruimd door het creëren van mogelijkheden voor een kleinschalige horecagelegenheid (Robend) en verdere aankleding van de loswal. De laatste jaren zijn in Aalsmeer diverse nieuwe evenementen georganiseerd waarvoor het initiatief is genomen door particulieren. AB juicht dit toe en wil dat de gemeente dit verder stimuleert, bijvoorbeeld door tijdige en adequate vergunningverlening.

In de Aalsmeerse gebiedvisie is een idee geopperd om ter hoogte van de watertoren een Waterfront te ontwikkelen. AB is hier voorstander van. Wij achten het dan wel van  belang dat de Westeinderroute weer wordt ingericht en gebruikt als toeristische route. Dat betekent dus dat maatregelen moeten worden genomen om de hoeveelheid verkeer op deze route terug te dringen. AB is bereid deze keuze te maken en heeft hiervoor in haar alternatieve verkeers- en vervoersplan suggesties gedaan.

AB heeft in 2008 onderzoek naar kansrijke locaties voor een passantenhaven in Aalsmeer voor elkaar gekregen en blijft hier de komende jaren op inzetten. Het is duidelijk dat de groei van de jachthavens aan de Uiterweg fysiek zijn grenzen bereikt, niet in de laatste plaats door de slechte bereikbaarheid via de weg. Daarom moet een heldere keuze worden gemaakt over de gewenste ligging van nieuwe jachthavens.

Er moet wat AB betreft een kleinschalig bezoekerscentrum komen waar recreanten ook bootjes kunnen huren, rondvaarten kunnen boeken en meer te weten kunnen komen over (de historie van) Aalsmeer en de Bovenlanden. Het Stokkeland en Praamplein zijn naar onze mening prima locaties voor zo’n bezoekerscentrum. Tenslotte moet er zowel in Aalsmeer als in Kudelstaart een veilige hellingplaats voor bootjes worden aangelegd met de bijbehorende parkeergelegenheid.

Ontwikkeling van de recreatie is een speerpunt in het beleid van de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Deltametropoolregio. Kortom: er is geld beschikbaar en de gemeente moet proberen een fors deel van de subsidies te bemachtigen.

AALSMEER KOESTERT CULTUUR

Aalsmeerse Belangen streeft naar kwalitatief goede culturele voorzieningen die passen bij een groeiende gemeente. Daar hoort een goed kunst- en cultuurbeleid bij. Dit beleid is in Aalsmeer wat ons betreft aan herijking toe. Wij zijn blij dat in 2010 de Aalsmeerse Kunst- en Cultuurnota wordt geactualiseerd.

Wij zijn van mening dat het cultuurbudget in Aalsmeer niet meer past bij het inwoneraantal en verhoogd moet worden. AB zal zich inzetten voor verbreding van het cultureel aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van podiumkunst. Voor de periode na 2013 is een taakstellende bezuiniging op het budget voor cultuur en welzijnswerk aangekondigd. Wat AB betreft mag een eventuele bezuiniging er zeker niet toe leiden dat een lager budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar is.

De Stichting KCA vervult momenteel een sleutelrol in de uitvoering van het beleid en AB is hier tevreden over. AB is er desondanks voorstander van als in de komende jaren ook andere partijen een kans krijgen om daarin een grotere rol te spelen. Wij verwachten dat op die manier de diversiteit van het aanbod verder kan worden vergroot. Lokale initiatieven om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod willen wij dus ondersteunen, ongeacht wie het organiseert.

Helaas staat de cultuurhistorie van Aalsmeer op de tocht. De afgelopen jaren zijn veel markante bouwwerken in Aalsmeer opgeofferd voor de bouwijver van projectontwikkelaars. AB wil monumentale dorpsgezichten aanwijzen zodat er niet nog meer verloren gaat. Ook wil AB dat markante ketelhuizen, schoorstenen en schuren behouden blijven omdat het verwijzingen zijn naar de bloemencultuur die Aalsmeer wereldfaam heeft gebracht. De komende jaren moeten we daarnaast beleid formuleren over de toekomst van onze dorpse woonlinten en de vooroorlogse woningbouw, zoals we die aantreffen langs de Machineweg, in Aalsmeer Zuid, langs de Bilderdammerweg, de Kudelstaartseweg en de Herenweg. AB pleit voor het behoud van deze typerende bebouwing.

De openbare bibliotheken in Aalsmeer zijn een belangrijke basisvoorziening. De kwaliteit van het aanbod van de lokale openbare bibliotheken staat wat AB betreft de komende jaren niet ter discussie.

AALSMEER IS BEREIKBAAR ZONDER ‘KNIP’

VERKEER EN VERVOER

De omlegging van de N201 vordert gestaag. Langzaam wordt voor iedereen duidelijk waarom AB zich tegen de huidige plannen heeft verzet: onze Aalsmeerse linten zijn onherstelbaar beschadigd door deze weg. AB blijft zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid voor bewoners in de directe omgeving van de nieuwe N201.

Na bijna vier jaar wachten, is de inkt van het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan nog maar net droog. Een plan dat, ondanks de ‘participatie’ van veel burgers en ondernemers, niet kan rekenen op brede steun onder de Aalsmeerse bevolking. AB heeft daarom een alternatief verkeers- en vervoersplan ontwikkeld. [PM: Hier links invoegen naar de plannen en het persbericht Aalsmeer bereikbaar zonder Knip en Noordvork! Dat we recent hebben geplaatst.]

Met name De Knip en de wijze waarop de besluitvorming daarover tot nu toe tot stand is gekomen, roept bij veel Aalsmeerders weerstand op. AB zal zich blijven verzetten tegen de knip omdat uit de onderzoeken blijkt dat de rekening wordt betaald door de bewoners langs de omliggende wegen (Ophelialaan; Hortensialaan, Stommeerweg). Wij zien nog steeds veel meer in een sterk afgewaardeerde, maar wel doorgaande, route. Denk daarbij aan een inrichting zoals de Kruisweg in Hoofddorp. Zo lang er niet gebouwd is, kunnen de huidige plannen voor De Knip worden herzien en daar zal AB zich 100% voor inzetten.

Ook de zorgen van veel Aalsmeerders over grote hoeveelheden doorgaand (sluip)verkeer over de Noordvork, en dan met name vrachtverkeer uit Green Park en vanaf Flora Holland, zijn onverminderd groot. Die zorg delen wij. Uit de verkeersstudies blijkt immers dat er meer (vracht)verkeer vanaf de Veiling over de Zwarteweg (en dus over de Noordvork) gaat rijden. AB blijft zich sterk maken voor alle maatregelen die nodig zijn om dat te onmogelijk te maken.

De verkeersituatie in Aalsmeer is momenteel zorgelijk en niet toekomstbestendig. Er is een stijgende trend in het aantal ongelukken op onze wegen waar te nemen. De komende jaren moet daarom tempo worden gemaakt met het uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoersplan. Daarbij stelt AB heldere prioriteiten. Inzetten op goede, doorgaande loop- en fietsverbindingen en OV: een hoogwaardige verbinding tussen Aalsmeer en Amstelveen (via Greenpark en Flora Holland) krijgt van ons de hoogste prioriteit. Voor nieuwe bouwlocaties, waaronder ook de uitbreiding van Flora Holland, geldt: eerst de infrastructuur regelen, dan pas bouwen.

PARKEREN

Parkeren is in Aalsmeer met name in de winkelcentra hier en daar een probleem. Ondergronds en halfverdiept parkeren zijn wat ons betreft een denkbare en wenselijke oplossing. Bij de herinrichting van het Praamplein hebben wij een voorkeur voor ondergronds parkeren uitgesproken, zeker nu bekend is geworden dat de huidige bovengrondse plaatsen ook al zo’n 20.000 euro per stuk kosten. Ook bij de herinrichting van het Raadhuisplein moet deze optie serieus worden onderzocht en wij zullen ons daar hard voor maken.

Door GreenPark Aalsmeer en Flora Holland moet een goede parkeervoorziening voor vrachtwagens worden gerealiseerd met goede voorzieningen. AB wil af van de parkerende vrachtwagens op het Raadhuisplein en in woonstraten. De gemeente heeft extra budget voor handhaving gekregen en moet dat nu dus ook eens gaan uitvoeren.

AALSMEER WORDT DUURZAAM EN SCHOON

DUURZAAMHEID

Aalsmeerse Belangen is verheugd dat we in Aalsmeer een hoog ambitieniveau voor Duurzaam Bouwen en Energie hebben vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente Aalsmeer de CO2-uitstoot in 2020 met ruim 30% moet hebben teruggebracht en in 2040 energieneutraal moet zijn. De komende jaren moeten deze papieren voornemens en ambities worden omgezet in concrete plannen die ook worden uitgevoerd. Het is nu tijd voor actie. De gemeente moet een voorbeeldfunctie gaan vervullen. Ook woningbouwvereniging Eigen Haard moet wat AB betreft de komende jaren hard aan de slag met het isoleren van oudere woningen. Aalsmeerse woningbezitters moeten middels subsidies worden gestimuleerd energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken toe te passen. AB is een groot voorstander van het Duurzaamheidfonds.

SCHIPHOL

AB onderkent het belang van Schiphol voor de werkgelegenheid in Aalsmeer, maar heeft ook oog voor de problemen die de luchthaven met zich meebrengt. Ondanks het feit dat we iedere keer moeten vaststellen dat het vliegverkeer alleen maar toeneemt, wil AB blijven pleiten voor een rechtvaardige verdeling van de overlast van Schiphol over de regio en dus minder vluchten over Aalsmeer. Het nieuwe handhavingstelsel, gebaseerd op strikt geluidspreferentieel baangebruik, zou voor Aalsmeer gunstig kunnen uitpakken maar dat is helemaal nog niet zeker. Wij zijn daarom van mening dat de gemeente zelf metingen moet doen om de herrie, de stank en de luchtverontreiniging in beeld te brengen en hierover te communiceren. Intensieve samenwerking met het zeer deskundige bewonersplatform GEUS vinden wij vanzelfsprekend.

WATER EN NATUUR

In het kader van het waterplan is voorgesteld om afsluiting van de Westeinderplassen en het Oosteinderpoelgebied te onderzoeken. AB vindt dit zeer onwenselijk. AB pleit voor de aanleg van nieuwe eilandjes tussen de Ringvaart en de Westeinderplassen mits deze worden aangelegd met lokale bagger en dus niet met bagger uit omringende gemeenten. Aalsmeer heeft bagger zat!

De natuur in Aalsmeer dient beschermd en uitgebreid te worden. De langzame verstedelijking van het Bovenlandengebied moet stoppen. Ecologische zones zijn noodzakelijk en moeten beschermd, hersteld en versterkt worden. Dat geldt bijvoorbeeld in Dorp, delen Ringvaartzijde en Oosteinderweg en Uiterweg. Ook is meer aandacht vereist voor beheer en onderhoud met kwaliteit, dus ‘maaien met mate’. Dat geldt zeker voor de rietkragen langs onze watergangen en plassen. Noodzakelijk is een natuurbeheersplan waarin de baggerproblematiek, ecologische zones, natuurontwikkeling en de handhaving daarvan aan de orde komen. Dit plan moet in nauwe samenwerking met de Stichting De Bovenlanden worden opgesteld.

Het (bloeiende) Stokkeland moet worden beschermd als ecologisch waardevol groen en zou het karakter van een heemtuin moeten krijgen. Daarbij past het niet dat het prachtige parkje als uitlaatplaats voor honden fungeert, zeker niet wanneer de uitwerpselen van honden niet worden opgeruimd. Het parkje moet ’s avonds worden afgesloten om vernieling en vervuiling te voorkomen.

OPENBARE RUIMTE

De gemeente heeft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte integraal uitbesteed aan De Meerlanden. Aandachtspunt voor de komende jaren is gerichte verbetering van het kwaliteitsniveau en het op een goede wijze organiseren van de rol van Aalsmeer als opdrachtgever van De Meerlanden. Daaraan zal de komende jaren veel aandacht moeten worden gegeven. Daarnaast horen wij veel klachten over het functioneren van de Servicelijn. Te veel meldingen worden niet of te langzaam afgehandeld. Dit moet beter. Meldingen moeten snel worden afgehandeld en burgers moeten actief worden geïnformeerd over de afhandeling van hun melding.

AB vindt dat Aalsmeer nog steeds niet de uitstraling heeft die je van een gemeente verwacht die groot is geworden van de handel in bloemen en planten. Aalsmeer heeft veel prachtig en waardevol groen dat veel beter moet worden beschermd tegen de kapwoede van de voorbije jaren. Het openbaar groen dat we nog hebben, moeten we koesteren en uitbreiden en dus zeker niet zomaar gebruiken voor woningbouw en of parkeerplaatsen. Bomen die beeldbepalend zijn, moeten we behouden en een monumentale status geven. Bij bomenkap is snelle, nieuwe aanplant een eis.

Bestaande parken moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden. Het park in de Hornmeer moet weer een park worden in plaats van het huidige ‘wetland’ en het Seringenpark moet in ere worden hersteld als een seringenpark met vele soorten.

AB zal zich ervoor inzetten om ‘Deelplan 9’ in Aalsmeer-Oost in te richten als groen verblijfsgebied, liefst met een trapveldje, een kleinschalig buurthuis en een jeugdhonk. In de plannen voor ‘Nieuw-Oosteinde’ is daarvoor veel te weinig ruimte gemaakt. Voor de in deelplan 9 geplande woningbouw kan mogelijk elders ruimte worden gevonden. De gemeente moet daarvoor wat ons betreft inzetten op een grondruil.

AB zet zich al jaren in voor het actief verwijderen van de grote hoeveelheden zwerfafval in onze gemeente. Hiertoe wil AB in de komende collegeperiode jaarlijks 1 of 2 maal een publieksactie organiseren. Ook Bureau HALT zou hierin wat ons betreft een rol kunnen spelen (taakstraffen). Tenslotte moet ook het onderhoud van onze wegen, fiets- en voetpaden gericht worden verbeterd. Aalsmeer moet weer fleurig worden!

De openbare ruimte in Aalsmeer maakt hier en daar bovendien een rommelige indruk. AB wil dit veranderen. In 2010 moet een plan beschikbaar komen voor de inrichting van de openbare ruimte. In dit plan moet bijvoorbeeld worden vastgelegd welke soorten prullenbakken, straatlantaarns en straatmeubilair worden gebruikt zodat op termijn het rommelige beeld verdwijnt. AB wil ook graag dat klokken terugkomen in het straatbeeld van het dorp. Wegen moeten sober worden ingericht. De heringerichte Zwarteweg en de inrichting van de Stommeerweg rondom de watertoren zijn voorbeelden van hoe het wat ons betreft niet moet. Te veel hobbels, bobbels, strookjes, paaltjes, betonblokken, borden en flitskasten. Ook zouden wij, gekoppeld aan het recreatiebeleid, graag weer een openbaar toilet in het dorp willen zien.

AALSMEER MOET DORPS BLIJVEN

HUISVESTING

AB stelt vast dat in de afgelopen jaren een heel voorzichtig begin is gemaakt met nieuw huisvestingsbeleid maar dat er een stevig tandje bij moet. AB hanteert het uitgangspunt dat iedere Aalsmeerder die dat wil in Aalsmeer moet kunnen blijven wonen. Er moet dus meer gebouwd worden voor jongeren, starters en senioren. De druk op de Aalsmeerse woningmarkt is voor deze doelgroepen erg hoog. Vraag en aanbod op de woningmarkt dienen beter op elkaar te worden afgestemd. Samenwerking tussen de gemeente, de woningbouwverenigingen en de overige marktpartijen (met elk hun specifieke kennis en inbreng) is de eerste vereiste.

Daarnaast is veel creativiteit nodig. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van ”oude” schoollocaties naar woonlocaties voor jongeren, starters en senioren. Inbreilocaties (kleinschalige nieuwbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied) vinden wij aanvaardbaar als er voor deze doelgroepen wordt gebouwd. Alternatieve woonvormen zoals bewoning van bedrijfspanden, containereenheden en woonlocaties op water moeten zonodig ook worden onderzocht. Levensloopbestendig en flexibel bouwen is noodzakelijk om in de toekomst woningen eenvoudig te kunnen aanpassen aan de veranderende bevolkingssamenstelling.

Er moet worden gezocht naar slimme constructies om deze woningen betaalbaar en voor de doelgroepen beschikbaar te houden. Maatschappelijk gebonden eigendom en startersleningen worden in Aalsmeer inmiddels actief toegepast. We moeten actief blijven zoeken naar nieuwe, kansrijke sturingsinstrumenten. Daarnaast zal het beleid gericht moeten zijn op het bevorderen van de doorstroming in de huursector en het tegengaan van scheefwonen. Uit de woningmarktanalyse die AB heeft laten opstellen, blijkt dat onder andere meer goedkope 1-gezins koopwoningen moeten worden gebouwd om deze beweging op gang te brengen. Maar ook het toewijzingsbeleid behoeft aanpassingen. Mensen die een sociale huurwoning in Aalsmeer verlaten, moeten wat AB betreft voorrang krijgen bij het kopen van een koopwoning binnen Aalsmeer.

RUIMTELIJKE ORDENING

De ontwikkelingen in het oude centrum van Aalsmeer zijn in volle gang. De bouwactiviteiten in de Seringenstraat en Marktstraat en ook het Praamplein zijn klaar. Ook de zeer noodzakelijke opknapbeurt voor de Van Cleeffkade zal op korte termijn starten.

Een van de grote resterende plannen in het oude dorp is de herinrichting van het Raadhuis- en Drie Kolommenplein. AB pleit daarbij voor een ondergrondse parkeeroplossing zodat we op deze plek een echt plein krijgen. Rondom het plein mag nieuwe bebouwing worden gerealiseerd mits die een dorps karakter heeft. Aan de zijde van de Westeinderplassen zouden we graag een passantenhaven willen zien ontstaan.

Ook voor de gebouwen van de voormalige C.A.V. (nu Endemol) zal wat AB betreft een plan moeten worden ontwikkeld. AB denkt bijvoorbeeld aan een combinatie van woningen voor jongeren en starters, sport en ontspanning, een uitgaansgelegenheid en mogelijk ook kunst en cultuur (ateliers, expositieruimtes en oefenruimtes). Het monumentale hoofdgebouw moet uiteraard blijven bestaan.

In de komende 4 jaar zal door &2=1 BV de herontwikkeling van het oude N201 tracé gefaseerd uitgevoerd gaan worden. AB heeft zich met succes ingespannen om de bouwhoogte en de gewenste verdichting in het gebied te beperken. Daarnaast is bereikt dat in het plangebied minimaal 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd en dat de beeldkwaliteit van het plangebied dorps en authentiek wordt. Ook is ingezet op de bouw van duurzamere woningen. Het aandeel goedkope 1-gezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen is wat ons betreft nog te laag. Daar zullen wij de komende jaren nog sterker op inzetten.

AB maakt zich wel zorgen over het realiseren van 1 van de belangrijkste doelstellingen van &2=1: de aaneenhechting van het dorp. AB blijft zich daarom inzetten voor terugdringen van doorgaand verkeer door dit gebied (zie onderdeel ‘Aalsmeer is bereikbaar zonder Knip’). Bebouwing van het Heegstrapark en invulling van de groengebieden bij het Hornmeerpark met woningbouw of bedrijfsfuncties ziet AB niet zitten.

Wij zijn van mening dat bij alle nieuwbouwplannen het dorpse karakter voorop moet staan. Grootschalige bebouwing verstoort het evenwicht en sluit niet aan bij het dorpse karakter wat ons voor ogen staat. Helaas moeten we vaststellen dat de hoogbouw in Aalsmeer de laatste 4 jaar letterlijk een hoge vlucht heeft genomen. Wij zijn voorstander van de bouw van spaarzame accenten met 3 of 4 woonlagen in woonwijken maar zeker niet van de hoge concentratie hoogbouw zoals we die de afgelopen jaren, met name rondom de oude N201, zien verrijzen.

AB is van mening dat fouten en missers in bestemmingsplan- en bouwplanprocedures in Aalsmeer een te structureel karakter lijken te hebben. Wij vinden dat in de komende jaren de transparantie en kwaliteit van de ruimtelijke ordening in Aalsmeer omhoog moet. Wij pleiten ervoor om inzake vergunningverlening minder bestuurlijke bevoegdheden te delegeren: het bestuur voert dus weer de regie. Daardoor kunnen bestuurders ook veel gemakkelijker verantwoording afleggen over datgene wat er in Aalsmeer gebeurt.

In de komende collegeperiode moet de discussie over de wenselijkheid van wonen achter het lint in alle openheid worden gevoerd. De gebieden achter het lint slibben nu immers ook vol, met name met bedrijven(terreinen), woonarken en jachthavens. Een duidelijke beleidslijn is een vereiste.

HANDHAVING

Handhaving heeft in de afgelopen decennia in Aalsmeer te weinig aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot verrommeling binnen onze gemeente. Wij stellen vast dat hierin een (voorzichtige) kentering is gekomen. Er wordt ingezet op programmatisch handhaven, wat wij toejuichen. Jammer genoeg moeten we constateren dat de beleidsmatige basis voor handhaving, zoals bijvoorbeeld onze bestemmingsplannen, erg rammelt. AB pleit ervoor om in de komende collegeperiode een extra inspanning te plegen om de actualisatie van de bestemmingsplannen voor elkaar te krijgen. Hiervoor moet een speciale werkgroep worden opgericht.

AB beseft dat handhaving een complexe zaak is die veel tijd vergt. Daarom juichen wij het toe dat wordt ingezet op handhavingsbeleid met concrete, meetbare doelstellingen. Daarbij wordt de inzet gericht op zaken die echt prioriteit behoeven, zoals illegale woonarken in natuurgebieden, levensgevaarlijke woonsituaties in kassen, schuren en bedrijfspanden en illegale bewoning van woonhuizen door groepen. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid die de gemeente vervolgens heeft om samen met de werkgevers te zorgen voor het (laten) realiseren van fatsoenlijke huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.

AB pleit voor eenduidig handhavingsbeleid van woonarken met duidelijke prioriteiten. Wat ons betreft zijn (illegale) arken in natuurgebieden het grootste probleem en moeten deze situaties dus het eerste worden opgeheven. In lijn met de aangenomen AB-motie moet er snel duidelijkheid komen over de ‘Rode Contour’ in het Uiterweg- en Oosteinderweggebied. De belanghebbenden, zoals ondernemers en arkbewoners, hebben daar recht op.

AALSMEER STELT DE BURGER CENTRAAL

AB wil een bestuur met brede steun vanuit de bevolking en de gemeenteraad en waar inspraak en inbreng van de bewoners van Kudelstaart en Aalsmeer serieus wordt genomen en tot zijn recht komt. De wijkraden kunnen naar onze mening een heel belangrijke rol spelen als schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Via wijkgericht werken kunnen kleinschalige problemen in wijken worden opgelost en wensen en initiatieven van burgers worden ondersteund. In andere gemeenten zijn daarmee heel goede ervaringen. AB vindt de huidige situatie in Aalsmeer niet goed en wil snel verbeteringen aanbrengen in het wijkgericht werken in Aalsmeer. Wij pleiten ervoor om duidelijke afspraken te maken over de rol, taken en bevoegdheden van onze wijk- en dorpsraden. De gemeente moet daar vervolgens passende ondersteuning en financiële middelen bij organiseren. Ook pleit AB voor een stop op de ter inzage legging van grootschalige ruimtelijke plannen tijdens de 6 weken zomervakantie. Onze inwoners, en zeker ook de wijkraden, moeten in die periode met rust worden gelaten.

In Nederland is sprake van steeds verdergaande bestuurlijke schaalvergroting. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zijn op een aantal beleidsterreinen al een verregaande samenwerking aangegaan: de gemeenschappelijke regeling (G2). AB zet in op uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met Uithoorn maar wil ook niet bij voorbaat een intensievere samenwerking met andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld de Haarlemmermeer, uitsluiten. Door samenwerking kan de kwaliteit van de ambtenaren op peil blijven en kan excessieve inhuur van externen worden voorkomen. Dit is in het belang van de Aalsmeerse burger. Ook de ontwikkeling van elektronische dienstverlening is in volle gang. Wij zijn hoopvol gestemd over de voortgang die wordt gemaakt en zijn ervan overtuigd dat de Aalsmeerse burger hiervan in de komende jaren veel gemak gaat ondervinden.

AB is van mening dat het bestuur van de gemeente een samenwerking moet zijn tussen het College en de raad maar dat in het dualistische stelsel beiden wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. Raadsfracties die zich in allerhande bochten wringen om hun wethouder in het zadel te houden, zijn wat ons betreft niet meer van deze tijd.

Om goed te kunnen besturen, is betrouwbare en tijdige informatievoorziening aan burger en gemeenteraad een essentiële randvoorwaarde. Goede, tijdige informatie maakt het lokale bestuur inzichtelijker voor de burger. AB pleit daarnaast voor een herziening van het vergaderstelsel. Door herinvoering van de commissievergaderingen willen wij dat er weer meer tijd komt voor debat en inhoudelijke verdieping. Wij zijn ervan overtuigd dat daardoor weer meer burgers geïnteresseerd zullen worden in de lokale politiek.

AALSMEER HEEFT DE FINANCIëN OP ORDE

In de voorbije jaren hebben we vele financiële lijken in de kast aangetroffen die de reserves van de gemeente Aalsmeer hebben aangetast. De financiële positie van Aalsmeer is redelijk op orde maar de reservepositie mag zeker niet minder worden. AB is van mening dat het totale financiële ambitieniveau van alle plannen en projecten in Aalsmeer te hoog is. De financiële risico’s van projecten zoals Greenpark en &2=1 BV zijn eigenlijk niet verantwoord. AB heeft hier al vaker vraagtekens bij gezet, zeker doordat is gebleken dat de financiële onderbouwing van veel plannen rammelt en de kosten en risico’s vervolgens ook niet voldoende worden bewaakt. Het is tijd voor bezinning op de rol en taken van de gemeente Aalsmeer. AB pleit voor veel betere regie en terugtrekken op de publieke kerntaken. Met andere woorden: geen projectontwikkelaar spelen maar wel zaken effectief afdwingen.

De komende jaren blijven veel taken, die nu uitgevoerd worden door de rijksoverheid, richting de gemeente komen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke financiën onder druk komen te staan omdat het Rijk helaas vaak onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Het Rijk gaat de komende jaren waarschijnlijk ook nog fors bezuinigen. Voor de periode na 2011 moeten we, als gevolg van de huidige financiële crisis, rekening houden met een forse korting op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Een streng financieel regime is en blijft daarom nodig.

Wij verwachten dat in de komende jaren bezuinigd zal moeten worden: het maken van heldere keuzes is dus essentieel. Minima en sociaal zwakkeren zullen door AB in geval van bezuinigingen worden ontzien. AB stelt vast dat in de afgelopen jaren heel veel geld is opgegaan aan het maken van beleidsdocumenten. Denk eens aan de Aalsmeerse Gebiedsvisie, het Verkeers- en Vervoersplan, de plannen voor het gemeentelijke energiebedrijf (GEBA) en de reeks mislukte bestemmingsplannen. Dat kan anders en AB maakt voor de komende jaren de keuze voor minder en kortere beleidsnota’s en meer investeringen in voorzieningen. Het effectiever aanboren van lokaal aanwezige kennis (baggerproblematiek; historie; sport) kan daarbij een rol spelen.

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 (693 KB)