Echte verandering

Bij de verkiezingen in 2010 heeft Aalsmeerse Belangen (AB) gekozen voor het motto: ‘Het is tijd voor échte verandering!’. Ondanks de diepe economische crisis, de problemen met de grote projecten Greenpark en herinrichting Burgemeester Kasteleinweg (&2=1) en de ongekende bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn doorgeschoven, is Aalsmeer de afgelopen jaren financieel gezond gebleven. Sterker nog: door keuzes te maken, is fors geïnvesteerd in ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid van Aalsmeer.

‘Echte verandering’ betekent dat de fusie van de Aalsmeerse voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU nu wel een feit is geworden en dat er financiële ruimte is gemaakt voor de bouw van een nieuwe sporthal en een fusieschool.

‘Echte verandering’ betekent ook dat de kwaliteit en punctualiteit van het bijzondere vervoer in Aalsmeer sterk zijn verbeterd.

‘Echte verandering’ houdt in dat Aalsmeer zich nu serieus presenteert als watersportgemeente met de bijbehorende economische kansen. De samenwerking tussen gemeente en ondernemend Aalsmeer is enorm verbeterd.

‘Echte verandering’ betekent dat cultuureducatie terugkomt op de Aalsmeerse basisscholen en dat er gelden zijn vrijgekomen voor het organiseren van allerlei nieuwe culturele activiteiten.

‘Echte verandering’ betekent ook dat er nu wel serieus werk is gemaakt van het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten.

‘Echte verandering’ betekent dat alle besluiten over ‘de Knip’ van tafel zijn: er ligt een totaal nieuw plan voor het oude N201 tracé.

‘Echte verandering’ betekent dat na decennialange verwaarlozing in één collegeperiode nagenoeg alle verouderde Aalsmeerse bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.

‘Echte verandering’ betekent dat in harmonie met inwoners wordt gewerkt aan toekomstperspectief voor het Uiterweg gebied.

‘Echte verandering’ betekent ook dat er een duidelijke trendbreuk is gerealiseerd, doordat handhaving nu wel serieus en planmatig wordt opgepakt.

‘Echte verandering’ betekent dat de wijkaanpak ingrijpend is gewijzigd, waardoor de samenwerking tussen gemeente en wijkoverleggen sterk is verbeterd.

Wij zijn trots op de bereikte resultaten.

Vooruitblik

In ons verkiezingsprogramma ‘Autonoom en Betrokken’ beschrijven wij de koers die wij in de komende jaren in Aalsmeer willen varen.
Aalsmeerse Belangen heeft daarbij de volgende speerpunten:

Zorg, jeugd en cultuur

 • Wij zorgen altijd voor de meest kwetsbaren.
 • Continuïteit van de zorg, ook in tijden van ingrijpende veranderingen. De burger vormt het uitgangspunt bij het organiseren van de zorg, niet de zorginstanties.
 • Het kille bezuinigingsbeleid vanuit Den Haag mag niet ten koste gaan van de kwetsbaren in de Aalsmeerse samenleving.
 • Bij hulp en zorg staat menselijk contact voorop: geen formulierenbrigades en verplichte digitale dossiers.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten intensief worden begeleid.
 • Mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige plek in onze samenleving.
 • Sociale werkplaatsen dienen in stand te blijven en zo nodig te worden uitgebreid.
 • Blijvend inzetten op faciliteren van talentontwikkeling van onze jeugd. Voortzetten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Financieel ondersteunen Scouting bij investeren in hun accommodaties.
 • Consequente aanpak hangjongeren wanneer zij overlast veroorzaken.
 • Toegankelijkheid van middelbare scholen voor Aalsmeerse kinderen garanderen.
 • Blijven investeren in goede, moderne sportvoorzieningen.
 • Extra geld voor de uitvoering van nieuwe culturele initiatieven en projecten die ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Inzetten op uitbreiding van het binnen- en buitenschoolse aanbod van het Cultuurpunt Aalsmeer.
 • Behouden van het cultureel erfgoed en karakteristieke plekken. 

Ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid en economie

 • Creatief gebruik van braakliggende gronden in Greenpark, bijvoorbeeld voor een zonnepark of volkstuinen.
 • Strikte, handhaafbare eisen aan inrichting en gebruik van de Ongesto
 • rde Logistieke Verbinding (OLV).
 • Geen watergebonden containerterminal tegenover Aalsmeer Dorp.
 • Verlaging van de Hornweg ter hoogte van het viaduct van de N201.
 • Herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zonder ‘Knip’. Tegengaan van sluipverkeer door woonwijken en handhaven viaduct bij Baanvak.
 • Herijking van het Aalsmeers Verkeers- en VervoersPlan (AVVP).
 • Aalsmeer moet ruimer gecompenseerd worden voor de overlast van Schiphol.
 • De water- en natuurgebieden in Aalsmeer verdienen veel meer toezicht en beheer in de vorm van ‘een boswachter op het water’.
 • Het oude VVA-complex met name invullen met recreatieve functies: park, grasvelden en openbare sportvoorzieningen.
 • De gemeente moet met integraal en ambitieus duurzaamheidsbeleid het goede voorbeeld geven.
 • Het wegwerken van de achterstanden van onderhoud van de openbare ruimte actief voortzetten.
 • Bestemmingsplannen en vergunningverlening op orde houden.
 • Werken aan nieuw perspectief voor de gebieden Uiterweg, Oosteinderweg en Landelijke Gebied Oost.
 • Economische kansen toerisme en recreatie benutten. Ontwikkeling Fort Kudelstaart tot icoon van het watersportdorp Aalsmeer.
 • Verruiming mogelijkheden verblijfsrecreatie en tegengaan oneigenlijk gebruik.
 • Handhavingsbeleid voortzetten.
 • Bouwen van betaalbare woningen: sociale huur, goedkope koop-, jongeren- en starterswoningen, zorgwoningen. Meer goedkope eengezinswoningen en grondgebonden sociale (huur)woningen en vrije kavels. 

Financiën

 • Streng financieel beleid: geen ruimte voor symboolpolitiek.
 • De basisvoorzieningen voor een sociaal Aalsmeer moeten buiten de bezuinigingen blijven. Minima en sociaal zwakkeren blijvend ontzien bij bezuinigingen.

Aalsmeerse Belangen is in de gemeente Aalsmeer de enige onafhankelijke politieke partij in de gemeenteraad. Al meer dan dertig jaar zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer en Kudelstaart. Vandaar ook ons motto: ‘Autonoom en Betrokken’.