AB wil de komende jaren meer daadkracht, zowel bij het opstellen van beleid als het uitvoeren ervan. Dat betekent dus ‘minder praatjes en plaatjes’, minder vertraging en minder kostenoverschrijdingen. Projectmatig werken en ‘afspraak is afspraak’ vormen wat AB betreft het uitgangspunt.

In ons verkiezingsprogramma “Het is tijd voor verandering” beschrijven wij de koers die wij in de komende jaren in Aalsmeer willen varen. Onderstaand hebben wij een aantal speerpunten voor u samengevat.

AB is VOORSTANDER van:

 1. Een dorps Aalsmeer met daarbij passende bebouwing en voorzieningen.
 2. Actief faciliteren van kinderopvangorganisaties bij het uitbreiden van het aantal opvanglocaties.
 3. Voldoende ruimte voor spelen en ontspanning van jeugd en jongeren. Meer trapveldjes. Snel een jeugdhonk in Oost.
 4. Stimuleren van de komst van een nieuw clubhuis voor de lokale scoutingvereniging(en).
 5. Investeren in sportvoorzieningen. Woningbouw in Aalsmeer alleen nog als de (sport)voorzieningen zijn veiliggesteld.
 6. AB wil WMO-voorzieningen van voldoende kwaliteit en verbetering van speciaal vervoer en verstrekkingen.
 7. Het actief in dienst nemen van mensen met een beperking door de gemeente Aalsmeer.
 8. Extra geld voor kunst en cultuur en inzetten op verbreding van het aanbod door meer partijen een kans te geven.
 9. Echt luisteren naar burgers en ondernemers. Een centrale rol voor wijkgericht werken met duidelijke afspraken en goede ondersteuning vanuit de gemeente.
 10. Bewaken van de financiële kaders en beperken van de risico’s van Greenpark door gefaseerd grond te verkopen.
 11. Kwalitatieve groei van de waterrecreatie in Aalsmeer door realisatie van de Drechtdoorsteek en een passantenhaven.
 12. Een centraal gemeenteloket voor ondernemers om de dynamiek in de Aalsmeerse economie te vergroten en ondernemers te te helpen, bijvoorbeeld bij vergunningaanvragen.
 13. Het behouden van het culturele erfgoed van de gemeente, onder andere door het aanwijzen van monumentale dorpsgezichten.
 14. Ons eigen Verkeers- en vervoersplan met prioriteit voor hoogwaardig openbaar vervoer en verbetering van het fietsnetwerk. Bij grote, nieuwe bouwplannen geldt: “eerst de wegen regelen en dan pas bouwen”.
 15. Toepassen en promoten van duurzame energiesystemen, te beginnen in gemeentelijke gebouwen als voorbeeldfunctie.
 16. Een duurzaamheidfonds met voldoende financiële middelen.
 17. Snel duurzaam maken van het verouderde woningbestand in samenwerking met Eigen Haard.
 18. Gerichte verbetering van het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud ‘groen’ en ‘grijs’; wegwerken van achterstallig (groot) onderhoud; bestrijden en opruimen zwerfafval.
 19. Primair bouwen voor uitbreiding van het aantal betaalbare woningen voor alleenstaanden, jongeren, starters en senioren.
 20. Het stimuleren van doorstroming in de huursector door bouw van goedkope 1-gezinskoopwoningen en gerichte sturing.
 21. Eenduidig handhavingsbeleid woonarken met duidelijke prioriteiten. Dus: illegale arken in natuurgebieden als eerste.
 22. Meer openbaar groen.
 23. Inrichting van ‘Deelplan 9’ in Aalsmeer-Oost als groen verblijfsgebied, liefst met een trapveldje, een kleinschalig buurthuis en een jeugdhonk.
 24. Verregaande samenwerking met Uithoorn zonder andere gemeenten uit te sluiten.
 25. Minder beleidsnota’s en meer investeringen in voorzieningen.

AB is TEGENSTANDER van:

 1. Onoverzichtelijk Wmo-beleid. AB wil integraal, helder en toetsbaar Wmo-beleid dat ook op lange termijn betaalbaar is.
 2. De Knip in de oude N201 vanwege de onaanvaardbare overlast in de Hornmeer en de Stommeer.
 3. De geplande watergebonden containerterminal tegenover Aalsmeer-Dorp (in de gemeente Haarlemmermeer).
 4. Verdergaande versnippering van de bedrijvigheid. Wij kiezen voor herstructurering van het bedrijventerrein Lakenblekerstraat.
 5. Doorgaand vrachtverkeer vanuit GreenPark en Flora Holland over de Noordvork. Wij zullen gerichte maatregelen nemen.
 6. Bomenkap zonder terugplant.
 7. Verdere sloop van karakteristieke bebouwing en het dorpsgezicht van Aalsmeer.
 8. Doorgaan met (langzaam) volbouwen van de Bovenlanden.
 9. Bebouwing van het Heegstrapark en invulling van het groen bij het Hornmeerpark met woningen of bedrijven.
 10. Ter inzage legging van grootschalige ruimtelijke plannen tijdens de zomervakantie.

Het volledige programma kunt u elders op onze website lezen.

Speerpunten verkiezingen 2010 – 2014 (244 KB)