Bouwen voor doelgroepen

Primair wilden wij betaalbare woningen bouwen voor jongeren, starters en senioren

In diverse bouwplannen wordt gewerkt aan de bouw van betaalbare woningen voor deze doelgroepen. Mijnsheerlijkheid in Kudelstaart is daar recent een goed voorbeeld van.

De komende jaren richten we ons ook op meer aanbod van goedkope, grondgebonden eengezinswoningen en alternatieve woonvormen.

Bestemmingsplannen en vergunningverlening

Aalsmeerse Belangen beloofde u dat actualisatie van de bestemmingsplannen hoge prioriteit zou krijgen. Mede door de inspanningen van onze wethouder kunnen we die belofte waar maken. Bijna geheel Aalsmeer beschikt in 2013 over een actueel bestemmingsplan. Dit zorgt voor heldere en duidelijke regels en maakt adequate en snelle vergunningverlening mogelijk. De achterstanden die zijn ontstaan door decennia van verwaarlozing van deze gemeentelijke taak worden weggewerkt. De honderden dossiers en aanvragen die al vele jaren lagen te wachten op behandeling zijn gesaneerd. Dit college heeft overigens – conform de wens van AB – de goede gewoonte om geen bestemmingsplannen ter inzage te leggen in vakantieperioden.

Nieuwe perspectief voor de Bovenlanden

In het Uiterweggebied is een proces van burgerparticipatie doorlopen dat heeft geleid tot een breed gedragen nieuw perspectief voor De Bovenlanden. Daarbij is ook gewerkt aan perspectief voor de in economisch verval geraakte trekheestercultuur, de jachthavens, de belangen van bewoners en het belang van de waardevolle natuur in dit gebied.

Woonschepen

Het college is druk doende om, met steun van de voltallige gemeenteraad, het dossier woonarken dat al decennia de gemoederen heeft beziggehouden, op te lossen. Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ wordt nog dit jaar vastgesteld. Met harde, consequente handhaving moet herhaling van deze misstanden worden voorkomen.

Handhaving

Al jaren wordt door AB gevraagd om handhaving van wet- en regelgeving. Helaas hebben voorgaande colleges de problemen niet aangepakt,  maar voor zich uitgeschoven. Met als gevolg dat er in Aalsmeer talloze illegale bouwwerken zijn neergezet en er talloze gevallen van strijdig gebruik bekend zijn. Onder impuls van onze wethouder zijn door het college heldere keuzes gemaakt en is de handhaving in de afgelopen 2 jaar voor het eerst projectmatig aangepakt. Concrete projecten zijn horecagelegenheden, jachthavens, woonarken en huisvesting van arbeidsmigranten. Achterstanden worden weggewerkt en er wordt gestaag gewerkt aan het imago van de gemeente Aalsmeer als integere handhaver.