Tijdens de raadsvergadering van 12 september heeft AB weer aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van de voorstellen en besluiten. Dit deed zij door voor ieder voorstel van het beraad een eigen – alternatieve – duurzaamheidsparagraaf te schrijven. Deze paragrafen waren in één document verzameld en zijn aanvang van de vergadering onder de aanwezigen verspreid. Tijdens de vergadering kwam de aandacht voor dit onderwerp wat houterig met horten en stoten op gang. Maar voor het einde van het beraad hadden de andere fracties – voor het eerst – zelf als eerste het onderwerp duurzaamheid bij de behandeling van een voorstel ter sprake gebracht.

Het is alweer enige tijd geleden dat de fractie van AB het initiatief nam om aan het college te vragen aan ieder voorstel een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen. Dit initiatief werd toen door de gehele raad gesteund. Sindsdien is ieder voorstel van deze paragraaf voorzien. Jop Kluis, woordvoerder duurzaamheid van de fractie van AB: “Het is beschamend om te zien dat deze paragraaf zelden met enige diepgang wordt gevuld. Vaak volstaat het college met slechts geen of n.v.t. Wij hebben hier, binnen en buiten de vergadering, wethouder Rolleman – verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid – meerdere malen op aangesproken. Tot nog toe zonder zichtbaar resultaat. Vandaar dat wij de afwegingen die wij zelf maken bij het beoordelen van een voorstel nu maar eens met het college en de rest van de raad hebben gedeeld”.

Een mooi voorbeeld is het voorstel om voor een aantal percelen achter Uiterweg 158 een omgevingsvergunning te verlenen om daar – afwijkend van het bestemmingsplan – toestemming te verlenen om een aantal sloten te verleggen en van grond met een agrarische bestemming tuin en natuurgebied te maken. Dit voorstel maakt het mogelijk om een stuk natuur terug te brengen naar de Uiterweg. Maar het heeft ook invloed op de duurzaamheid van de lokale economie. Een stuk grond wordt immers aan het arsenaal van bedrijfsmatig te gebruiken gronden onttrokken. Dit vermindert de economische mogelijkheden van dit gebied. Aan de andere kant genereert dit op de korte termijn dit werk voor de aanleg. Kortom allerlei duurzaamheidsaspecten op verschillende termijnen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. In het college voorstel is de duurzaamheidsparagraaf gevuld met slechts “neen”.

Wanneer we van Aalsmeer werkelijk een duurzame gemeente willen maken zal volgens de fractie van AB de wethouder duurzaamheid beter moeten toezien op een werkelijk inhoudelijke duurzaamheidsafweging in de voorstellen van het college.

Middels deze link kunt u het document met de alternatieve duurzaamheidsafwegingen van 12 september openen.