Jeugd- en Jongerenwerk

Als gevolg van de rijksbezuinigingen heeft de gemeente moeten bezuinigen op jeugd- en jongerenwerk. Samen met onze coalitiepartners hebben we ervoor gezorgd dat de structuur voor het jeugd- en tienerwerk grotendeels overeind is gebleven. Van ouders wordt wel een grotere eigen bijdrage gevraagd voor deelname van hun kinderen aan activiteiten. Voor kinderen van ouders met een kleine beurs zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds opgericht ter ondersteuning.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De fractie heeft een werkbezoek gebracht aan het CJG in de Haarlemmermeer (Hoofddorp).

De uitgangspunten die men daar hanteert, zijn voor de fractie van Aalsmeerse Belangen het vertrekpunt bij de decentralisatie van het Jeugd- en Gezinsbeleid waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt voor een goede uitvoering. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Investeren in sportvoorzieningen

Dankzij de inspanningen van onze portefeuillehouder en de coalitiepartijen lijkt – na een aantal mislukte pogingen in de afgelopen decennia –  de fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU een feit te worden. Ook de bouw van een vierde sporthal vinden wij een goede zaak. Daarnaast is flink bezuinigd op de kosten van het zwembad en het beheer en onderhoud van sportaccommodaties zonder kwaliteitsverlies. Het College werkt bovendien aan herijking van het subsidiebeleid waarbij gestopt gaat worden met verkapte subsidies. De verstrekking van subsidies wordt dus transparant en dat vinden wij een goede zaak.

Fusieschool

Goede, moderne huisvesting is van groot belang. Met steun van AB worden plannen gemaakt voor een fusieschool van twee protestants-christelijke basisscholen (Wegwijzer en Hoeksteen) op het VVA-terrein.