Naar aanleiding van zijn herkiezing als lijsttrekker, het vaststellen van het programma voor 2014 – 2018 en het bepalen van de kandidatenlijst had Jop Kluis (fractie-assistent) een kort gesprekje met Gertjan van der Hoeven (wethouder én lijsttrekker).

VanderHoeven024

Je bent weer lijsttrekker, net als vier jaar geleden. Waarom heb je deze positie weer geambieerd?

Bij de vorige verkiezingen in 2010 was ik lijsttrekker en heeft Aalsmeerse Belangen een prachtige uitslag geboekt. We stegen van vier naar zes zetels in de Aalsmeerse gemeenteraad. Een historische uitslag. Ik ben ervan overtuigd dat we die overwinning hebben binnengehaald door hard werken en een periode van vier jaar inhoudelijk oppositie voeren. Geen nee zonder een alternatief. Eigen plannen ontwikkelen. Je onderscheiden. Nu heeft AB voor het eerst in haar historie een volledige collegeperiode bijgedragen aan het dagelijks bestuur van Aalsmeer. We hebben een stempel kunnen drukken op het beleid binnen onze gemeente. We hebben naar mijn mening veel belangrijke zaken voor Aalsmeer gerealiseerd en ik wil dat verhaal graag aan de kiezer uitdragen. Ik wil daarover verantwoording afleggen aan alle Aalsmeerders.

Betekent dit ook dat je weer wethouder wilt worden? Zo ja, wat wil je daarmee bereiken?

Aalsmeerse Belangen spreekt in haar verkiezingsprogramma uit dat ze graag weer deel wil nemen aan een college. Dat betekent dus dat we graag een wethouderspost willen invullen en ik ben de kandidaat wethouder. Ik wil in de komende jaren nog heel veel bereiken. We hebben de afgelopen periode al veel gedaan en bereikt maar ik heb nog genoeg ambities. Graag wil ik verder met de toekomstplannen voor Uiterweg, landelijke gebied Oost en de bovenlanden langs de Oosteinderweg: er is dringend behoefte aan een helder toekomstperspectief.  Daarnaast wil ik verder met de plannen voor Zeilfort Kudelstaart en de doorgroei van Aalsmeer naar een toonaangevende watersportgemeente. Ik wil een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de grote decentralisaties van Rijkstaken en het uitvoeren van het vernieuwde kunst- en cultuurbeleid. En uiteraard wil ik graag verder met het wegwerken van de achterstanden op het gebied van handhaving en onderhoud van de openbare ruimte.

Op welke zaken die mede door AB in de afgelopen vier jaar tot stand zijn gekomen ben je het meeste trots? En natuurlijk dan ook: wat is niet gelukt en vind je het meest frustrerend?

Ik ben op heel veel zaken trots maar noem er een paar:

  • de historische fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU.
  • de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid en dan met name de grote investeringen in cultuureducatie.
  • alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel. Er ligt een totaal nieuw plan voor het oude N201 tracé en alle Aalsmeerders kunnen daarover weer meepraten. Het onzalige plan uit de periode 2006-2010 is historie.
  • (bijna) alle bestemmingsplannen zijn in één collegeperiode geactualiseerd en gedigitaliseerd. Een grote sprong voorwaarts voor de dienstverlening aan Aalsmeerse inwoners en ondernemers.
  • de ingrijpende wijziging van de wijkaanpak waardoor de samenwerking tussen gemeenten en wijkoverleggen sterk is verbeterd.
  • de ingezette ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie in goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Natuurlijk is ook een aantal zaken niet gelukt. Ik denk dan aan een groenere invulling van deelplan 9 in Aalsmeer Oost. Door de contracten die er lagen, bleek er niet zo veel mogelijk te zijn. Ik vind dat we de afgelopen jaren nog te weinig hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Dat blijft nog steeds een onderwerp met te veel woorden en te weinig daden. Daarnaast heb ik het sneuvelen van het masterplan Vrouwentroost als zeer teleurstellend ervaren. Ik vind het jammer dat dit plan, dat met de beste intenties voor alle belanghebbenden is opgesteld, tot zoveel ophef en onrust heeft geleid. Tenslotte de onvermijdelijke sluiting van de bibliotheekvestigingen in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart. Een keuze die gemaakt moest worden door de enorme druk op de gemeentelijke financien maar met name voor de bewoners van Kudelstaart een grote aderlating. Ik hoop dat de modernisering van de centrale vestiging in de Marktstraat dat enigszins compenseert.

Lig je wel eens ergens wakker van?

Uiteraard lig ik wel eens wakker van dingen. Meestal ligt de oorzaak dan echter niet bij mijn werk. Maar soms wel, hoor. Het gaat dan bij mij over het algemeen om persoonlijke drama’s van mensen waar je als wethouder mee wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld in situaties waar de gemeente handhavend optreedt. Dat leidt soms tot groot persoonlijk leed van mensen en dat laat me niet onberoerd. Tegelijkertijd besef ik dat het hoort bij de functie van het wethouderschap en het dragen van verantwoordelijkheid.

Wat vind je van het programma wanneer je dat vergelijkt met 4 jaar geleden?

Het programma van Aalsmeerse Belangen wordt, net als vier jaar geleden, weer gekenmerkt door de heldere taal en de duidelijke keuzes. Groot verschil is dat veel zaken uit het vorige programma nu met succes zijn gerealiseerd. De focus in dit nieuwe programma ligt wat sterker op het sociale domein. Logisch gezien de aanstaande decentralisaties van de Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten en de Wet Werk en Inkomen vanuit Den Haag. Dit zijn taken met een grote impact op het dagelijks leven van heel veel inwoners en verdienen dus veel aandacht. AB kiest voor een sociale lijn en neemt afstand van de geluiden vanuit de Haagse regeringspartijen VVD en PvdA die alleen maar roepen dat het makkelijk kan met 35% minder geld. Ik vind dat ongeloofwaardig: de komende jaren worden zwaar en we zullen moeilijke keuzes moeten maken. De kwetsbaren in de Aalsmeerse samenleving kunnen rekenen op AB.

Wat vind je van de kandidatenlijst van AB?

Ik vind dat we een prachtige kandidatenlijst hebben. Zoals je weet, heeft AB in 2010 de kandidatenlijst ingrijpend vernieuwd. Dit keer kiezen we voor een herkenbare lijst met ervaren mensen. De komende vier jaar worden ingewikkeld en er zullen moeilijke maatschappelijke en financiële keuzes gemaakt moeten worden. Daarvoor heb je ervaring nodig. De eerste 7 kandidaten zijn op dit moment al actief en hebben samen kennis van alle relevante onderwerpen. Dat vormt een mooie basis voor de nieuwe raadsfractie. Op de plaatsen 8 tot en met 12 staan talentvolle, nieuwe mensen die de komende jaren kunnen gaan instromen. Een prima mix.

AB kiest voor Autonoom en Betrokken als motto. Heb je ook een persoonlijk motto?

Nee, ik heb geen persoonlijk motto. Maar ik voel me prima thuis bij het motto ‘autonoom en betrokken’. Altijd zelf blijven nadenken. En dus geen hogere partijmachten die je dwingen om voorgekauwde moties in te dienen of beleid uit te voeren waar je niet achter staat. En grote betrokkenheid bij het wel en wee van Aalsmeer is volgens mij een kenmerk voor alle mensen die betrokken zijn bij AB. Daar komt al die energie uit voort die we al meer dan 30 jaar in de Aalsmeerse politiek proberen over te dragen.