Echt luisteren naar burgers en ondernemers

In veel Aalsmeerse projecten wordt bewust ruimte gemaakt voor burgerparticipatie. Denk bijvoorbeeld aan Calslagen, De Rietlanden, Vrouwentroost of de planvorming in het Uiterweggebied. De gemeente is de afgelopen 2 jaar duidelijker geworden waar het gaat om het helder afbakenen waarover door bewoners wel en niet kan worden meegepraat en tot hoever hun directe inbreng reikt. De fractie van AB heeft naar aanleiding van klachten uit het dorp als enige de parkeerproblematiek in dit gebied bij het college aanhangig gemaakt.

Het Burgerinitiatief is een aantal keren ingezet in de afgelopen vier jaar. AB juicht deze vorm van directere betrokkenheid van de inwoners toe maar is wel van mening dat indieners van een initiatief beter begeleid moeten worden. Op deze wijze kan het Burgerinitiatief effectiever worden ingezet.

De oprichting van het ondernemersfonds voor het winkelgebied Centrum hebben we met een dubbel gevoel gevolgd. Enerzijds zien wij ook dat het Centrum wel een nieuwe impuls kan gebruiken om voortgaande leegstand te voorkomen, anderzijds betekent het ook een lastenverzwaring voor de winkeliers in het gebied. Wij hadden liever een differentiatie in de bijdrage gezien, maar hebben toch voor de invoering van de reclamebelasting gestemd. Maar zodra de Wet tariefdifferentiatie wel toestaat, zal AB pleiten voor een ander heffingssysteem voor de reclamebelasting.

Verregaande samenwerking

Het is het duidelijk dat de samenwerking met de gemeente Uithoorn een aflopende zaak is. Daarvoor in de plaats is er een ambtelijke samenwerking tot stand gekomen met de gemeente Amstelveen. AB heeft ervoor gewaakt dat de eigen identiteit van de gemeente Aalsmeer ook in deze samenwerking behouden blijft. Dat blijven we uiteraard doen. We zijn niet voor niks Aalsmeerse Belangen.

Hervorming wijkaanpak

Aalsmeerse Belangen beloofde heldere afspraken over de rol, taak en bevoegdheden van onze wijk- en dorpsraden en de daarbij passende ondersteuning en financiële middelen. Deze beloofde helderheid is er gekomen. De ondersteuning van de opbouwwerker is drastisch veranderd en verbeterd. De website van de gemeente biedt betere mogelijkheden voor (digitale) participatie. Als gevolg van de bezuinigingen zijn helaas minder financiële middelen beschikbaar maar dit gaat niet ten koste van de kwaliteit. De subsidies voor de wijk- en dorpsraden zijn gehandhaafd.