Zorg en sociale voorzieningen

Ondanks de drastische rijksbezuinigingen heeft Aalsmeer dankzij de coalitie waarvan AB deel uitmaakt nog steeds een hoog voorzieningenniveau. Dat geldt voor de Wmo-voorzieningen, onze sociale voorzieningen, ouderenvoorzieningen, uitkeringen en voor de sociale werkplaatsen. Waar nodig wordt gewerkt aan verbetering van voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan de servicetaxi).

Dankzij behoedzaam financieel beleid heeft Aalsmeer geld beschikbaar gehouden om de negatieve financiële gevolgen van decentralisaties van de Rijksoverheid van de wet Werken naar Vermogen, de  Jeugdzorg en de AWBZ op te vangen. Dat betekent dat er de komende tijd veel moet gebeuren om deze nieuwe verantwoordelijkheid als gemeente naar behoren te gaan uitvoeren. Nu al worden er op de gemeentelijk niveau plannen gemaakt, waarbij natuurlijk ook de vertegenwoordigers van patiëntenbelangen worden betrokken en ook de zorgaanbieders.

De tendens van de overheid de burger meer (financieel) verantwoordelijk te maken voor de zorg mag echter niet uitdraaien op een verschraling van de zorg. Ook moet goed gekeken worden of mantelzorgers straks niet nog zwaarder  gaan worden belast. Een voordeel van de decentralisatie is dat de zorg dichter bij de burger en meer in overleg met de burger georganiseerd kan worden. Zo kan bespaard worden op de kosten van overhead van zorgaanbieders. Deze besparing op de kosten zal echter altijd minder zijn dan vermindering van het budget wat wij als gemeente krijgen. Als Aalsmeerse Belangen houden we de  ontwikkelingen op dit zeer belangrijke dossier nauw in de gaten en zullen we er alles aan doen de zorg  op menselijke maat te houden door de kwaliteit van de voorzieningen op peil te houden.