Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor AB een balans tussen het veiligstellen van onze (natuurlijke) leefomgeving, een sociale samenleving en een gezonde en rechtvaardige economie. AB vindt dat alle inwoners van Aalsmeer een verantwoording hebben ten aanzien van duurzaamheid, maar vind ook dat de (lokale) overheid hierin bij uitstek een sterke voorbeeldfunctie kan en moet vervullen. Voor de fractie betekent dit dat bij de beoordeling van de raadsvoorstellen de eerder genoemde balans tussen leefomgeving (Planet), samenleving (People) en economie (Profit) iedere keer weer een afwegingsfactor vormt.

Initiatieven van AB

Wanneer wij naar de ‘verduurzaming’ van Aalsmeer kijken gaat dat in onze ogen te langzaam. Daarom heeft AB in dit dossier zelf een aantal initiatieven ontwikkeld. Dit heeft o.a. geleid tot het feit dat Aalsmeer één van de eerste (en nog steeds één van de weinige) Nederlandse gemeenten is waar aan ieder raadsvoorstel standaard een duurzaamheidparagraaf wordt toegevoegd. Na een periode van onbegrip en onvermogen zien we nu dat deze paragraaf (wederom door een initiatief van AB) langzamerhand hout begint te snijden. Een ander initiatief is een raadsbreed gesteunde motie geweest waarin de wethouder wordt opgeroepen minstens vier maal per jaar met een laagdrempelig initiatief te komen wat op eenvoudige wijze door de inwoners van Aalsmeer kan worden overgenomen of opgevolgd.  Helaas is aan deze motie nog geen zinvolle uitvoering gegeven.

Ondanks dat een aantal initiatieven van AB door de andere fracties in de raad goed zijn opgepakt blijkt de fractie van AB in dit dossier vaak alleen te staan. Zo was zij de enige fractie die tegen een versoepeling van kapvergunningen heeft gestemd. Volgens AB was in dit voorstel de balans tussen leefomgeving (duizenden bomen kunnen nu zonder vergunning gewoon worden gekapt) en economie (uitsparen van een paar tientjes voor een vergunning) ver te zoeken. Ook in het verzet om voor een paar tientjes ‘winst’ per vrachtwagen het mogelijk te maken om relatief schonere grond in Aalsmeer aan te vullen met minder schone grond van buiten onze gemeente stond AB alleen.

 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de gemeente is AB bijzonder kritisch. Het tempo ligt veel te laag en het programma is te beperkt. Op dit moment bestaat binnen dit programma uitsluitend aandacht voor onze leefomgeving (Planet). Het programma is eenzijdig gericht op energiegebruik, CO2-uitstoot en het klimaat. Ook in de komende periode zal AB blijven hameren op een integrale aanpak van de verduurzaming van onze gemeente met voldoende aandacht voor de balans tussen People, Planet en Profit.

 

Beheer en Onderhoud

Gerichte verbetering beheer en onderhoud groen en grijs

De fractie van AB heeft zich verzet tegen de uitbesteding van het onderhoud van grijs en groen aan De Meerlanden. Dit is niet goed gegaan en in 2012 heeft de gemeente ingegrepen en deze partij onder curatele gesteld. Dat was hard nodig en zal de komende jaren nog bijzonder veel aandacht vragen. De fractie van AB heeft de afgelopen periode meermalen bij het college aangedrongen op het onderhouden van het openbaar groen. Zo hier en daar zijn de gevolgen te zien, er wordt weer onderhoud gepleegd, maar het is nog niet voldoende!

Na jaren van bezuinigingen op beheer en onderhoud ligt het openbaar gebied van Aalsmeer er op veel plekken zeer matig tot slecht bij. Veel bruggen, duikers en beschoeiingen zijn slecht onderhouden of kapot. Met steun van AB pakt dit college de achterstanden, die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, aan en heeft hiervoor 1,5 miljoen per jaar vrijgespeeld. Dat hadden we beloofd en het gebeurt nu dus ook.

Bomenkap zonder terugplant

De fractie van AB heeft de totstandkoming van de nieuwe Bomenverordening en de bijborende lijst met waardevolle Bomen zeer kritisch begeleid. Middels amendementen is geprobeerd om de verordening aan te scherpen waardoor illegale kap van waardevolle bomen streng wordt beboet. Helaas is dit niet gelukt: voor een nog betere bescherming van onze waardevolle bomen bleek in de raad geen meerderheid te vinden. Daarnaast heeft de fractie in tal van bouwprojecten en bouwplannen aandacht gevraagd en gekregen voor herplant van bomen in geval van bomenkap.

Schiphol

De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft zich hard gemaakt voor de belangen van Aalsmeerders die worden getroffen door vortex-schade, ofwel schade door afgewaaide dakpannen. Mede als gevolg van de inzet van de AB fractie hebben Aalsmeerders de mogelijkheid gekregen om op kosten van Schiphol hun dakpannen vast te laten zetten en zo ongelukken te voorkomen.

 Deelplan 9 toch bebouwd

Ondanks de wens van Aalsmeerse Belangen om in deelplan 9 geen woningen te bouwen maar dit gebied groen te houden en er sociale voorzieningen te realiseren, is dit gebied inmiddels toch bebouwd. Onze portefeuillehouder heeft er alles aan gedaan maar de contracten, opgesteld door het vorige college, waren dusdanig opgesteld dat Eigen Haard kon volharden in haar wens van woningbouw. De kosten van ontbinding van het contract zouden naar onze mening onverantwoord hoog zijn geweest. Wel wordt ter compensatie van de bebouwing van Deelplan 9 geïnvesteerd in het opknappen van de buitenruimte in het voormalige plan Blom.