In de raadsvergadering van 16 maart 2017 stond de behandeling van de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Voor de duidelijkheid, de APV is een verordening waarin algemene regels worden opgenomen die niet in de reguliere verordeningen passen.
Er was 20 minuten behandeltijd voor dit agendapunt ingepland maar dat bleek niet voldoende, want er was genoeg te doen over dit onderwerp. De gesprekken gingen vooral over het al dan niet toepassen van de zogenaamde ‘twee keer 24-uursregeling’ die geldt in de periode van 1 april tot en met 15 oktober. Een regeling die erop toeziet dat een kajuitboot niet langer dan 48 aaneengesloten uren op dezelfde aanlegplaats verblijft.

Enige bezorgdheden over deze regeling zijn in de commissievergadering uitgesproken door onder andere Stichting De Bovenlanden en jachthaveneigenaren. Ook hebben wij diverse schriftelijke correspondentie over deze regeling ontvangen en met elkaar besproken. Een van de bezorgheden was, dat men vermoed dat grondeigenaren illegale ligplaatsen gaan verhuren. Maar wij zien dat probleem niet zo snel ontstaan want naast de APV bestaan er ook nog bestemmingsplannen. En, naast de politie en BOA’s hebben we sinds enkele weken ook onze langgewenste varende Boswachters erbij die overtredingen ten aanzien van geluidsoverlast, illegaal kamperen, de 48-uursregeling, hard varen, en dergelijke goed kunnen gaan monitoren.

Tijdens de commissievergadering hebben wij (Aalsmeerse Belangen) aangegeven dat de twee keer 24-uursregeling een goede regeling is voor de openbare eilanden, kades en water, maar dat er voor eigenaren en gebruikers van de particulieren eilanden een uitzondering gemaakt zou moeten worden. We willen namelijk graag het recreëren op het water bevorderen, dan zou het vreemd zijn als een eilandeigenaar bijvoorbeeld met Pasen niet gewoon drie of vier dagen met zijn kajuitboot afgemeerd zou kunnen blijven.
Voor de behandeling van de raadsvergadering bleek dat het college de tekst in de nieuwe APV had aangepast en wij konden ons hier volledig in vinden. De VVD en PACT Aalsmeer waren het hier echter niet mee eens en wilden middels het ‘Amendement APV’ alles bij het oude laten. Daar voelden het CDA en Aalsmeerse Belangen niets voor. Het college gaf een negatief preadvies en bij de stemming waren alleen VVD en PACT Aalsmeer voor dit amendement, dus helaas.
Uiteindelijk hebben alle vier de partijen wel voor het voorstel gestemd.

Nee, APV staat dus niet voor ‘Algehele Poel Verrommeling’ maar deze aangepaste regeling biedt juist alle gebruikers van ons plassengebied de mogelijkheden om optimaal te kunnen recreëren van deze mooie omgeving.