Inleiding

Het afgelopen jaar was een enerverend en (soms) vermoeiend jaar voor AB. Zo waren er in 2007 het terugtreden van de heer Hoffscholte als burgemeester van ons schilderachtige bloemendorp en de benoeming van onze nieuwe burgemeester , de heer Litjens. Er waren vele bijeenkomsten en informatieavonden, de nodige recepties (niet te vergeten), de oplevering van de woningen in de Seringenstraat en Marktstraat, het afscheid van ons 60 jaar oude Bloemencorso en de fusie van de VBA, om er maar eens een paar op te noemen. Kortom: een enerverend en intensief jaar waarin in Aalsmeer van alles is gebeurd.

Uitzicht webcam

2007 was ook het jaar van de lancering van de webcam op de Watertoren. Links ziet u een foto van het prachtige uitzicht waar we het hele jaar zo van hebben genoten.

Vermoeiend was het soms om samen te werken met het college en de collegepartijen. Die wilden vaak niet luisteren naar de argumenten van AB en ook niet naar de inspraak van diverse instanties en burgers. Enkele markante voorbeelden daarvan zijn de gang van zaken rond de Kadernota Verkeer & Vervoer en het Masterplan voor de herinrichting van het oude N201-trace. De belofte was “Een nieuwe aanpak, een frisse wind: Plannen maken we samen”. Maar helaas mocht het, zoals we eigenlijk al een beetje hadden verwacht, niet zo zijn. Een uitzondering op de regel is de aanleg van de brug in de Van Cleefkade en dat doet ons hopen op betere tijden…

Letterlijk vermoeiend was en is de te hoge besluitdichtheid in Aalsmeer. Veel belangrijke onderwerpen zijn in het afgelopen jaar de revue gepasseerd zonder dat er sprake was van voldoende voorbereidingstijd en debat in de gemeenteraad. Door de hoge tijdsdruk moest het in de raad helaas dus vaak niet over inhoudelijke zaken gaan maar over procedures. Ook de vete tussen de fractievoorzitters van 2 coalitiepartijen zorgde voor de nodige vergaderingen met een grimmige sfeer, waarbij de inhoud ten onder ging in de herrie van botsende ego’s. De fractie van AB wenst dat dit in 2008 stopt.

Ook in het achterliggende jaar heeft AB stevig van zich laten horen bij diverse besluiten. Enkele daarvan zijn de invoering van de WMO, de invulling van het oude trace N201, de discussie over een medisch centrum op het Praamplein, de planvormingvoor het Surfeiland, de Serviceflat in Kudelstaart, Green Park en het Schiphol debat. Bij de behandeling van de Kadernota Verkeer & Vervoer kwam AB met een alternatief plan, waarover we in het openbaar hebben gediscussieerd met onze inwoners. Wat ons betreft een succesvolle werkwijze die in de komende jaren zeker een vervolg krijgt.

We stonden samen met wethouder Fransen aan de wieg van de ‘Joost Hoffscholte Dag’: tonnen zwerfvuil zijn op die dag uit het Aalsmeerse straatbeeld verdwenen. Ook hebben we het afgelopen jaar voor het eerst (en zeker niet voor het laatst) het middel van de voorbeeldbrief ingezet. Het College en de coalitiepartijen reageerden als door een wesp gestoken en beschuldigden de fractie van AB van van alles en nog wat. Saillant detail is dat de gemeente dit middel enkele weken later zelf inzette om burgers bezwaar te laten maken tegen de plannen van Schiphol. Tja.

In 2008 zal de fractie van AB opnieuw haar best doen en streven naar een optimale samenwerking met alle partijen, uiteraard zonder daarbij het eigen gedachtegoed uit het oog te verliezen. De fractie van AB wenst oprecht dat er beter zal worden geluisterd naar de mening van anderen – burgers, ondernemers, overlegorganen en diverse andere instanties – en dat die meningen dan ook echt worden meegewogen in de besluitvorming. Moedig voorwaarts!

Programma Opgroeien in Aalsmeer

Jeugd en jongeren

De overlast van hangjongeren wordt door veel inwoners van Aalsmeer als een probleem ervaren. Zeker Aalsmeer Oost en Kudelstaart vragen hierbij extra aandacht. De gemeente, politie en jongerwerkers zijn hier het afgelopen jaar actief mee aan de gang gegaan. Er is al wat vooruitgang geboekt, maar het blijft lastig een permanente oplossing voor alle jongeren te vinden. Belangrijk probleem is dat het voorzieningenniveau voor de jeugd bijzonder laag is. Bij het inrichten van nieuwe wijken is hieraan onvoldoende aandacht besteed. Wij vragen daar al jaren aandacht voor en willen dan ook dat er op korte termijn nieuwe plekken gerealiseerd worden (klein- en grootschalig) waar jongeren in hun vrije tijd terecht kunnen. Ook zal AB het organiseren en subsidiëren van activiteiten voor jeugd en jongeren blijven stimuleren. Bij ernstige overlast dient evenwel snel en hard te worden ingegrepen door de hiervoor bevoegde instanties.

Van de Jongerenraad Aalsmeer horen we wat ons betreft helaas te weinig. Vanuit AB zijn er meerdere pogingen gedaan om contact op te nemen met de JA en ze uit te nodigen om met ons mee te denken. Helaas gaat dat tot nu toe moeizaam en krijgen we weinig tot geen respons. We hebben begrepen dat de raad al meerdere keren van formatie is veranderd. Er komen en gaan veel jongeren: de drive is er dus wel. We zullen het in 2008 blijven proberen omdat we de mening van onze jongeren erg belangrijk vinden!

Jongerencentrum N201

Het jongerencentrum wil zijn capaciteit verhogen naar maximaal 450 bezoekers per activiteit. Het gebouw leent zich hiervoor, al zal een verhoging van het bezoekersaantal extra werkdruk meebrengen voor beheerder en vrijwilligers. Om er voor te zorgen dat het jongerencentrum N201 goed functioneert en blijft functioneren, is een fulltime jongerenwerker beslist noodzakelijk. Wij stellen dan ook voor om per 1 januari 2008 een fulltime jongerenwerker aan te stellen.

Onderwijs/brede school

Op het gebied van onderwijs zijn de discussies wederom voornamelijk gegaan over huisvesting van het onderwijs, de kosten en de financiering hiervan. De raad heeft vele miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor nieuwbouw en uitbreiding. Zo kwamen dit jaar de nieuwe onderwijslokalen beschikbaar voor zowel de St. Jozefschool als de OBS Samen Een.

Binnenkort zal er gestart worden met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe school in Kudelstaart. De raad stelde hiervoor in 2005 het krediet beschikbaar maar helaas bleek dit weer niet toereikend. Het financieringsvoorstel dat het College vervolgens aan de raad heeft voorgelegd, was een dieptepunt als het gaat om verantwoord en transparant financieren van projecten. Wat AB betreft was dat eens en nooit weer! Er is ook veel discussie geweest over de verkeersveiligheid tijdens het brengen en halen van de leerlingen rondom de nieuwe school PUK in Kudelstaart. Een nieuw onafhankelijk verkeersonderzoek moet uiteindelijk uitkomst bieden.

Het afgelopen jaar is na veel vertragingen de eerste paal voor de Brede School in Nieuw-Oosteinde de grond ingegaan. Voor het zover was, is er veel discussie geweest over de projectbegeleiding en de telkens weer terugkomende extra kredieten. De vertraging heeft ook veel extra kosten met zich meegebracht. Zo moesten bij de huidige scholen tijdelijke lokalen gebouwd worden om het leerlingenaanbod op te kunnen vangen. Een extra kostenpost waar niemand in de raad gelukking mee was. Een fikse tegenvaller was bovendien dat er bij de bouwlocatie een bommenwerper uit WO II geborgen moest worden. De bouw is na de berging hervat en wij hopen dat de nieuwe school met ingang van het aankomende leerjaar in gebruik genomen kan worden. Ondanks dat de AB fractie nog steeds betreurt dat het principe van een brede school is losgelaten, kunnen wij trots zijn op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

Programma Zorgen voor elkaar

Gehandicaptenbeleid

De fractie van AB heeft met ervaringsdeskundigen regelmatig gesprekken gevoerd over de toegankelijkheid van winkels voor mensen met een functiebeperking. Wederom hebben wij moeten constateren dat lang niet overal voldoende rekening wordt gehouden met inwoners met een functiehandicap. Wij zouden graag zien dat het College er nauwkeuriger op toeziet dat bij de totstandkoming van nieuwbouw en bestrating beter gelet wordt op de rolstoeltoegankelijkheid. Ook de middenstand kan hierin een grote rol vervullen door alle paaltjes en reclameborden te verwijderen en stoepen aan te passen. In het winkelgebied van de Zijdstraat valt hierin veel te verbeteren.

Wonen Welzijn en Zorg, WMO

Het is een ieder bekend dat de toenemende vergrijzing in onze gemeente de komende jaren een groot punt van zorg zal zijn. Het uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg is een goede stap om de vraag naar moderne voorzieningen in de gemeente op te vangen. De vraag naar welzijnsvoorzieningen in de woonomgeving zal immers alleen maar toenemen. Belangrijke uitgangspunten zijn dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat de zorg nu naar de mensen toekomt. In 2007 is het stil geweest rondom de plannen die in 2006 zijn gepresenteerd. Wij gaan er vanuit dat achter de schermen hard wordt gewerkt aan de realisatie hiervan. Aalsmeerse Belangen blijft positief staan tegenover de eerder voorgenomen ontwikkelingen en besluiten.

Door de toenemende kosten zullen de voorzieningen (zoals Tafeltje-Dekje, huishoudelijke verzorging en het lang mobiel houden van mensen) in de komende jaren inkomensafhankelijk gemaakt moeten gaan worden. Wij vrezen dat, wanneer wij deze maatregelen niet gaan nemen, deze voorzieningen op termijn volledig zullen verdwijnen. Door de inkomensafhankelijkheid worden mensen met een smalle beurs ontzien en vragen we een offer van diegenen die het wat breder hebben.

AB is nog steeds teleurgesteld over het hoge gehalte landelijk beleid in de huidige gemeenteverordening en zal dit ook de komende periode blijven uitdragen. Wat betreft de participatieaspecten van het WMO-beleid, die AB hoog in het vaandel heeft staan, verdient dit College een dikke voldoende. Echter, er is nog een lange weg te gaan en er zullen nog veel raadsbesluiten genomen moeten worden. De 1 loketfunctie aan de J.P Thijsselaan functioneert goed. De kosten van het loket zijn echter buiten proporties en daar moet in 2008 kritisch naar gekeken worden. Een groot compliment willen wij geven aan de SWOA voor het vele werk dat zij hierin hebben vervuld.

In 2007 hebben wij de Nota Eerstelijns Gezondheidszorg vastgesteld. Aalsmeerse Belangen kiest voor een clustering van diverse medische zorgaanbieders onder één dak, ook wel genaamd HOED. Deze posten moeten een centrale ligging in hun voorzieningengebied hebben, makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer en beschikken over voldoende parkeerplaatsen. Wij kiezen evenwel niet voor een Gezondheidscentrum op het Praamplein, omdat de beoogde locatie niet aan deze criteria voldoet en omdat wij op die plek een andere invulling wensen.

Programma Vrije tijd

Recreatie

In april is het Stimuleringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010 gepresenteerd. Een ambitieus stuk met diverse prioriteiten zoals realisatie van een Passantenhaven, kwaliteitsverbetering van het Starteiland, een kwaliteitsimpuls voor het Stokkenland en het verbeteren van de toeristische promotie. Deze en andere prioriteiten in het stimuleringsprogramma spreken ons bijzonder aan. Meer recreatie en toerisme betekent immers niet alleen een verlevendiging van de gemeente maar zorgt ook voor een opleving van de middenstand en horeca.

Het afgelopen jaar zijn wat steigers van de openbare ligplaatsen vernieuwd en heeft de Kolenhaven een facelift ondergaan. De fractie van AB ziet uit naar de volgende stappen.
Er zijn nog kansen genoeg. Wij geven prioriteit aan de volgende projecten:

  • Plaatsing van een “brug” in de Lijnbaan. Dit geeft de mogelijkheid om een rondje Aalsmeer centrum te varen;
  • Ontwikkeling van aanlegplaatsen bij de Van Cleeffkade en het Stokkenland;
  • Een passantenhaven bij de Historische tuin of bij jachtwerf Van Dam;
  • Een kleinschalige horecavoorziening op het Surfeiland en Starteiland.

De gemeente moet actief stimuleren en faciliteren, een duidelijke regiefunctie vervullen en voorwaarden scheppen om de voorzieningen te laten passen in het landelijk gebied. De AB fractie wil dat milieuaspecten en de kwetsbare natuurgebieden een belangrijk onderdeel van de besluitvorming zijn.

Surfeiland

Komend jaar wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het Surfeiland. Het herinrichtingsplan ziet er uitstekend uit en het ambitieniveau is hoog. Dat juichen wij toe. Waar wij en onder andere de wijkraad Hornmeer, waterskivereniging Aalsmeer en windsurfclub Aalsmeer veel meer moeite mee hebben, is de invulling van het horeca gedeelte. Dit bouwplan is te groot en te massaal en daar zit niemand in Aalsmeer op te wachten! Een strandtent met één laags bebouwingsoppervlak van 150 m2 en een terras van 150 m2 is ruim voldoende en past ook veel beter in het landschappelijk beeld (zie in het onderstaande de linker foto voor een voorbeeld uit Muiden).

AB wil dat er een openbare aanbesteding komt voor de realisatie van het horecagedeelte op het Surfeiland: de ondernemer met het beste plan voor Aalsmeer moet de kans krijgen om zijn of haar plan ten uitvoer te brengen. AB wenst dat samen met het Surfeiland ook het Starteiland onder handen wordt genomen. Woningbouw, ook in de vorm van bedrijfswoningen, achten wij op beide locaties onwenselijk.

Sport

Sportvoorzieningen hebben een centrale plaats in onze gemeente en dat moeten we zo zien te houden. Door de vele bouwactiviteiten in Nieuw-Oosteinde en Kudelstaart zijn weer veel nieuwe inwoners in de gemeente gekomen en daardoor zal de vraag naar sportvoorzieningen toenemen. In Kudelstaart is hiermee voldoende rekening gehouden maar in Nieuw-Oosteinde zijn geen uitbreidingen gepland. Ook in de plannen voor De Werven, het Lijnbaangebied en het oude N201-trace is overigens geen rekening gehouden met nieuwe (sport)voorzieningen. Gevolg is dat de wachtlijsten bij de bestaande verenigingen steeds langer worden en dat steeds meer verenigingen om financiele middelen voor uitbreidingen vragen. De al bestaande voorzieningen, zoals sportvelden en sporthallen, ‘slijten’ bovendien sneller door het (te) intensieve gebruik.

Sport verbroedert en bevordert de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het risico bestaat dat nieuwe bewoners van Aalsmeer noodgedwongen in Hoofddorp, Amstelveen of Uithoorn zullen gaan sporten. Dit zal de komende jaren negatief kunnen werken op de betrokkenheid van de bewoners bij onze gemeente. Het gemeentebestuur zal dus snel beleid moeten ontwikkelen. AB wil dat in 2008 een compleet beeld wordt gemaakt van alle noodzakelijke (vervangings)investeringen in publieke voorzieningen. Dit moet worden vertaald in een lange termijn begroting en een plan voor het opbouwen van een reserve voor investeringen in de voorzieningen in onze gemeente. “Aalsmeer in beweging” wordt steeds meer gestimuleerd (het Jeugdsportfonds is hier een uitstekend voorbeeld van) maar laten we dan ook zorgen voor de juiste voorzieningen!

Cultuur

Wij dragen alle vrijwilligers van Aalsmeer een warm hart toe. Al deze vrijwilligers zorgen voor een uitstekende programmering die ruimschoots in de behoefte voorziet. Maar Aalsmeer is aan het groeien naar een gemeente met 30.000 inwoners, waarmee ook de behoefte aan goede culturele voorzieningen groeit. Wij pleiten al jaren voor een kleinschalig Cultureel Centrum en roepen het college opnieuw op om elk initiatief in die richting te ondersteunen. Wij roepen het College op actief te onderzoeken of aankoop van de Zuiderkerk voor dit doel een haalbare optie is. In de toekomst zal ook uitbreiding van het jongerencentrum noodzakelijk zijn waarvoor nu al financiële ruimte moet worden gemaakt.

Programma: Handhaving en Veiligheid

Bouwen

In de loop der jaren is in Aalsmeer heel veel illegaal gebouwd en zijn veel illegale woonarken afgemeerd. Wij vinden het een kwalijke zaak dat deze praktijken niet in een vroeg stadium zijn aangepakt. AB heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om te komen tot een arkenbeleid dat woonschepen en recreatiearken een status geeft. Illegale arken moeten op termijn verdwijnen.

En ondanks het feit dat er op de Westeinderplassen steeds beter gecontroleerd wordt, constateren wij nog steeds bebouwingen (tenten, schuren), achtergelaten boten en andere troep die daar niet thuis hoort. Wij vragen ons dan ook af of de samenwerking van de controleurs in de buitendienst en de verwerking van de gegevens in de binnendienst wel optimaal verloopt. Ondanks de vele beloften, blijven de verwachte resultaten tot nu toe achterwege. Bij de afdeling juridische ondersteuning is er met regelmaat wisseling van de wacht. Dat bevordert de aanpak van ingewikkelde handhavingzaken zeker niet en leidt tot stagnatie. Worden de door de controleurs aangedragen zaken snel en voortvarend opgepakt? Wij krijgen de indruk van niet. Het gevolg is dat handhaving in Aalsmeer veelal nog steeds niet meer is dan een ‘papieren tijger’. Wij willen het komend jaar resultaten zien!

In 2007 is een plan voor een ‘Flexhotel’ in de Stommeerpolder gelanceerd. Het tijdstip en de wijze waarop de communicatie rondom dit onderwerp heeft plaatsgevonden, verdienen wat ons betreft een dikke onvoldoende. Op korte termijn moet worden gezocht naar een verantwoorde, permanente oplossing voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit moet wat ons betreft worden aangepakt in regionaal verband. Overleg met buurgemeenten achten wij dan ook op korte termijn noodzakelijk. De Nota Kamerverhuur en het plan van aanpak is een stap in de goede richting. Als gemeente hebben we natuurlijk de plicht om goed voor alle Aalsmeerse bewoners te zorgen. Bij handhaving en uitzetting in geval van illegale bewoning is tijdelijke huisvesting in containerwoningen wat ons betreft een prima oplossing.

Veiligheid

Uit onderzoek van de Politie Amstelland blijkt dat Aalsmeer een relatief veilige gemeente is. De bewoners voelen zich over het algemeen veilig. Allerlei gerichte acties van de politie en het ‘lik op stuk’ beleid hebben dit resultaat opgeleverd. Deze situatie moeten we vasthouden. Wat wel meer aandacht moet krijgen, is de verlichting in diverse wijken en langs doorgaande fietspaden. Ook ’s avonds moet men zich veilig voelen.

Programma: Bereikbaarheid en mobiliteit

Omlegging N201

De omlegging van de N201 is begonnen en trekt zijn littekens in de Aalsmeerse woonlinten. De boze droom van AB wordt waarheid. Het project lijkt niet meer tegen te houden, zeker niet nu ook de Raad van State heeft ingestemd met de effecten op de luchtkwaliteit.
Wij zullen ons echter blijven inzetten om onze bewoners waar mogelijk te beschermen tegen de negatieve effecten van het project.

Verkeers- en Vervoersplan

In 2007 is de Kadernota Verkeer en Vervoer vastgesteld. Zoals we hadden aangekondigd, kwam AB met een alternatief plan en riep de overige fracties op om in deze Kadernota echte kaders te stellen voor de toekomstige infrastructuur in Aalsmeer. Helaas mocht het niet baten en gebruikte de Coalitie de Kadernota om 2 maatregelen, te weten de Noordvork en De Knip, erdoorheen te rommelen. Tegen de wil van zeer vele Aalsmeerse burgers, ondernemers en instanties. Weer werd er niet geluisterd.

Het komende jaar wordt het Verkeers- en vervoersplan voor Aalsmeer tot 2015 opgesteld. Wij zullen zeker aandacht vragen voor bestrijding van verkeersoverlast in woonwijken (onder andere als gevolg van de Knip), reductie van de verkeersdruk op het wegdeel tussen Aalsmeerderbrug en Van Cleeffkade, de verkeersdruk op de Stommeerweg, beter openbaar vervoer en betere fiets- en voetpaden.

In 2008 zal de raad een standpunt moeten innnemen inzake betaald parkeren in het centrum. AB is geen principiële tegenstander van betaald parkeren wanneer dit wordt ingezet om het autogebruik terug te dringen en om schaarse parkeerruimte goed te kunnen gebruiken. AB is wel tegen betaald parkeren als melkkoe.

Project &2=1

De plannen voor herinrichting van het oude trace van de N201 (&2=1) krijgen vorm. In 2007 is het masterplan vastgesteld. AB zag uit naar de beloofde interactieve planvorming waarin burgers volop konden participeren. Maar ook hier ging het mis. Het plan bleek al weer zo ver dichtgetimmerd dat er nauwelijk nog iets aan te veranderen viel. AB diende bij de vaststelling van het plan diverse amendementen in. Daarin pleitten we voor behoud van het Hornmeerpark zonder woonbebouwing, tegen te intensieve woningbouw, tegen uitbreiding van het bedrijventerrein Hornmeer en bovenal voor voldoende publieke voorzieningen en een aanzienlijk percentage sociale woningbouw in het plan. Helaas hielden de overige fracties hun poot niet stijf en is de kans op een fors aandeel sociale woningbouw in het plangebied niet erg groot. Het probleem voor onze jongeren en starters wordt doorgeschoven naar de toekomst. Een enorme gemiste kans.

In 2007 is al een start gemaakt met de interactieve planvorming voor het eerste deelgebied Spoorlaan. In 2008 zal dit een vervolg krijgen. AB zal dit proces kritisch volgen en waar mogelijk proberen met nieuwe voorstellen en ideeën te komen . Die zullen met name gericht zijn op groene inrichting, behoud van dorps karakter en realisatie van woningbouw voor jongeren en starters.

Greenpark Aalsmeer

AB heeft zich in 2007 sterk gericht op de ontwikkeling van Greenpark Aalsmeer en op diverse momenten aandacht gevraagd voor de financiële risico’s van dit project. Zowel vanuit het College als vanuit GPA BV is ons in 2007 goed bruikbare informatie over dit project aangereikt. Wij spreken daarvoor onze dank uit. In 2007 is tevens het Beeldkwaliteitsplan van Green Park gepresenteerd. Een ambitieus plan dat hoge kwaliteit nastreeft. De fractie van AB juicht dit toe en heeft bijzondere aandacht gevraagd voor de afscherming van de woonlinten in het gebied. Wij gaan er vanuit dat in 2008 het plan ter inzage wordt gelegd zodat de inwoners van Aalsmeer er hun mening over kunnen geven.

Programma: Duurzame leefomgeving

Openbare werken

Het beheer van de openbare ruimte in Aalsmeer laat zeer te wensen over. De gemeente verzuipt in zwerfafval en –vuil. De fractie van AB drong vorig jaar al aan op het organiseren van publieksacties. Wethouder Fransen liet Aalsmeer in 2007 meedoen aan de actie Nederland Schoon! Een prima initiatief. En samen organiseerden we op 9 juni de Joost Hoffscholte Dag. Met alle vrijwilligers werd in totaal 7.100 kg zwerfafval uit de Aalsmeerse openbare ruimte gehaald. Wat AB betreft een activiteit die jaarlijks zou mogen terugkeren. Via deze weg spreken wij nogmaals onze dank uit aan alle deelnemers en organisatoren vanuit het gemeentehuis en De Meerlanden. Veel dank!

Op initiatief van de AB fractie is de Joost Hoffscholte trofee in het leven geroepen. De uitreiking van deze trofee heeft tot doel de persoon of organisatie te bedanken die zich heeft ingezet voor het opruimen en of onderhouden van de Aalsmeerse openbare ruimte. Uiteraard ontving de heer Hoffscholte het eerste exemplaar.

Natuur en Milieu

De verstedelijking in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en de Haarlemmermeer geeft een enorme druk op de open ruimte aan de randen van onze gemeente. De komende jaren moet het college dan ook veel aandacht besteden aan de natuur in Aalsmeer en omgeving en de gemeenteranden zoveel mogelijk open een groen houden.

Het Schinkelse Bos is een prima voorbeeld van aanleg van nieuwe natuur die tevens de ecologische verbinding tussen het Amsterdamse Bos en de Bovenlanden mogelijk maakt. Ook het provinciale plan Amstel Groen juichen wij toe. Dit plan creëert een schitterende recreatieve groene verbinding vanaf de Amstel in Uithoorn langs de Vuurlijn, Westeinderplassen en het centrum van Aalsmeer naar het aan te leggen Park van de 21ste eeuw in de Haarlemmermeer. Het pontje aan de Kanaalstraat, dat ruim 40 jaar geleden de verbinding tussen Aalsmeer en de Haarlemmermeer verzorgde, zal dan ook in de toekomst weer in ere worden hersteld.

Het opstellen van een Natuurbeheersplan in nauw overleg met Stichting de Bovenlanden en andere natuurorganisaties heeft nog steeds onze prioriteit. In de voorbije jaren is de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting de Bovenlanden succesvol gebleken, getuige de ecologische oevers bij het Reigersbos en op de Kleine Poel. Uiteraard zijn wij daar erg blij mee.

Waterplan

In 2008 wordt het waterplan Aalsmeer opgesteld. Een mooi project met nieuwe uitdagingen voor de toekomst. De eerste presentaties hebben inmiddels plaatsgevonden en zagen er veelbelovend uit. AB wil zich hier komend jaar intensief mee bezighouden.

Schiphol

Wij juichen het toe dat er nu een wethouder is opgestaan die de geluidshinder en luchtvervuiling van Schiphol serieus aanpakt. Waar mogelijk zullen wij zijn initiatieven op dit vlak blijven ondersteunen. Wij hopen dat alle raadsfracties de verleiding kunnen weerstaan om het onderwerp Schiphol te gebruiken voor het bedrijven van partijpolitiek.

Beeldkwaliteit Aalsmeer centrum

De beeldkwaliteit van het Aalsmeerse centrum gaat de komende jaren ten goede veranderen. Het ambitieniveau van de diverse bouwplannen van ondernemers, projectontwikkelaars en gemeente is hoog en moet ook hoog blijven. Geen concessies aan kwaliteit en duurzaamheid! Over een jaar of vijf staat het Aalsmeerse centrum weer volledig vernieuwd op de kaart en krijgt het een allure waar menige gemeente trots op zou zijn.

De brug over de Kerkwetering in de Van Cleeffkade is een duidelijke aanwinst voor het Aalsmeerse centrum. Wij zijn dan ook verheugd dat dit initiatief van AB en de aanwonende Aalsmeerders door de Raad is beloond. De Kolenhaven ligt er ook weer prachtig bij en als dit als voorbeeld geldt voor de herinrichting van de Van Cleeffkade, dan belooft het wat.

AB zou graag zien dat er op korte termijn een plan komt voor de invulling van de openbare ruimte in het Aalsmeerse centrum, inclusief een beheersplan. De diverse afdelingen (ruimtelijke ordening, leefomgeving en onderhoud en inspectie) moeten de handen ineen slaan om tot een goede ruimtelijke invulling te komen (straatmeubilair, verlichting en veel groen met kwaliteit zoals beuken, taxushagen of leibomen) waarbij tevens het beheer en onderhoud is geregeld.

De zichtlijn vanaf de Capanenbrug via de Zijdstraat naar de kanaalstraat en zichtlijn vanaf Praamplein via de Weteringstraat naar de Hervormde kerk aan de Lijnbaan moet versterkt worden door het plaatsen van bijzondere objecten aan het begin en eind van de zichtlijn. Denk hierbij aan kunstzinnige lichtobjecten die je onder andere plaatst op de Capanenbrug, Kerkweteringbrug en aan het eind van de Kanaalstraat bij de Ringvaart. Door het plaatsen van deze bijzondere lichtobjecten op de bovengenoemde bruggen word ook de entree naar het centrum van Aalsmeer op een bijzondere manier aangegeven. Onderstaand hebben wij als voorbeeld een aantal ideeën weergegeven.

Programma: Wonen en ruimtelijke indeling

Aalsmeer-Dorp

De herbouw van Aalsmeer Centrum is in volle gang. Diverse woningen, appartementen en winkels aan het Praamplein, de Zijdstraat, de Marktstraat, de Seringenstraat en de Dorpsstraat zijn inmiddels opgeleverd. Er is kwalitatief hoogwaardig gebouwd met aandacht voor mooie details. Bijzonder geslaagd is het appartementencomplex op de hoek van de Weteringstraat en Zijdstraat in combinatie met de nieuwbouw bij de Doopsgezinde Kerk. Helaas gaat een en ander wel met de nodige overlast gepaard, maar we zijn ervan overtuigd dat die tijdelijke problemen opwegen tegen de grote kwaliteitsverbetering van ons dorpscentrum.

Maar we zijn er nog niet: er staan nog grote bouwplannen op stapel. Wij hebben inmiddels de bouwplannen van de ontwikkelaars Vink en Van Berkel in kunnen zien en constateren dat zij de kaders van de gemeenteraad voor de nieuwbouw in het centrum goed hebben begrepen. Dit betekent dat op termijn de westzijde van de Zijdstraat vanaf de ABN-AMRO tot en met de drogisterij Van der Zwaard vernieuwd wordt!

Ook de diverse opgeleverde wijken in zowel Kudelstaart en Nieuw Oosteinde zijn van een hoogwaardig niveau en leveren in detail een bijzonder straatbeeld op. Met andere woorden: het lijkt ons zeer prettig wonen.

We gaan nog even in op bouwplannen die voor wat commotie zorg(d)en in de raad:

Praamplein
Wij zijn van mening dat ook aan de kant van het Zorgcentrum het plein afgezoomd moet worden met een gebouw. Bij het realiseren van dit gebouw moet rekening worden gehouden met extra aanlegplaatsen voor boten en voorzieningen voor passanten. Wij denken dan aan een (glazen) gebouw, gedeeltelijk op palen in het water. Een Gezondheidscentrum lijkt ons hier geen geschikte invulling.
Robend
In 2007 is er een nieuw bouwplan ingediend om te komen tot een “Zorgtoren” op de hoek Kudelstaartseweg en Herenweg. Dit nieuwe plan verschilt niet veel van het vorige plan. De meningen van onze inwoners over de komst van hoogbouw op die plek zijn nog steeds negatief. Ook wij vinden de tot nu gepresenteerde bouwplannen te massaal. Deze bouwkavel ligt aan de recreatieve Westeinderroute en is nu al gedeeltelijk ingericht als een groengebied. Wij zien dan ook meer in kleinschalige bouw in het achterterrein met aan de voorzijde een prachtig groen plein met bijzondere zitelementen en verlichting. Een lunchroom maakt de invulling compleet. Dit is bij uitstek de ontmoetingsplaats voor de Kudelstaarter.
Vrouwentroost
Dat op termijn een groot gedeelte van Vrouwentroost aan de Westeinder bebouwd wordt, is helaas een feit. In onze ogen een ongelooflijke stedenbouwkundige misser en politieke dwaling. Wij vinden dat bij beoordeling van de bouwplannen betreffende Vrouwentroost ook het effect van die bebouwing op de naaste omgeving meegenomen moet worden.

Aalsmeerse Gebiedsvisie

Overal in de gemeente wordt gebouwd en dat is op zichzelf uitstekend. Waar wij moeite mee hebben, is de verstedelijking van onze gemeente. Er moet een goede balans komen tussen groen, bebouwing en overige functies. Daarom is een integrale Aalsmeerse Gebiedsvisie noodzakelijk. Deze moet in 2008 worden opgesteld. Wij hechten enorme waarde aan deze toekomstvisie omdat we hierin gaan bepalen waar wij met Aalsmeer in de toekomst heen willen. Waar gaan we meer groen creëren en waar is bebouwing mogelijk? Welke typen woningen hebben we nodig in de komende jaren? Hoe gaan we om met recreatie? Hoe kunnen we onze economische positie verder versterken?

Aalsmeerse Belangen hecht er grote waarde aan dat de Aalsmeerse Toekomstvisie tot stand komt door middel van interactieve planvorming. Het project vormt wat ons betreft de ultieme kans voor dit College om haar devies ‘Plannen maken we samen!’ waar te maken.
AB wil het “dorpse karakter” van Aalsmeer behouden, verstedelijking tegengaan en natuur en groengebieden versterken. Bouwen met kwaliteit is het uitgangspunt. En daar zijn in Aalsmeer hele goede voorbeelden van. Helaas ook hele slechte….
Wij zijn benieuwd!

Woningbouw

Het College en de Raad zijn het eens dat er veel meer gebouwd moet worden voor met name jongeren en ouderen. Uit onderzoek van het College is gebleken dat betaalbare woningen voor jongeren mogelijk is door een maatschappelijk gebonden eigendom constructie toe te passen. Ook vinden wij dat alternatieve woningen voor starters en buitenlandse werknemers, zoals containerwoningen, ook in Aalsmeer toegepast moeten worden. De fractie van AB juicht de in de Stadsregio Amsterdam behaalde resultaten toe. De komende jaren kunnen meer (huur)woningen worden toegewezen aan Aalsmeerders. Wethouder Nijmeijer heeft beloofd dat hij in het vierde kwartaal van 2007 met zijn Woonvisie komt. Wij zijn erg benieuwd.

Programma: BV Aalsmeer

Het heeft lang geduurd maar in 2007 zou de “Aalsmeerse detailhandelsvisie” er dan eindelijk gaan komen. Ondernemers Vereniging Aalsmeer heeft zich hiervoor ingezet en de raadsfracties hebben dit initiatief overgenomen. Vreemd is het om dan vervolgens te vernemen dat de OVA en de Kamer van Koophandel niet worden benaderd om samen met de gemeente deze Visie op te stellen. Wij roepen het College op dit alsnog te doen. Daarnaast zal er een goede visie moeten komen op de ontwikkeling van de watersport en –recreatie in Aalsmeer. Beide onderwerpen vormen belangrijke ingrediënten voor de Aalsmeerse Toekomstvisie.

AB blijft aandringen op extra mogelijkheden voor nieuwe horecagelegenheden in het centrum van Aalsmeer, bijvoorbeeld op het Praamplein. Meer horeca geeft een verlevendiging van ons “centrum”. Wij spreken de wens uit dat het college particuliere initiatieven toejuicht en coulant beoordeelt zodat in de komende jaren het een en ander ontwikkeld kan worden. Een terras bij Korenmolen de Leeuw, een theeschenkerij op het Stokkenland of een grand café aan het Raadhuisplein? Wij zien het nog steeds helemaal zitten!

Programma: Financiën

De financiële positie van de gemeente Aalsmeer lijkt redelijk stevig. In het afgelopen jaar hebben wij vaak aandacht gevraagd voor risicomanagement. Inmiddels hebben wij duidelijkheid hoe het weerstandvermogen zich verhoudt tot de diverse risicovolle projecten, zoals de omlegging van de N201, de herinrichting van het oude N201-trace en Green Park Aalsmeer. Wij gaan ervan uit dat de controller het weerstandvermogen nauwlettend in de gaten houdt. Een streng financieel regime is en blijft nodig.

Wat zorgen baart, is het feit dat nu al vele jaren achtereen bezuinigd moet worden. De gemeente sluit, vaak door incidentele meevallers, het begrotingsjaar vervolgens weer af met een fors positief resultaat. De Rijksoverheid speelt in dit proces een bedenkelijke rol door de grote onvoorspelbaarheid van gemeente-inkomensten en de veel te late oplevering van haar cijfers. Ook voor het komend jaar staan weer forse bezuinigingen op welzijnsvoorzieningen en onderwijs in de planning. En dat is iets wat AB absoluut niet wenst!

Uit de onderzoeken van Ernst & Young blijkt dat de gemeente Aalsmeer het huishoudboekje best aardig op orde heeft, maar dat er zeker nog heel veel te verbeteren valt. Wij roepen het College op om in 2008 zeer kritisch te kijken naar de wijze van financieren van investeringen en de manier van waarderen van de rente-inkomsten. Daarnaast moet goed worden gekeken naar de mogelijkheid om meer voorzieningen inkomensafhankelijk te maken in plaats van voorzieningen platvloers weg te bezuinigen.

Tevens moet kritisch worden gekeken naar het hoge ambitieniveau van alle plannen en projecten in Aalsmeer. De indruk bestaat dat met name op WMO-vlak de voorzieningen erg duur en inefficient zijn ingericht in vergelijking met andere gemeenten. Wij verwachten van het College te allen tijde goed onderbouwde financiele voorstellen op basis waarvan de raad haar keuzes kan maken. Op basis van de voorstellen in de voorbije jaren bleek het vaak niet mogelijk weloverwogen besluiten te nemen met inzicht in alle consequenties.

Programma Dialoog tussen burger en bestuur

Wijkgericht werken

Het Wijkgericht werken is pure burgerparticipatie en brengt de burger dichter bij de politiek. Dat moeten wij koesteren. In het voorjaar van 2005 is het besluit genomen om dit te versoberen. De AB-fractie was niet blij met de versobering omdat het Wijkgericht Werken juist een exttra impuls verdiende. Twee jaar na dato kunnen wij constateren dat deze opmerking juist was. De vergaderfrequentie is te laag. Gevolg: actiepunten blijven liggen en toezeggingen blijven te lang onbesproken en worden tenslotte op de lange baan geschoven. Het enthousiasme ebt weg en dat is jammer. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Bestuurlijke vernieuwing

Door anders te vergaderen en de raadsvoorstellen inzichtelijker te maken, is gepoogd de lokale democratie een nieuwe impuls te geven. Dit is naar de mening van AB redelijk gelukt. Het nieuwe vergadersysteem heeft helaas niet geleid tot een tijdsbesparing. De AB fractie is van mening dat de werkdruk aanzienlijk is toegenomen. Door de overvolle agenda’s en hoge besluitdichtheid is er nauwelijk gelegeheid tot debatteren. Als dit wel gebeurt, dan zullen bijna alle vergaderingen tot diep in de nacht duren. Maakt dat de vergaderingen ook aantrekkelijker en interessant om te volgen? Uitdaging voor het komend jaar is de besluitvorming zodanig over het jaar uit te smeren dat er minder pieken ontstaan.

Om de politiek dichter bij de burger te brengen is echter meer nodig. Absolute noodzaak is een goede functionerende geluidsinstallatie. Het is ons een doorn in het oog dat ondanks de gedane investeringen vergaderingen vaak slecht te volgen zijn door de abominabele geluidskwaliteit. Dit moet afgelopen zijn!

Communicatie met bewoners

AB blijft aandringen op vlotte afhandeling van ingezonden brieven en aanvragen van vergunningen. De website van de gemeente Aalsmeer ziet er goed verzorgd uit. Veel informatie is snel toegankelijk voor de Aalsmeerse burger. Wij zijn voorstander van verdere ontwikkeling van de site.

Toegegeven is dat burgerparticipatie een moeilijk en actueel onderwerp is en blijft. Enerzijds weet de burger niet wat zij van participatie kan verwachten en anderzijds weet het college niet goed om te gaan met weerstanden. Uit de samenlevingen komen steeds meer geluiden dat inspreken in het Beraad en het bezoeken van info-avonden weinig zin heeft omdat het in grote lijnen al beslist zou zijn. De besluitvorming rondom de Noordvork is hier een voorbeeld van. Schoorvoetend lijkt het college een andere koers te willen gaan varen.

De Handreiking Participatie zien wij als een eerste stap in de goede richting. Graag zou AB willen zien dat burgers zo vroeg mogelijk worden betrokken in planvormingstrajecten. Dat kan dus al bij het vaststellen van uitgangspunten voor nieuwe plannen! Wij roepen het college op het oor te luisteren te leggen bij andere gemeenten die hiermee al ruime ervaring hebben opgedaan.

Afsluiting

Met een speciaal woord van dank aan onze oud-burgemeester, de heer J. Hoffscholte, voor zijn grote inzet voor Aalsmeer en haar inwoners.

Met een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze duale begroting en met de zekerheid dat weer niet al onze wensen werkelijkheid zullen worden, wensen wij het College van Burgemeester en Wethouders en mederaadsleden veel wijsheid en een goede samenwerking toe.

Frisse tegenwind

Wij wensen dat Aalsmeer in 2008 de wind in de rug heeft. Liefst frisse wind. Weg met die tegenwind!

De fractie van AALSMEERSE BELANGEN, 2007