Aalsmeer koestert cultuur

In de afgelopen 2 jaar is het Aalsmeerse cultuurbeleid grondig hervormd. Eind 2012 is door de gemeenteraad de nieuwe Nota Kunst & Cultuur voor Aalsmeer vastgesteld. Geheel in lijn met datgene wat Aalsmeerse Belangen had beloofd. Natuurlijk hadden we graag gezien dat er meer budget voor kunst en cultuur beschikbaar zou zijn gekomen maar dat was niet mogelijk. In ons vorige verkiezingsprogramma gaven we aan dat “een eventuele bezuiniging er zeker niet toe mag leiden dat een lager budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar is.’ En dat is gelukt doordat er heldere keuzes zijn gemaakt.

Educatie

Vanaf 2013 hebben we gekozen voor het aanbieden van cultuureducatie in alle groepen van het basisonderwijs. Samen met de portefeuillehouder hebben we dit mogelijk gemaakt, enerzijds door het beschikbaar stellen van een goed aanbod en anderzijds door scholen hiervoor subsidie te verstrekken. De cultuurhistorie van Aalsmeer heeft een plek in het aanbod gekregen. Voor cultuureducatie trekken we vanaf 2013 in totaal € 30.000,- per jaar uit.

Het muziekonderwijs is omgevormd en gemoderniseerd. De gemeente is gestopt met de subsidiering van het individuele muziekonderwijs en ondersteunt per 2013 ambulant muziekonderwijs: onderwijs aan groepjes kinderen in scholen en wijken. Dit wordt verzorgd door een zeer professionele organisatie: de Muziek- en Dansschool Amstelveen. Deze hervorming leidt tot een veel betere bereikbaarheid van het muziek-, dans- en dramaonderwijs (laagdrempelig) en levert een forse financiële besparing op. Voor kinderen met ouders die financieel krap zitten, is er een Jeugdcultuurfonds gekomen waarvoor we bijna € 10.000,- per jaar uittrekken. Ieder kind moet wat ons betreft kunnen meedoen. Het Jeugdcultuurfonds gaat daarvoor zorgen.

KCA en culturele activiteiten

Wij schreven in ons verkiezingsprogramma het volgende:
“De Stichting KCA vervult momenteel een sleutelrol in de uitvoering van het beleid en AB is hier tevreden over. AB is er desondanks voorstander van als in de komende jaren ook andere partijen een kans krijgen om daarin een grotere rol te spelen. Wij verwachten dat op die manier de diversiteit van het aanbod verder kan worden vergroot. Lokale initiatieven om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod willen wij dus ondersteunen, ongeacht wie het organiseert.”

In lijn met deze belofte is er in het nieuwe cultuurbeleid ruimte gemaakt voor het subsidiëren van andere culturele aanbieders. De werkgroepen van KCA (en Bacchus), die al jaren met zeer betrokken vrijwilligers een breed aanbod van culturele activiteiten organiseren, behouden uiteraard hun activiteitensubsidies (in totaal € 30.000,-). Maar ook voor andere culturele organisaties en individuen is geld vrijgekomen voor het organiseren van nieuwe activiteiten (€ 15.000,-). Wij zien nu al dat dit leidt tot leuke nieuwe initiatieven en dat is waar Aalsmeerse Belangen voor staat.

We roepen iedereen op tot samenwerking: als alle culturele stichtingen en instellingen de handen ineen zouden slaan met culturele ondernemers in Aalsmeer, dan was het door ons bepleite Cultuurhuis Aalsmeer nu een feit geweest. AB zou graag zien dat de kansen – die er nog steeds zijn – nu snel worden verzilverd

Om geld vrij te spelen voor de nieuwe activiteiten, is ervoor gekozen om de beeldende kunstactiviteiten in het Oude Raadhuis (die in de afgelopen jaren ongeveer 70% van de totale cultuursubsidie vroegen) vanaf 2015 veel meer op eigen financiële benen te laten staan. Een werkgroep van KCA maakt hier plannen voor en we hebben op basis van de gemaakte afspraken voor 2013 en 2014 geld beschikbaar gesteld om die plannen verder te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2015 moet het Oude Raadhuis nieuwe stijl een feit zijn.

Tenslotte zal in 2013 het Cultuurpunt van start gaan. De professionele medewerker van het Cultuurpunt zal onderdak krijgen in de bibliotheek in de Marktstraat en wordt met raad en daad bijgestaan door een Aalsmeerse klankbordgroep. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan ons culturele leven, wordt door het Cultuurpunt ondersteund met advies, kennis en een actief netwerk. Doel is nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe projecten en initiatieven te laten ontstaan, precies zoals AB in haar laatste verkiezingsprogramma had gewenst.

Cultureel erfgoed en dorpsgezichten

Er is, zoals we beloofden in ons verkiezingsprogramma, eindelijk serieus werk gemaakt van het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten (Lijnbaankerk, Seringenpark). Ook is in deze periode lintenbeleid ontwikkeld en vastgesteld waarmee er duidelijke regels zijn gekomen voor het bouwen in deze typerende Aalsmeerse linten.

Helaas is het niet gelukt om het Rooie Dorp te behoeden voor sloop en daar een beschermd dorpsgezicht van te maken. Wat we ook betreuren is de teloorgang van de Zuiderkerk. Een prachtig gebouw dat is gekocht door een ontwikkelaar die geen idee lijkt te hebben hoe hij dit stukje Aalsmeer moet gaan herontwikkelen maar de kerk helaas wel laat verpauperen. Doodzonde en Aalsmeer onwaardig.

De fractie van AB heeft een motie ingediend om te komen tot het maken van een subsidieregeling voor de gemeentelijke monumenten. Hiervoor ontbreken de noodzakelijke financiële middelen op dit moment helaas. Wel is tot stand gebracht dat eigenaren van monumenten geen leges meer hoeven te betalen voor bouwvergunningen.

Bibliotheek

Door de harde rijksbezuinigingen heeft de gemeente moeten besluiten om de 2 bibliotheekvestigingen in Oost en Kudelstaart te sluiten. Drie vestigingen in een gemeente van de schaal van Aalsmeer was zeer royaal en zeker in het licht van de digitale maatschappij niet meer haalbaar. Onder invloed van AB is wel flink geïnvesteerd in de vestiging in de Marktstraat die stevig is gemoderniseerd. Dat was hard nodig en we zijn blij met het resultaat.