(Algemene Beschouwingen Aalsmeerse Belangen Lentenota 2013)

1. Opgroeien in Aalsmeer

Zoals eerder al door onze fractie is geconstateerd, lijkt er nogal wat aan de hand te zijn met de schoolgebouwen in Aalsmeer. Alle genoemde maatregelen die budget vragen in deze lentenota hebben direct betrekking op de leeromgeving van onze basisschoolkinderen. Juist voor deze doelgroep is een gezonde leeromgeving van groot belang, waar de gemeente volop aan mee dient te werken. Voor de maatregelen die nodig zijn voor de klimaatbeheersing op de Mikado en de Rietpluim komen we met een amendement om de scholen niet de bijdrage van maximaal 50.000 te vragen. Wij willen graag dat de gemeente deze kosten ook voor haar rekening neemt. Met name de uitbreiding van de lokalen van de Mikado in de voormalige fietsenstalling is, achteraf bezien een oplossing geweest voor het lokalentekort, maar daar ondervinden we nu de nadelen van.

Wij pleiten ervoor om hier de aanpassingen te realiseren die het voor de leerlingen en leerkrachten dragelijk maken om hier onderwijs te genieten en te geven. Deze eenmalige uitgave is, wat de fractie van AB betreft, te dekken uit het in 2013 gerealiseerde voordeel uit de nieuwe overeenkomst m.b.t. het restafval. Pas vanaf 2014 wordt dit voordeel doorgerekend in een verlaging van de afvalstoffenheffing, in 2013 nog niet.

Binnen dit programma is vooral de rol van de gemeente om te waken over de huisvesting en de faciliteiten nodig voor goed onderwijs, jeugd en jongeren werk, de speelzalen en speelplaatsen en het muziekonderwijs. Naar onze mening is het op orde met de speelzalen en speelplaatsen en de huisvesting van het jongerencentrum. De jeugdhonken dienen te worden gerealiseerd en we hebben een hoge verwachting van de nieuwe invulling van het ambulante muziekonderwijs.  De inzet van de combinatiefunctionarissen zijn van groot belang om de jeugd te betrekken in de ontwikkeling van de buurtnetwerken. De bevindingen vanuit de gemeentepeiling 2012 zouden we graag als gerealiseerde prestatie indicatoren versneld terug willen zien.

2. Zorgen voor elkaar

Wanneer we de jeugdzorg uit het vorige programma bij dit programma voegen, hebben we alle gebieden van de decentralisaties bij elkaar. We zijn op de goede weg om ons te informeren op welke gebieden we de keuzes moeten gaan maken. De wijze waarop het college ons meeneemt in de voorbereiding van de decentralisaties vinden wij zeer waardevol. We vertrouwen erop dat we alle instrumenten kunnen benutten om de kaders te kunnen stellen. Als fractie van AB pleiten wij voor het oppakken van deze reorganisatie zonder politieke inbreng. Laten we er voor gaan zorgen dat degene die het betreft er geen extra nadelige gevolgen van gaat ondervinden. Een gezamenlijke aanpak zou ons allen sieren!

3. Vrije tijd

Vrije tijd en sport gaan in Aalsmeer hand in hand en worden door de gemeente goed gefaciliteerd. Zelfs voor in de toekomst worden de reserves al aangelegd om de sportverenigingen hierin te blijven bedienen. Voor de vrije tijdsbesteding in combinatie met culturele activiteiten wordt gewerkt vanuit de vorig jaar vastgestelde Cultuurnota. Dit heeft als grootste nieuw fenomeen het Cultuurpunt geïntroduceerd waar we nog in afwachting zijn van de invulling hiervan. Van groot belang is het, dat we niet uit het oog verliezen dat ook de culturele organisaties gefaciliteerd dienen te blijven en hun behoeften tijdig gesignaleerd worden. Net als bij de sportactiviteiten verbroederen de culturele activiteiten ook. Wanneer ook vanuit deze vrije tijdsbesteding de combinaties worden gelegd met de preventieve werking, zal ook dit een gebied zijn wat van grote waarde is bij de vormgeving van de taken voortvloeiend uit de decentralisaties. Sociale contacten zijn van groot belang. Ontmoetingsplekken dienen binnen een zo breed mogelijk spectrum in de gemeente aanwezig te zijn.

Bij eventuele verkoop van “De Hint”, willen we dat de opbrengst terugvloeit in de sector, te weten kunst en cultuur. We zijn zeer benieuwd naar de herijking van het subsidiebeleid en komen in later stadium nog terug op de mogelijke vorming van een monumentenfonds.

4. Handhaving en veiligheid

Buurtbemiddeling lijkt een mooi instrument om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. We zien weer een nieuw fenomeen waar een beroep gedaan dient te worden op de vrijwilliger. Of Beterburen de organisatie is om hier de uitvoering aan uit te besteden de juiste keuze is, kunnen we niet beoordelen. Afgaan op de inzet van deze organisatie in de gemeente Amstelveen en Uithoorn is geen garantie dat dit in Aalsmeer ook een goed concept is. Is dit geld niet beter te investeren in voorzieningen op wijk niveau waardoor de sociale cohesie toeneemt en daardoor de tolerantie  toeneemt doordat men elkaar beter leert kennen en wellicht begrijpen?

Bij handhaving is de fractie van AB van mening dat er billijk en wel overdacht met de overtredingen wordt omgegaan. Toezeggingen uit het verleden zullen met de nodige aandacht behandeld moeten worden. Op het punt van vergunning verlening valt nog wel het een en ander te verbeteren. Waar het college eens heeft ingezet op het vereenvoudigen van de procedures is nog niet alles bereikt. Een goede aansturing van het ambtelijk apparaat is hierbij onontbeerlijk.

5. Bereikbaarheid en mobiliteit

De verkeersproblemen voor de gemeente Aalsmeer zijn bij de opening van de nieuwe N 201 nog niet opgelost. Op dit moment wordt er aan alle kanten door omliggende gemeenten hard gewerkt aan de verdere vervolmaking van het N 201 traject. Wanneer deze aansluitingen gereed zijn is het pas mogelijk om de oude N 201, nu N 196, af te waarderen. Wat AB betreft mag dit morgen gebeuren, deze bestaande doorsnijding van Aalsmeer zijn we nu wel zat.

Ook zal, bij het afwaarderen van de Burgemeester Kasteleinweg en het aanleggen van de vrij liggende busbaan, de bouw van het busstation op de Zwarteweg voortvarend moeten worden opgepakt. Ook zijn er volgens AB, voldoende redenen om eens een nieuw licht over het AVVP te laten schijnen.

6. Duurzame leefomgeving

Op sommige onderdelen van dit programma zien we enige beweging ontstaan. Wel zou wat ons betreft het baggeren van de watergangen voorkeur genieten. Zoals wij al eerder hebben aangegeven staat er onvoldoende water in sommige sierwateren. Voor het leven van de vissen in deze wateren moet worden gevreesd.

We hebben gezien dat er door het uitvoeringsbedrijf voor het verzorgen van het groen in Aalsmeer een inhaalslag wordt gemaakt. Wat de fractie van AB betreft is het een goede zaak dat er een controleur op dit project wordt gezet. Of wij voor deze kosten moeten opdraaien is ons niet helemaal duidelijk, graag ontvangen wij na een periode van een jaar een evaluatie, waardoor een weloverwogen keuze kan worden gemaakt over de voortzetting van toezicht.

7. Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

De fractie van AB zou graag zien dat de herijking van de woonvisie voorrang krijgt. Ook zien zij een taak voor de gemeenteraad om te discussiëren over de inzet van het al jarenlange sluimerende woonfonds. Onze insteek is duidelijk;  het woonfonds aanwenden om voor bepaalde doelgroepen wonen dichterbij te laten komen of langer zelfstandig te laten wonen.  Ook willen wij graag de discussie aangaan over een nieuw convenant met Eigen Haard, al was het alleen maar om te kunnen constateren dat er meerdere corporaties actief zijn binnen ons bereik.

De braak liggende gronden binnen Greenpark zouden wat ons betreft op tijdelijke basis ingezet kunnen worden voor het aanleggen van een trailerkamp voor jongerenhuisvesting, het aanleggen van biologische volkstuintjes en voor het installeren van mobiele zonnepanelen.

8. BV Aalsmeer

De fractie van AB vindt het een goede zaak om de sterke punten van onze gemeente; recreatie en toerisme, door een evenementen coördinator  breder uit te laten dragen.

Verder is een camper overnachtingplaats is in onze ogen een noodzaak, misschien moet de portefeuillehouder eens gaan praten met de beheerder van het fort Kudelstaart. De meeste voorzieningen zijn daar aanwezig.

Om het toerisme verder te versterken zou er ook eens gekeken kunnen worden naar de andere interessante zaken binnen de gemeente. Niet alleen Flora Holland, de vele molens en de Historische Tuin, maar ook de veelzijdige architectuur en de openbare kunstwerken zijn de moeite van het bekijken waard.

9. Dialoog tussen burger en bestuur

Om de dialoog tussen burger en bestuur nog meer vorm te geven zijn de contacten met de lokale pers onontbeerlijk. De persvoorlichters van het college doen goed werk, maar de informatie van de gemeenteraad loopt hier ver bij achter. Graag zien wij voor de gemeenteraad een aparte persvoorlichter, die ook het standpunt van de raad voor het voetlicht brengt. Het zou ons inzien wel mogen met een advertentiepagina in de lokale media, gelijk de informatievoorziening van het college. Het is ten slotte nog steeds zo dat de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente is, en dat het dagelijks bestuur, het college, dienend is. De indruk wordt zo nu en dan gewekt dat het in onze gemeente andersom is.

10. Bestuur in ontwikkeling

Zoals een bekend Chinees gezegde luidt; meten is weten. Het meten heeft echter alleen zin wanneer er opvolging aan wordt gegeven. De uitslagen van de gemeentepeiling in combinatie met de bevindingen vanuit de wijkschouwen dienen samen de basis te zijn voor verbeteringen.

Fractie Aalsmeerse Belangen
Juli 2013