Tijdens de extra raadsvergadering van 9 januari 2014 heeft AB als enige fractie in de raad tegen gestemd bij het voorstel om als gemeente 50.000 Euro bij te dragen aan de afkoopsom die tussen Shell (tankstation) en Timpaan (projectontwikkelaar Dorpshaven) is overeengekomen om het LPG-vulpunt te verwijderen. AB heeft zich niet alleen gekeerd tegen dit soort presentjes vanuit gemeenschapsgeld, maar had ook bezwaar tegen het feit dat dit aan het woonfonds werd onttrokken voordat de raad zich ooit heeft uitgelaten over de exacte doelen van dit fonds.

DannyTijdens de raadsvergadering heeft Danny Tol – als woordvoerder van AB – de volgende tekst uitgesproken:

Voor ons ligt het voorstel om € 50.000 te onttrekken uit het Woonfonds Aalsmeer ten behoeve van de uitkoop van het Shell LPG-vulpunt aan de Burgemeester Kasteleinweg. Het doel is om zo de realisatie van een complex startersappartementen binnen het project Dorpshaven te bewerkstelligen.
Vooropgesteld wil Aalsmeerse Belangen net als vele anderen ook graag dat deze startersappartementen worden gebouwd. We hebben daarentegen wel veel moeite met dit voorstel en vragen daarom hierbij nogmaals aandacht en steun van de anderen politieke partijen hier aan tafel.

In de bestemmingsreserve woonfonds zit momenteel € 2,2 miljoen, een aardig bedrag. Je kunt de vraag stellen of de te onttrekken € 50.000 gemeenschapsgeld nu veel of weinig geld is? Hoeveel dit is wordt pas echt relatief als je het volgende beschouwd, namelijk:
In het memo van 18 december 2013 kunnen we lezen dat als je deze € 50.000 deelt op het aantal te realiseren woningen, het gaat om circa € 1.610,- per woning. We hebben het dus over circa 1% van de koopprijs van een woning. Wij vragen ons echt af waarom de gemeente deze kosten zou moeten betalen en dit niet voor rekening van de ontwikkelaar komt? De ontwikkelaar is vanaf het begin bekend met de gehele situatie en gaat ook zonder dit cadeautje echt wel bouwen.
Bovendien kan de uitvoering van dit voorstel een precedent scheppen voor andere bouwprojecten waar ook sprake is van ‘financieel onrendabele situaties’ (deze tekst staat letterlijk in het memo). Dan zouden we hierna ook voorstellen kunnen verwachten dat het College het Woonfonds wil gaan inzetten ter compensatie van de recessie. Maar dat lijkt ons zeker niet de bedoeling.

En zoals wij al in het eerste termijn hebben verwoord blijven wij benadrukken dat hier ook nog eens sprake is van een omgekeerde volgorde van beslissingen nemen.
Citaat raadsvoorstel (vanavond in Beraad behandeld) actualisatie uitvoeringsprogramma woonvisie Aalsmeer 2011-2020, onder kopje procedure:

Na vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt gestart met het ten uitvoer brengen van de beschreven acties en wil het college graag met de Raad in discussie over de besteding en toedeling van het Woonfonds.

Citaat actualisatie uitvoeringsprogramma woonfunctie definitief, onder kopje 5.1.5 vervolgproces:

Het woonfonds is een bestemmingsreserve. De gemeenteraad beslist over de uitgave van het fonds. Het college wil voordat zij een concreet voorstel aan de Raad voorlegt, in discussie met de Raad over de besteding en toedeling van het Woonfonds. Hierbij zullen ook verdiepende gegevens worden voorgelegd over de verwachte opgaves van de drie denkrichtingen.

Overwegende ons betoog verzoeken wij de portefeuillehouder opnieuw in gesprek te gaan met de ontwikkelaar c.q. betrokken partijen en als goed bestuurder de financiële verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze thuishoren.